Difference between revisions of "RTZ Volume 45"

m (Text replace - "(\|)dkarchagpage=RTZ Volume ([0-9]*) Karchag " to "\1dkarchagpage=Terdzo-Volume-\2-Karchag ")
(XML import Adding Cover Link to Volume Pages)
Line 1: Line 1:
{{UnderConstruction}}
+
{{UnderConstruction
 +
}}
 
{{RTZ Metadata
 
{{RTZ Metadata
 
|classification=Tibetan Publications
 
|classification=Tibetan Publications
Line 43: Line 44:
 
* 2007 - 2016: Shechen Edition of the Rin chen gter mdzod.
 
* 2007 - 2016: Shechen Edition of the Rin chen gter mdzod.
 
|pagestatus=Temporary stub only
 
|pagestatus=Temporary stub only
 +
|frontcoverimg=Terdzo-Volume-45-front.jpg
 +
}}
 +
{{Header
 
}}
 
}}
{{Header}}
 
 
 
VOLUME CONTENT HERE INCLUDING NOTES AND EXTRA OR MISSING TEXTS
 
VOLUME CONTENT HERE INCLUDING NOTES AND EXTRA OR MISSING TEXTS
 
+
{{Footer
{{Footer}}
+
}}

Revision as of 18:45, 15 July 2015

This page is under construction. Check back later for updated content.
Property "Publisher" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.


Click the picture above to view the original manuscript.
Rinchen Terdzö, Volume 45 (བི)
The Great Treasury of Rediscovered Teachings Volume 45
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ་པོད་ཞེ་ལྔ་པ།

VOLUME CONTENT HERE INCLUDING NOTES AND EXTRA OR MISSING TEXTS

Texts in this Volume[edit]

 1. སེར་བ་ཟློག་པའི་ཁྲོ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་མཆུའི་ལས་བྱང་རྡོ་རྗེའི་གུར་ཆེན་
  Pages 1-18 (18 pages total)
  Link to text
 2. གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་ལས་བྱུང་བའི་ཁྲོ་བོ་རྡོ་རྗེ་མཆུའི་ངག་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་
  Pages 19-31 (13 pages total)
  Link to text
 3. གནམ་ཐོག་གི་སྲུང་བ་ཟབ་མོ་མི་ཉག་གྲགས་པ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གཏེར་མ་
  Pages 33 (1 pages total)
  Link to text
 4. གཟའ་ཐོག་རྦབ་གསུམ་སྲུང་བ་
  Pages 35-40 (6 pages total)
  Link to text
 5. ཆར་གཅོད་ཁྲོཾ་ལྔ་ཕུ་བརྒྱད་
  Pages 41-46 (6 pages total)
  Link to text
 6. ལས་ཚོགས་རིན་ཆེན་ཁང་བུ་ལས༔ སད་སྲུང་སྤྲིན་གྱི་གོ་ཆའི་གདམས་པ་
  Pages 47-60 (14 pages total)
  Link to text
 7. ལས་ཚོགས་རིན་ཆེན་ཁང་བུ་ལས༔ ལོ་གླུད་ཀྱི་ཆོ་ག་
  Pages 61-82 (22 pages total)
  Link to text
 8. སད་སྲུང་གི་མན་ངག་ཟབ་དགུ་ཁྱེར་བདེ་བསྡུས་པ་ལོ་ཏོག་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་སྤྲིན་ཆེན་
  Pages 83-122 (40 pages total)
  Link to text
 9. གཉན་གག་ལྷོག་གཟེར་གསུམ་གྱི་བཅུད་འཁོར་ནག་པོ་
  Pages 123-146 (24 pages total)
  Link to text
 10. སྔགས་བྱང་
  Pages 147 (1 pages total)
  Link to text
 11. རིམས་སྲུང་གི་མན་ངག་ཟབ་དགུ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་
  Pages 149-166 (18 pages total)
  Link to text
 12. གག་ལྷོག་གཉན་རིམས་སོགས་སྲུང་བའི་གདམས་པ་
  Pages 167-170 (4 pages total)
  Link to text
 13. ཁོང་ལྷོག་ནག་པོའི་སྲུང་བ་རྟོག་མེད་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་
  Pages 171-175 (5 pages total)
  Link to text
 14. གཟའ་སྲུང་མ་བུ་དགུ་འཁྱམས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་
  Pages 177-187 (11 pages total)
  Link to text
 15. གསང་མཚན་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ལས༔ མིག་ནད་སྲུང་ཐབས་
  Pages 189-190 (2 pages total)
  Link to text
 16. ཕྱུགས་ནད་སྲུང་གསོའི་མན་ངག་ཟབ་དགུ་བསྡུས་པ་
  Pages 191-199 (9 pages total)
  Link to text
 17. མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཕྱུགས་ཀྱི་གོར་སྲུང་ཟབ་ཁྱད་ཅན་
  Pages 201-212 (12 pages total)
  Link to text
 18. ཌཱ་ཀིའི་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ་ལས༔ ཕྱུགས་ནད་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་ཟབ་མོ་གོད་ཁ་གཅོད་པའི་མན་ངག་
  Pages 213-217 (5 pages total)
  Link to text
 19. ཟབ་གསང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཕྱུགས་ཀྱི་ནད་རིགས་བཅོས་པའི་ཡིག་ཆུང་
  Pages 219-230 (12 pages total)
  Link to text
 20. རྟ་ཕྱུགས་ཀྱི་རིགས་ལ་ཕན་གདགས་པའི་མན་ངག་ཉེར་མཁོ་བསྡུས་པ་
  Pages 231-250 (20 pages total)
  Link to text
 21. ནོར་ལ་གློ་རྩི་བླུད་ཐབས་སོགས་ཕྱུགས་ཀྱི་གསོ་སྲུང་ཉེར་མཁོ་ཁ་ཤས་
  Pages 251-259 (9 pages total)
  Link to text
 22. རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུའི་གཏེར་བྱོན་དུག་དབང་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་གྱི་སྙན་བརྒྱུད་རྩ་བ་
  Pages 261-272 (12 pages total)
  Link to text
 23. དུག་སྲུང་ཀུན་གྱི་མཐར་ཐུག་བདུད་རྩི་འཆི་གསོ་རྟ་རི་མའི་སྦྱོར་སྡེ་
  Pages 273-280 (8 pages total)
  Link to text
 24. དུག་ནད་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པ་གསེར་གཟུངས་སྙན་བརྒྱུད་མའི་ལོ་རྒྱུས་གདམས་ངག་དང་བཅས་པ་
  Pages 281-292 (12 pages total)
  Link to text
 25. རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒོ་ནས་དགྲ་ཇག་འཆིང་བའི་མན་ངག་ར་རུ་མར་གྲགས་པའི་གདམས་སྐོར་གསལ་བྱེད་དང་བཅས་པ་
  Pages 293-304 (12 pages total)
  Link to text
 26. རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་བསྟེན་པའི་དགྲ་ཇག་འཆིང་བའི་མན་ངག་གི་ལག་ལེན་
  Pages 305-317 (13 pages total)
  Link to text
 27. རྡོ་རྗེ་འཆང༔ བལ་མོའི་ཇག་ཆིངས་ལྕགས་མཛོད་ནས་བྱོན་པ་
  Pages 319-332 (14 pages total)
  Link to text
 28. རྐུན་ཆིངས་དགྲ་ཆིངས་ཟབ་བསྡུས་
  Pages 333-342 (10 pages total)
  Link to text
 29. དགོངས་གཏེར་ལས་འོད་ཟེར་ཅན་མའི་དབང་
  Pages 343-354 (12 pages total)
  Link to text
 30. དགྲ་རྐུན་ཇག་པ་ལ་སོགས་ལ་གསར་རྙིང་མང་པོ་ནས་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་དགྲ་ཆིངས་འཁོར་ལོ་
  Pages 355-362 (8 pages total)
  Link to text
 31. སློབ་དཔོན་པདྨས་མཛད་པའི་རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་ཡང་སྙིང༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོའི་སྙིང་ཁྲག་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་མཚོན་སྲུང་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་ཀུན་ཐུབ་སྲུང་བའི་རྒྱལ་པོའི་བྲི་རྒྱུན་ཟབ་པའི་མཐར་ཐུག་
  Pages 363-382 (10 pages total)
  Link to text
 32. གོ་ཆ་བརྒྱད་ཀྱི་མན་ངག་
  Pages 383-393 (11 pages total)
  Link to text
 33. བླ་མ་དྲག་པོ་ལས༔ མཚོན་སྲུང་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེམ་མེད་པ་
  Pages 395-402 (8 pages total)
  Link to text
 34. མཚོན་སྲུང་ཟབ་བསྡུས་
  Pages 403-408 (6 pages total)
  Link to text
 35. གཟུགས་མེད་དྲེགས་པའི་ཚོགས་ལ་བཀའ་བསྒོ་བྱ་ཚུལ་རྡོ་རྗེ་འབར་བའི་གཟི་བྱིན་
  Pages 409-414 (6 pages total)
  Link to text
 36. བཀའ་བསྒོ་
  Pages 415-422 (8 pages total)
  Link to text
 37. ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། གདོན་བགེགས་བསྐྲད་ཅིང་བྱིན་རླབས་བྱ་ཚུལ་ཁྲོ་ཆུང་ཐོག་འབེབ་
  Pages 423-429 (7 pages total)
  Link to text
 38. གུ་རུ་དྲག་པོ་དམར་ནག་མེའི་ཕྲེང་བ་ཅན་གྱི་ལས་ཚོགས་སྡེ་བརྒྱད་དང་རྒྱལ་བསེན་འབྱུང་པོ་རྣམས་ལ་སྤྲིང་ཡིག་ཕྱག་རྟགས་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་ཅན་
  Pages 431-436 (6 pages total)
  Link to text
 39. སྤྲིང་ཡིག་
  Pages 437 (1 pages total)
  Link to text
 40. གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ་
  Pages 439-446 (8 pages total)
  Link to text
 41. ཕྱིར་ཟློག་འཁོར་ལོ་འབར་བའི་གཞུང་མན་ངག་དང་བཅས་པའི་སྐོར་རྣམས་
  Pages 447-476 (30 pages total)
  Link to text
 42. སྲུང་འཁོར་་་ཐེམ་མེད།གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་ཆེན་ལོག་འདྲེན་ཀླད་འགེམས་ཞེས་བྱ་བ་ཟབ་མོ་དག་སྣང་གི་སྐོར་
  Pages 477-485 (9 pages total)
  Link to text
 43. སྲུང་འཁོར་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་ཆེན་ལོག་འདྲེན་ཀླད་འགེམ་ཞེས་བྱ་བ་ཟབ་མོ་དག་སྣང་མའི་ཁ་སྐོང་
  Pages 487-493 (7 pages total)
  Link to text
 44. ཆོས་བདག་བར་ཆད་སེལ་བའི་ཆོས་ཀ་ལས༔ རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་རྩ་བ་
  Pages 495-500 (6 pages total)
  Link to text
 45. ཆོས་བདག་བར་ཆད་སེལ་བའི་ཆོས་བཀའ་ལས༔ འཕགས་མ་དུག་སེལ་མ་ལྗང་ཁུའི་གསང་སྒྲུབ་
  Pages 501-513 (13 pages total)
  Link to text
 46. ཆོས་བདག་བར་ཆད་སེལ་བའི་ཆོས་ཀ་ལས༔ རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་དུག་གཟེར་རེག་ཕུང་
  Pages 515-519 (5 pages total)
  Link to text
 47. ཆོས་བདག་བར་ཆད་སེལ་བའི་ཆོས་བཀའ་ལས༔ འཇམ་དཔལ་ནག་པོའི་ཡང་ཟློག་བསམ་གཏན་ཉལ་ཆོག་
  Pages 521-525 (5 pages total)
  Link to text
 48. ཆོས་བདག་བར་ཆད་སེལ་བའི་ཆོས་བཀའ་བཞིའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལྷན་ཐབས་སུ་སྤེལ་བ་
  Pages 527-540 (14 pages total)
  Link to text
 49. རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་དཀར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བུམ་ཆོག་བཀྲུ་བྱབ་དང་བཅས་པ་ལྷན་ཐབས་སུ་བསྡེབས་པ་
  Pages 541-555 (15 pages total)
  Link to text
 50. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པ་ལས་གསུངས་པའི་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་
  Pages 557-568 (12 pages total)
  Link to text
 51. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། བླ་མ་དྲག་པོ་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་སྤྲིན་ཕྲེང་
  Pages 569-570 (2 pages total)
  Link to text
 52. ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རིག་འཛིན་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་གི་ཕྲིན་ལས་དང་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདུད་འཇོམས་ཞུན་ཐིགས་
  Pages 571-596 (26 pages total)
  Link to text
 53. རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་གི་སྐོང་བསྡུས་སྲི་སྐེག་གཡུལ་འཇོམས་
  Pages 597-598 (2 pages total)
  Link to text
 54. ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རིག་འཛིན་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་གི་སྲུང་ཟློག་ལས་རིམ་ཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེའི་གོ་མཚོན་
  Pages 599-627 (29 pages total)
  Link to text
 55. བཟློག་པའི་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་རྒྱས་པ་
  Pages 629-632 (4 pages total)
  Link to text
 56. རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོ་ཁྲག་འཐུང་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་རྒྱལ་དབྱངས་གཡུལ་རྒྱལ་ལྷ་ཡི་རྔ་ཆེན་
  Pages 633-635 (3 pages total)
  Link to text
 57. སྲི་ཟློག་བཀྲ་ཤིས་བཅུ་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་སྒྲ་དབྱངས་
  Pages 637-638 (2 pages total)
  Link to text
 58. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ མི་གཡོ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདུད་བཞི་ཟིལ་གནོན་
  Pages 639-664 (26 pages total)
  Link to text
 59. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཆ་ལག །མི་གཡོ་བ་བདུད་བཞི་ཟིལ་གནོན་གྱི་དབང་ཆོག་བཻ་ཌཱུརྻའི་ཆུ་རྒྱུན་
  Pages 665-690 (26 pages total)
  Link to text
 60. ཞི་བྱེད་བདུན་གྱི་མན་ངག་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་
  Pages 691-732 (42 pages total)
  Link to text
 61. ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་བདུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡིད་འོང་ཟླ་བའི་མེ་ལོང་
  Pages 733-744 (12 pages total)
  Link to text
 62. ཞི་བྱེད་སྐོར་བདུན་གྱི་ལས་ཚོགས་སྦྱིན་སྲེག །བྱབ་ཁྲུས། བྱད་བཀྲོལ། འཆི་བསླུ་རྣམས་གསལ་བར་བཀོད་པ་མུ་ཏིག་ཆུན་པོ་
  Pages 745-766 (22 pages total)
  Link to text
 63. ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་བདུན་གྱི་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་གའི་གསལ་བྱེད་ཡིད་འོང་ཟླ་བའི་བདུད་རྩི་་
  Pages 767-786 (20 pages total)
  Link to text
 64. རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྨན་གྱི་བླ་མའི་ཆོ་ག་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བཻ་ཌཱུརྻའི་ཕྲ་ཚོམ་
  Pages 787-801 (15 pages total)
  Link to text
 65. དགོངས་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་གསལ་གྱི་ཟུར་རྒྱན་གནམ་ཆོས་ཉིད་ནས་ཟུར་དུ་བསྒྲིགས་པ་སྨན་བླའི་ཆོ་ག་བཻ་ཌཱུརྻའི་ཆུ་རྒྱུན་
  Pages 803-810 (8 pages total)
  Link to text
 66. དགོངས་གཏེར་གཙོར་བྱས་པའི་སྨན་བླའི་གཏོར་དབང་གསར་རྙིང་ཐུན་མོང་ཞིག་
  Pages 811-824 (14 pages total)
  Link to text
 67. སྨན་བླའི་དབང་གི་སྔོན་འགྲོའི་ཚབ་ལ་བྱིན་རླབས་ཤོག་བཀྲ་མ་
  Pages 825-831 (7 pages total)
  Link to text
 68. ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས༔ དཔལ་རི་ཁྲོད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉོན་མོངས་ནད་འཇོམས་
  Pages 833-838 (6 pages total)
  Link to text
 69. དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ དཔལ་ལྡན་རི་ཁྲོད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་
  Pages 839-858 (20 pages total)
  Link to text
 70. དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལས། རི་ཁྲོད་ལོ་མ་གྱོན་མའི་དབང་ཆོག་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་མཚམས་སྦྱོར་གྱིས་བརྒྱན་པ་
  Pages 859-868 (10 pages total)
  Link to text
 71. གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་ལས༔ ལོ་མ་ཅན་གྱི་གཏོར་སྒྲུབ་ཟིན་བྲིས་གསལ་བར་བཀོད་པ་
  Pages 869-882 (14 pages total)
  Link to text
 72. བཀའ་གཏེར་ཟུང་འཇུག་ལོ་མ་ཅན་གྱི་དབང་བྱིན་རླབས་ཅན་
  Pages 883-896 (14 pages total)
  Link to text
 73. བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་རི་ཁྲོད་ལོ་མ་གྱོན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ནད་འཇོམས་སྟོབས་སྒྲོན་མ་
  Pages 897-903 (7 pages total)
  Link to text

Karchag[edit]

གཏེར་མཛོད། བི༽པ་ལ། གནམ་ཆོས་རྡོ་རྗེ་མཆུའི་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༩ 1-18 སེར་སྲུང་ཟིན་བྲིས་ལྡེབ། ༧ 19-31 ཐོག་སྲུང་མེ་ཉག་གྲགས་འབྱུང་གཏེར་མ་ལྡེབ། ༡ 33 གཟའ་ཐོག་རྦབ་སོགས་སྲུང་བ་གཅེས་བསྡུས་ལྡེབ། ༣ 35-40 ཆར་གཅོད་ཁྲོམ་ལྔ་ཕུ་བརྒྱད་གནུབས་ཀྱི་གོང་ཁུག་མ་ལྡེབ། ༣ 41-46 ༈ ལྔ་པ་སད་སྲུང་བའི་སྐོར་ལ། བྱང་གཏེར་སད་སྲུང་སྤྲིན་གྱི་གོ་ཆ་ལྡེབ། ༧ 47-60 དེའི་ཆ་ལག་ལོ་གླུད་ལྡེབ། ༡༡ 61-82 སད་སྲུང་མན་ངག་ཟབ་བསྡུས་ལྡེབ། ༢༠ 83-122 ༈ དྲུག་པ་མི་ཕྱུགས་ཀྱི་ནད་སྲུང་བའི་སྐོར་ལ། སྐལ་ལྡན་བྱིས་པའི་གུ་གེ་ཆིག་དྲིལ་ལག་ལེན་བཅས་ལྡེབ། ༡༢ 123-146 སྔགས་བྱང་ལྡེབ། ༡ 147 བཛྲ་མ་ཏིའི་གཏེར་མ་སོགས་རིམས་སྲུང་ཟབ་བསྡུས་ལྡེབ། ༩ 149-166 གཏེར་ཁ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་གག་ལྷོག་གཉན་རིམས་སྲུང་བ་ལྡེབ། ༢ 167-170 ཁོང་ལྷོག་སྲུང་བ་རྟོག་མེད་མཚོན་འཁོར་ལྡེབ། ༣ 171-175 གཟའ་སྲུང་མ་བུ་དགུ་འཁྱམས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལྡེབ། ༥ 177-187 བྱང་གཏེར་མིག་ནད་སྲུང་བ་དང་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱི་ཙཀྲ་བཅས་ལྡེབ། ༡ 189-190 ཁམས་པ་མེ་ཟོར་གཏེར་མ་སོགས་ཕྱུགས་ནད་སྲུང་གསོ་ཟབ་བསྡུས་ལྡེབ། ༥ 191-199 གོར་སྲུང་ཟབ་ཁྱད་ཅན་ལྡེབ། ༦ 201-212 ཕྱུགས་སྲུང་སྟག་ཤམ་གཏེར་མ་ལྡེབ། ༣ 213-217 ཕྱུགས་ནད་བཅོས་ཐབས་ལྡེབ། ༦ 219-230 རྟ་ཕྱུགས་ལ་ཕན་གདགས་པའི་མན་ངག་ཉེར་མཁོ་ལྡེབ། ༡༠ 231-250 གློ་རྩི་བླུད་ཐབས་ལྡེབ། ༥ 251-259 ༈ བདུན་པ་བྱེ་བྲག་དུག་སྲུང་བའི་སྐོར་ལ། བྱང་གཏེར་དུག་དབང་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་རྩ་བ་དང་ཕྱག་ལེན་བཅས་ལ་ལྡེབ། ༦ 261-272 གཏེར་སྟོན་གསུམ་གྱི་གཏེར་མ་དུག་སྲུང་བདུད་རྩི་འཆི་གསོ་ལྡེབ། ༤ 273-280 གསེར་གཟུངས་སྙན་བརྒྱུད་མ་ལྡེབ། ༦ 281-292 ༈ བརྒྱད་པ་དགྲ་རྐུན་སྲུང་བའི་སྐོར་ལ། ཇག་ཆིངས་ར་རུ་མའི་གཞུང་ཕྱག་ལེན་བཅས་ལ་ལྡེབ། ༦ 293-304 ཡང་དེའི་ལག་ལེན་དམར་ཁྲིད་ལྡེབ། ༧ 305-317 བྱང་གཏེར་བལ་མོ་ཇག་ཆིངས་ལྡེབ། ༧ 319-332 རྐུན་ཆིངས་དགྲ་ཆིངས་ཟབ་བསྡུས་ལྡེབ། ༥ 333-342 གནམ་ཆོས་དགོངས་གཏེར་འོད་ཟེར་ཅན་མའི་དབང་ལྡེབ། ༦ 343-354 ཆགས་མེད་ཀྱིས་མཛད་པའི་དགྲ་རྐུན་ཇག་ཆིངས་ལྡེབ། ༤ 355-362 ༈ དགུ་པ་མཚོན་སྲུང་གི་སྐོར་ལ། ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མཚན་ཟབ་གཏེར་མཚོན་སྲུང་འཁོར་ལོ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་ལྡེབ། ༡༠ 363-382 བྱང་གཏེར་གོ་ཆ་བརྒྱད་ཀྱི་མན་ངག་ལྡེབ། ༦ 383-393 རཏ་གླིང་མཚོན་སྲུང་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ་ལྡེབ། ༤ 395-402 མཚོན་སྲུང་ཟབ་བསྡུས་ལྡེབ། ༣ 403-408 ༈ བཅུ་པ་བདེན་ཚིག་བཀའ་བསྒོའི་སྲུང་བ་ལ། སྨིན་གཏེར་གསུང་བཀའ་བསྒོ་རྡོ་རྗེ་འབར་བའི་གཟི་བྱིན་ལྡེབ། ༣ 409-414 ཆགས་མེད་གསུང་བཀའ་བསྒོ་ལྡེབ། ༤ 415-422 མཆོག་གླིང་ཐུགས་སྒྲུབ་གྲོ་ལོད་བཀའ་བསྒོ་འཇམ་མགོན་གསུང་ལྡེབ། ༤ 423-429 ༈ བཅུ་གཅིག་པ་དམོད་ཚིག་སྤྲིང་ཡིག་གིས་སྲུང་བ་ལ། རཏྣའི་ཕྱག་རྟགས་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་ཅན་ལྡེབ། ༣ 431-436 ཀློང་གསལ་སྙིང་པོའི་སྤྲིང་ཡིག་ལྡེབ། ༡ 437 ༈ གཉིས་པ་ཞི་བའི་ལས་ཀྱི་སྐོར་ལ། ཐོག་མར་དང་པོ་བགེགས་དང་བར་ཆད་ནད་གདོན་སྤྱིར་ཞི་བ་ལ། བ་མཁར་སྨུག་པོའི་གཏེར་མ་གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ་ལྡེབ། ༤ 439-446 མང་ལམ་བཟང་པོ་གྲགས་པའི་གཏེར་བྱོན་སྲི་ཟློག་འཁོར་ལོ་འབར་བའི་གཞུང་དང་གསལ་བྱེད་བཅས་ལ་ལྡེབ། ༡༥ 447-476 ལྷ་བཙུན་དག་སྣང་གསོལ་འདེབས་དུས་མིན་འཆི་ཟློག་དང་དེའི་ཁ་སྐོང་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་པདྨ་དབང་རྒྱལ་རྩལ་གྱི་གསུང་སྲུང་འཁོར་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་ཆེན་སོགས་བཅས་རིང་སྦྲེལ་ལ་ལྡེབ། ༩ 477-493 ཆོས་གླིང་གཏེར་ཕྲན་ཆོས་བདག་བར་ཆད་སེལ་བའི་ཆོས་བཀའ་བཞི་ལས་རྣམ་འཇོམས་ལྡེབ། ༣ 495-500 དུག་སེལ་མ་ལྡེབ། ༧ 501-513 ཕུར་པ་ལྡེབ། ༣ 515-519 འཇམ་དཔལ་ནག་པོ་ལྡེབ། ༣ 521-525 དེ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལྡེབ། ༧ 527-540 དེའི་རྣམ་འཇོམས་དཀར་པོའི་བུམ་ཆོག་ལྡེབ། ༨ 541-555 མཆོག་གླིང་ཐུགས་སྒྲུབ་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་སྒྲུབ་ཐབས་ལྡེབ། ༦ 557-568 བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ 569-570 ལས་བྱང་དང་དབང་ཆོག་བཅས་ལ་ལྡེབ། ༡༣ 571-596 སྐོང་བ་ལྡེབ། ༡ 597-598 སྲུང་ཟློག་ཆོག་ཁྲིགས་ལྡེབ། ༡༥ 599-627 ཟློག་པའི་ཕྲིན་བཅོལ་རྒྱས་པ་ཐུན་སྔགས་བཅས་ལྡེབ། ༢ 629-632 རྒྱལ་དབྱངས་ལྡེབ། ༢ 633-635 ཙཀྲ་བཅུ་གསུམ་བཀྲ་ཤིས་ལྡེབ། ༡ 637-638 མཆོག་གླིང་ཐུགས་སྒྲུབ་མི་གཡོ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདུད་བཞི་ཟིལ་གནོན་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༡༣ 639-664 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༣ 665-690 ཡང་གཏེར་ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་བདུན་གྱི་མན་ངག་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་ལྡེབ། ༢༡ 691-732 སྤྱིའི་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༦ 733-744 ལས་ཚོགས་སྦྱིན་སྲེག །བྱབ་ཁྲུས། བྱད་བཀྲོལ། འཆི་བསླུ་རྣམས་གསལ་བར་བཀོད་པ་ལྡེབ། ༡༡ 745-766 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༠ 767-786 ༈ གཉིས་པ་ནད་ཞི་བའི་སྐོར་ལ། ཀློང་གསལ་སྨན་བླ་ལ་ལྡེབ། ༨ 787-801 གནམ་ཆོས་སྨན་ཆོག་ལྡེབ། ༤ 803-810 གཏོར་དབང་ལྡེབ། ༧ 811-824 ནད་པ་ཤོག་བཀྲ་ལྡེབ། ༤ 825-831 པད་གླིང་ལོ་གྱོན་མ་ལྡེབ། ༣ 833-838 བདུད་འདུལ་ལོ་གྱོན་མ་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༡༠ 839-858 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༥ 859-868 གནམ་ཆོས་ལོ་གྱོན་མའི་ལས་བྱང་དང་གཏོར་སྒྲུབ་བདག་དབང་བཅས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ལྡེབ། ༧ 869-882 དབང་ཆོག་བཀའ་གཏེར་ཟུང་འཇུག་ལྡེབ། ༧ 883-896 སྟག་ཤམ་ལོ་གྱོན་མ་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བཅས་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༤ 897-903 བཅས་བཞུགས།།