Snye mo rgya gong ri ba sangs rgyas dbang chen


སྙེ་མོ་རྒྱ་གོང་རི་བ་སངས་རྒྱས་དབང་ཆེན་
snye mo rgya gong ri ba sangs rgyas dbang chen

Nyemo Gyagong Riwa Sangye Wangchen

Other names
  • སྙེ་མོ་རྒྱ་གོང་རི་བ་སངས་རྒྱས་དབང་ཆེན་
  • snye mo rgya gong ri ba sangs rgyas dbang chen
About
Religious Affiliations
Nyingma
Students
Skyer sgang chos kyi seng+ge
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P5710
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: སྙེ་མོ་རྒྱ་གོང་རི་པ་སངས་རྒྱས་དབང་ཆེན་ (snye mo rgya gong ri pa sangs rgyas dbang chen)

Page #s for bio of this person: 527 to 527

Folio #s for bio of this person: 94a1 to 94a4

སྙེ་མོ་རྒྱ་གོང་རི་པ་སངས་རྒྱས་དབང་ཆེན་ནི། སྙེ་མོའི་ཕྱོགས་སུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་འཆང་དཀྱུས་མ། འདིས་རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་ལུང་གིས་བསྐུལ་བ་ལྟར་དབོན་སྟོན་སྐྱེར་སྒང་པ་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེ་ལ་བཀའ་བབས་པ་ནས་བརྩམས། རྟ་མགྲིན་སྐྱེར་སྒང་ལུགས་ཞེས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པར་རླུང་ལྟར་གྲགས་ཤིང་རིས་མེད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་བརྡལ་བ་ལས་ཁོ་བོས་ཀྱང་དབང་བཀའ་དང་སྔ་ཕྱིའི་ཡིག་ཆ་མང་པོའི་ལུང་བཅས་ནོས།

snye mo rgya gong ri pa sangs rgyas dbang chen ni/_snye mo'i phyogs su 'khrungs/_rten sngags 'chang dkyus ma/_'dis rta mgrin gsang sgrub kyi skor rnams spyan drangs te o rgyan chen po'i lung gis bskul ba ltar dbon ston skyer sgang pa chos kyi seng ge la bka' babs pa nas brtsams/_rta mgrin skyer sgang lugs zhes shin tu zab par rlung ltar grags shing ris med kyi grub mtha' kun la khyab par brdal ba las kho bos kyang dbang bka' dang snga phyi'i yig cha mang po'i lung bcas nos


List of Cycles Associated with this Person

  1. Rta mgrin gsang sgrub (6 of 6 Texts)