Rta mgrin

102 Text(s) Associated with this Deity[edit]

སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་གུ་རུ་དྲག་པོའི་སྨད་ལས་རྟ་མགྲིན་ལ་སྦྱོར་སྐབས་ཁ་སྒྱུར་
Front left margin skor lnga'i kha bsgyur
Back left margin gter mdzod grub thob thugs tig
Location Volume 3, Text 42, Pages 917-918
Cycle Sgrub thabs snying po skor lnga
Parent Cycle Grub thob chen po'i thugs tig
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
བདེར་གཤེགས་ཐུགས་དྲིལ་གྱི་ལས་བྱང་གསལ་བའི་མེ་ལོང་
Front left margin las byang
Back left margin gter mdzod rta mgrin bde gshegs thugs dril
Location Volume 25, Text 18, Pages 339-367
Cycle Rta mgrin bder gshegs thugs dril
Authored by Karmapa, 3rd
Revealed by Karmapa, 3rd
Colophon དྲེགས་པ་འཇོམས་མཛད་ཉི་མ་འབུམ་ལས་ལྷག་པའི་འོད་ཟེར་མངའ་བ་ཡི། །རྟ་མཆོག་ཆེན་པོའི་ལས་བྱང་ཡོངས་སུ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་མེ་ལོང་འདི། །བསོད་ནམས་རྣམ་དག་ཆེན་པོའི་དཔལ་ལས་གྲུབ་པའི་བློ་གསལ་བྱ་བའི་ཕྱིར། །བསྐུལ་བའི་དོན་དུ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱས་རྣམ་པར་སྦྱར་བའོ། །དགེའོ
པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆེན་དགྱེས་པའི་གད་རྒྱངས་
Front left margin las byang
Back left margin gter mdzod 'dar 'phyar rta mgrin yang khros
Location Volume 25, Text 19, Pages 369-418
Cycle Rta mgrin pad+ma dbang chen yang gsang khros pa
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by rkyang po grags pa dbang phyugsum pa byang chub tshul khrims'bre shes rab 'bar'dar 'phyar ba rin chen bzang po
Colophon ཅེས་པ་འདིའང་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དགྱེས་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་སྨིན་གྲོལ་དང་གདམས་པའི་བཀའི་གནང་བ་ཆབས་ཅིག་ཏུ་ཐོབ་པ་རྒྱུར་བྱས་ཏེ། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་ཕོ་བྲང་དང་འདབས་འབྱོར་པ་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་སྦྱར་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡང་གསང་ཁྲོས་པ་ཡབ་ཡུམ་རྐྱང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་ཁྱེར་དངོས་གྲུབ་མྱུར་སྩོལ
Front left margin rgyun khyer
Back left margin gter mdzod 'dar 'phyar rta mgrin yang khros
Location Volume 25, Text 20, Pages 419-432
Cycle Rta mgrin pad+ma dbang chen yang gsang khros pa
Authored by pad+ma drag po rtsal
Revealed by rkyang po grags pa dbang phyugsum pa byang chub tshul khrims'bre shes rab 'bar'dar 'phyar ba rin chen bzang po
Colophon བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡང་གསང་ཁྲོས་པ་ཡབ་ཡུམ་རྐྱང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་ཁྱེར་དངོས་གྲུབ་མྱུར་སྩོལ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། རང་གི་སློབ་བུ་བློ་དམན་པ་དག་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བླངས་ཏེ། ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་པདྨ་དྲག་པོ་རྩལ་གྱིས་མང་མཁར་ཐུབ་བསྟན་དགེ་འཕེལ་གྱི་དགོན་པར་སྦྱར་བའོ
པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་རྫོགས་རིམ་ཡེ་ཤེས་གསང་ལམ་ཟབ་མོ་
Front left margin rdzogs rim
Back left margin gter mdzod 'dar 'phyar rta mgrin yang khros
Location Volume 25, Text 21, Pages 433-453
Cycle Rta mgrin pad+ma dbang chen yang gsang khros pa
Authored by bla chen chos dpal bzang po
Revealed by rkyang po grags pa dbang phyugsum pa byang chub tshul khrims'bre shes rab 'bar'dar 'phyar ba rin chen bzang po
Colophon ཞེས་པ་འདི་སློབ་དཔོན་པདྨའི་རྟ་སྐད་ཐེངས་གཅིག་གི་དགོངས་པ་དང་། བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་ལྟ་ཁྲིད་སེམས་བཟུང་། མེ་དམིགས་བཅོ་བརྒྱད་པ་ལ་སོགས་རྫོགས་རིམ་ཁྲིད་ཀྱི་གོ་རིམ་དུ་མཛད་དེ་གནང་བ་་་བླ་ཆེན་ཆོས་དཔལ་བཟང་པོ་་་ཁོ་བོས་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པའོ། །ཉེས་པ་རྣམས་བླ་མ་མཁས་ལ་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ།
པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་དབང་སྐུར་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་གུར་གུམ་སྒྲོམ་བུ་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod 'dar 'phyar rta mgrin yang khros
Location Volume 25, Text 22, Pages 455-512
Cycle Rta mgrin pad+ma dbang chen yang gsang khros pa
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by rkyang po grags pa dbang phyugsum pa byang chub tshul khrims'bre shes rab 'bar'dar 'phyar ba rin chen bzang po
Colophon ཅེས་པ་འདིའང་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དགྱེས་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་དང་བཀའི་གནང་བ་ཆབས་ཅིག་ཏུ་ཐོབ་པ་རྒྱུར་བྱས་ཏེ། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་ཕོ་བྲང་དང་འདབས་འབྱོར་བ་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
དཔལ་པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་དངོས་གྲུབ་ཀུན་སྩོལ་
Front left margin gtor dbang
Back left margin gter mdzod 'dar 'phyar rta mgrin yang khros
Location Volume 25, Text 23, Pages 513-526
Cycle Rta mgrin pad+ma dbang chen yang gsang khros pa
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by rkyang po grags pa dbang phyugsum pa byang chub tshul khrims'bre shes rab 'bar'dar 'phyar ba rin chen bzang po
Colophon ཞེས་པའང་འདར་སྟོན་པདྨ་དབང་ཆེན་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཚུལ་འདིིའི་བཀའ་དྲིན་ནོས་པའི་སྐབས། འདར་འཕྱར་བ་པདྨ་བདུད་འདུལ་གྱིས་མཛད་པའི་གཏོར་དབང་གི་ཆོ་ག་ལས་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་དབེན་པའི་སྒྲུབ་གནས་བསམ་གཏན་གྱི་སྦུགས་སུ་་་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་་་ཟིན་བྲིས་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག
པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་འཆི་མེད་ཚེའི་རྫོང་ཆུང་གི་ཉམས་ལེན་
Front left margin tshe sgrub
Back left margin gter mdzod 'dar 'phyar rta mgrin yang khros
Location Volume 25, Text 24, Pages 527-553
Cycle Rta mgrin pad+ma dbang chen yang gsang khros pa
Authored by Tshar chen blo gsal rgya mtsho
Revealed by rkyang po grags pa dbang phyugsum pa byang chub tshul khrims'bre shes rab 'bar'dar 'phyar ba rin chen bzang po
Colophon
 • First colophon page 551: ཅེས་པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་སྒོ་ནས་འཆི་མེད་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ནག་པོ་འགྲོ་ཤེས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཀོད་པ་འདི་ནི། ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོས་གནས་མཆོག་དཔལ་གྱི་ཟབ་བུ་ལུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་དགེ་བས། བདག་གཞན་རྣམས་ཀྱི་ཚེའི་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་ནས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག། །།འདིའི་ཡི་གེ་པ་ནི། རྗེ་བཙུན་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་དྲིན་ཁོ་ནས་འཚོ་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་གོ
 • Second colophon page 553: པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་ཚེ་དབང་གི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཅུ་ཕྲག་གཅིག་པ་འདི། ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་བློ་གསལ་གྱིས་སྦྱར་བ་མངྒ་ལམ། སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ། ཤྭ་ལོ་ཀ་རེའི་མཚམས་སུ་པུཎྱེ་ཚར་གཉིས་ཀྱི་ཛཔ྄་དབྱངས་བྱ། བཀྲ་ཤིས་སོ
རྟ་མགྲིན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་རྟེན་བཅའ་བ་སོགས་ལ་མཁོ་བའི་སྔགས་བྱང་
Front left margin sngags byang
Back left margin gter mdzod 'dar 'phyar rta mgrin yang khros
Location Volume 25, Text 25, Pages 555-556
Cycle Rta mgrin pad+ma dbang chen yang gsang khros pa
Revealed by rkyang po grags pa dbang phyugsum pa byang chub tshul khrims'bre shes rab 'bar'dar 'phyar ba rin chen bzang po
Colophon ཞེས་པ་རྣམས་ཉེར་མཁོའི་སླད་དུ་པོད་གཞུང་ལས་ཕྱུངས་པ་དགེ
དཔལ་པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་བསྙེན་ཡིག་ཉུང་གསལ་གཞུང་མང་བཅུད་དྲིལ་
Front left margin bsnyen yig
Back left margin gter mdzod 'dar 'phyar rta mgrin yang khros
Location Volume 25, Text 26, Pages 557-591
Cycle Rta mgrin pad+ma dbang chen yang gsang khros pa
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by rkyang po grags pa dbang phyugsum pa byang chub tshul khrims'bre shes rab 'bar'dar 'phyar ba rin chen bzang po
Colophon ཆོས་ཚུལ་འདིའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡི་གེ་གོང་མ་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ལེགས་བཤད་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་ལས་གོ་སླ་འཇུག་བདེའི་ཆེད་ཁོ་ན་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
སྙེ་མོ་རྒྱ་གོང་རི་བ་སངས་རྒྱས་དབང་ཆེན་གྱི་གཏེར་བྱོན་རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་རྩ་གཞུང་
Front left margin sgrub thabs
Back left margin gter mdzod skyer sgang rta mgrin gsang sgrub
Location Volume 25, Text 27, Pages 593-610
Cycle Rta mgrin gsang sgrub
Authored by snye mo rgya gong ri pa sangs rgyas dbang chen
Revealed by skyer sgang chos kyi seng+gesnye mo rgya gong ri pa sangs rgyas dbang chen
Colophon
 • First colophon page 601: ཕྱི་རབས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་དོན་མཛད་པ་མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་མན་ངག༔ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྟ་མགྲིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་གསང་སྒྲུབ༔ ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡིན་ནོ༔ ཁྱད་པར་རྒྱལ་པོ་དང་པེ་ཀར་དཀོར་འདྲེ་འདུལ་བའི་གཉེན་པོ་ཡིན་ནོ༔ ཀུན་ལ་ཡོད་ན་ངོ་མཚར་ཆུང༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་བདག་གིས་ནི༔ འགྲོ་བའི་དོན་དུ་གཏེར་དུ་སྦས༔ སྐལ་ལྡན་གཅིག་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ་གུ་ཧྱ༔
 • Second colophon page 603: དཔལ་རྟ་མགྲིན་རྒྱལ་པོའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་རྫོགས་སོ༔ འདིའི་བརྒྱུད་པ་ནི། སློབ་དཔོན་པདྨ། སྐྱེར་སྒང་པ། གཉན་སྟོན། ཤངས་སྟོན་པའོ
 • Third colophon page 607: སངས་རྒྱས་གཉན་སྟོན་གྱི་ཞལ་ནས། ལྷ་ས་དཀར་ཆུང་དུ་དཀོར་བདག་འཁྲུགས་ནས་མི་མང་པོ་སྨྱོ་བ་ལས་འདིས་བཏུལ་པས་ཐམས་ཅད་གསོས། ལོ་གསུམ་དུ་ཁོ་དང་འགྲས་པས། རྨི་ལམ་དུ་སངས་རྒྱས་སྐྱེར་སྒང་པ་བྱོན་ནས་གདམས་པ་འདི་གནང་ནས། དེ་ཕྱིན་ཆད་རྒྱལ་པོའི་གནོད་པ་ཚར་ཆོད་གསུངས། རྟ་མགྲིན་གྱི་གདམས་པ་སངས་རྒྱས་སྟོན་པའི་གསུང་བཞིན་ཨའི་འདི་མེད་པའང་སྣང་སེང་གེས་ཡི་གེར་བཀོད་པའོ
རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དཔེའུ་རིས་
Front left margin dpe ris
Back left margin gter mdzod skyer sgang rta mgrin gsang sgrub
Location Volume 25, Text 28, Pages 611-612
Cycle Rta mgrin gsang sgrub
Revealed by skyer sgang chos kyi seng+gesnye mo rgya gong ri pa sangs rgyas dbang chen
དཔལ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ལས་བྱང་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་
Front left margin las byang
Back left margin gter mdzod skyer sgang rta mgrin gsang sgrub
Location Volume 25, Text 29, Pages 613-639
Cycle Rta mgrin gsang sgrub
Authored by TA ra nA tha
Revealed by skyer sgang chos kyi seng+gesnye mo rgya gong ri pa sangs rgyas dbang chen
Colophon དཔལ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་བྱང་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ཆོས་འདི་ཉིད་ལ་མཆོག་ཏུ་གུས་པ་དང་ལྡན་པ་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བས། ལུགས་འདི་ལ་ཡི་གེ་འཐོར་ཐབས་སུ་གནས་པ་ལས་ཆོག་སྒྲིགས་གསལ་བ་ཆེས་དཀོན་པར་འདུག་པས། ལས་བྱང་གསལ་བ་ཞིག་བསྒྲིག་པར་འོས་སོ་ཞེས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་རིགས་སུ་སྐྱེས་པ་རྒྱལ་ཁམས་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་རང་ལོ་ཉེར་བརྒྱད་པ་ལ་ཆོས་འཁོར་སྡིངས་སུ་བཀོད་པའོ། །མངྒ་ལཾ།།
རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་བྱང་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་ཟུར་འདེབས་པདྨ་རཱ་གའི་ཕྲེང་བ་
Front left margin zur 'debs
Back left margin gter mdzod skyer sgang rta mgrin gsang sgrub
Location Volume 25, Text 30, Pages 641-652
Cycle Rta mgrin gsang sgrub
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by skyer sgang chos kyi seng+gesnye mo rgya gong ri pa sangs rgyas dbang chen
Colophon ཞེས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་བྱང་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་ཁ་སྐོང་དུ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་གིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
དཔལ་རྟ་མགྲིན་སྐྱེར་སྒང་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་
Front left margin bsnyen dmigs
Back left margin gter mdzod skyer sgang rta mgrin gsang sgrub
Location Volume 25, Text 31, Pages 653-658
Cycle Rta mgrin gsang sgrub
Authored by TA ra nA tha
Revealed by skyer sgang chos kyi seng+gesnye mo rgya gong ri pa sangs rgyas dbang chen
Colophon པདྨ་དབང་གི་དམིགས་སྐོར་བདུན་པོ་འདི་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་སྨྲས་པའོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།
རྟ་མགྲིན་བདེ་གཤེགས་གཅིག་དྲིལ་གྱི་ཆོས་སྐོར་ཆེ་བ་
Front left margin rtsa gzhung
Back left margin gter mdzod nyang ral rta mgrin bder 'dus
Location Volume 25, Text 32, Pages 659-702
Cycle Rta mgrin bde gshegs gcig dril
Authored by Nyang ral nyi ma 'od zer
Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
Colophon རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི། ཕྱག་དཔེ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་དུ་སྦས་པ། ལྷོ་བྲག་མཁོ་མཐིང་ནས་མངའ་བདག་ཉང་རལ་པ་ཅན་ཆེན་པོས་བཏོན། དེས་སྲས་མཆེད་གཉིས་ལ་གནང་། དེ་ལ་རུ་སྟོན་འཇམ་གྱིས་ཞུས་སོ། །ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས། ལོངས་སྐུ་པདྨ་དབང་ཆེན། སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན། མངའ་བདག་ཉང་རལ། ཤེ་མ་འོད་འབྱུང་། བླ་མ་གྲུབ་ཐོབ་འདར་ཕྱར། བོ་དོང་རིན་པོ་ཆེ། ཉན་ཆེན་བསོད་ནམས་མཚན་ལྡན། མཁན་ཆེན་བྲག་རམ་པ་ཆོས་རྒྱལ་དཔལ། ཆོས་རྗེ་པའོ། །ངེས་པར་འདི་ལ་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་རྒྱ་ཡོད་པས་བག་མེད་དུ་མ་སྤྱོད། དམ་མེད་ལ་མ་སྦྱིན། གཅིག་ལས་མ་སྤྱད། གཉིས་སུ་མ་སྤེལ། གླན་གྱི་བན་བཙུན་ཟུར་ཕུག་པ། སྦས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་དགེ་སློང་བསམ་འགྲུབ་སེང་གེ་ལ། སྐྱིའི་བན་བཙུན་མན་ངག་གི་རྒྱ་མཚོ་དགེ་སློང་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོས་གུས་པས་ཞུས་སོ། །བདག་གི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་དྷརྨ་ཤྲཱི་བྷ་དྲའི་ཕྱག་དཔེ་ལས་ཞལ་བཤུས་སོ།
རྟ་མགྲིན་བདེ་གཤེགས་གཅིག་དྲིལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ་
Front left margin las byang
Back left margin gter mdzod nyang ral rta mgrin bder 'dus
Location Volume 25, Text 33, Pages 703-721
Cycle Rta mgrin bde gshegs gcig dril
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
Colophon གཞུང་འདི་ཉིད་གཏེར་རྙིང་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་སྣང་ཡང་རྟ་པོད་གསེབ་ཏུ་བཞུགས་པ་ཙམ་ལས་རྐང་ཚུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་མི་འདུག་པས། རང་གཏེར་དང་རིགས་མཐུན་གཞན་གྱིས་ཁ་བསྐངས་ཏེ་པདྨ་གར་དབང་བསྟན་གཉིས་གླིང་པའི་སྡེས་པདྨ་གསུང་གི་ཕོ་བྲང་དང་འདབས་ཆགས་པ་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
རྟ་མགྲིན་བདེ་གཤེགས་གཅིག་དྲིལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་དབང་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་བཅུད་ཐིག་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod nyang ral rta mgrin bder 'dus
Location Volume 25, Text 34, Pages 723-736
Cycle Rta mgrin bde gshegs gcig dril
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
Colophon དེང་སང་རྟ་པོད་གཞུང་དུ་འདིའི་དབང་ལུང་གི་རྒྱུན་ཆད་པས་འབད་པས་བཙལ་ནས་གཏེར་མཛོད་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཡང་གཏེར་གཞུང་ལག་ལེན་འདེབས་དཀའ་བས་གསལ་བར་བྱེད་པ་པོ་ནི། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཏེ་གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་གི་ཕོ་བྲང་དང་ཉེ་བ་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་ཏུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་གྲུབ་སྟེར་
Front left margin brgyud 'debs
Back left margin gter mdzod gru gu yang dbang rta mgrin dregs sgrol
Location Volume 25, Text 35, Pages 737-738
Cycle Rta mgrin dregs pa kun sgrol
Authored by rtsa sde spyan snga nam mkha' rdo rje
Revealed by gru gu yang dbang'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon ཅེས་རྩ་སྡེ་སྤྱན་སྔ་ནམ་མཁའ་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་ཡིག་རྙིང་ལ་ཞུ་བཅོས་ཕྲན་བུ་བཅས་བྲིས་པ་དགེ། །།
དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་བདེ་གཤེགས་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་དང་མངོན་རྟོགས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་
Front left margin las byang
Back left margin gter mdzod gru gu yang dbang rta mgrin dregs sgrol
Location Volume 25, Text 36, Pages 739-786
Cycle Rta mgrin dregs pa kun sgrol
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by gru gu yang dbang'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་རྗེ་ལྷ་གཅིག་མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་དང༔ ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙ་ན་ལ་རྗེས་སུ་གདམས་པའི་དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་བདེ་གཤེགས་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་རྣམས་དང༔ མངོན་པར་རྟོགས་པ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་རྫོགས་སོ༔
དཔལ་རྟ་མགྲིན་བདེ་གཤེགས་ནུས་མཐུ་དྲིལ་བའི་དྲག་སྔགས་གཅོད་བྱེད་སྤུ་གྲིའི་མན་ངག་གསལ་བྱེད་སྒྲོན་མེ་
Front left margin gsal sgron
Back left margin gter mdzod gru gu yang dbang rta mgrin dregs sgrol
Location Volume 25, Text 37, Pages 787-800
Cycle Rta mgrin dregs pa kun sgrol
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by gru gu yang dbang'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon འདི་ལྟ་བུའི་མན་ངག་ནི་རྒྱལ་བས་ཞབས་ཀྱིས་མ་བཅག་བོད་ཡུལ་སྲིན་པོ་གདོང་དམར་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་སུ༔ སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་འཕེན་པས་སྐྱེས་པའི་བཙད་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་རྗེ་བློན་གྱིས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁས་པ་གུ་རུ་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝ་བསམ་ཡས་ཀྱི་ས་གཞི་བཏུལ་བའི་དོན་དུ་རྒྱ་གར་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་བྲག་དམར་འོམ་བུའི་ཚལ་དུ་མཇལ༔ ཟབ་ཆེན་གྱི་དར་དང་འབོལ་བཏིང༔ གསེར་སྐྱོགས་དང་དངུལ་སྐྱོགས་འབྲས་ཆང་དང་འབྲུ་ཆང་གིས་བཀང་བ་དྲངས༔ ཕྱག་དང་བསྐོར་བ་ཞེ་ས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཕུལ༔ འདོད་ཡོན་དང་སྤྱན་གཟིགས་ཀྱིས་མཆོད༔ རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་མཎྜལ་ཕོངས་མེད་དུ་ཕུལ་ནས་མ་འོངས་པའི་དུས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བས་དགོངས་ཏེ་དྲེགས་པ་གནད་ལ་དབབ་ཅིང་ལས་ལ་བཀོལ་བ༔ འབྱུང་པོ་གདུག་པ་ཅན་ཚར་བཅད་པ༔ དགྲ་བགེགས་བྱད་མ་གཏན་ནས་བརླག་པ༔ ཁྱད་པར་སྲོག་བདག་གཟའ་ཀླུ་རྒྱལ་གསུམ་གྱི་སྲོག་སྙིང་རང་དབང་མེད་པར་འདྲེན་ནུས་པའི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་འདི་ལྟ་བུ་ཞུས་པ་ན༔ གུ་རུས་ཀྱང་ཞལ་གྱི་འཛུམ་བསྟན༔ དགྱེས་པའི་གསུང་བསྒྲག༔ ཐུགས་ཀྱི་བརྣག་པ་ཁྱད་པར་ཅན་མནོག་ཆོས་སུ་བསྩལ་པ་ཡིན་པས་ཤིན་ཏུ་བཀའ་དམ་པར་བྱའོ༔ ྈྈྈྈ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ྀཨཚ༔ མངའ་བདག་བཙད་པོ་དང་པ་གོར་བཻ་རོ་ཙ་ན་ལ་གནང་བའི་གདམས་ངག་འདི་མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་སྐུ་འདའ་ཁར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྱི་ཡུལ་ཆུ་བཞི་འདུས་པའི་མགོ་བོ་སྤ་གྲོ་དཔྱད་དཀར་གྱི་བྲག་དམར་པོ་མེ་ལྕེ་དགུང་དུ་ཆད་པ་འདྲ་བ་ལ་རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་སྒྲོམ་བུའི་ནང་དུ་བཅུག༔ དེའང་བསེ་སྒྲོམ་རུ་སྦལ་གྱི་དབྱིབས་ཅན་དུ་བཅུག་ནས་རྒྱ་བདུན་གྱིས་བཏབ་སྟེ༔ བདེ་གཤེགས་ཐུགས་དྲིལ་མན་ངག་འདི༔ མ་འོངས་སྐལ་པའི་ལས་འཕྲོ་ཅན༔ མངའ་བདག་སྐུ་ཡི་ཐུགས་སྤྲུལ་དང༔ འཕྲད་ནས་འགྲོ་དོན་བྱེད་པར་ཤོག༔ ཅེས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་གཏེར་བདག་མགོན་པོ་ནག་པོ་ལ་གཉེར་དུ་གཏད་ནས་སྦས་པའོ༔ གཏེར་རྒྱ༔ གབ་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ ྀཨཚ༔ དེ་ཉིད་འདོན་པའི་དུས་ལ་བབས་པ་ན་གྲུ་གུའི་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས་པའི་ལས་དང་སྨོན་ལམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ཡང་དབང་གཏེར་གྱིས་སྤྱན་དྲངས་ཤིང༔ སྐལ་ལྡན་ཆོས་བདག་རྣམས་ལ་སྤེལ་བ་ལགས་སོ༔ མངྒ་ལཾ།།
བདུད་རྩི་ལག་མཆོད་ནི་ལས་བྱང་གཞུང་གི་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་རྗེས༔
Front left margin sman mchod
Back left margin gter mdzod gru gu yang dbang rta mgrin dregs sgrol
Location Volume 25, Text 38, Pages 801-805
Cycle Rta mgrin dregs pa kun sgrol
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by gru gu yang dbang'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་གཏོར་མའི་ལས་རིམ་
Front left margin gtor 'bul
Back left margin gter mdzod gru gu yang dbang rta mgrin dregs sgrol
Location Volume 25, Text 39, Pages 807-811
Cycle Rta mgrin dregs pa kun sgrol
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by gru gu yang dbang'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་ལ་གནང༔ སྤ་གྲོ་དཔྱད་དཀར་སྟག་ཚང་གི་བྲག་དམར་པོ་མེ་ལྕེ་མཆེད་འདྲ་ལ་གཏེར་དུ་སྦས༔ གྲུ་གུ་ཡང་དབང་གཏེར་གྱིས་བཏོན་པ་གྷ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལ་གནང༔ དེ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པའོ༔
དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྩ་བའི་བསྟོད་པ་རྔམ་ཆེན་འགྱིང་གླུ་
Front left margin bstod bskul
Back left margin gter mdzod gru gu yang dbang rta mgrin dregs sgrol
Location Volume 25, Text 40, Pages 813-825
Cycle Rta mgrin dregs pa kun sgrol
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by gru gu yang dbang'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་རྩ་བའི་བསྟོད་པ་སྐུལ་དང་བཅས་པ་ནི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་དུས་སུ་བཟླས་པའི་མཐར་སྨན་རག་གཏོར་གསུམ་གྱི་མཆོད་པ་དང་བཅས་ཏེ་བྱ༔ མངོན་སྤྱོད་དང་ཕྱིར་ཟློག་པའི་དུས་སུ་སོ་སོའི་གོང་དུ་བསྟོད་སྐུལ་འདི་ལ་ནན་ཏན་དུ་བྱས་ན་ལས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པ་ཡིན་པས་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའོ༔ ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ལ་ཟབ་པར་གདམས་པའི་དབང་ཆེན་བསྙེན་སྒྲུབ་ཆེན་མོའི་ཆ་ལག་གོ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་ལྷག་མ་དང་བྲོ་རབས་
Front left margin lhag ma bro rabs
Back left margin gter mdzod gru gu yang dbang rta mgrin dregs sgrol
Location Volume 25, Text 41, Pages 827-838
Cycle Rta mgrin dregs pa kun sgrol
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by gru gu yang dbang'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
བདེ་གཤེགས་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་སྐུལ་བ་
Front left margin bskul pa
Back left margin gter mdzod gru gu yang dbang rta mgrin dregs sgrol
Location Volume 25, Text 42, Pages 839-852
Cycle Rta mgrin dregs pa kun sgrol
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by gru gu yang dbang'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
དཔལ་རྟ་མགྲིན་བདེ་གཤེགས་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་མན་ངག་གི་ཤོག་དྲིལ་
Front left margin man ngag
Back left margin gter mdzod gru gu yang dbang rta mgrin dregs sgrol
Location Volume 25, Text 43, Pages 853-865
Cycle Rta mgrin dregs pa kun sgrol
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by gru gu yang dbang'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་རྟེན་གཏོར་
Front left margin rten gtor
Back left margin gter mdzod gru gu yang dbang rta mgrin dregs sgrol
Location Volume 25, Text 44, Pages 867-878
Cycle Rta mgrin dregs pa kun sgrol
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by gru gu yang dbang'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
དཔལ་རྟ་མགྲིན་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་དྲག་སྔགས་བསྙེན་ལུགས་གསུམ་གྱི་གདམས་པ་
Front left margin bsnyen lugs
Location Volume 25, Text 45, Pages 879-882
Cycle Rta mgrin dregs pa kun sgrol
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by gru gu yang dbang'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon
 • Treasure colophon: ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་དང་ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙ་ན་ལ་གདམས་པ་ྀཨཚ༔ གཏེར་རྒྱ༔ གབ་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔
 • Revealer colophon: སྤ་གྲོ་དཔྱད་དཀར་སྟག་ཚང་གི་བྲག་དམར་པོ་མེ་ལྕེ་མཆེད་པ་འདྲ་བ་ནས་དྲག་སྔགས་ཀྱི་གཏེར་སྟོན་གྲུ་གུ་ཡང་དབང་གཏེར་གྱིས་སྤྱན་དྲངས་པའོ།།
དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་དྲག་སྔགས་སྤུ་གྲིའི་ཐེམ་ཡིག་
Front left margin sngags them
Back left margin gter mdzod gru gu yang dbang rta mgrin dregs sgrol
Location Volume 25, Text 46, Pages 883-886
Cycle Rta mgrin dregs pa kun sgrol
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by gru gu yang dbang'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon
 • Treasure colophon: རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་གུ་རུ་པདྨ་དང༔ འགག་མེད་རང་རྩལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གཉིས༔ རང་གྲོལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞུས་ལན་འདི༔ རོལ་པ་འགག་པ་མེད་པའི་བྲག་རི་ལ༔ རང་བཞིན་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ༔ སྣང་སེམས་གཉིས་མེད་ཐིག་ལེའི་སྒྲོམ་བུར་སྦས༔ དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་གཏེར༔ རིམ་པར་བརྒྱུད་ནས་སྣོད་ལྡན་རྣམས་ལ་གཏད༔ ས་མ་ཡ་རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
 • Revealer colophon: གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་གྲུ་གུ་རྡོ་རྗེ་ཡང་དབང་གཏེར་གྱི་སྙན་བརྒྱུད་ལགས་སོ།།
དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་སྲེག་པ་མེའི་ལས་
Front left margin sbyin sreg
Back left margin gter mdzod gru gu yang dbang rta mgrin dregs sgrol
Location Volume 25, Text 47, Pages 887-894
Cycle Rta mgrin dregs pa kun sgrol
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by gru gu yang dbang'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon
 • Treasure colophon: རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་མཆོག་བརྙེས་པའི༔ སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ནི༔ བོད་ཡུལ་དབུས་བྱོན་དྲེགས་པ་མ་ལུས་ཀུན༔ དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་བཏུལ༔ དེ་ཡི་དུས་སུ་མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་གིས༔ མ་འོངས་དོན་ཕྱིར་གདམས་པ་དཔག་མེད་ཞུས༔ ཇོ་མོ་མཚོ་རྒྱལ་དཀར་ཆག་ཡི་གེར་བཀོད༔ སྨོན་ལམ་གཏད་རྒྱས་ཟབ་མོའི་གཏེར་དུ་སྦས༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ྀཨཚ༔ སོ་ཕག་ཤི་ཐམ༔
 • Revealer colophon: གྲུ་གུ་ཡང་དབང་གཏེར་གྱིས་སྤ་གྲོ་བྲག་དམར་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ། །མངྒ་ལཾ།། །།
དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་སྨིན་བྱེད་ལག་ལེན་རྣམ་གསལ་དུ་བཀོད་པ་དབང་ཆེན་རོལ་པའི་གཟི་བརྗིད་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod gru gu yang dbang rta mgrin dregs sgrol
Location Volume 25, Text 48, Pages 895-935
Cycle Rta mgrin dregs pa kun sgrol
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by gru gu yang dbang'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon ཅེས་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་དང་བརྒྱུད་འཛིན་ལ་ཕན་པའི་སེམས་ཀྱིས་གཏེར་གཞུང་རྩ་བ་དང་ཁྱབ་བདག་བླ་མའི་ཕྱག་བཞེས་གཞིར་བཞག་ལ། ལག་ལེན་དང་མཚམས་སྦྱོར་སོགས་ཁ་གསལ་བཀླག་ཆོག་མར་བྱས་ཏེ་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་ལས། དྲེགས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་རྗེས་གནང་གི་ཡི་གེ་དབང་གི་བེ་ཅོན
Front left margin rjes gnang
Back left margin gter mdzod gru gu yang dbang rta mgrin dregs sgrol
Location Volume 25, Text 49, Pages 937-953
Cycle Rta mgrin dregs pa kun sgrol
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by gru gu yang dbang'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon ཅེས་པ་འདིའང་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་སྒོར་འགྱུར་བའི་ལྷག་པའི་བསམ་པས་གཏེར་གཞུང་གི་དགོངས་པ་དང་བླ་མའི་ཕྱག་བཞེས་ཇི་ལྟར་བར་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་དབེན་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་གླིང་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་ལས་བྱང་གི་འདོན་འགྲིག་ཕྱོགས་མཚོན་
Front left margin 'don 'grigs
Back left margin gter mdzod gru gu yang dbang rta mgrin dregs sgrol
Location Volume 25, Text 50, Pages 955-961
Cycle Rta mgrin dregs pa kun sgrol
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by gru gu yang dbang'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon ཞེས་པའང་བློ་རྨོངས་རྣམས་ལ་ཕྱོགས་མཚོན་ཙམ་དུ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
དཔལ་རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་མན་ངག་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལོ
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod rta mgrin gnam lcags me 'khor
Location Volume 26, Text 1, Pages 1-22
Cycle Rta mgrin dpa' bo gcig pa gnam lcags me'i 'khor lo
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by mnga' bdag mol mi 'khyil'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon
 • First colophon page 12: རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་ཡི༔ གདམས་ངག་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་བཅུད༔ གནམ་ལྕགས་མེ་ཡི་འཁོར་ལོ་འདི༔ མ་འོངས་དོན་ཕྱིར་གཏེར་དུ་སྦས༔ བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་སྙིང་རྗེ་ཅན༔ རིགས་དང་སྤྲུལ་པའི་སྐྱེས་བུས་རྙེད༔ དུས་མཐའི་འགྲོ་བ་མང་པོ་ལ༔ ཕན་པ་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་བར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ༔ ཁ་ཐཾ༔ གུ་ཧྱ༔
 • Second colophon page 21: འཁོར་ལོ་འདི་གཏེར་དུ་སྦས་ལུགས་ནི༔ ཨུ་རྒྱན་ཆེན་པོ་བོད་ཡུལ་དུ་བྱོན་དུས་སུ༔ དང་པོ་གཙང་ལ་སྟོད་དུ་བྱོན༔ ཡུལ་ཐོག་གི་གསེར་ཁ་ཞེས་ཀྱང་བྱ༔ ལ་ཧུ་གསེར་ཁ་ཞེས་ཀྱང་བྱ༔ བུ་ཏོ་ཚོང་དུས་བྱ་བ་དེར་བྱོན༔ དེར་མི་མ་ཡིན་གྱིས་བར་ཆད་བྱས་པ་ལ༔ གུ་རུ་ཆེན་པོས་ཙཀྲ་འདི་བསྐོར་བས༔ རྒྱལ་འགོང་དང་དམ་སྲི་རྣམས་ལ་ལ་ནི་བརྒྱལ༔ ལ་ལ་ནི་ཤི༔ ལ་ལ་ནི་ཡུལ་གཞན་དུ་བྲོས་ནས་སོང་བ་དང་། ཨུ་རྒྱན་པདྨས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ནས་གཙང་གྲོ་ཤོད་དུ་བྱོན༔ པྲ་དུན་རྩེའི་ལྷ་ཁང་གི་དབུ་རྩེའི་ཀ་ཕོག་ལ་སྦས་ནས༔ གཏེར་བདག་ཏུར་ག་ཐལ་མདོག་གི་འགོང་པོ་ཏོང་སྡེ་བསྐོས༔ ནམ་ཞིག་དུས་ཀྱི་ཐ་མ་ལ༔ བོད་ཁམས་གནོད་པས་ཉེན་པ་ན༔ བོད་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ འཁོར་ལོ་འདི་ཡིས་དམ་བཏགས་ནས༔ གནོད་པ་ཐམས་ཅད་སྲུང་བར་ཤོག༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
 • Third colophon page 22: དེ་ནས་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་པའི་དུས་ལ་བབ་པ་ན་ལྷོ་རི་མངའ་བདག་ཆེན་པོ་མོལ་མི་འཁྱིལ་གྱིས་གཏེར་བདག་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་ནས་གཏེར་ནས་བཏོན། འགྲོ་བ་མང་པོ་ཚིམས་པར་བྱས་སོ། །དེ་ལ་གཡའ་ལུང་རིན་ཆེན་གྲགས་ཀྱིས་བུ་རྟ་ཆོས་གསུམ་ཕུལ་ནས་ཞུས། དེ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་དོ།།
རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་གདོན་བགེགས་ཀུན་འཇོམས་
Front left margin chog khrigs
Back left margin gter mdzod rta mgrin gnam lcags me 'khor
Location Volume 26, Text 2, Pages 23-41
Cycle Rta mgrin dpa' bo gcig pa gnam lcags me'i 'khor lo
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by mnga' bdag mol mi 'khyil'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon ཅེས་སྔོན་མེད་ངོ་མཚར་ཆེན་པོའི་གསང་བ་ཟབ་མོ་རྣམས་ལ་ཅི་དགར་སྤྱོད་པའི་སྐལ་བཟང་ཅན་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་ཟབ་ཆོས་འདིའི་ཞབས་ཏོག་ཏུ་དམིགས་ནས་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲར་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།
རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་དབང་སྡུད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod byang gter rta mgrin dregs dbang
Location Volume 26, Text 3, Pages 43-56
Cycle Rta mgrin dregs pa dbang sdud
Parent Cycle Byang gter
Authored by Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
Revealed by Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
Colophon
 • First colophon page 54: བྱང་ཟང་ཟང་ལྷ་བྲག་གི་ནུབ་ཟངས་མཛོད་དམར་པོ་ནས། རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན་གྱིས་གཏེར་ནས་བཏོན་པའོ།།
 • Second colophon page 56: དེ་ལྟར་དབང་ཆེན་དྲེགས་པའི་དབང་བསྐུར་ཐབས༔ རང་གི་མིག་དང་སྙིང་ལས་ཕངས་གྱུར་ཀྱང༔ མ་འོངས་སྙིགས་མ་བཞི་བཅུ་ཁ་རལ་དུས༔ དམ་སྲི་སྡེ་བརྒྱད་རྡུལ་དུ་བརླག་པ་ཡི༔ ཆོས་ཟབ་པདྨའི་སྙིང་ཁྲག་དྭངས་མ་འདི༔ འགྲོ་བ་མཆོག་དམན་སུ་ཡིས་ཉམས་བླངས་ཀྱང༔ ཕྱི་མ་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་ངེས༔ རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་བཅང་བའི་ཆོས་མཆོག་ཏུ༔ བཟང་ངན་འབྲེལ་ཚད་ཐུགས་རྗེའི་སྨོན་ལམ་གྱིས༔ བདེ་ཆེན་གནས་སུ་འཁྲིད་པས་དེ་ལ་སྤྲོད༔ དྲག་མོ་སྙིང་ཟན་ཁྱོད་ལ་གཏད་དོ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔
རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་དབང་སྡུད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་
Front left margin las byang
Back left margin gter mdzod byang gter rta mgrin dregs dbang
Location Volume 26, Text 4, Pages 57-68
Cycle Rta mgrin dregs pa dbang sdud
Parent Cycle Byang gter
Authored by Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
Revealed by Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
Colophon རིག་འཛིན་ཆེན་པོས་ཟང་ཟང་ལྷ་བྲག་ནས་གདན་དྲངས་པའོ
བྱང་གཏེར་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་དབང་སྡུད་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་ཆོག་ཁྲིགས་རྒྱུད་གསུམ་དབང་བྱེད
Front left margin dbang bskur
Back left margin gter mdzod byang gter rta mgrin dregs dbang
Location Volume 26, Text 5, Pages 69-82
Cycle Rta mgrin dregs pa dbang sdud
Parent Cycle Byang gter
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
Colophon ཅེས་པའང་རྒྱལ་དབང་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དང་རྣམ་དབྱེར་མེད་པའི་འདྲེན་མཆོག་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་གསུང་གི་བདུད་རྩི་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
རྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པའི་ལས་བྱང་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་
Front left margin las byang
Back left margin gter mdzod rat gling rta mgrin gsang 'dus
Location Volume 26, Text 6, Pages 83-110
Cycle Rta mgrin gsang ba 'dus pa
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Rat+na gling pa
Colophon ཅེས་པའི་ལས་བྱང་རཏྣའི་གསུང་བསླད་མེད་ལ་མེད་ཀ་མེད་ཀྱི་ཁ་སྐོང་གསལ་ཁ་ཕྲན་བུ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ཞུས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
རྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པའི་དབང་རྒྱས་པ་མཆོག་དབང་གུད་སྦས་དང་སྦྲེལ་ནས་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་དབང་ཆེན་གསང་བའི་སྲོག་ཏིག་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod rat gling rta mgrin gsang 'dus
Location Volume 26, Text 7, Pages 111-135
Cycle Rta mgrin gsang ba 'dus pa
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Rat+na gling pa
Colophon ཅེས་དབང་ཆོག་འདི་ལ་ཁུངས་ཐུབ་ཀྱི་ཆོག་བསྒྲིགས་དང་ཟིན་བྲིས་གསལ་བར་མི་འདུག་པས་ཕྱག་ལེན་ཡང་མཁས་བླུན་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་ལས་གཏད་སོ་མི་སྣང་བས། སོ་སྐྱེའི་བློས་དཔག་པར་དཀའ་རུང་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ལུགས་བཞིན་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་རྩལ་གྱིས། པདྨ་ཞི་ཁྲོའི་ཕོ་བྲང་དང་འདབས་འབྱོར་པའི་གནས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
རྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར་བསྡུས་པ་གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆོ་ག་དབང་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་
Front left margin gtor dbang
Back left margin gter mdzod rat gling rta mgrin gsang 'dus
Location Volume 26, Text 8, Pages 137-146
Cycle Rta mgrin gsang ba 'dus pa
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Rat+na gling pa
Colophon ཅེས་ངོ་མཚར་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་འདི་ཉིད་ངོ་མཚར་མཛོད་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་དུ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་དབེན་གནས་སུ་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
རྟ་མགྲིན་སྙིང་པོ་དོན་སྦྱོར་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་
Front left margin brgyud 'debs
Back left margin gter mdzod mchog rdor rta mgrin snying po don sbyor
Location Volume 26, Text 9, Pages 147-148
Cycle Rta mgrin snying thig snying po don sbyor
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by nyang po mchog ldan rdo rje
Colophon ཅེས་པའང་གུ་ཎས་ཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
རྟ་མགྲིན་སྙིང་ཐིག་སྙིང་པོ་དོན་སྦྱོར་གྱི་ཕྲིན་ལས་བྱང་བུ་ཁྱེར་བདེར་བསྡུས་པ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པའི་སྒྲ་དབྱངས་
Front left margin las byang
Back left margin gter mdzod mchog rdor rta mgrin snying po don sbyor
Location Volume 26, Text 10, Pages 149-188
Cycle Rta mgrin snying thig snying po don sbyor
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by nyang po mchog ldan rdo rje
Colophon ཅེས་པའང་རང་ཉིད་ཀྱི་འདུན་པའི་ས་བོན་ལ། རྣམ་འདྲེན་དམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེའི་གསུང་གིས་བསྐུལ་བས་སད་བྱེད་དུ་བྱས་ཏེ། དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་དབང་ཆེན་རོལ་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
རྟ་མགྲིན་སྙིང་ཐིག་སྙིང་པོ་དོན་སྦྱོར་ལས། ཟབ་ལམ་སྨིན་བྱེད་རྣམ་བཞི་ཇི་ལྟར་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དབང་ཆེན་རོལ་པའི་སྒྲ་དབྱངས་
Front left margin dbang chen
Back left margin gter mdzod mchog rdor rta mgrin snying po don sbyor
Location Volume 26, Text 11, Pages 189-235
Cycle Rta mgrin snying thig snying po don sbyor
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Nyang po mchog ldan rdo rje
Colophon ཅེས་པ་འདིའང་སངས་རྒྱས་ཀུན་དངོས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་གསུང་རབ་ལ་མཆོག་ཏུ་གཅེས་པར་འཛིན་པའི་མོས་གུས་ལྷག་པའི་བསམ་པ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་འཆང་བ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་རྩལ་གྱིས། རྣམ་འདྲེན་དམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེས་རིན་པོ་ཆེའི་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའི་གསུང་གིས་བསྐུལ་བས་རྐྱེན་བྱས་ཏེ། དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་གཏེར་གཞུང་གི་དགོངས་པ་གསལ་བར་ཕྱེས་ཏེ་གོ་གསལ་དུ་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
རྟ་མགྲིན་སྙིང་པོ་དོན་སྦྱོར་གྱི་དབང་ཆེན་ཟུར་འདེབས་
Front left margin zur 'debs
Back left margin gter mdzod mchog rdor rta mgrin snying po don sbyor
Location Volume 26, Text 12, Pages 237-242
Cycle Rta mgrin snying thig snying po don sbyor
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Nyang po mchog ldan rdo rje
Colophon ཞེས་པའང་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་རྩ་གསུམ་ལྷ་དབང་ཆེན་མོ་ལས་གུ་ཎས་གུད་དུ་བསྐོལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
རྟ་མགྲིན་སྙིང་ཐིག་སྙིང་པོ་དོན་སྦྱོར་ལས། སྨིན་བྱེད་བསྡུས་པ་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་དབང་ཆེན་གྲུབ་པའི་སྒྲ་དབྱངས་
Front left margin gtor dbang
Back left margin gter mdzod mchog rdor rta mgrin snying po don sbyor
Location Volume 26, Text 13, Pages 243-254
Cycle Rta mgrin snying thig snying po don sbyor
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Nyang po mchog ldan rdo rje
Colophon ཅེས་པའང་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཏུ་དམིགས་ནས་བློ་གྲོས་དམན་པ་འཇུག་བདེའི་སླད་ནག་འགྲོས་སུ་བསྡེབས་པ་པོ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེའོ། །དགེ་ལེགས་འཕེལ
གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས། རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་འདོན་ཆ་ཟུར་བཀོལ་
Front left margin sgrub thabs
Back left margin gter mdzod grol tig rta mgrin dregs 'dul
Location Volume 26, Text 14, Pages 255-264
Cycle Dbang chen dregs pa kun 'dul
Parent Cycle Grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sde
Authored by 'phreng po gter ston shes rab 'od zer
Revealed by 'phreng po gter ston shes rab 'od zer
དབང་ཆེན་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས༔ བསྐྱེད་རྫོགས་འཁྲུལ་མེད་ཙིཏྟ་དམར་པོའི་སྐོར་ལས༔ སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་གུད་དུ་ཕྱུང་བ་
Front left margin srung 'khor
Back left margin gter mdzod grol tig rta mgrin dregs 'dul
Location Volume 26, Text 15, Pages 265-266
Cycle Dbang chen dregs pa kun 'dul
Parent Cycle Grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sde
Authored by Rin chen phun tshogs chos kyi rgyal po
Revealed by 'phreng po gter ston shes rab 'od zer
Colophon བདག་འདྲ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་གྱིས་གཏེར་ནས་གདན་དྲངས་པའི་ཤོག་སེར་ལས་དག་པར་ཕབ་པའོ་
གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས། དབང་ཆེན་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་སྨིན་བྱེད་གསང་བ་གཅིག་གྲུབ་མཚམས་སྦྱོར་གྱིས་བརྒྱན་པ་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod grol tig rta mgrin dregs 'dul
Location Volume 26, Text 16, Pages 267-276
Cycle Dbang chen dregs pa kun 'dul
Parent Cycle Grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sde
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by 'phreng po gter ston shes rab 'od zer
Colophon ཅེས་རིན་པོ་ཆེ་གཏེར་གྱི་མཛོད་ཆེན་པོར་ཆོས་སྡེའི་ཆ་ལག་རྫོགས་པའི་ཆེད་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་འདོད་འཇོར་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ལས་དབང་ཆེན་རོལ་པའི་གནས་སུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
དབང་ཆེན་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུས་ལས༔ བསྙེན་དབང་ཟབ་མོ་
Front left margin bsnyen dbang
Back left margin gter mdzod grol tig rta mgrin dregs 'dul
Location Volume 26, Text 17, Pages 277-288
Cycle Dbang chen dregs pa kun 'dul
Parent Cycle Grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sde
Revealed by 'phreng po gter ston shes rab 'od zer
ཟབ་ཆོས་རྟ་ཕག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཟུང་འཇུག་རོལ་མོ་
Front left margin brgyud 'debs
Back left margin gter mdzod 'ja' tshon rta phag yid bzhin nor bu
Location Volume 26, Text 18, Pages 289-290
Cycle Zab chos rta phag yid bzhin nor bu
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by 'ja' tshon snying po
Colophon ཅེས་པའང་ཟབ་ཆོས་འདི་ལ་མོས་པ་ཀརྨེ་ཤྭ་རས་བསྐུལ་ངོར་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་ཡང་དབེན་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་གླིང་དུ་སྤེལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
རྟ་ཕག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ ལས་བྱང་ཚིག་དོན་དབྱེར་མེད་
Front left margin las byang
Back left margin gter mdzod 'ja' tshon rta phag yid bzhin nor bu
Location Volume 26, Text 19, Pages 291-298
Cycle Zab chos rta phag yid bzhin nor bu
Authored by 'ja' tshon snying po
Revealed by 'ja' tshon snying po
Colophon ཨོ་རྒྱན་ཡང་སྤྲུལ་རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོས་ལྷ་རི་སྣང་མཐའི་སྐུ་རྒྱབ་ནས་བཏོན་པའོ། །ཤུབྷཾ།། །།
ཟབ་ཆོས་རྟ་ཕག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ལས་རིམ་ཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱོར་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod 'ja' tshon rta phag yid bzhin nor bu
Location Volume 26, Text 20, Pages 299-318
Cycle Zab chos rta phag yid bzhin nor bu
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by 'ja' tshon snying po
Colophon ཅེས་ཁྱེར་བདེའི་སླད་དུ་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོའི་ཟབ་གཏེར་ཆོས་བཀའ་མཐའ་དག་གི་སྨིན་གྲོལ་གདམས་པའི་བཀའ་བབས་ཐོབ་པ་པདྨ་གར་དབང་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གླིང་པས་ཤྲཱི་དེ་བཱི་ཀོ་ཊིའི་སྙིང་པོ་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
གནས་ཆོས་ཐུགས་གཏེར་ལས་རྟ་མགྲིན་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་སྒྲུབ་ཐབས་
Front left margin gter mdzod gnam chos rta mgrin
Location Volume 26, Text 21, Pages 319
Cycle Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor
Authored by Sprul sku mi 'gyur rdo rje
Revealed by Sprul sku mi 'gyur rdo rje
Colophon ཅེས་པ་སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་མེ་སྤྲེལ་ཐ་སྐར་ཟླ་བའི་ཚེས་བཞིའི་ཐོ་རངས་རྟ་མགྲིན་མངོན་རྟོགས་དང་མཚུངས་པ་གཅིག་གིས་དངོས་སུ་གསུངས་ནས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་མེ་ལ་ཅུང་ཟད་ཚིག་ཤོར་བས། སླར་ཡང་མངོན་རྟོགས་ཟུར་ཙམ། ཡང་བཅོས་དགོས་བྱུང་ངོ་། །འདིའི་དབང་གཟུངས་དབང་ཉིད་དོ།།
ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས༔ ཕྲིན་ལས་རྒྱུན་ཁྱེར་ལས་བྱང་བསྡུས་པ་ནོར་བུ་པདྨའི་ཕྲེང་བ་
Front left margin las byang
Back left margin gter mdzod stag sham yi dam dgongs 'dus
Location Volume 26, Text 22, Pages 321-366
Cycle Yi dam dgongs 'dus rta mchog rol pa
Authored by Stag sham nus ldan rdo rje
Revealed by Stag sham nus ldan rdo rje
Colophon
 • Treasure colophon page 365: ཅེས་ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ལས་བྱང་བསྡུས་པ་ནོར་བུ་པདྨའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་མཚོ་རྒྱལ་མ་དང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལ་ཙ་རི་ཏྲ་ཟིལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་ཕུག་ཏུ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་པདྨ་སཾ་བྷ་བས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ གཉན་རྒྱ༔ དམ་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔
 • Revealer colophon page 366: བདག་སྟག་ཤམ་པས་གཏེར་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་། རང་གི་ཐུགས་དམ་བྱེད་རྒྱུར་བསམས་ནས་སྙིང་རུས་ཨུ་ཚུག་གིས་ཤོག་སེར་ལས་ཕབ་པ་ཡིན། གཞན་ལས་བྱང་མང་ཉུང་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་འདུག་པས་ཅི་བྱེད། ཐུགས་དམ་ནི་བྱེད་མཁན་མེད། ཆོས་ལ་སུས་རྩི། རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་དུ་ཆུ་ལ་རྩིས་ཆེ་བ་ག་ལ་བྱེད། གཞན་ནི་རང་རང་གི་གྲུབ་མཐས་བསྒྱུར། གྲྭ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་སྟབས་མོ་གཤམ་གྱི་བུ་ལ་རེ་ཚེ་སྐྱོ་བ་ལས་མ་མཆིས་ཨང་། ཅེས་འབྲུག་ལོ་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་བཅུ་བདུན་ཉིན་མོ་བྲིས་སོ། །དགེ་བར་གྱུར་ཅིག། །།
ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས། སྤྱི་སྡོམ་རྩ་བའི་དབང་སྐུར་ཆེན་མོ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་པདྨ་རཱ་གའི་བུམ་བཟང་
Front left margin rtsa dbang
Back left margin gter mdzod stag sham yi dam dgongs 'dus
Location Volume 26, Text 23, Pages 367-442
Cycle Yi dam dgongs 'dus rta mchog rol pa
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Stag sham nus ldan rdo rje
Colophon འདི་ཉིད་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་རྒྱས་པ་སྤྲོས་བཅས་ལྷ་དབང་ཆེན་མོ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་། བསྡུས་པ་ཕུར་དབང་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་བཀའ་རྒྱ་ཆེ་བས། འབྲིང་པོ་རྩ་དབང་འདི་ཉིད་དོན་འཐུས་ལ་སྟབས་བདེ་བའི་སླད་ཆོས་འདིར་མོས་པའི་དོན་གཉེར་ཅན་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པས། པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་དཔལ་སྤུངས་དབྱར་གནས་ཁང་བཤད་སྒྲུབ་རྟག་བརྟན་དར་རྒྱས་གླིང་དུ་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས༔ ཡི་གེ་དྲུག་པའི་ལས་བྱང་གསང་བ་གཅིག་འགྲུབ་ཅེས་ཨཱརྱ་སཱ་ལེའི་ཐུགས་དམ་དྲིལ་བའི་སྙིང་ཆོས་
Front left margin las byang
Back left margin gter mdzod stag sham dgongs 'dus yig drug ma
Location Volume 26, Text 24, Pages 443-450
Cycle Yi dam dgongs 'dus rta mchog rol pa
Authored by Stag sham nus ldan rdo rje
Revealed by Stag sham nus ldan rdo rje
Colophon
 • Treasure colophon: ཞེས་རྩ་གསུམ་སྙིང་པོ་གཅིག་དྲིལ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་བྱང་གི་རིམ་པ་ཨཱརྱ་སཱ་ལེའི་སྐྱེ་བ་བདུན་རྒྱུད་དུ་ཉམས་སུ་བླངས་པའི་རང་ཆོས་འདི་ཡང་མ་འོངས་ཐ་མའི་དུས་དེའི་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་སྐལ་དུ་སྦས་པའོ༔ ཟབ་རྒྱ༔ །ྀཨཚ།༔ གུ་ཧྱ༔ སྐུ་རྒྱ༔ གསུང་རྒྱ༔ ཐུགས་རྒྱ༔
 • Revealer colophon: བདག་རང་གི་ཆོས་སྐལ་ཡིན་འདྲ།།
ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས། རྩ་གསུམ་སྤྱིའི་རྗེས་གནང་གཅིག་ཤེས་ཀུན་གྲོལ་
Front left margin rjes gnang
Back left margin gter mdzod stag sham yi dam dgongs 'dus
Location Volume 26, Text 25, Pages 451-465
Cycle Yi dam dgongs 'dus rta mchog rol pa
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Stag sham nus ldan rdo rje
Colophon འདིའང་སྨིན་གྲོལ་སྙིང་པོའི་གཏེར་གྱི་མཛོད་ཡོངས་སུ་གང་བའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་རྩ་བའི་གཞུང་དང་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་བཞེས་མ་འཁྲུལ་བ་བསྡེབས་ཏེ་བཤད་སྒྲུབ་རྟག་བརྟན་དར་རྒྱས་གླིང་དུ་བལྟས་ཆོག་མར་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཏིག་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod mkhyen brtse'i snyan brgyud rta mgrin
Location Volume 26, Text 26, Pages 467-482
Cycle Rta mchog rol pa'i snying tig
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon ཞེས་པའང་། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ནཱ་གརྫུ་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་། གུ་རུ་པདྨ་རྒྱལ་པོས་རྗེས་སུ་གདམས་པ་ལྟར། རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་བསྔགས་པའི་སྐྱེས་བུ་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་གཙོས་ལས་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པས། སྦས་ཡུལ་ཆེན་པོ་ཨ་ཏ་རོང་གི་གནས་ཀྱི་སྙིང་པོ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གྱི་རི་བོའི་གནས་ཞལ་གསར་དུ་སྣང་བར་མཛད་པའི་སྐབས། གཏེར་ཆེན་བླ་མ་འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་ཞིག་པོ་གླིང་པ་སྟོན་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་རས་དཀར་གྱི་གུར་ཁྱིམ་ལ་བརྟེན་པའི་སྨན་ལྗོངས་ཉམས་དགའ་བར་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་སྐད་ཅིག་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ལེགས་བྱས་ཀྱིས། བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།
རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཏིག་ལས། དབང་ཆེན་ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ་
Front left margin rgyun khyer
Back left margin gter mdzod mkhyen brtse'i snyan brgyud rta mgrin tshe sgrub
Location Volume 26, Text 27, Pages 483-490
Cycle Rta mchog rol pa'i snying tig
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon
 • Colophon page 489: ཞེས་པའང་སྐྱབས་མགོན་སི་ཏུ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་སུ་ལྷ་རྫས་ཀྱི་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་བཀའ་བསྩལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་སྤྱི་བོར་ཕེབས་པ་ལྟར། མཚོ་སྐྱེས་ཀུན་ཏུ་འཆང་བ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པ་སྐྱབས་ཆེ་བླ་བྲང་དུ་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ཐོག་མ་མེ་ཡོས་ཁྲུམས་སྟོད་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུར་བྲིས་ཏེ་ཕུལ་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལམ་བྷ་ཝ་ཏུ།།
སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་
Front left margin brgyud 'debs
Back left margin gter mdzod mkhyen brtse'i snyan brgyud rta mchog
Location Volume 26, Text 28, Pages 491-492
Cycle Rta mchog rol pa'i snying tig
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Revealed by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon
 • Author colophon: ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།
 • Printer colophon: དཔེ་ཚན་འདི་སྔོན་ཆད་གཏེར་མཛོད་དཀྱུས་སུ་མེད་ཅིང། བལ་ཡུལ་ཞེ་དགོན་གྱི་པར་གསར་འདིར་གསར་བཞག་བྱས་པས་ལུང་རྒྱུན་ལ་ཞིབ་རྟོག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ
སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཕྲིན་ལས་དང་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་རྟ་མཆོག་དགྱེས་པའི་བཞད་སྒྲ་
Front left margin chog bsgrigs
Back left margin gter mdzod mkhyen brtse'i snyan brgyud rta mchog
Location Volume 26, Text 29, Pages 493-522
Cycle Rta mchog rol pa'i snying tig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་རྒྱ་མཚོའི་བཅུད་འདུས་པའི་སྙིང་ཐིག་ལག་ཏུ་ལེན་པ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཡིག་ཕྲན་འདིའང་། གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོས་རེག་པའི་རྩིས་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་བསམ་གཏན་གྱི་ཁང་བུར་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མགྲིན་སྐོང་བ་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབ་
Front left margin skong ba
Back left margin gter mdzod mkhyen brtse'i snyan brgyud rta mgrin
Location Volume 26, Text 30, Pages 523-524
Cycle Rta mchog rol pa'i snying tig
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Revealed by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon
 • Author colophon: ཅེས་པའང་ཤིང་ལུག་ལོར་དཔའ་འོག་དབང་ཆེན་བྲག་ཏུ་རྟ་མགྲིན་གྱི་ཚོགས་སྐོང་ཕུལ་སྐབས་བྲིས་པ་དགེའོ།
 • Compiler colophon: །འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཕྱག་བྲིས་ལས་ཞལ་བཤུས་ཞུས
 • Printer colophon: དཔེ་ཚན་འདི་སྔོན་ཆད་གཏེར་མཛོད་དཀྱུས་སུ་མེད་ཅིང་། བལ་ཡུལ་ཞེ་དགོན་གྱི་པར་གསར་འདིར་གསར་བཞག་བྱས་པས་ལུང་རྒྱུན་ལ་ཞིབ་རྟོག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།།
རྟ་མགྲིན་དབང་གི་ཟབ་པ་ལས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་རང་འབར་
Front left margin brgyud 'debs
Back left margin gter mdzod mchog gling zab bdun rta mgrin
Location Volume 26, Text 31, Pages 525-526
Cycle Dbang chen 'dus pa rta mgrin yang phyung dmar po
Parent Cycle Zab bdun dbang zab rta mgrin
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon ཅེས་པའང་མཆིམས་ཕུ་དབེན་རྩ་མཆོག་དབྱངས་ཕུག་དབང་ཆེན་རོལ་པའི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་པོར་བསྙེན་སྒྲུབ་འབྲེལ་འཇོག་བགྱིས་པའི་ཚེ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་ལས༔ དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་ཡང་ཕྱུང་དམར་པོ་
Front left margin las byang
Back left margin gter mdzod mchog gling zab bdun rta mgrin
Location Volume 26, Text 32, Pages 527-533
Cycle Dbang chen 'dus pa rta mgrin yang phyung dmar po
Parent Cycle Zab bdun dbang zab rta mgrin
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon ལྷ་སྲས་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཡེལ་ཕུག་ནམ་མཁའ་མཛོད་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཟངས་ཤོག་དམར་པོའི་ངོས་ལས་འབེབ་རིམ་བཞིན་དུ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཀྱི་གདན་ས་ཆེན་པོའི་གནྡྷོ་ལར་བྲིས་པ་དབང་ཆེན་རོལ་པའི་གོ་འཕང་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ
སྨན་མཆོད་
Front left margin gter mdzod mchog gling zab bdun rta mgrin
Location Volume 26, Text 33, Pages 535
Cycle Dbang chen 'dus pa rta mgrin yang phyung dmar po
Parent Cycle Zab bdun dbang zab rta mgrin
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་གྲེ་གུ་དགེའུར་བསྙེན་སྒྲུབ་འབྲེལ་འཇོག་བགྱིད་སྐབས་གུ་ཎས་སྤེལ་བ་དགེ
དབང་ཆེན་འདུས་པ་རྟ་མགྲིན་ཡང་ཕྱུང་དམར་པོའི་སྐོང་བ་དབེན་རྩ་མ་་
Front left margin skong ba
Back left margin gter mdzod mchog gling zab bdun rta mgrin
Location Volume 26, Text 34, Pages 537-540
Cycle Dbang chen 'dus pa rta mgrin yang phyung dmar po
Parent Cycle Zab bdun dbang zab rta mgrin
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon ཅེས་པའང་མཆིམས་ཕུ་གྲེ་གུ་དགེའུ་པདྨ་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བགྱིས་པའི་ཚེ་གང་དྲན་ཐོལ་བྱུང་སྐད་ཅིག་མའི་རི་མོར་སྣང་བར་བྱེད་པ་པོ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་སོ། །དགེ་ལེགས་འཕེལ
ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་ལས༔ དབང་ཆེན་འདུས་པའི་དབང་གི་ཕྲེང་བ་
Front left margin dbang mchog
Back left margin gter mdzod mchog gling zab bdun rta mgrin
Location Volume 26, Text 35, Pages 541-549
Cycle Dbang chen 'dus pa rta mgrin yang phyung dmar po
Parent Cycle Zab bdun dbang zab rta mgrin
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཡེལ་ཕུག་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་གསང་ཕུག་གོང་མའི་སྒོ་གོང་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཟངས་ཤོག་དམར་པོ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་བྲིས་ལས་འབེབ་པར་མཛད་རིམ་བཞིན་དུ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དེ་བཱི་ཀོ་ཊི་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་མདུན། གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་སྤུངས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དག་པར་བྲིས་པ་དབང་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་གོ་འཕང་བརྙེས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ
ཟབ་བདུན་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཟབ་པ་རྟ་མགྲིན་དབང་ཆེན་གྱི་གཏོར་ཟློག་གི་རིམ་པ་གནམ་ལྕགས་ཐོག་མདའ་
Front left margin gtor bzlog
Back left margin gter mdzod mchog gling zab bdun rta mgrin
Location Volume 26, Text 36, Pages 551-577
Cycle Dbang chen 'dus pa rta mgrin yang phyung dmar po
Parent Cycle Zab bdun dbang zab rta mgrin
Authored by Mchog gyur gling pa
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon ཞེས་པ་འདི་ནི་དཔལ་སྤུངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཁོར་གླིང་དུ་དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྒྲུབ་ཆེན་འཛུག་པའི་སྐབས་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དབང་ལྡན་གྱིས་བགྱིས་པའོ། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་འགྲོ་ཀུན་ས་ལམ་གྱི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ལས་གྲོལ་ཏེ་དབང་ཆེན་རོལ་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག
འཆི་མེད་དབང་གི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod 'jam mgon gsang thig rta tshe
Location Volume 26, Text 37, Pages 579-606
Cycle Gsang thig snying po'i skor bdun
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by 'jam mgon kong sprul
Colophon
 • First colophon (treasure) page 593: སློབ་དཔོན་པདྨ་དང་ཇོ་མོ་མཁར་ཆེན་བཟའི་ཐུགས་དམ་གྱི་ཟབ་ཆོས་འདི་ད་ལྟ་རིན་ཆེན་གཏེར་དུ་སྦས༔ ཕྱི་རབས་སྐལ་ལྡན་རྣམས་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔
 • Second colophon (treasure) page 596: སློབ་དཔོན་པདྨས་ཕྱི་རབས་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་མན་ངག་མདོར་བསྡུས་ཏེ་གབ་པ་མངོན་དུ་ཕྱུངས་པའོ༔ ཕྱི་རབས་དུས་ཀྱི་ཐ་མ་ལ༔ སྐལ་ལྡན་བུ་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
 • Third colophon (treasure) page 599: ལྷ་ཡི་མངོན་རྟོགས་རབ་ཏུ་གསལ་བ་འདི་ཡང་བདག་འདྲ་སློབ་དཔོན་པདྨས་ཕྱི་རབས་ལས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་བཀོད་པའོ༔ མ་འོངས་སྐལ་ལྡན་རྣམས་དང་འདི་འཕྲད་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔
 • Fourth colophon (treasure) page 601: སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨས་ཕྱི་རབས་ལས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་བཀོད་པའོ༔ སྐལ་ལྡན་རྣམས་དང་འདི་འཕྲད་ཤོག༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གུ་ཧྱ༔
 • Fifth colophon (treasure) page 605: བདག་འདྲ་སློབ་དཔོན་པདྨ་ཡིས༔ སྙིགས་དུས་དུས་མིན་འཆི་བའི་དཔུང༔ འཇོམས་བྱེད་མན་ངག་ཟབ་མོ་འདི༔ སྐལ་ལྡན་དོན་ཕྱིར་ལག་ལེན་བཀོད༔ ལན་གཅིག་ཕྱི་མའི་དུས་ཀྱི་ཚེ༔ ཐུགས་ཀྱི་སྲས་དང་འདི་འཕྲད་ནས༔ འགྲོ་དོན་ཕྲིན་ལས་མཐར་རྒྱས་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔ ༔
 • Printer colophon page 605: འདི་ནི་འཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་རིགས་བདག་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་རྫོགས་ཕྱིར་དུ་ཁ་བསྐངས་ཏེ་སྤར་གསར་དུ་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་པས་དབང་ལུང་སོགས་ལ་ཞིབ་ཅ་བྱ་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །ཞེས་སི་ཏུ་པདྨ་དབང་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ཁོ་བོས་ཆེད་དུ་གདམས་པའོ
གསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས་བྱུང་བའི་འཆི་མེད་དབང་གི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བའི་རིམ་པ་རིན་ཆེན་གཏེར་བུམ
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod 'jam mgon gsang thig rta tshe
Location Volume 26, Text 38, Pages 607-625
Cycle Gsang thig snying po'i skor bdun
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by 'jam mgon kong sprul
Colophon
 • Author colophon page 624: ཅེས་པ་འདིའང་རིན་པོ་ཆེ་གཏེར་གྱི་ཆོས་མཛོད་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་རུ་འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཟབ་གཏེར་སྐོར་བཞུགས་རིགས་ཚང་བ་ཞིག་བྱུང་ན་དགོས་གལ་ཆེ་བར་བསམ་སྟེ། བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་འོད་ཟེར་སོགས་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཐུགས་སྲས་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་ཡང་ཡང་བཏབ་པས་དགྱེས་པའི་དབུགས་དབྱུང་དང་འཆད་ཕྲིན་གྱི་བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་བ་ལ་བརྟེན་ནས། མཚུངས་པ་མེད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་གསང་བ་གསུམ་གྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་བྱིན་གྱིས། བསྟན་པ་རིས་མེད་ལ་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པས་ཞུགས་པའི་བཙུན་གཟུགས་དམན་པ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་འོད་ཟེར་དཔལ་བཟང་པོས་བླ་མའི་བཀའ་ལ་བརྟེན་ནས་དཔལ་སྤུངས་ཀྱི་ཆོས་གྲར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
 • Printer colophon page 625: འདི་ནི་འཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་རིགས་བདག་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་རྫོགས་ཕྱིར་དུ་ཁ་བསྐངས་ཏེ་སྤར་གསར་དུ་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་པས་དབང་ལུང་སོགས་ལ་ཞིབ་ཅ་བྱ་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །ཞེས་སི་ཏུ་པདྨ་དབང་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ཁོ་བོས་ཆེད་དུ་གདམས་པའོ
གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་སྔོན་འགྲོ་ཕྱི་གཏོར་བསྔོས་པས་ཀུན་ཚིམས་
Front left margin sngon gtor
Back left margin gter mdzod sman rgyal g.yu thog snying thig
Location Volume 29, Text 1, Pages 1-5
Cycle G.yu thog snying thig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by yon tan mgon po
Colophon ཞེས་པའང་རང་གཞུང་བཅོས་མེད་སོར་བཞག་ལ་ཅུང་ཟད་གསལ་དུ་བཏང་བ་པོ་ནི་གུ་ཎའི་མིང་འཛིན་ནོ། །དགེ་ལེགས་འཕེལ
མན་ངག་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་བུམ་པ་ལས༔ ཞྭ་བཟོ་
Front left margin zhwa bzo
Back left margin gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces rat gling
Location Volume 40, Text 50, Pages 979-984
Cycle Rta mgrin gsang ba 'dus pa
Authored by Rat+na gling pa
Revealed by Rat+na gling pa
Colophon སྤྲུལ་སྐུ་རཏྣ་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ཡང་དག་པའོ་
གཤིན་པོ་འདྲེར་འོང་བ་མི་འོང་བའི་ཤོག་དྲིལ་
Front left margin gter mdzod spyi'i las rta mgrin yang gsang
Location Volume 42, Text 11, Pages 93
Authored by Karma chags med
Colophon རྟ་པོད་ལས་སོ
གཤིན་པོ་འདྲེར་མི་འོང་བའི་ཤོག་དྲིལ་གསལ་བར་བྱས་པ་
Front left margin shi 'dre mi 'ong
Back left margin gter mdzod spyi'i las rta mgrin yang gsang
Location Volume 42, Text 12, Pages 95-96
Authored by Karmapa, 15th
Colophon
 • Author colophon: ཞེས་པ་འདིའང་ཤ་བྲག་བླ་མ་ཀརྨ་གཞན་ཕན་གྱིས་བསྐུལ་ངོར། ཀརྨ་པའི་མཚན་འཛིན་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
 • Printer colophon: དཔེ་ཚན་འདི་སྔོན་ཆད་གཏེར་མཛོད་དཀྱུས་སུ་མེད་ཅིང་། བལ་ཡུལ་ཞེ་དགོན་གྱི་པར་གསར་འདིར་གསར་བཞག་བྱས་པས་ལུང་རྒྱུན་ལ་ཞིབ་རྟོག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།།
བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྟ་མགྲིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་ལས་ཚོགས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་
Front left margin rta mgrin las tshoD
Back left margin gter mdzod thung mong las tshogs gu ru tshe rgyal
Location Volume 43, Text 6, Pages 161-185
Cycle Bcom ldan 'das dpal rta mgrin dbang gi rgyal po'i las tshogs brgya rtsa brgyad pa
Authored by gu ru tshe brtan rgyal mtshan
Revealed by gu ru tshe brtan rgyal mtshan
Colophon དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཟིལ་གནོན་གྱི་ལས་ཚོགས་བརྒྱ་པ་ཞེས་བྱ་བ། ངན་ལམ་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དགེ་སློང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་གུ་རུ་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མོན་མཐའ་ཕྲ་མོ་དཔལ་གྱི་ཆུ་མོ་ཕུག་ལྷ་མོ་ལཱ་སྱ་གར་བྱེད་པ་འདྲ་བའི་གསང་གནས་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ། །ཞེས་པའང་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཕྱག་དཔེ་ལ་གཙོ་བོར་གཏུགས་ཏེ་བྲིས་ཤིང་དཔེ་གཞན་དང་ཡང་བསྟུན་པ་དགེ
ལས་འབྲེལ་གཏེར་བྱོན་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་གསུམ་གྱི་ལས་བྱང་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་
Front left margin phrin dbang
Back left margin gter mdzod zhi las las 'brel lha gsum
Location Volume 46, Text 26, Pages 343-385
Cycle Las 'brel gter byon rta mgrin gnyen po lha gsum
Authored by 'gyur med pad+ma dbang rgyal
Revealed by Pad+ma las 'brel rtsal
Colophon
 • First colophon page 362: ཅེས་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་གསུམ་གྱི་ལས་བྱང་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི་རྣམ་འདྲེན་མཚུངས་མེད་དཔལ་རི་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་དབང་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བཟང་པོའི་བཀས་བསྐུལ་བ་ལས་གཏེར་གཞུང་རྩ་བའི་དགོངས་དོན་ཉིད་ལ་རིགས་མཐུན་གཞན་ནས་ཀྱང་ཅུང་ཟད་ཁ་བསྐངས་ཏེ། རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་གནས་ལ་མ་སྦྱངས་ཤིང་བསམ་སྒོམ་ཐོས་བྱུང་གི་བློ་གྲོས་ཀྱང་མ་མཆིས་པའི་རྨོངས་བརྟུལ་ཤཱཀྱའི་དགེ་བསྙེན་པདྨེནྡྲས་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་བླ་བྲང་ཆོས་འཁོར་ལྷུན་པོར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་རྗེ་བཙུན་ཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་མཛད་པ་སྟེ། འདིས་ཀྱང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་བླ་ནས་བླར་འཕེལ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།
 • Second colophon page 385: ཅེས་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་གསུམ་གྱི་དབང་ཆོག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འདི་ནི། རྣམ་འདྲེན་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་མཚུངས་མེད་དཔལ་རི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་པདྨ་དབང་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་གྱིས་ཞེས་བཀའ་བསྩལ་པ་དང་དུ་བླངས་ཏེ། སྐྱབས་མགོན་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་དྲིན་ཆེན་ཀརྨ་བི་ཛ་ཡ་རིགས་བདག་ཏུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་ཅན་སྨྱོས་ཀྱི་རིག་འཛིན་རྨོངས་བརྟུལ་པདྨེནྡྲ་ཛ་ཡས་རང་ལོ་ཉེར་བཞི་པ་མྱོས་ལྡན་ནག་ཟླའི་ཡར་ཚེས་དགེ་བར་འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གི་བླ་བྲང་དུ་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དྲུང་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་བགྱིས་པ་སྟེ། འདིས་ཀྱང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།།
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞིའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡང་སྙིང་
Front left margin sgrub thabs
Back left margin gter mdzod zhi las rgya can gnyen po lha bzhi
Location Volume 46, Text 27, Pages 387-392
Cycle Dag snang rgya can chos sde rta mchog rol pa gnyen po lha bzhi
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon ཞེས་པའང་གཞུང་རྩ་བ་ལས་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་ཀྱི་ཡན་ལག་མདོར་བསྡུས་ཏེ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལ་བྷ་བ་ཏུ།། །།
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞིའི་དོན་དབང་མདོར་བསྡུས་པ་
Front left margin don dbang
Back left margin gter mdzod zhi las rgya can gnyen po lha bzhi
Location Volume 46, Text 28, Pages 393-400
Cycle Dag snang rgya can chos sde rta mchog rol pa gnyen po lha bzhi
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon ཞེས་པའང་གཞུང་རྩ་བ་ལས་ཕྱག་ལེན་ལྟར་བསྡུས་ཏེ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། མངྒ་ལཾ།། །།
དཔལ་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔ་སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་པོའི་ཡང་ཞུན་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod zhi las snyan brgyud lha lnga mkhyen brtse
Location Volume 46, Text 30, Pages 407-418
Cycle Dpal rta mgrin gnyen po lha lnga snyan brgyud snying po'i yang zhun
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by mchog ldan mgon po'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་ཐུགས་སྤྲུལ་རིག་འཛིན་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོའམ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་སྙན་བརྒྱུད་དུ་བསྩལ་པ་ཉིད། སླད་ཆར་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་གཏེར་སྟོན་ཉིད་ཀྱི་སྐུས་སྙན་བརྒྱུད་དུ་གདམས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་བརྡས་བསྐུལ་པ་ལྟར། ཁོ་བོ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་ལ་སྨིན་གྲོལ་ཚང་སྤྲུགས་སུ་བསྩལ་ཏེ་བར་ཆད་ཀྱི་འཕྲང་བསལ་བར་མཛད་པའི་བཀའ་དྲིན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཐོབ་པའོ། །དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
ཡང་གཏེར་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔའི་བརྒྱུད་འདེབས་པདྨའི་ཕྲེང་མཛེས
Front left margin gter mdzod zhi las gnyen po lha lnga
Location Volume 46, Text 31, Pages 419
Cycle Dpal rta mgrin gnyen po lha lnga snyan brgyud snying po'i yang zhun
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Revealed by Mchog ldan mgon po'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon
 • Author colophon: ཅེས་པའང་ཉེ་བར་གནས་པ་དྲུང་ཡིག་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ལྷ་རྫས་བཅས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།
 • Printer colophon: དཔེ་ཚན་འདི་སྔོན་ཆད་གཏེར་མཛོད་དཀྱུས་སུ་མེད་ཅིང་བལ་ཡུལ་ཞེ་དགོན་གྱི་པར་གསར་འདིར་གསར་བཞག་བྱས་པས་ལུང་རྒྱུན་ལ་ཞིབ་རྟོག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ
སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔའི་ཕྲིན་ལས་དབང་སྐུར་དང་བཅས་པ་གདུག་པ་ཀུན་འཇོམས
Front left margin phrin dbang
Back left margin gter mdzod zhi las gnyen po lha lnga mkhyen brtse
Location Volume 46, Text 32, Pages 421-445
Cycle Dpal rta mgrin gnyen po lha lnga snyan brgyud snying po'i yang zhun
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Mchog ldan mgon po'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon ཅེས་བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རྒྱལ་དབང་པདྨའི་ཞལ་སྐྱིན་གང་གིས་སྨིན་གྲོལ་ཟབ་མོས་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་བཀའི་གནང་བ་བསྩལ་པ་ལྟར། འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་བཀླགས་པས་གྲུབ་པར་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
དྲག་པོ་ལྷ་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་མེ་འོད་འབར་བ་
Front left margin brgyud 'debs
Back left margin gter mdzod zhi las bde gling drag po lha gsum
Location Volume 46, Text 41, Pages 563-564
Cycle Klong gsal mkha' 'gro snying thig
Authored by chos skyong dpal ldan
Revealed by Pad+ma bde chen gling pa
Colophon ཅེས་ལས་སྨོན་མཆོག་གྲུབ་བླ་མ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་སྐྱོང་དཔལ་ལྡན་གྱིས་སྨྲས་པའོ། །བཀྲ་ཤིས།། །།
ཀློང་གསལ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ དྲག་པོའི་ལྷ་གསུམ་གྱི་ལས་བྱང་སྣང་སྲིད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod zhi las bde gling drag po lha gsum
Location Volume 46, Text 42, Pages 565-584
Cycle Klong gsal mkha' 'gro snying thig
Authored by Pad+ma bde chen gling pa
Revealed by Pad+ma bde chen gling pa
Colophon
 • Treasure colophon: སྐྱབས་གཅིག་འགྲོ་མང་འདུལ་མཛད་པད་འབྱུང་ངས༔ འབད་པ་དུ་མས་མང་དུ་གཏེར་སྦས་ཀྱང༔ ཐུགས་བཅུད་ཡང་ཞུན་སྙིང་ཁྲག་དྭངས་མ་ལྟར༔ ཟབ་པའི་ནང་ནས་ཡང་ཟབ་འདི་ལས་མེད༔ ད་ལྟའི་སྙིང་གི་བུ་མཆོག་བཻ་རོའི་སྐལ༔ མ་འོངས་སྙིགས་མའི་འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་བཀོད༔ སུ་ལ་མེད་པའི་ས་སྟེང་དཀོན་པའི་ཆོས༔ སྟོབས་ཆེ་བློ་རིག་རྣོ་བའི་མི་སུས་ཀྱང༔ རྟ་རྨིག་ལྕགས་ཀྱིས་བཏུམས་ནས་འཛམ་གླིང་འདིར༔ བཙལ་བར་རྒྱུག་ཀྱང་འདི་འདྲ་རྙེད་མི་སྲིད༔ གང་ཞིག་རྣལ་འབྱོར་བསྙེན་སྒྲུབ་གྲངས་ཐེམས་པས༔ དྲག་པོའི་ལྷ་དང་མཐུ་སྟོབས་དབྱེར་མེད་འགྲུབ༔ ལྷ་འདྲེ་གང་ཡང་གནོད་པས་མི་ཚུགས་ཤིང༔ ནུས་མཐུ་དཔར་ན་གནམ་ལྕགས་ཐོག་དང་འདྲ༔ སྣང་སྲིད་དྲེགས་པ་མ་རུངས་གདུག་པ་ཀུན༔ དུས་གཅིག་འདུལ་ཡང་ཐུལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ འོན་ཀྱང་སྙིགས་དུས་མི་རྣམས་ཆོས་བརྒྱད་གཡེངས༔ འདི་འདྲ་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་མཁན་མི་རེ་དཀོན༔ དེ་ཕྱིར་པདྨའི་བཀའ་འདི་ཟབ་མོད་ཀྱང༔ ལས་འཕྲོ་སྐལ་ལྡན་རེ་ཙམ་མ་གཏོགས་པ༔ མི་དང་ཉོན་མོངས་ལོག་ལྟ་ཟུར་མགོ་ཧྲག༔ གཏེར་སྟོན་རང་ཡང་གལ་ཆུང་མ་འཛིན་བུ༔ ལུས་ལ་གཅེས་པའི་སྙིང་ལྟར་ཁོང་དུ་འཆང༔ བསྙེན་པའི་ཚད་སྐྱོལ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཐོན་ཅིག༔ པདྨའི་ལུང་ཐེམས་སྐལ་ལྡན་ཆོས་བདག་སོགས༔ སྣོད་ལྡན་རིག་པས་དཔྱོད་ལ་སྤེལ་ཤེས་གྱིས༔ དེ་མིན་ངོས་དགའ་ནོར་ཕྱིར་མ་ཤོར་བུ༔ ཟབ་ཕྱིར་རིན་ཆེན་བྲག་ལ་གཏེར་དུ་སྦས༔ སྐལ་ལྡན་ལས་འཕྲོ་ཅན་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ གཉན་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔ ཕརྨ་ཐ༔
 • Revealer colophon: བདག་འདྲ་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེས་དམུ་རྡོ་ནས་ཕྱུངས་པའོ
ཀློང་གསལ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཡན་ལག་ཏུ་དྲག་པོའི་ལྷ་གསུམ་གྱི་གསང་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེའི་མེ་འོད་གཅིག་དྲིལ་ཟབ་པའི་མཐར་ཐུག་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod zhi las bde gling drag po lha gsum
Location Volume 46, Text 43, Pages 585-604
Cycle Klong gsal mkha' 'gro snying thig
Authored by Pad+ma bde chen gling pa
Revealed by Pad+ma bde chen gling pa
Colophon
 • First colophon (treasure) page 589: ཨེ་མ་ཧོ༔ དྲག་པོ་ལྷ་གསུམ་གསང་སྒྲུབ་མཆོག༔ རྡོ་རྗེའི་མེ་འོད་ཅེས་བྱ་བ༔ ལྷ་འདྲེའི་སྲོག་གི་སྤུ་གྲི་འདི༔ ཟབ་ཕྱིར་རིན་ཆེན་གཏེར་དུ་སྦས༔ མ་གཟའ་རྡོར་གསུམ་སྲུངས་ཤིག་རྒྱ༔ ང་སྤྲུལ་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་ལ༔ དུས་སུ་ཆོས་བདག་སྲུང་མས་སྤྲོད༔ བཛྲ་ས་མ་ཡཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
 • First colophon (revealer) page 589: ཨེ་མ་བདག་འདྲ་རིག་འཛིན་བདེ་ཆེན་གླིང་། །རང་ལོ་ཉེར་ལྔ་མེ་མོ་ཡོས་ཀྱི་ལོ། །སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་བཅུའི་ཉིན་པར་སྔ་དྲོ་ལ། །སྐལ་ཆད་མིན་ཙམ་དམུ་རྡོའི་བྲག་ནས་རྙེད། ཤུ་བྷཾ།།
 • Second colophon (treasure) page 591: ཨེ་མ་བདག་འདྲ་པདྨ་ཡིས༔ ཐུགས་ཀྱི་ཡང་བཅུད་དམ་པ་སྟེ༔ དམུ་རྡོའི་གནས་ལ་གཏེར་དུ་སྦས༔ མ་འོངས་རྩུབ་འགྱུར་དྲག་མཐའ་ལ༔ ལས་འཕྲོ་ཅན་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ བཛྲ་ཤ་མཏྲ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔ དམ་རྒྱ༔
 • Second colophon (revealer) page 592: བདག་འདྲ་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེའམ། པདྨ་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་དམུ་རྡོ་ནས་རྙེད་པ་ལགས་སོ།།
 • Third colophon (treasure) page 597: ཨེ་མ་བདག་འདྲ་པདྨ་ཡིས༔ མ་འོངས་སྙིགས་མ་ལྔ་རྣམས་ལྡང༔ དེ་དུས་ས་ཡི་བཅུད་ཉམས་ནས༔ ལོ་ཉེས་མུ་གེ་དར་བའི་དུས༔ འབྲས་བུ་ལོ་ཐོག་ཕན་བྱེད་ཀྱི༔ མན་ངག་ཟབ་མོ་གཏེར་དུ་སྦས༔ ང་སྤྲུལ་སེམས་བསྐྱེད་ལྡན་པ་ཡི༔ སྐལ་ལྡན་གཅིག་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ྈྈྈྈྈ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
 • Third colophon (revealer) page 598: ཨེ་མ་བདག་འདྲ་པདྨ་བདེ་ཆེན་གླིང་། །རང་ལོ་ཉེར་ལྔ་མེ་མོ་ཡོས་ལོ་ལ། །གནས་མཆོག་དམུ་རྡོའི་བྲག་ནས་རྙེད་པ་འོ། །འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེར་ཤོག །དགེའོ།།
 • Fourth colophon (treasure) page 604: ཨེ་མ་བདག་འདྲ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ཁོག་པའི་ནང་ནས་སྙིང་མཚུངས་ཏེ༔ སྡེ་བརྒྱད་ཀུན་ཐུབ་རྫས་སྔགས་མཆོག༔ འདི་འདྲ་ཉི་འོག་རྒྱལ་ཁམས་དཀོན༔ མ་འོངས་འདི་དང་འཕྲད་པའི་བུ༔ པདྨ་ང་དང་སྐལ་བ་མཉམ༔ གཞན་ལ་མ་སྤེལ་སྡིག་ཆེ་འོ༔ རང་གི་སྙིང་དཀྱིལ་ཨཀྠཾ་རྒྱ༔ ཟབ་ཕྱིར་དམུ་རྡོའི་བྲག་གི་སྙིང༔ རིན་ཆེན་གསང་གཏེར་རྒྱ་ཡིས་གདབ༔ མ་འོངས་རྩུབ་འགྱུར་དྲག་མཐའ་ལ༔ མི་རྣམས་ལོག་སྤྱོད་སྣ་ཚོགས་རྐྱེན༔ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀུན་འཁྲུགས་ནས༔ མི་རུང་ཆོ་འཕྲུལ་རླུང་ལྟར་འཚུབས༔ ཡམས་རིམས་ནད་དང་མུ་གེས་སྡང༔ ཁྱད་པར་སྨྱོ་འབོག་བརྒྱལ་ནད་དང༔ མཛེ་རིགས་སྣ་ཚོགས་དར་བའི་དུས༔ པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་ང་ཉིད་ཀྱིས༔ ཐུགས་སྤྲུལ་སྦས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཞིག༔ འབྱུང་གི་དེ་ཡིས་བཀའ་འདི་སྤྱོད༔ མ་གཟའ་དམ་གསུམ་ཐུབ་པར་སྲུངས༔ ྈྈྈྈྈ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔
 • Fourth colophon (revealer) page 604: བདག་འདྲ་པདྨ་བདེ་ཆེན་གླིང་པའམ་རིག་འཛིན་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་རྩལ་གྱིས་རང་ལོ་ཉེར་ལྔའི་དུས་སུ་དམུ་རྡོའི་བྲག་ནས་བཏོན་ཏེ་ལོ་བདུན་གསང་ནས་ཆུ་མོ་བྱ་ཡི་ལོ་ལ་ངོམས་པ་ཡིན་ནོ།།
ཀློང་གསལ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་ཆ་ལག་དྲག་པོ་ལྷ་གསུམ་གྱི་དབང་བསྐུར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གདོན་བགེགས་དཔུང་འཇོམས་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod zhi las bde gling drag po lha gsum
Location Volume 46, Text 44, Pages 605-627
Cycle Klong gsal mkha' 'gro snying thig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Pad+ma bde chen gling pa
Colophon ཅེས་ཉེར་མཁོའི་སླད་དུ་མཚམས་སྦྱོར་སོགས་ཉུང་ངུར་བསྡུས་ཏེ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་དབེན་ཁྲོད་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་སྒྲུབ་པའི་བསྟི་གནས་སུ་སྦྱར་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལསཿ བླ་མ་དྲག་པོ་རྟ་ཁྱུང་འབར་བ་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod zhi las klong snying drag po rta khyung
Location Volume 46, Text 46, Pages 639-643
Cycle Bla ma drag po rta khyung 'bar ba
Parent Cycle Klong chen snying gi thig le
Authored by 'jigs med gling pa
Revealed by 'jigs med gling pa
བླ་མ་དྲག་པོ་རྟ་ཁྱུང་འབར་བ་ལསཿ ཀླུའི་གདོན་འགྲོལ་འོག་གདོན་མཐར་བྱེད་
Front left margin gdon 'grol
Back left margin gter mdzod zhi las klong snying drag po rta khyung
Location Volume 46, Text 47, Pages 645-659
Cycle Bla ma drag po rta khyung 'bar ba
Parent Cycle Klong chen snying gi thig le
Authored by 'jigs med gling pa
Revealed by 'jigs med gling pa
Colophon
 • Revealer colophon: ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་གླིང་གཏེར་བྱོན་ནོ
 • Printer colophon: དཔེ་ཚན་འདི་སྔོན་ཆད་གཏེར་མཛོད་དཀྱུས་སུ་མེད་ཅིང་། བལ་ཡུལ་ཞེ་དགོན་གྱི་པར་གསར་འདིར་གསར་བཞག་བྱས་པས་ལུང་རྒྱུན་ལ་ཞིབ་རྟོག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ
ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། བླ་མ་དྲག་པོ་རྟ་ཁྱུང་འབར་བའི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་
Front left margin las byang
Back left margin gter mdzod zhi las klong snying drag po rta khyung
Location Volume 46, Text 48, Pages 661-670
Cycle Bla ma drag po rta khyung 'bar ba
Parent Cycle Klong chen snying gi thig le
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by 'jigs med gling pa
Colophon ཅེས་ཉེར་མཁོ་ཁྱེར་བདེའི་སླད་དུ་པདྨ་གར་དབང་རྩལ་གྱིས་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། བླ་མ་དྲག་པོ་རྟ་ཁྱུང་འབར་བའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆོ་ག་རྡོ་རྗེའི་དོ་ཤལ་
Front left margin byin rlabs
Back left margin gter mdzod zhi las klong snying drag po rta khyung
Location Volume 46, Text 49, Pages 671-681
Cycle Bla ma drag po rta khyung 'bar ba
Parent Cycle Klong chen snying gi thig le
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by 'jigs med gling pa
Colophon ཅེས་པའང་ཉེར་མཁོ་ཁྱེར་བདེའི་སླད་དུ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེར་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
ཉེ་བརྒྱུད་ཚེ་ཁྲིད་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཤིང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་བཅུད་ལེན་
Front left margin phrin dbang
Back left margin gter mdzod rgyas las nye brgyud tshe khrid mkhyen brtse
Location Volume 48, Text 52, Pages 801-833
Cycle Nye brgyud tshe khrid 'chi med rdo rje'i srog shing
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by Grub chen dpal ldan rdo rje
Colophon ཅེས་པའང་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་༧ངག་གི་དབང་ཕྱུག་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་སྔ་ནས་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པའི་རྩ་བའི་ཡི་གེ་ལས། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་གྲུབ་རྒྱལ་མའི་དབང་ཆོག་ལ་ཞལ་འཕང་གནང་བ་སོགས་བླ་མའི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་དཀྱུས་སུ་བཅུག་སྟེ། བཀླག་པས་གྲུབ་པར་བྱ་བྲལ་སྤོང་བ་པ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཤྲཱི་ཡོ་བྷ་བ་ཏུ
ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོ་ལས༔ དབང་ཆེན་ཚེ་སྒྲུབ་ཉི་ཟླའི་གྭའུ་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod rgyas las klong gsal dbang chen tshe sgrub
Location Volume 48, Text 58, Pages 921-928
Cycle Klong gsal rdo rje snying po
Authored by Klong gsal snying po
Revealed by Klong gsal snying po
Colophon ཞེས་ཁེ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་སྒྲོམ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་འདི་རོལ་པ་བདེ་ཆེན་ཁང་ཞེས་དོན་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ་ཤོག་སེར་ལས་ཞལ་བཤུས་པའི་ཡི་གེའི་བརྩོན་པ་སྐལ་ལྡན་པདྨ་སྟོབས་ཆེན་གྱིས་བགྱིས་པའོ
ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོ་ལས། དབང་ཆེན་ཚེ་སྒྲུབ་ཉི་ཟླའི་གྭའུ་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ཁྲིགས་བསྡེབས་ཉི་ཟླའི་ཟེར་ཐིགས་
Front left margin sgrub rjes
Back left margin gter mdzod rgyas las klong gsal dbang chen tshe sgrub
Location Volume 48, Text 59, Pages 929-940
Cycle Klong gsal rdo rje snying po
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Klong gsal snying po
Colophon ཅེས་ཐར་པ་དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀྱི་སྲོག་ལུས་འཚོ་བའི་བཅུད་སྤེལ་ཅིང་བར་ཆད་ཟློག་པའི་སླད་དུ། འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་རྣམ་དགུའི་བྱེ་བྲག་བདེ་ཆེན་པདྨ་རྫོང་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
གནམ་ཆོས་དཔལ་རྣོ་བཀྲའི་སྐོར་ལས་རྟ་གཟུངས་
Front left margin rta gzungs
Back left margin gter mdzod rgyas ba'i las tshogs gnam chos
Location Volume 51, Text 16, Pages 217-218
Cycle Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor
Authored by Sprul sku mi 'gyur rdo rje
Revealed by Sprul sku mi 'gyur rdo rje
Colophon ཞེས་པ་སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་མེ་སྤྲེལ་འབྲུག་ཟླའི་ཉེར་གཅིག་ནུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་དངོས་སུ་གསུངས་པའོ།།
གནམ་ཆོས་ཐུགས་གཏེར་སྐོར་ལས། རྟ་གླུད་བཅའ་ཐབས་དང་། འདོན་ཚིག་བཅས་
Front left margin rta glud
Back left margin gter mdzod rgyas ba'i las tshogs gnam chos
Location Volume 51, Text 21, Pages 235-242
Cycle Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor
Authored by Karma chags med
Revealed by Sprul sku mi 'gyur rdo rje
Colophon
 • Author colophon page 236: ཞེས་པའང་གནམ་ཆོས་ཐུགས་གཏེར་ལས་བྱུང་བའི་རྟ་གླུད་ལག་ལེན་འདི་ཉིད། དགེ་སློང་ཀརྨ་ཨ་རཱ་གས་བྲིས་པའོ
 • Revealer colophon page 242: ཞེས་པ་འདི་ཡང་མེ་སྤྲེལ་འབྲུག་ཟླའི་ཉེར་གཅིག་ནུབ་སྲོད་ཙམ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་གྱིས་དངོས་སུ་གསུངས་པའོ
དགོངས་གཏེར་ལས་ལོ་ཏོག་ལ་ཕན་པའི་རྟ་མགྲིན་གྱི་ལས་ཚོགས་བཙའ་འདེད་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་
Front left margin btsa' gto
Back left margin gter mdzod rgyas las thugs rdor dgongs gter
Location Volume 51, Text 58, Pages 695-704
Cycle Thugs kyi rdo rje'i dgongs gter
Authored by Rig 'dzin thugs kyi rdo rje
Revealed by Rig 'dzin thugs kyi rdo rje
Colophon དེ་ལྟར་བཙའ་གཏོ་སྔར་ནས་ཕྱོགས་འདིར་ཁུངས་ཐུབ་མ་མཆིས་ཤིང་། དེ་ཕྱིར་གཞན་ལ་ཕན་སེམས་དང་། རྟོགས་ལྡན་ལྷ་མགོན། མགོན་པོ་ཚེ་རིང་། ཨ་བཀྲ། འགོར་ཕུའི་སྔགས་པ་ཚེ་རིང་འཕེལ། སྒོམ་ཐོག་པི་ཚི་སོགས་འགའ་ཡིས་བསྐུལ་ལྟར་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོས་དགོངས་པའི་གཏེར་ལས་ཡི་གེར་བྲིས་པ་དགེ་འོ།།
རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་ལས༔ གསང་དབང་གི་ལག་ལེན་
Front left margin gsang dbang
Back left margin gter mdzod ma rgyud gsang lam kun dga' 'bum ma
Location Volume 55, Text 4, Pages 253-256
Cycle Rdzogs chen ma rgyud mkha' 'gro gsang ba lam khyer
Authored by Kun dga' 'bum ma
Revealed by Kun dga' 'bum maMchog gyur gling pa
Colophon སློབ་དཔོན་མ་ཀུན་དགའ་འབུམ་གྱིས་སྒྲགས་ཡང་རྫོང་ཤེལ་གྱི་འོད་གསལ་ཕུག་ནས་གཏེར་བཏོན་པའི་ཤོག་སེར་ཡང་ཚ་ལས་ཞལ་བཤུས་པའོ
ཟབ་བདུན་དབང་ཟབ་རྟ་མགྲིན་ལས༔ རྟ་མགྲིན་སྙིང་པོ་དོན་འདུས་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod lung lugs rta mgrin mchog gling
Location Volume 55, Text 22, Pages 563-568
Cycle Rta mgrin snying po don 'dus
Parent Cycle Zab bdun dbang zab rta mgrin
Authored by Mchog gyur gling pa
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་དངུལ་བྱང་ལས་ཞལ་བཤུས་པ་དགེ། །།
ཟབ་བདུན་རྟ་མགྲིན་དབང་གི་ཟབ་པ་ལས། སྨིན་བྱེད་སྙིང་པོ་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཡི་གེ་པདྨའི་ཟིལ་ཐིགས་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod lung lugs rta mgrin mchog gling
Location Volume 55, Text 23, Pages 569-581
Cycle Rta mgrin snying po don 'dus
Parent Cycle Zab bdun dbang zab rta mgrin
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon ཅེས་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ཡིས་རྗེས་སུ་གནང་ཞིང་སྲས་ཡུམ་ཟུང་གི་དགོངས་བཞེད་སྒྲུབ་པའི་སླད་དུ། ཟབ་ཆོས་འདི་དག་གི་ལུང་ཐོབ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་ཤྲཱི་དེ་བཱི་ཀོ་ཊིའི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
དམ་ཆོས་ཀློང་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རྟ་མགྲིན་གསང་བའི་ལས་བྱང་
Front left margin las byang
Back left margin gter mdzod rdzoD chen rat gling klong snying rta mgrin
Location Volume 57, Text 5, Pages 195-210
Cycle Rdzogs chen klong gsal snying thig gi chos skor
Authored by Rat+na gling pa
Revealed by Rat+na gling pa
Colophon བདག་འདྲ་གཏེར་སྟོན་རཏྣ་ངས། །མོན་ཁ་ནེ་རིང་སེང་གེ་རྫོང་། །གསང་བའི་ཕུག་ནས་བཏོན་པ་ཡིན། །སྐལ་ལྡན་བྱུང་ན་སྟེར་བ་ཡིན། ཤོག་སེར་ལ་གོང་འོག་གབ་འཁྲུགས་ཆད་ལྷག་ཅུང་ཟད་སྣང་ན་འཆོས་པར་རྗེས་སུ་གནང་ངོ་། །ཞེས་པའང་འདུག །ཤོག་སེར་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་ཕྱག་བྲིས་ལས་བཤུས་གསུང་།
རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཤངས་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་
Front left margin skyer sgang rta mgrin
Back left margin gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
Location Volume 61, Text 22, Pages 261-270
Cycle Rta mgrin gsang sgrub
Parent Cycle Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Revealed by Skyer sgang chos kyi seng+geSnye mo rgya gong ri pa sangs rgyas dbang chen
Colophon རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་སྐྱེར་སྒང་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་དང་བཅས་པའི་ལེ་ཚན་ནོ།