Sum pa byang chub tshul khrims


སུམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཚུལ་ཁྲིམས་
sum pa byang chub tshul khrims

Sumpa Jangchub Tsultrim

About
Religious Affiliations
Nyingma
Links
Catalog Pages
Notes
Kongtrul gives this figure's bio in relation to his inclusion in the gter ston sum tshogs
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: སུམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཚུལ་ཁྲིམས་ (sum pa byang chub tshul khrims)

Page #s for bio of this person: 534 to 536

Folio #s for bio of this person: 97b6 to 98b3

གཏེར་སྟོན་སུམ་ཚོགས་ནི། རྐྱང་པོ་གྲགས་པ་དབང་ཕྱུག །སུམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཚུལ་ཁྲིམས། འབྲེ་ཤེས་རབ་བླ་མ་གསུམ་གྱིས་ཡེར་པ་སེ་བ་ལུང་ནས་རྟ་མགྲིན་པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ནས་འབྲུ་ཚང་གི་གཉགས་སྟོན་ལྷ་འབར་ལ་ཤོག་སེར་སྟེང་ནས་ཆོས་རྒྱུན་ལན་གཅིག་ཙམ་ལས་སྤེལ་བ་མ་བྱུང་བར་གཏེར་རྔུར་གྱིས་རྐྱང་པོ་ལ་་་་་་མཛེ་བྱུང་། སུམ་པ་འདས། འབྲེ་སྨྱོ་བས་ཤོག་སེར་རྣམས་རྟ་མགྲིན་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་ཞུ་སྟོན་བྱ་བའི་ལག་ཏུ་བྱུང་ཡང་དེས་ཞུ་ས་རྩད་མ་ཆོད་པས་ལས་འཕྲོ་གཏེར་བརྒྱུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བཀའ་མ་ཉམས་པ་ཡོངས་གྲགས་ལ་མེད་པར་ཡུན་རིང་འབྱམས། རིང་ཞིག་ན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་འདར་ཕྱར་རུ་པ་གཙང་ཇོ་མོ་ནགས་རྒྱལ་ན་བཞུགས་དུས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞང་ཚེས་ཟླ་གྲགས་བྱ་བའི་སྔགས་པ་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་དབང་ལུང་རྣམས་རྫོགས་པར་གནང་སྟེ་སྔགས་ཀྱི་ཨོཾ་དེ་ཧྲཱིཿརུ་བསྒྱུར་ལ་སྒྲུབས་ཤིག་གསུངས། དེ་ཡང་གཏེར་སྟོན་དེ་དག་གིས་གཏེར་ཐོན་ཀྱང་རྔུར་གྱིས་བར་ཆད་བྱུང་བའང་ཁོང་རྣམས་ཀྱི་གཏེར་སྐལ་མ་ཡིན་ལ། དོན་གྱི་ཆོས་བདག་གྲུབ་ཆེན་འདི་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ཕྱིར་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེས་དངོས་སུ་ཆོས་གནང་ཡང་། བསྟན་རྒྱུན་ལ་དགོངས་ནས་རྟ་ནག་གི་བླ་མ་རྒྱ་ལ་གཏེར་བརྒྱུད་བཞུགས་པའང་རྩད་ཆོད་ནས་གསན་པར་མཛད་པས་ཉེ་རིང་གཉིས་ཀའི་བདག་པོར་གྱུར་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་དབང་ལུང་གདམས་ངག་གི་རྒྱུན་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་བ་ཁོ་བོས་ཀྱང་རྫོགས་པར་ནོས། འདར་འཕྱར་ཆེན་པོ་འདིས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ལས་ཀྱང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་ཕུར་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མུ་སྟེགས་འཕྲོག་བྱེད་དགའ་བོའི་རྫུ་འཕྲུལ་རྨིང་མེད་དུ་བཅོམ་པའི་ཕུར་པ་ཉིད་ད་ལྟ་སེ་ར་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་ནང་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོར་བཞུགས་ཤིང་གྲགས་ཆེ། དྲང་སྲོང་ཆེན་པོས་དངོས་སུ་ཕུལ་བའི་རཱ་ཧུ་ལ་སྲུང་གསོའི་གདམས་པ་བཞུགས་པ་བདག་གིས་ཀྱང་ནོས། གོང་གི་གཉག་སྟོན་ལྷ་འབར་གྱིས་ཀྱང་གཏེར་ཁ་འགའ་ཞིག་ཕྱུང་བར་གྲགས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་མི་གསལ་ཞིང་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ་ཡང་མི་སྣང་། བོན་གཏེར་ལུང་སྡེ་ལྔ་བཏོན་པར་བཤད་ཅིང་གོང་གི་གཏེར་སྟོན་སུམ་ཚོགས་ཀྱིས་ཀྱང་འབུམ་དང་ཚད་མ་དང་འཕྲུལ་གྱི་མེ་ལོང་དགུ་སྐོར་སོགས་བོན་གཏེར་མང་ཞིག་བཏོན་པའི་དཔེ་ཕལ་ཆེར་དེང་སང་ཡོད་པར་སྣང་ངོ་།

gter ston sum tshogs ni/_rkyang po grags pa dbang phyug_/sum pa byang chub tshul khrims/_'bre shes rab bla ma gsum gyis yer pa se ba lung nas rta mgrin pad+ma dbang chen yang gsang khros pa'i chos skor rnams spyan drangs nas 'bru tshang gi gnyags ston lha 'bar la shog ser steng nas chos rgyun lan gcig tsam las spel ba ma byung bar gter rngur gyis rkyang po la mdze byung /_sum pa 'das/_'bre smyo bas shog ser rnams rta mgrin gyi grub thob zhu ston bya ba'i lag tu byung yang des zhu sa rtsad ma chod pas las 'phro gter brgyud kyi byin rlabs bka' ma nyams pa yongs grags la med par yun ring 'byams/_ring zhig na grub pa'i dbang phyug chen po 'dar phyar ru pa gtsang jo mo nags rgyal na bzhugs dus slob dpon chen po pad+ma 'byung gnas zhang tshes zla grags bya ba'i sngags pa zhig tu sprul nas dbang lung rnams rdzogs par gnang ste sngags kyi oM de hrIHru bsgyur la sgrubs shig gsungs/_de yang gter ston de dag gis gter thon kyang rngur gyis bar chad byung ba'ang khong rnams kyi gter skal ma yin la/_don gyi chos bdag grub chen 'di yin zhing /_de'i phyir slob dpon rin po ches dngos su chos gnang yang /_bstan rgyun la dgongs nas rta nag gi bla ma rgya la gter brgyud bzhugs pa'ang rtsad chod nas gsan par mdzad pas nye ring gnyis ka'i bdag por gyur pa nas bzung da lta'i bar dbang lung gdams ngag gi rgyun rgya cher 'phel ba kho bos kyang rdzogs par nos/_'dar 'phyar chen po 'dis rdo rje phur pa las kyang dngos grub brnyes/_mtshan ma rdzas kyi phur pa la brten nas mu stegs 'phrog byed dga' bo'i rdzu 'phrul rming med du bcom pa'i phur pa nyid da lta se ra byes pa grwa tshang gi nang rten gyi gtso bor bzhugs shing grags che/_drang srong chen pos dngos su phul ba'i rA hu la srung gso'i gdams pa bzhugs pa bdag gis kyang nos/_gong gi gnyag ston lha 'bar gyis kyang gter kha 'ga' zhig phyung bar grags kyang chos kyi rnam grangs mi gsal zhing rgyun byung tshul yang mi snang /_bon gter lung sde lnga bton par bshad cing gong gi gter ston sum tshogs kyis kyang 'bum dang tshad ma dang 'phrul gyi me long dgu skor sogs bon gter mang zhig bton pa'i dpe phal cher deng sang yod par snang ngo


List of Cycles Associated with this Person

  1. Rta mgrin pad+ma dbang chen yang gsang khros pa (8 of 8 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆེན་དགྱེས་པའི་གད་རྒྱངས་ (Vol. 25, Text 19)
  2. བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡང་གསང་ཁྲོས་པ་ཡབ་ཡུམ་རྐྱང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་ཁྱེར་དངོས་གྲུབ་མྱུར་སྩོལ (Vol. 25, Text 20)
  3. པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་རྫོགས་རིམ་ཡེ་ཤེས་གསང་ལམ་ཟབ་མོ་ (Vol. 25, Text 21)
  4. པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་དབང་སྐུར་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་གུར་གུམ་སྒྲོམ་བུ་ (Vol. 25, Text 22)
  5. དཔལ་པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་དངོས་གྲུབ་ཀུན་སྩོལ་ (Vol. 25, Text 23)
  6. པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་འཆི་མེད་ཚེའི་རྫོང་ཆུང་གི་ཉམས་ལེན་ (Vol. 25, Text 24)
  7. རྟ་མགྲིན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་རྟེན་བཅའ་བ་སོགས་ལ་མཁོ་བའི་སྔགས་བྱང་ (Vol. 25, Text 25)
  8. དཔལ་པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་བསྙེན་ཡིག་ཉུང་གསལ་གཞུང་མང་བཅུད་དྲིལ་ (Vol. 25, Text 26)