Zur mkhar mnyam nyid rdo rje


ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་རྡོ་རྗེ་
zur mkhar mnyam nyid rdo rje

Zurkhar Nyamnyi Dorje

Dates
Birth:   1439
Death:   1475
Tibetan date of birth
Gender:   Female
Element:   Earth
Animal:   Sheep
Rab Jyung:   7
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Yönten Gönpo
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P3016
Catalog PagesList of Cycles Associated with this Person

  1. Dag snang sman bla longs sku gtso 'khor lnga (3 of 3 Texts)
  2. Dug srung gser gzungs snyan brgyud (1 of 1 Texts)
  3. Gshin rje king kang nag po (1 of 7 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. འཇམ་དཔལ་ཁྲོ་བོའི་ལས་རིམ་མདོར་བསྡུས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྙེ་མ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་འབྱུང་ (Vol. 18, Text 33)
  2. འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཕ་རོལ་རྒོལ་འཇོམས་ཀྱི་དབང་ཆོག་བདུད་བཞིའི་གཡུལ་འཇོམས་ (Vol. 18, Text 38)
  3. སྨན་བླ་ལོངས་སྐུ་གཙོ་འཁོར་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་བང་མཛོད་ཁ་འཕངས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ (Vol. 29, Text 12)
  4. ཞང་བློན་སྡེ་དགུའི་གཏོར་བསྔོས་ (Vol. 29, Text 13)
  5. སྨན་བླ་ལོངས་སྐུའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་བསྐུར་བླ་མའི་གསུང་བཞིན་བཀོད་པ་དངོས་གྲུབ་སྒོ་འབྱེད་ (Vol. 29, Text 14)
  6. ཁོང་ལྷོག་ནག་པོའི་སྲུང་བ་རྟོག་མེད་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་ (Vol. 45, Text 13)
  7. དུག་ནད་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པ་གསེར་གཟུངས་སྙན་བརྒྱུད་མའི་ལོ་རྒྱུས་གདམས་ངག་དང་བཅས་པ་ (Vol. 45, Text 24)