Atiyoga/content

AtiyogaAtiyoga/content
 1. རྩ་བའི་ས་བཅད་གསུམ་པ་རྫོགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཡོ་ག་མན་ངག་སྡེའི་སྐོར་  ·  rtsa ba'i sa bcad gsum pa rdzogs chen a ti yo ga man ngag sde'i skor
  1. ཕྱི་སེམས་སྡེའི་སྐོར་  ·  phyi sems sde'i skor  ·  Volume 55 texts 28-33  · 
   [see text list]
  2. ནང་ཀློང་སྡེའི་སྐོར་ འདིར་སེམས་སྡེའི་ཕྱི་སྐོར་བླ་མའི་ལས་བྱང་དང་སྡེ་གསུམ་གནད་དྲིལ་ལྡེབ་བྱང་ཙམ་བཅས་སྔོན་ཡོད་སོར་བཞག་བྱས། གཞན་དུ་ནི་འཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་བརྒྱུད་ཡིག་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། མཆོག་གླིང་ཟབ་གཏེར་ཕྱི་སྐོར་སེམས་སྡེ་དང་། ནང་སྐོར་ཀློང་སྡེའི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྒྲུབ་བྱང་དང་། དབང་ཆོག །ཟབ་ཁྲིད་བཅས་སོ་སོའི་ ས་ཁོངས་འདིར་བཞུགས་དགོས་པར་གསུངས་ཀྱང་། འོག་ཏུ་ཞལ་སྐོང་སྐབས་སྡེ་གསུམ་དཀྱུས་གཅིག་དབང་ཟིན་ཡན་ལག་དང་བཅས་འབྱུང་བས་འཐུས་པར་བྱས་པ་ཡིན་ནོ།  ·  nang klong sde'i skor There aren’t any klong sde texts included within this section of Terdzod, but there is a note stating that they should be inserted here in the future. Nevertheless, it appears that the only works of this genre that have thus far been included are part of mchog gling's rdzogs chen sde gsum revelation, which can be found in Volume 62
  3. གསང་བ་མན་ངག་སྡེའི་ཆོས་སྐོར་དངོས་  ·  gsang ba man ngag sde'i chos skor dngos
   1. ཨ་ཏི་ཡོ་ག་  ·  a ti yo ga
    1. བི་མའི་བཀའ་སྲོལ་  ·  bi ma'i bka' srol  ·  Volume 55 text 34 to Volume 56 text 12  · 
     [see text list]
    2. པདྨའི་བཀའ་སྲོལ་  ·  pad+ma'i bka' srol  ·  Volume 56 text 13 to Volume 58 text 2  · 
     [see text list]
    3. བཻ་རོའི་བཀའ་སྲོལ་  ·  bai ro'i bka' srol  ·  Volume 58 texts 3-10  · 
     [see text list]
    4. སློབ་དཔོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་དགོངས་པ་ཆིག་དྲིལ་  ·  slob dpon rnam gsum gyi dgongs pa chig dril  ·  Volume 58 texts 11-19  · 
     [see text list]
    5. དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཐིག་  ·  dga' rab rdo rje'i snying thig  ·  Volume 58 texts 20-27 Not sure if this is an extra section of the outline or if it is part of the previous section  · 
     [see text list]
   2. སྤྱི་ཏི་ཡོ་ག་  ·  spyi ti yo ga  ·  Volume 58 texts 28-29  · 
    [see text list]
   3. ཡང་ཏི་ཡོ་ག་  ·  yang ti yo ga  ·  Volume 59 texts 1-13  · 
    [see text list]
   4. རིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་  ·  rigs gsum snying thig  ·  Volume 59 texts 14-31 Again, I’m not sure if this an extra section, though this has clearly been inserted at this point.  · 
    [see text list]