content

 1. དེ་ལས་བྱུང་བའི་གདམས་སྐོར་དངོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་  ·  de las byung ba'i gdams skor dngos kyi rnam grangs
  1. ཡོ་ག་གསུམ་སྒྲིལ་གྱི་སྐོར་  ·  yo ga gsum sgril gyi skor  ·  Volume 59 text 32 to Volume 60 text 11  · 
   [see text list]
 2. Concluding Materials
  1. སྨོན་ལམ་དང་བཀྲ་ཤིས་ཚིག་པ་སོགས་  ·  smon lam dang bkra shis tshig pa sogs  ·  Volume 60 texts 12-20  · 
   [see text list]
  2. ཆེད་དུ་བརྗོད་པ་  ·  ched du brjod pa  ·  Volume 60 text 21  · 
   [see text list]
 3. Supplementary Volumes
  1. སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་འབུམ་བཟང་  ·  sgrub thabs 'dod 'jo'i 'bum bzang  ·  Volume 61  · 
   [see text list]
  2. དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་  ·  dam chos rdzogs pa chen po sde gsum  ·  Volume 62  · 
   [see text list]
  3. རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་  ·  rtsa gsum 'od gsal snying tig  ·  Volume 63 texts 1-13  · 
   [see text list]
  4. པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་  ·  pad+ma gsang ba'i thig le  ·  Volume 63 texts 14-35  · 
   [see text list]
  5. ལམ་རིམ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་  ·  lam rim ye shes snying po  ·  Volume 64  · 
   [see text list]
  6. འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་དང་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རྣམ་ཐར་སྣ་ཚོགས་  ·  'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po mchog gyur gling pa dang 'jam mgon kong sprul rnam thar sna tshogs  ·  Volume 65  · 
   [see text list]
  7. རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའི་པར་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དཀར་ཆག་ཚོ་  ·  rin chen gter mdzod chen mo'i par sna tshogs kyi dkar chag tsho  ·  Volume 66  · 
   [see text list]
  8. སྔགས་གསོ་ཆོག་ཁྲིགས་  ·  sngags gso chog khrigs  ·  Volume 67  · 
   [see text list]
  9. གཏེར་མཛོད་སྨིན་གྲོལ་ཟུར་རྒྱན་  ·  gter mdzod smin grol zur rgyan  ·  Volume 68 to Volume 71  · 
   [see text list]
  10. དཔེའུ་རིས་  ·  dpe'u ris  ·  Volume 72 - Illustrations