Rta mgrin nag po

17 Text(s) Associated with this Deity[edit]

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་ནས་བརྒྱུད་པའི་དཔལ་རྟ་མགྲིན་ནག་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་
Front left margin rtsa gzhung
Back left margin gter mdzod byang sems zla rgyal lugs rta nag
Location Volume 26, Text 39, Pages 627-642
Cycle Dpal rta mgrin nag po
Authored by byang chub sems dpa' zla ba rgyal mtshan
Revealed by byang chub sems dpa' zla ba rgyal mtshan
བྱང་སེམས་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་ལུགས་ཀྱི་རྟ་མགྲིན་ནག་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་བགེགས་འདུལ་གནམ་ལྕགས་རལ་གྲི་
Front left margin sgrub rjes
Back left margin gter mdzod byang sems zla rgyal lugs rta nag
Location Volume 26, Text 40, Pages 643-660
Cycle Dpal rta mgrin nag po
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Byang chub sems dpa' zla ba rgyal mtshan
Colophon ཅེས་པ་འདིའང་རཏྣ་གཏེར་གྱི་བང་མཛོད་ཆེན་པོར་དབྱིག་གི་བཅུད་མཆོག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་རྩ་གཞུང་གི་དགོངས་པ་བཅོས་མེད་སོར་བཞག་ཏུ་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ
དཔལ་རྟ་མགྲིན་ནག་པོ་ལྕགས་རལ་ཅན་གྱི་ཆོས་སྐོར་ལས༔ ལོ་རྒྱུས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་
Front left margin rtsa gzhung
Back left margin gter mdzod nyang gter rta nag lcags ral
Location Volume 26, Text 41, Pages 661-754
Cycle Rta mgrin lcags ral yang phyung nag po
Authored by Nyang ral nyi ma 'od zer
Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
Colophon
 • First colophon (treasure) page 684: བྱ་སླ་ཚེགས་ཆུང་དོན་ཆེན་འདི༔ རྗེས་འཇུག་དོན་དུ་ཟབ་པར་གདམས༔ མ་སྤེལ་རིན་ཆེན་གཏེར་དུ་སྦས༔ ལས་ཅན་གཅིག་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
 • First colophon (revealer) page 685: མངའ་བདག་ཉང་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱིས་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུའི་ཚོགས་ཁང་དབུས་ཀྱི་ཀ་བ་མཁའ་འགྲོའི་གཏེར་མཛོད་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ
 • Second colophon page 698: ཞེས་པ་བུ་ཡིག་གནད་ཀྱི་མདེའུའི་ཤོག་དྲིལ་མངའ་བདག་ཉང་གི་གཏེར་མའོ
 • Third colophon page 699: འདི་མངའ་བདག་ཉང་གི་གཏེར་བྱོན་རྟ་མགྲིན་ནག་པོའི་ཆོས་ཚན་ནོ། །མངྒ་ལཾ
 • Fourth colophon page 716: ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པས། ཕྱིས་རྒྱལ་པོའི་སྐྱེ་མཐའ་མངའ་བདག་ཉང་རལ་པ་ཅན་གྱིས་གཏེར་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ། །དཔལ་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་དོན་གསལ་བར་ཕྱེས་པ་འདི་མངའ་བདག་ཉང་རལ་པ་ཅན་གྱིས་མཛད་པ་ཡིན་ཅེས་རྗེ་བཙུན་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་གསུངས་ཤིང་། འདི་ཡི་མ་དཔེ་ལ་གཞུང་དཀྱུས་སུ་ཤོར་བ་འགའ་ཞིག་དང་སྒྲུབ་ཐབས་དང་འདྲེས་པ་དང་། གཏེར་ཁ་གཞན་གྱི་ལུགས་འདིར་བསྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་དུས་རིང་བའི་དབང་གིས་ཚིག་དོན་འཆུགས་པ་ཅུང་ཟད་དང་བཅས་པའི་འགྲེལ་པ་ཡི་གེ་ཤིན་ཏུ་ཉོག་པ་གཅིག་སྣང་བ་དེའི་སྟེང་ན་འཆད་ཉན་མཛད་ཅིང་འདུག་པ་ལས། དེ་དག་ལ་དབྲི་བསྣན་དང་ཞུ་དག་ལེགས་པར་བྱས་ནས་ཡི་གེ་ཅུང་ཟད་ཉུང་དུ་བཏང་ནས་ཤཱཀྱའི་བཙུན་པ་ཝཱ་གིནྡྲ་སྡྱི་རས་རང་ལོ་ཉེར་ལྔ་ལོན་པ་ས་ཕོ་སྤྲེའུའི་ལོའི་དབྱར་མདོ་ཁམས་སྟོད་ཀྱི་ས་ཆ་གྱིང་ཐང་དུ་བྲིས་བཤུས་དག་པར་བགྱིས་པའོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ
 • Fifth colophon page 726: འདིའི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས། ལོངས་སྐུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ། སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས། མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། མངའ་བདག་ཉང་རལ་ཅན་ནས་བརྒྱུད་དོ།།
 • Sixth colophon page 754: དཔལ་རྟ་མགྲིན་ནག་པོའི་ལས་རིམ་བདུན་པ། མངའ་བདག་ཉང་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱིས་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུའི་ཚོགས་ཁང་དབུས་ཀ་བ་མཁའ་འགྲོའི་གཏེར་མཛོད་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ།།
ཁྲོ་རྒྱལ་རྟ་མགྲིན་ནག་པོའི་ལས་བྱང་དྲེགས་པ་ཚར་གཅོད་
Front left margin las byang
Back left margin gter mdzod nyang lugs rta nag lcags ral
Location Volume 26, Text 42, Pages 755-772
Cycle Rta mgrin lcags ral yang phyung nag po
Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
Colophon ཁྲོ་རྒྱལ་རྟ་མགྲིན་ནག་པོ་ལྕགས་རལ་ཅན་ཉང་གཏེར་གྱི་ལས་བྱང་དྲེགས་པ་ཚར་གཅོད་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི། ལྷག་པའི་ལྷ་འདི་ཉིད་ལ་མཆོག་ཏུ་གུས་པ་དང་ལྡན་པ་སྐྱི་ཤོད་ཉང་བྲན་སྔགས་འཆང་རྟ་མགྲིན་མཆོག་གྲུབ་ཀྱིས་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་བསྐུལ་བ་ལ། གཏེར་གཞུང་རྩ་བའི་ཡི་གེར་གཞིར་བྱས། ཁ་སྐོང་བར་འོས་པ་རྣམས་ཆོ་ག་རིགས་མཐུན་ནས་བླངས་ཏེ། སྔ་འགྱུར་ལས་བྱང་སྤྱིའི་འགྲོས་དང་མཐུན་པར་རིག་པ་འཛིན་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་ཆོས་གྲྭར་བཀོད་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་འགྱུར་མེད་བསྟན་རྒྱས་སོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།
རྟ་མགྲིན་ཡང་ཕྱུང་ནག་པོའི་སྲོག་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་རལ་གྲི་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod nyang gter rta nag lcags ral
Location Volume 26, Text 43, Pages 773-786
Cycle Rta mgrin lcags ral yang phyung nag po
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
Colophon འདི་ལ་ཆོག་ཁྲིགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རྙིང་པ་ཁ་ཤས་འདུག་ཀྱང་ལུང་རྒྱུན་མི་བཞུགས་པ་དང་ཁ་ཅིག་ཚིག་མང་བར་སྣང་བས་གཏེར་གཞུང་དངོས་ལ་གསལ་བྱེད་ཕྲན་བུས་བརྒྱན་ཏེ་ཟབ་གཏེར་མཛོད་ཆེན་གྱི་བཅུད་དུ་པདྨ་གར་དབང་བསྟན་གཉིས་གླིང་པས་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་ཏུ་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
ཉང་གཏེར་རྟ་ནག་ཡང་ཕྱུང་གི་བསྙེན་ཡིག་ཁྲག་འཐུང་དཔའ་བོའི་མགུལ་རྒྱན་
Front left margin bsnyen yig
Back left margin gter mdzod nyang gter rta nag lcags ral
Location Volume 26, Text 44, Pages 787-811
Cycle Rta mgrin lcags ral yang phyung nag po
Authored by pad+ma gsang sngags bstan 'dzin
Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
Colophon ཅེས་རྟ་ནག་ཡང་ཕྱུང་ནག་པོའི་ཆོས་སྐོར་འདི་བོད་ཆེན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་ལ་ཞུགས་སོ་ཅོག་མཐའ་དག་གིས། བདག་གཞན་གྱི་དོན་གང་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་གྱི་སྒོམ་བཟླས་ཕྱག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་ཤིན་ཏུ་རྟོགས་སླའི་ཁུལ་དུ་བྱེད་ནས་ཀུན་གྱི་ཞལ་སྣེ་ལ་ཡོད་པའི་ཡི་དམ་གཅིག་རྒྱུག་མ་ཨ་ཕའི་གསོལ་ཞལ་ལྟ་བུ་ཡིན་འདུག་ཀྱང་། གང་ཟག་དབང་པོ་འབྲིང་མན་ཆད་ཀྱིས་གནད་དོན་ཇི་བཞིན་མི་རྟོགས་འདུག་ཕྱིར། གཞུང་དོན་རྟོགས་བྱེད་ཀྱི་ལེགས་བཤད་མན་ངག་གནད་ཀྱི་དོན་འགྲེལ་བསྙེན་ཡིག་ཁྲག་འཐུང་དཔའ་བོའི་མགུལ་རྒྱན་ཞེས་པ་འདི། རང་ཉིད་ཀྱིས་བརྩམ་འདུན་ཡོད་པའི་སྟེང་དབུ་མཛད་ཨོ་རྒྱན་སོགས་དོན་གཉེར་ཅན་དུ་མས་བསྐུལ་བས་ཀྱང་དྲན་པ་གསོས་ཏེ། དུས་མཐའི་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་་་ཞེ་ཆེན་པ་་་པདྨ་གསང་སྔགས་བསྟན་འཛིན་གྱིས་རྣམ་བྱུང་ས་འབྲུག་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆར་གཏེར་གཞུང་རྩ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་ལ་གཞིར་བྱས། གཞན་དགོས་རིགས་རྣམས་ཚད་ཐུབ་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་བློ་གསལ་གྱི་བཙུན་པ་བསྟན་འཛིན་དབང་རྒྱལ་གྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་བས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ལེགས་ཚོགས་སུ་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ
རྟ་ནག་ལྕགས་རལ་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod chos dbang rta nag lcags ral
Location Volume 26, Text 45, Pages 813-853
Authored by Gu ru chos kyi dbang phyug
Revealed by Gu ru chos kyi dbang phyug
Colophon
 • First colophon (treasure) page 852: སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ ཕྱི་རབས་ལྔ་བརྒྱ་དུས་ཀྱི་ཐ་མ་ལ༔ དྲེགས་པ་ཅན་བཅོ་བརྒྱད་ཁ་ཕྱུར་བའི་དུས་སུ་གཞན་གང་གིས་ཀྱང་མི་ཐུབ་པས༔ ཤིན་ཏུ་རྣོ་ལ་མྱུར་བའི་དྲེགས་པ་ཅན་མ་རུངས་པ་རྣམས་སྐད་ཅིག་ལ་བརླག་པར་བྱེད་པ༔ པདྨ་དབང་ཆེན་དྲེགས་པ་སྲོག་གཅོད་ཀྱི་ནང་ནས་བསྡུས་པ༔ རྟ་མགྲིན་ནག་པོ་འདི་ཕྱི་རབས་ཀྱི་དོན་དུ་བྲག་ཁྲོ་བོ་རྟ་མགྲིན་གྱི་མགུལ་པར་གཏེར་དུ་སྦས༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
 • First colophon (revealer) page 852: ཕྱིས་གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གིས་གཏེར་ནས་གདན་དྲངས་པའོ
 • Second colophon (treasure) page 853: སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ཕྱི་རབས་བན་དྷེ་འབོང་ཆུང་གི་དོན་དུ་མཛད་པ་རྫོགས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
རྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་ལས་རྟ་མགྲིན་ནག་པོ་ལྕགས་རལ་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་སྐོར་མེ་ཡི་ཕྲེང་བ་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod rat gling rta nag lcags ral
Location Volume 26, Text 46, Pages 855-872
Cycle Rta mgrin gsang ba 'dus pa
Authored by Rat+na gling pa
Revealed by Rat+na gling pa
Colophon
 • Treasure colophon page 871: ཨོ་རྒྱན་བདག་གི་ཐུགས་བཅུད་དམ་པ་འདི༔ ད་ལྟའི་དུས་སུ་སྤེལ་བའི་གནས་མེད་པས༔ མ་འོངས་དུས་ན་འཛམ་གླིང་བོད་ཀྱི་ཡུལ༔ ཀླུ་དང་ས་བདག་རྒྱལ་བསེན་དབང་བྱས་ཏེ༔ མཛེ་དང་གག་ལྷོག་སྨྱོ་འབོག་བརྒྱལ་ནད་སོགས༔ མི་རྣམས་མི་བདེ་སྣ་ཚོགས་གཏོང་བར་བྱེད༔ དེ་ལྟའི་དུས་སུ་འཕྲད་ཆོག་ཐོབ་ཆོག་འདི༔ ཐུགས་ཀྱི་མཛོད་བརྟོལ་མ་འོངས་དོན་ཕྱིར་སྦས༔ ཕྱི་མའི་དུས་ན་སྐྱེས་བུ་བློ་སྟོབས་ཅན༔ སྣོད་ལྡན་བུ་དང་གདམས་པ་འདི་འཕྲད་ནས༔ སྙིགས་མའི་དུས་ན་འགྲོ་དོན་དཔག་མེད་ཤོག༔ ཡོས་ལོ་རྟ་ཟླའི་ཚེས་པ་བཅོ་ལྔ་ལ༔ བསམ་ཡས་རྟ་མགྲིན་ཨརྱ་པ་ལོའི་གླིང༔ རྗེ་འབངས་གྲོགས་ལྔ་་་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་མཁར་ཆེན་བཟའ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས། ལོ་ཙཱ་ཆེན་པོ་ལྔ༔་་་ལང་གྲོ་ལོ་ཙཱ་བཻ་རོ་ཙ་ན་ལེགས་སྦྱིན་ཉི་མ་སྐ་ཅོག་རྣམ་གཉིས་སོ། །དབང་ཆེན་དམར་ནག་རྒྱུད་དང་མན་ངག་བཅས༔ དཔག་ཏུ་མེད་པའི་བཀའ་རྫོགས་མ་ལུས་གཏད༔ རྟ་མགྲིན་ནག་པོ་ལྕགས་རལ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར༔ དབུས་དང་ཕྱོགས་བཞིར་གཏེར་ཁ་ལྔ་རུ་སྦས༔ དེ་དག་ཀུན་གྱི་ཟབ་རྒྱས་མཐར་ཐུག་འདི༔ མཁའ་རིས་གདན་དྲངས་མོན་མཁར་སྟེང་བཞུགས་ཚེ༔ ཨ་ཙར་ཡེ་ཤེས་བཀའ་ཡི་ཡི་གེ་མཁན༔ བསེ་སྒྲོམ་སྨུག་པོ་སྣོད་ཀྱི་ནང་དུ་བསྩལ༔ གནམ་སྐས་བྲག་ལ་ཐུགས་ཀྱི་ཡང་གཏེར་སྦས༔ གཏེར་བདག་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་འདི་ཐུབ་པར་སྲུངས༔ དུས་ལ་བབ་ཚེ་ཆོས་བདག་བུ་ལ་གཏོད༔ དེས་ཀྱང་ཁ་གསག་སྟོང་ཞུས་མཁན་པོ་དང༔ སྣོད་མིན་མ་སྤེལ་གདམས་པ་འཚོ་ཤེས་གྱིས༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔ ས་མ་ཡ༔ ཁ་ཐཾ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
 • Revealer colophon page 872: ཁོ་བོ་དུས་མཐའི་གཏེར་སྟོན་རཏྣ་གླིང་། ཁྱི་ལོ་རྟ་ཟླའི་ཚེས་གཅིག་སྔ་དྲོ་ལ། །ལྷོ་བྲག་གནམ་སྐས་ཅན་གྱི་བྲག་གཤགས་ནས། །ཀུན་ཡིད་ཆེས་ཕྱིར་ཁྲོམ་གཏེར་བྱས་ནས་བཏོན། །དམ་མེད་འདོད་པ་ཅན་ལ་མི་བསྟན་ཏེ། །སྙིང་གི་བུ་མཆོག་བྱུང་ན་སྟེར་བར་ངེས། །ཕ་སྲོལ་བུ་ཡིས་མ་ཉམས་རྗེས་འཇུག་རྣམས། །རྟ་མགྲིན་སྐོར་རྣམས་ལོ་སྐོར་གཅིག་ལ་བཀའ་རྒྱ་མ་གྲོལ་ཏེ་དེ་རྗེས་བྱ་ལོ་ཕག་ཟླའི་ཉ་ལ། ཤོག་སེར་ཞེང་སོར་བཞི། དཀྱུས་མཐོ་དོ་བ་ཞིག་ལས་ཐང་དཀར་དུ་བཤུས་སོ། །བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་འཛམ་གླིང་རྒྱན་དུ་ཤོག། །།
དཔལ་ཆེན་རྟ་མགྲིན་ནག་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་ཁྱེར་དེ་ཉིད་སྙིང་པོ་
Front left margin rgyun khyer
Back left margin gter mdzod rat gling rta nag lcags ral
Location Volume 26, Text 47, Pages 873-876
Cycle Rta mgrin gsang ba 'dus pa
Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Revealed by Rat+na gling pa
Colophon དེ་ལྟར་དབང་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཀྱི་མཆོག །ཉུང་ངུའི་ཚིག་གིས་ཆེན་པོའི་དོན་སྟེར་བའི། །ཡིད་བཞིན་འདི་འདྲ་དད་པའི་རྒྱལ་མཚན་རྩེར། །མཆོད་ལས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་ཡིན། །དེ་ཕྱིར་དད་དང་བརྩོན་པ་མི་གཡེལ་བར། །ཡང་དག་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྐལ་ལྡན་ལ། །ཕན་ཕྱིར་འཇུག་བདེ་དོན་ཀུན་ཡོངས་ཚང་བའི། །ལེགས་བཤད་པདྨའི་ཐུགས་བཅུད་འདི་ཁོ་ན། །རྨད་བྱུང་ཚུལ་ཁྲིམས་འདབ་སྟོང་རྒྱས་པའི་རྩེར། །ངེས་གསང་སྦྲང་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་མངར་བྱས་པའི། །དཔྱོད་ལྡན་དབང་རྒྱལ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་ངོར། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་བྲིས།།
རྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། རྟ་མགྲིན་ནག་པོའི་དབང་ཆོག་དྲེགས་པ་སྲོག་གི་རྒྱ་ཅན་སྐུར་བའི་ཆོ་ག་དབང་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་ཚལ་པ་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod rat gling rta nag lcags ral
Location Volume 26, Text 48, Pages 877-890
Cycle Rta mgrin gsang ba 'dus pa
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Rat+na gling pa
Colophon ཅེས་ཟབ་གཉན་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་དང་ལྡན་ཅིང་མཆོག་དམན་ཀུན་ལ་ཉེར་མཁོའི་བདུད་རྩིར་གྱུར་པ་འདིའང་། ཉེ་བར་མཁོ་བའི་མཛོད་ཆེན་གྱི་ཆོས་སྡེར་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་རྩལ་གྱིས་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
རྟ་མགྲིན་ནག་པོ་ལྕགས་ཀྱི་རལ་པ་ཅན་གྱི་གསོལ་འདེབས་གཏེར་སྟོན་གྱིས་མཛད་པ་
Front left margin brgyud 'debs
Back left margin gter mdzod zhig gling rta nag lcags ral
Location Volume 26, Text 49, Pages 891-892
Cycle Rta mgrin nag po lcags ral yang gsang thugs kyi sgrub pa
Authored by Zhig po gling pa
Revealed by Zhig po gling pa
Colophon ཅེས་པ་འདི་ཤར་ཀཿཐོག་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དམ་པ་ནས་བཀའ་གཏེར་ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་དོན་གྱི་དགོངས་པ་བརྙེས་ཏེ། སྤོ་བོ་རྨ་ཀུང་ལུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ་ཆོས་རྗེ་སྨོན་ལམ་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་སློབ་འབོ་རོ་བླ་མ་དབང་ཕྱུག་རྒྱ་མཚོ། དཀོན་མཆོག་ཤེས་རབ། དགེ་འདུན་བཟང་། བྱང་ཆུབ་སེང་གེ །སྨོན་ལམ་བྱང་ཆུབ། པདྨ་བཟང་པོ། པདྨ་རྒྱལ་པོ། དགེ་འདུན་བཀྲ་ཤིས། ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀྱིས་རྟ་མགྲིན་བླ་མ་བརྒྱུད་རིམ་གྱི་གསོལ་འདེབས་ཤིག་དགོས་ཞེས་བསྐུལ་བ་ལས་རྫོགས་ཆེན་པ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་སྣང་རྩེར་སྦྱར་པའོ
རྟ་མགྲིན་ནག་པོ་ཡང་གསང་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཟབ་མོ་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod zhig gling rta nag lcags ral
Location Volume 26, Text 50, Pages 893-939
Cycle Rta mgrin nag po lcags ral yang gsang thugs kyi sgrub pa
Authored by Zhig po gling pa
Revealed by Zhig po gling pa
Colophon
 • First colophon (revealer) page 898: ཅེས་པར་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་རྩལ་གྱིས་བསམ་ཡས་ནས་གདན་དྲངས་པའོ།།
 • Second colophon (treasure) page 925 : རྟ་མགྲིན་ནག་པོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་མན་ངག་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ༔ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ལྷ་སྲས་ཡབ་སྲས་ལ་གདམས་པ༔ གསང་བ་རྩིས་ཀྱི་ཡི་གེར་སྦས་པའོ༔ དུས་མཐར་ཐུག་ཚེ་ནད་གདོན་དམག་དཔུང་འཁྲིགས༔ ཚེ་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་མེ་འབར་བསྲེགས་དང་མཚུངས༔ དེ་དུས་དམ་འཛིན་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ༔ ང་ཡི་སྨོན་ལམ་མཐུ་ཡིས་དེ་འཕྲད་ཤོག༔ སྐྱེས་བུ་གཟའ་དང་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པས་སྲུངས་ཤིག༔ སྱ་མྱ་ཡྱ༔ རྒྱ།རྒྱ།རྒྱ།༔
 • Second colophon (revealer) page 926: གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་རྩལ་གྱིས་བསམ་ཡས་དབུ་རྩེ་མི་འགྱུར་ལྷའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ནས་ལྕགས་ཕོ་སྤྲེལ་ལོ་ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ཚེས་བཅུ་ལ་གཏེར་ནས་ཕྱུངས་ཏེ། གླང་གི་ལོ་ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ཚེས་བདུན་ལ་ཡི་གེར་ཕབ་པ་ྀཨཚ། དམ་མེད་ལ་གསང་ངོ་། །ཟུར་ཙམ་ཡང་མི་བསྟན་ནོ། །རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ།
 • Third colophon (treasure) page 930: དཔལ་རྟ་མགྲིན་ལས་ཕྲན་སྲུང་སྲེག་ལག་ལེན༔ ཨོ་རྒྱན་བདག་གིས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་གསང་བའི་རྒྱུད་ལས་བཏུས་ནས༔ ལྷ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡབ་སྲས་ལ་གདམས་པའོ༔ སྱ་མྱ་ཡྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ ཁ་ཐཾ༔ སོ་ཕག་ཤི་ཁ་ཐཾ༔
 • Third colophon (revealer) page 931: བདག་འདྲ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་ཤོག་སེར་ངོས་ལས་དག་པར་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཁྲོ་བོ་དཔལ་གྱིས་ཞུས
 • Fourth colophon (treasure) page 938: དེ་ཕྱིར་ཕྱི་རབས་བརྒྱུད་འཛིན་དོན་སླད་དུ༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་བདག་ཉིད་ཀྱིས༔ རྟ་མཆོག་རོལ་པ་དྲག་པོ་འབར་བ་ཡི༔ རྒྱུད་ལས་བཀོད་དེ་ཕྱི་རབས་བཙས་སུ་བཞག༔ མ་འོངས་དུས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་རྩལ༔ དེ་དང་འདི་འཕྲད་འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ༔ དེ་ཕྱིར་བསམ་ཡས་དབུས་ཀྱི་ཡང་མཛོད་དུ༔ བཀའ་རྒྱས་བཏབ་སྟེ་གཏེར་དུ་ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ འདི་ནི་ཀུན་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་ཏེ༔ གཅེས་ཚད་མིག་ལ་ཕངས་ཚད་ཁོང་པའི་སྙིང༔ གཏེར་ཁ་དུ་མར་འདི་དང་མཚུངས་འདྲ་སྦས༔ ཁྱད་པར་འདི་འདྲ་སྦས་པ་ཡོད་རེ་ཀན༔ མ་མགོན་དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་རྣམས་ལ་གཏད༔ དུས་ལ་བབས་ཚེ་ལས་ཅན་ལག་ཏུ་གཏོད༔ དུས་མིན་འདོན་ན་སྲོག་ཆོད་ཤ་ལ་ཟོ༔ ཁྲག་ཐུངས་རུས་པ་ཆོམས་ཤིག་དམ་ཚིག་རྣམས༔ ཞེས་གདམས་སོ༔ ཨེ་མ་བདག་ཉིད་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཏེ༔ ཞི་བས་འདུལ་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཡིན༔ དྲག་པོས་འདུལ་ཕྱིར་རྟ་མགྲིན་ནག་པོར་བསྟན༔ དེ་ཕྱིར་ཨོ་རྒྱན་བདག་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ བསྒྲུབ་སླ་མྱུར་མགྱོགས་དྲག་པོ་གསང་སྒྲུབ་འདི༔ གདམས་སོ་གཏད་དོ་སྙིང་གི་དཀྱིལ་དུ་བསྟིམས༔ སྱ་མྱ་ཡྱ༔ མནྟྲ་གུ་ཧྱ་ཁ་ཐཾ་ཁ་ཐཾ་ཁ་ཐཾ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ྀཨཚ༔ རྒྱ།རྒཛཊ།༔ འདི་ལ་ལོ་རྒྱུས་བསྙེན་པ་སྒྲུབ་པ་དང༔ ལས་སྦྱོར་སྔགས་དང་རྟགས་བཅས་དང༔ སྤུ་གྲི་ནག་པོ་དགུ་སྦྱོར་དང༔ རྫས་ཆེན་བཅོ་ལྔའི་སྦྱོར་བ་དང༔ མཆོད་གཏོར་བསྟོད་བསྐུལ་དང་བཅས་སོ༔ བྷྱོ་བདུན་རྫས་སྔགས་སྲུང་བ་དང༔ དབང་བསྐུར་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ཏེ༔ ཆོས་སྡེ་བཅུ་ལས་མང་ཉུང་མེད༔ སྐལ་ལྡན་འགྲོ་བའི་དཔལ་དུ་ཤོག༔ སྱ་མྱ་ཡྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
 • Fourth colophon (revealer) page 939: གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་རྩལ་གྱི་གསང་བ་སྙིང་གི་གཏེར་གཅིག་མའོ། །སྱ་མྱ་ཡྱ༔རྒྱ།རྒྱ།རྒྱ། མངའ་བདག་གར་དབང་ཟླ་བ་གྲགས་པས་སྣང་རྩེ་ཕོ་བྲང་དུ་བྲིས
རྟ་མགྲིན་ནག་པོ་ཡང་གསང་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་དབང་བཞི་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དབང་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་ཡང་ཞུན་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod zhig gling rta nag lcags ral
Location Volume 26, Text 51, Pages 941-960
Cycle Rta mgrin nag po lcags ral yang gsang thugs kyi sgrub pa
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Zhig po gling pa
Colophon ཅེས་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་དང་བཀའི་བསྡུ་བར་དམིགས་ཏེ་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་མཛོད་ཆེན་པོར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བའི་ཚེ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
ཡིག་སྣ་དང་ཐོད་པ་ངན་སྔགས་འཁོར་ལོ་རྫས་ངན་ལ་སོགས་ཀུན་ཐུབ་རྟ་མགྲིན་ནག་པོའི་ལས་ཚོགས་གནམ་སྐས་མ་
Front left margin ngan pa kun thub
Back left margin gter mdzod srung ba'i las tshogs rat gling
Location Volume 44, Text 56, Pages 559-566
Cycle Rta mgrin gsang ba 'dus pa
Authored by Rat+na gling pa
Revealed by Rat+na gling pa
Colophon སྤྲུལ་སྐུ་རཏྣ་གླིང་པས་ལྷོ་བྲག་གནམ་སྐས་ཅན་ནས་གདན་དྲངས་པའོ།། །།
འདོད་གསོལ་སྨོན་ལམ་དགོངས་འདུས་རྟ་ནག་གི་པདྨ་དབང་ཆེན་འདོན་པ་བསྒྱུར་པ་
Front left margin yang zlog 'dod smon
Back left margin gter mdzod drag po'i las tshogs 'jam mgon
Location Volume 53, Text 49, Pages 823-824
Authored by 'jam mgon kong sprul
ཉང་གཏེར་རྟ་ནག་ལྕགས་རལ་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་
Front left margin nyang gter rta nag
Back left margin gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
Location Volume 61, Text 23, Pages 271-282
Cycle Rta mgrin lcags ral yang phyung nag po
Parent Cycle Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
Colophon རྟ་མགྲིན་ནག་པོ་ལྕགས་རལ་ཉང་གཏེར་ཡང་ཕྱུང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ལེ་ཚན་ནོ
ཆོས་དབང་ལུགས་རྟ་ནག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་རྗེས་གནང་
Front left margin chos dbang rta nag
Back left margin gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
Location Volume 61, Text 24, Pages 283-290
Cycle Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Revealed by Gu ru chos kyi dbang phyug
Colophon རྟ་མགྲིན་ལྕགས་རལ་ཅན་ཆོས་དབང་གི་གཏེར་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁྱད་པར་དུ་སྨྲོས་པའི་ལེ་ཚན་ནོ