Yon tan mgon po


ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་
yon tan mgon po

Yönten Gönpo

Other names
 • གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་
 • g.yu thog yon tan mgon po
Dates
Birth:   1126
Death:   1202
Place of birth:   sgo bzhi re thang
Tibetan date of birth
Gender:   Male
Element:   Fire
Animal:   Horse
Rab Jyung:   2
About
Religious Affiliations
Nyingma
Has following emanations
Zurkhar Nyamnyi Dorje
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P3005
Catalog Pages
Notes
Kongtrul puts him in the 3rd rabjung, rather than the 2nd.
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ (g.yu thog yon tan mgon po)

Page #s for bio of this person: 700 to 701

Folio #s for bio of this person: 180b2 to 181a6

།སྨན་རྒྱལ་གཉིས་པ་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ལ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མོ་དཔལ་ལྡན་ཕྲེང་བ་མའམ་མནྡཱ་ར་བས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལ་བརྟེན། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབས་པ་གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་ཅེས་གངས་ཅན་ན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཆེན་པོ་སྟེ། དེའང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འདི་ཉིད་འབྲེ་རྗེ་བཛྲ་གྱི་སྲས་ཡབ་ཁྱུང་པོ་རྡོ་རྗེ་དང་། ཡུམ་པདྨ་འོད་ལྡན་གཉིས་ལས་ཉང་སྟོད་རྒྱལ་རྩེའི་ཕུ་སྒོ་བཞི་རེ་ཐང་ཞེས་བྱ་བའི་ཡུལ་དུ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་མཚན་དཔེའི་པདྨ་བཞད། བལྟམས་མ་ཐག་སྨན་གྱི་བླ་མའི་གཟུངས་གསུང་ཞིང་ཡུམ་ལ་སྤྱན་མི་འཛུམ་པར་གཟིགས་པ་སོགས་མཛད། དགུང་ལོ་གསུམ་ཙམ་ནས་གསོ་དཔྱད་ཀྱི་རིགས་སད། བརྒྱད་པ་ནས་རིག་པའི་གནས་ལྔ་དང་གསོ་དཔྱད་ལ་མཁྱེན་པའི་ཀློང་བརྡོལ། ཁྱད་པར་དགུང་ལོ་བཅུ་བཞི་པའི་ཚེ་མནལ་ལམ་དུ་སྨན་གྱི་ལྷ་མོས་དབང་བསྐུར་ཞིང་རྒྱུད་བཞི་འབྱུང་བར་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་ཕྱིས་མངོན་དུ་གྱུར། བཅོ་བརྒྱད་པར་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས། མཁའ་འགྲོ་དཔལ་ལྡན་ཕྲེང་བ་དང་མཇལ། ཐུན་མོང་དང་ཁྱད་པར་གྱི་གདམས་པས་རྗེས་སུ་བཟུང་བས་མཚོན། འཕགས་ཡུལ་དུ་ལན་དྲུག་བྱོན་ནས་མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་ཞལ་གྱི་བདུད་རྩི་བཞེས། མུ་སྟེགས་ཀྱི་རྒོལ་བ་བཅོམ། སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་པ་བསྟན་པས་རྒྱལ་པོ་སོགས་ཀྱང་དད་ཅིང་མཆོད་གནས་སུ་བཀུར། ལྷག་པར་བོད་དུ་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་གཙོ་བོ་སུམ་སྟོན་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ར་སྟེ་ཡེ་ཤེས་གཟུངས་ཀྱིས་དཀའ་སྤྱད་དང་འབད་པ་དུ་མས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར། མང་ཡུལ་སྐྱིད་གྲོང་དུ་སྙིང་ཏིག་གི་སྨིན་གྲོལ་རྫོགས་པར་གསན་པས་མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པ་ནས་བརྒྱུད། ད་ལྟའི་བར་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་དང་ལྡན་པར་བཞུགས། ཁོ་བོས་ཀྱང་ལན་གཉིས་སུ་འབད་པས་ནོས་ཤིང་ལས་བྱང་། དབང་ཆོག །བསྙེན་ཡིག་སོགས་ཡིག་ཆ་འདུས་གསལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཀྱང་སྤེལ་པ་ཡིན་ནོ། །གྲུབ་མཆོག་འདི་ཉིད་ཀྱིས་དེ་ལྟ་བུའི་མཛད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་མཐའ་ཡས་པ་བསྩལ་ནས། མཐར་དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་རྩ་དྲུག་ལ་སོ་སྐྱེའི་བློས་མི་འཁྱུད་པའི་དག་པའི་བཀོད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས་སྐུ་ལུས་མ་སྤངས་པར་སྨན་བླ་མི་སྐྱོད་རྒྱལ་པོའི་ཞིང་དུ་གཤེགས་སོ།

sman rgyal gnyis pa g.yu thog yon tan mgon po la ye shes mkha' 'gro'i gtso mo dpal ldan phreng ba ma'am man+dA ra bas rgyud byin gyis brlabs pa la brten/_rje nyid kyi zab mo dgongs pa'i gter gyi tshul du gtan la phabs pa g.yu thog snying thig ces gangs can na yongs su grags pa'i bka' srol chen po ste/_de'ang sprul pa'i sku 'di nyid 'bre rje badz+ra gyi sras yab khyung po rdo rje dang /_yum pad+ma 'od ldan gnyis las nyang stod rgyal rtse'i phu sgo bzhi re thang zhes bya ba'i yul du ngo mtshar ba'i ltas du ma dang bcas te mtshan dpe'i pad+ma bzhad/_bltams ma thag sman gyi bla ma'i gzungs gsung zhing yum la spyan mi 'dzum par gzigs pa sogs mdzad/_dgung lo gsum tsam nas gso dpyad kyi rigs sad/_brgyad pa nas rig pa'i gnas lnga dang gso dpyad la mkhyen pa'i klong brdol/_khyad par dgung lo bcu bzhi pa'i tshe mnal lam du sman gyi lha mos dbang bskur zhing rgyud bzhi 'byung bar lung bstan pa ltar phyis mngon du gyur/_bco brgyad par rgya gar la phebs/_mkha' 'gro dpal ldan phreng ba dang mjal/_thun mong dang khyad par gyi gdams pas rjes su bzung bas mtshon/_'phags yul du lan drug byon nas mkhas grub du ma'i zhal gyi bdud rtsi bzhes/_mu stegs kyi rgol ba bcom/_sgyu 'phrul gyi bkod pa mtha' yas pa bstan pas rgyal po sogs kyang dad cing mchod gnas su bkur/_lhag par bod du thugs sras kyi gtso bo sum ston dz+nyA na d+hA ra ste ye shes gzungs kyis dka' spyad dang 'bad pa du mas gsol ba btab pa ltar/_mang yul skyid grong du snying tig gi smin grol rdzogs par gsan pas mchog thun mong gi dngos grub brnyes pa nas brgyud/_da lta'i bar byin rlabs kyi gzi byin dang ldan par bzhugs/_kho bos kyang lan gnyis su 'bad pas nos shing las byang /_dbang chog_/bsnyen yig sogs yig cha 'dus gsal gyi zhabs tog kyang spel pa yin no/_/grub mchog 'di nyid kyis de lta bu'i mdzad pa bsam gyis mi khyab pas bstan 'gro'i don mtha' yas pa bstsal nas/_mthar dgung lo bdun cu rtsa drug la so skye'i blos mi 'khyud pa'i dag pa'i bkod pa bsam gyis mi khyab pa'i cho 'phrul gyis sku lus ma spangs par sman bla mi skyod rgyal po'i zhing du gshegs so


List of Cycles Associated with this Person

 1. Bla sgrub sdug bsngal mun sel thugs rje'i nyi 'od (4 of 4 Texts)
 2. G.yu thog snying thig (9 of 10 Texts)
 3. Sman bla'i rtsa pra (1 of 1 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

 1. གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་སྔོན་འགྲོ་ཕྱི་གཏོར་བསྔོས་པས་ཀུན་ཚིམས་ (Vol. 29, Text 1)
 2. གཡུ་ཐོག་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་རྫིང་བུ་ (Vol. 29, Text 2)
 3. གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་སྡེ་དགུའི་རྒྱུན་གསོལ་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་རྣལ་འབྱོར་རེ་སྐོང་ (Vol. 29, Text 3)
 4. གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་སྒྲུབ་སྡུག་བསྔལ་མུན་སེལ་ཐུགས་རྗེའི་ཉི་འོད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ (Vol. 29, Text 4)
 5. བྱིན་རླབས་བླ་སྒྲུབ་སྡུག་བསྔལ་མུན་སེལ་ཐུགས་རྗེའི་ཉི་འོད་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཟིན་བྲིས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ (Vol. 29, Text 5)
 6. སྨན་རྒྱལ་གཡུ་ཐོག་པ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་རྩ་དབང་རྒྱས་པ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་ (Vol. 29, Text 6)
 7. སྨན་རྒྱལ་གཡུ་ཐོག་པ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་དོན་དབང་མདོར་བསྡུས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་ (Vol. 29, Text 7)
 8. ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་བདག་བདུད་འཇོམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་གསལ་བྱེད་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་ (Vol. 29, Text 8)
 9. གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་གི་ཆ་ལག་ལྷ་སྨན་རྗེས་གནང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་སྙན་པའི་གླིང་བུ་ (Vol. 29, Text 9)
 10. རྩ་པྲའི་སྒྲུབ་ཐབས་འདོན་འགྲིགས་དང་བཅས་པ་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་སྣང་གསལ་མངོན་ཤེས་འཕྲུལ་གྱི་མེ་ལོང་ (Vol. 29, Text 11)