Mnga' bdag mol mi 'khyil


མངའ་བདག་མོལ་མི་འཁྱིལ་
mnga' bdag mol mi 'khyil

Ngadak Molmi Khyil

About
Is emanation of
ha mi nA tha
Links
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: མངའ་བདག་མོལ་མི་འཁྱིལ་ (mnga' bdag mol mi 'khyil)

Page #s for bio of this person: 528 to 529

Folio #s for bio of this person: 94b6 to 95a4

།མངའ་བདག་མོལ་མི་འཁྱིལ་ནི། གཙང་སྟོད་ལྷོ་རྒྱུད་ཀྱི་མཐར་མངའ་བདག་གི་གདུང་རིགས་སུ་འཁྲུངས། རྟེན་ལྷ་རིགས་སྔགས་བཙུན་གྱི་རྣམ་པར་བཞུགས་པར་གསལ། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སློབ་མོན་གྱི་སྒོམ་པ་ཧ་མི་ནཱ་ཐའི་སྐྱེ་བར་ལུང་བསྟན། འདིས་བྱང་པྲ་དུན་ཙེའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཀ་ཕོག་ནས་རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་སྒྲུབ། རྒྱལ་པོ་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ། པེ་ཧར་གནད་འབེབས་དང་དྲེགས་པ་གནད་འབེབས་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་པ་ལས། བར་སྐབས་རྒྱལ་པོ་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་ཕྱག་ལེན་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་དར་བར་བྱུང་ཡང་ཕྱིས་འདིར་དཔེ་ཙམ་ཡང་མཇལ་དུ་མེད་པར་སོང་བ་ན། རྗེ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཕྱག་ཏུ་སྔར་གྱི་དཔེ་རྙིང་མཁའ་འགྲོ་གཏད་རྒྱའི་ཚུལ་དུ་བབས་ནས་ཨོ་རྒྱན་ཡབ་སྲས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ལས་ཡང་གཏེར་དུ་གཏན་ལ་ཕབས་པ་བདག་གིས་ཀྱང་བཀའ་དྲིན་ཏུ་ཐོབ་བོ།

mnga' bdag mol mi 'khyil ni/_gtsang stod lho rgyud kyi mthar mnga' bdag gi gdung rigs su 'khrungs/_rten lha rigs sngags btsun gyi rnam par bzhugs par gsal/_o rgyan rin po che'i zhal slob mon gyi sgom pa ha mi nA tha'i skye bar lung bstan/_'dis byang pra dun tse'i gtsug lag khang gi ka phog nas rta mgrin dpa' bo gcig sgrub/_rgyal po srog gi 'khor lo/_pe har gnad 'bebs dang dregs pa gnad 'bebs rnams spyan drangs pa las/_bar skabs rgyal po srog gi 'khor lo phyag len dang bcas pa'i rgyun dar bar byung yang phyis 'dir dpe tsam yang mjal du med par song ba na/_rje mdo sngags gling pa'i phyag tu sngar gyi dpe rnying mkha' 'gro gtad rgya'i tshul du babs nas o rgyan yab sras kyi byin rlabs las yang gter du gtan la phabs pa bdag gis kyang bka' drin tu thob bo


List of Cycles Associated with this Person

  1. Rta mgrin dpa' bo gcig pa gnam lcags me'i 'khor lo (2 of 2 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. དཔལ་རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་མན་ངག་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལོ (Vol. 26, Text 1)
  2. རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་གདོན་བགེགས་ཀུན་འཇོམས་ (Vol. 26, Text 2)