Skyer sgang chos kyi seng+ge


སྐྱེར་སྒང་ཆོས་ཀྱི་སེངྒེ་
skyer sgang chos kyi seng+ge

Kyergangpa Chökyi Senge

Skyer sgang pa.jpg
Other names
  • དབོན་སྟོན་སྐྱེར་སྒང་པ་
  • dbon ston skyer sgang pa
Dates
Birth:   1154
Death:   1217
Tibetan date of birth
Gender:   Male
Element:   Wood
Animal:   Dog
Rab Jyung:   3
About
Religious Affiliations
Kagyu
Is emanation of
thugs rje chen po
Teachers
Snye mo rgya gong ri ba sangs rgyas dbang chen · Rje btsun grags pa rgyal mtshan
Students
Sangs rgyas gnyan ston chos kyi shes rab
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P1783
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: དབོན་སྟོན་སྐྱེར་སྒང་པ་ཆོས་ཀྱི་སེངྒེ་ (dbon ston skyer sgang pa chos kyi seng+ge)

Page #s for bio of this person: 701 to 702

Folio #s for bio of this person: 181a6 to 181b4

།ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་རིན་ཆེན་རྣམ་བདུན་དུ་གྲགས་པའི་གཉིས་པ་དབོན་སྟོན་སྐྱེར་སྒང་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེས་མནལ་ལམ་བཟུང་སྟེ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིར་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོར་བོད་ན་རྒྱལ་བསེན་གྱི་གནོད་པ་ཆེ་བར་ཡོད་པས་དེ་ཉིད་འདུལ་བའི་གདམས་པ་ཞུས་པ་ན། དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་རྫོགས་པར་གནང་། འདིའི་གཏེར་བརྒྱུད་སྙེ་མོར་སྔགས་པ་ལས་ཅན་ཞིག་གིས་ཐོན་པས་ཞུས་ཤིག་པའི་ལུང་བསྩལ་པ་ལྟར། རྒྱ་གངས་རི་བ་སངས་རྒྱས་དབང་ཆེན་ལས་གཏེར་དཔེ་རྫོགས་པར་གསན་པས་བཀའ་གཏེར་ཆུ་བོ་གཉིས་འདྲེས་སུ་གྱུར། དཀར་ཆུང་རྒྱལ་པོས་གནོད་པ་སོགས་སྨྱོན་པ་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་བཏུལ་པས་བྱིན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་གྲགས་ཤིང་གསར་རྙིང་གི་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་སྟེ་ད་ལྟའི་བར་དུ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་མ་ཉམས་པར་བཞུགས།

thugs rje chen po'i rnam 'phrul dpal ldan shangs pa rin chen rnam bdun du grags pa'i gnyis pa dbon ston skyer sgang chos kyi seng ges mnal lam bzung ste zangs mdog dpal rir dngos su byon nas o rgyan chen por bod na rgyal bsen gyi gnod pa che bar yod pas de nyid 'dul ba'i gdams pa zhus pa na/_dpal rta mgrin gyi skur bzhengs te rta mgrin gsang sgrub kyi smin grol rdzogs par gnang /_'di'i gter brgyud snye mor sngags pa las can zhig gis thon pas zhus shig pa'i lung bstsal pa ltar/_rgya gangs ri ba sangs rgyas dbang chen las gter dpe rdzogs par gsan pas bka' gter chu bo gnyis 'dres su gyur/_dkar chung rgyal pos gnod pa sogs smyon pa brgyad cu tsam btul pas byin rlabs shin tu che bar grags shing gsar rnying gi grub mtha' kun la khyab ste da lta'i bar du byin rlabs kyi gzi byin ma nyams par bzhugs


List of Cycles Associated with this Person

  1. Rta mgrin gsang sgrub (6 of 6 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. སྙེ་མོ་རྒྱ་གོང་རི་བ་སངས་རྒྱས་དབང་ཆེན་གྱི་གཏེར་བྱོན་རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་རྩ་གཞུང་ (Vol. 25, Text 27)
  2. རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དཔེའུ་རིས་ (Vol. 25, Text 28)
  3. དཔལ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ལས་བྱང་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ (Vol. 25, Text 29)
  4. རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་བྱང་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་ཟུར་འདེབས་པདྨ་རཱ་གའི་ཕྲེང་བ་ (Vol. 25, Text 30)
  5. དཔལ་རྟ་མགྲིན་སྐྱེར་སྒང་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ (Vol. 25, Text 31)
  6. རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཤངས་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་ (Vol. 61, Text 22)