Gnubs ston kun dga' grags


གནུབས་སྟོན་ཀུན་དགའ་གྲགས་
gnubs ston kun dga' grags

Nuptön Kunga Drak

About
Links
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཡིག་སྣ་ངན་པ་ཀུན་ཐུབ་དང་ཐོད་ངན་ཀུན་ཐུབ་ (Vol. 44, Text 51)