Sgrol dkar yid bzhin 'khor lo

24 Text(s) Associated with this Deity[edit]

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ཡང་ཟབ་བསྡུས་པའི་སྙིང་པོ་ལས༔ འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod zhig gling sgrol ma 'chi med tshe sbyin
Location Volume 35, Text 16, Pages 607-612
Cycle 'phags ma yid bzhin zla ba tshe sbyin ma
Parent Cycle Rdzogs pa chen po gsang ba snying thig yang zab bsdus pa'i snying po
Authored by Zhig po gling pa
Revealed by Zhig po gling pa
Colophon བདག་འདྲ་འོད་གསལ་སྒྱུ་མས་དབུ་རུ་ཞྭའི་ལྷ་ཁང་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཤོག་སེར་ལེབ་ནས་དག་པར་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཁྲོ་བོ་དཔལ་གྱིས་ཞུས་སོ།། །།
འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་ཟླ་བ་ཚེ་སྦྱིན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་གཏེར་མཛོད་
Front left margin phrin dbang
Back left margin gter mdzod rigs 'dzin tshe nor sgrol ma tshe sbyin
Location Volume 35, Text 17, Pages 613-630
Cycle 'phags ma yid bzhin zla ba tshe sbyin ma
Parent Cycle Rdzogs pa chen po gsang ba snying thig yang zab bsdus pa'i snying po
Authored by KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu
Revealed by Zhig po gling paKaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu
Colophon
  • First colophon page 629: ཅེས་འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་འདི་ཉིད་རང་གི་ཡིད་ལའང་བཀོད་འདོད་པ་ཞིག་བྱུང་ལ། སྐབས་དེར་གསེར་བཟང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་པདྨ་འགྱུར་མེད་ནོར་བུའི་སྡེས་ཡང་ཡང་གསུང་གིས་བསྐུལ་པ་དང་། གཞན་ཡང་མཆོག་དོན་གཉེར་བ་དུ་མ་ལ་ཕན་པའི་ལྷག་བསམ་འབའ་ཞིག་གིས་མན་ངག་རྩ་བ་འཆི་མེད་འོད་ཀྱི་ལུས་ཅན་པཎྜི་ཏ་བྱེ་མ་མུ་ཏྲའི་གསུང་མན་ངག་སྲོག་ཏུ་བཀོད། ཡན་ལག་གཞན་རྣམས་དང་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་གཞུང་འོད་དཔག་མེད་པ་ཚེ་ཡི་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཚུལ་དུ་སྣང་བ་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝའི་གདམས་པ་བསླད་མེད་བླ་མ་དམ་པའི་ཕྱག་ལེན་གྱིས་གསལ་བར་བྱས་ཏེ། ནོར་འཁྲུལ་གྱི་སྐྱོན་མེད་ཅིང་ཟབ་ལ་ཁྱེར་བདེ་བ་འདི་ཉིད་མདོ་ཁམས་ཀཿཐོག་ལྷོ་ཕྱོགས་པ་ཤཱཀྱའི་དགེ་བསྙེན་ཚངས་པར་སྤྱོད་ཅིང་གསང་སྔགས་ནང་གི་དགེ་སློང་དུ་ཕྱོགས་ཙམ་གཏོགས་པ་རིག་སྔགས་འཛིན་པ་ཚེ་དབང་ནོར་བུས་སྟོད་མངའ་རིས་མང་ཡུལ་དབུས་རི་བོ་དཔལ་འབར་བདུད་རྩི་ཕུག་ཏུ་ཕུར་བུ་ཞེས་པ་ས་སྤྲེལ་ཧོར་ཟླ་ལྔ་པའི་དུས་ཚེས་བཟང་པོར་བྲིས་པ་འགྲོ་ཀུན་འཆི་མེད་དྭངས་མ་འཕགས་མའི་སྐུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །དགེ་ལེགས་འཕེལ་
  • Second colophon page 630: རྒྱལ་དབང་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེའི་དབང་ཟིན་ལས་སོ་
དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུའི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཚེ་འཕེལ་མའི་ནང་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod bdud 'dul sgrol dkar
Location Volume 35, Text 18, Pages 631-650
Cycle Dam chos sprul sku snying thig
Authored by Bdud 'dul rdo rje
Revealed by Bdud 'dul rdo rje
Colophon
  • First colophon page 649: བདག་འདྲ་པདྨ་བདུད་འདུལ་གྱིས་ཚ་བ་སྒྲོ་བྲག་ཅེས་ཙི་ཏ་གནམ་ལངས་འདྲ་བའི་མགུལ་ནས་གདན་དྲངས་པའོ། །ཤོག་སེར་ངོས་ནས་དག་པར་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་སྲུང་ངོ་།།
  • Second colophon page 650: ཅེས་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་གསོལ་འདེབས་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་འདི་ཡང་སྨར་ཁམས་པ་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྐུལ་བའི་ངོར་གཏེར་རྒན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེས་སྤུ་སྟོད་བདེ་ཆེན་ཐང་གི་མཚམས་ཁང་དུ་སྦྱར་བ། ཡི་གེའི་རིས་བྱེད་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་སྲུང་ངོ་།།
དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུའི་སྙིང་ཐིག་ལས། སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཚེ་དབང་གི་ཆོ་ག་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་ཐིགས་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod bdud 'dul sgrol dkar
Location Volume 35, Text 19, Pages 651-658
Cycle Dam chos sprul sku snying thig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Bdud 'dul rdo rje
Colophon ཅེས་པའང་བླ་མ་དང་ལྷག་པའི་ལྷའི་བྲན་དུ་གྱུར་པ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་གཏེར་བུམ་
Front left margin phrin dbang
Back left margin gter mdzod rwa ston sgrol dkar yid 'khor
Location Volume 36, Text 7, Pages 165-188
Cycle Rtsa gsum dbang chen 'dus pa
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by thugs mchog rdo rje
Colophon ཅེས་པའང་བླ་མ་དང་ལྷག་པའི་ལྷ་གཉིས་སུ་མེད་པས་རྗེས་སུ་གནང་བ་བསྩལ་པ་ལྟར་ཁྱེར་བདེའི་ཡན་ལག་ཏུ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་དབེན་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་གླིང་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ སྨིན་བྱེད་རྩ་བའི་དབང་ཆོག་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod mkhyen brtse'i 'phags ma'i snying thig
Location Volume 36, Text 12, Pages 227-248
Cycle 'chi med 'phags ma'i snying thig
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་མཛོད་ནས་ཕྱུང་བའོ།།
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཡང་ཟབ་ཚེ་ཡི་བྱིན་རླབས་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod mkhyen brtse'i 'phags ma'i snying thig
Location Volume 36, Text 13, Pages 249-252
Cycle 'chi med 'phags ma'i snying thig
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ ཐུན་མོང་ཚེ་ཡི་རྗེས་གནང་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod mkhyen brtse'i 'phags ma'i snying thig
Location Volume 36, Text 14, Pages 253-254
Cycle 'chi med 'phags ma'i snying thig
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཚེ་དབང་བཅུད་འཛིན་
Front left margin brgyud 'debs
Back left margin gter mdzod mkhyen brtse'i 'phags ma'i snying thig
Location Volume 36, Text 15, Pages 255-256
Cycle 'chi med 'phags ma'i snying thig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon ཞེས་པ་འདིའང་དེ་ཝཱི་ཀོ་ཊི་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྙིང་པོ་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་བྲིས་པ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །དགེ་ལེགས་འཕེལ་
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྔོན་འཆིངས་
Front left margin sngon 'ching
Back left margin gter mdzod mkhyen brtse'i 'phags ma'i snying thig
Location Volume 36, Text 16, Pages 257-258
Cycle 'chi med 'phags ma'i snying thig
Revealed by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་
Front left margin phrin las
Back left margin gter mdzod mkhyen brtse'i 'phags ma'i snying thig
Location Volume 36, Text 17, Pages 259-277
Cycle 'chi med 'phags ma'i snying thig
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon
  • Treasure colophon: ཨེ་མ་འཆི་མེད་འཕགས་མ་རྗེའི༔ ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་ལམ༔ གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་རྣམ་གསུམ་གྱི༔ ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་ཉམས་མཐར་ཐུག་འདི༔ བདག་ཉིད་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝས༔ མ་འོངས་སྐལ་ལྡན་དོན་དུ་བསྟན༔ ཚིག་ཉུང་དོན་འདྲིལ་བྱིན་རླབས་ཆེ༔ གང་གིས་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ཀུན༔ གནས་སྐབས་བགེགས་ཞི་ཚེ་བསོད་འཕེལ༔ ཟབ་མོའི་ཤེས་རབ་ཕྱོགས་མེད་འཆར༔ གཟུངས་དྲན་མངོན་ཤེས་གཏེར་མཛོད་རྡོལ༔ ཞག་བདུན་ཙམ་ཞིག་བརྩོན་པས་ཀྱང༔ དུས་མིན་འཆི་བ་ངེས་པར་བཟློག༔ མཐར་ཐུག་འཕགས་མས་རྗེས་བཟུང་ཞིང༔ ནང་གི་ས་ལམ་མྱུར་བགྲོད་ནས༔ ཚེ་གཅིག་བྱང་ཆུབ་སྐལ་ལྡན་འགྱུར༔ དེ་ཕྱིར་ཟབ་རྒྱའི་ཡང་ཞུན་འདི༔ ད་ལྟ་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་སོགས༔ རྗེ་འབངས་གྲོགས་ལྔའི་ཚོགས་ལ་གདམས༔ མ་འོངས་དེ་རྣམས་སྐྱེ་བའི་དོན༔ ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་ཀློང་དུ་སྦོས༔ ནམ་ཞིག་རྟེན་འབྲེལ་དུས་བབས་ཚེ༔ གཞན་དོན་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་བར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གུ་ཧྱ༔ དྷ་ཐིམ༔
སྒྲོལ་དཀར་མཆོད་ཕྲེང་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པ་
Front left margin mchod phreng
Back left margin gter mdzod mkhyen brtse'i 'phags ma'i snying thig
Location Volume 36, Text 18, Pages 279-282
Cycle 'chi med 'phags ma'i snying thig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon
  • First colophon page 282: འདིའང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་ཞབས་ཏོག་ཏུ་སྤེལ་བའོ་
  • Second colophon page 282: ཅེས་པའང་རྗེ་བླ་མའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་མ་བསླད་པར་པདྨ་གར་དབང་གིས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་
ཚེ་འགུགས་སྦྱར་བ་
Front left margin tshe 'gugs
Back left margin gter mdzod mkhyen brtse'i 'phags ma'i snying thig
Location Volume 36, Text 19, Pages 283-284
Cycle 'chi med 'phags ma'i snying thig
Revealed by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon ཅེས་གཏེར་གསར་ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་ཡོངས་རྫོགས་འཆི་མེད་སྙིང་ཐིག་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་པའོ་
འཆི་མེད་འཕགས་མ་སྙིང་ཏིག་གི་སྐོང་བ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས་
Front left margin skong ba
Back left margin gter mdzod mkhyen brtse'i 'phags ma'i snying thig
Location Volume 36, Text 20, Pages 285-290
Cycle 'chi med 'phags ma'i snying thig
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Revealed by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon ཅེས་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་ཐུགས་ཏིག་གི་བསྐང་བ་འདིའང་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་ཀུན་བཟང་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་རྩལ་༼མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།༽གྱིས་སྦྱར་བ་འདིས་ཀྱང་། རང་གཞན་ཐམས་ཅད་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ་
འཆི་མེད་འཕགས་མ་སྙིང་ཏིག་གི་ཚོགས་བསྡུས་
Front left margin tshogs bsdus
Back left margin gter mdzod mkhyen brtse'i 'phags ma'i snying thig
Location Volume 36, Text 21, Pages 291-292
Cycle 'chi med 'phags ma'i snying thig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon འདིའང་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་བཀའ་ལུང་གི་རྗེས་གནང་ཇི་བཞིན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་བདག་འཇུག་ངག་འདོན་ཡེ་ཤེས་དྭངས་བཅུད་
Front left margin bdag 'jug
Back left margin gter mdzod mkhyen brtse'i 'phags ma'i snying thig
Location Volume 36, Text 22, Pages 293-302
Cycle 'chi med 'phags ma'i snying thig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon ཅེས་པའང་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་གང་གི་གསང་གསུམ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་
Front left margin rgyun khyer
Back left margin gter mdzod mkhyen brtse'i 'phags ma'i snying thig
Location Volume 36, Text 23, Pages 303-310
Cycle 'chi med 'phags ma'i snying thig
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon
  • Author colophon 309: ཞེས་ལམ་ངེས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་ལས་དང་པོ་པའི་རྣལ་འབྱོར་རམ། སྤྱིར་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་འཇུག་པ་བདེ་བ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་རྣལ་འབྱོར་འདི་ཉིད། རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་པ་ཀུན་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་༧བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཀའ་བསྩལ་པ་དད་བརྒྱས་གཙུག་གི་སྤྱི་བོར་མཆོད་དེ། གཏེར་གཞུང་རྩ་བའི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བར་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་དཔལ་སྤུངས་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་གྱི་གནྡྷོ་ལ་སྒྲོལ་མ་དགྱེས་པའི་ཉེ་འདབས་སུ་བྲིས་པའི་དགེ་བས་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་། མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྗེ་བཙུན་འཆི་མེད་སྒྲོལ་མའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མངོན་དུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ་
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྦྱིན་སྲེག་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་
Front left margin sbyin sreg
Back left margin gter mdzod mkhyen brtse'i 'phags ma'i snying thig
Location Volume 36, Text 24, Pages 311-320
Cycle 'chi med 'phags ma'i snying thig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon ཅེས་པའང་ཟབ་གསང་འདི་ཉིད་ཀྱི་མངའ་བདག་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་དང་ཕྱག་བཞེས་གཞིར་བཞག །ཁ་གསལ་བལྟས་ཆོག་ཉིད་དུ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་བཞུགས་གནས་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་
འཆི་མེད་འཕགས་མ་སྙིང་ཏིག་གི་གཏོར་མའི་དཔེ་རིས་
Front left margin gtor dpe
Back left margin gter mdzod mkhyen brtse'i 'phags ma'i snying thig
Location Volume 36, Text 25, Pages 321-336
Cycle 'chi med 'phags ma'i snying thig
Revealed by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
དགོངས་གཏེར་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྒྲུབ་ཁོག་ཡེ་ཤེས་གཏེར་མཛོད་
Front left margin sgrub khog
Back left margin gter mdzod mkhyen brtse'i 'phags ma'i snying thig
Location Volume 36, Text 26, Pages 337-396
Cycle 'chi med 'phags ma'i snying thig
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Revealed by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon ཅེས་པའང་དད་དང་དམ་ཚིག་མཆོག་ཏུ་གཙང་ཞིང་། སྐྱེ་འགྲོ་མཐའ་དག་ལ་བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བའི་ཐུགས་ཀྱིས་མངོན་པར་སྐྱོང་བའི་དཔལ་སྡེ་བཞི་དགེ་བཅུའི་ལྷ་ཡི་རིགས་ཀྱི་སྲས་མོ་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན་ནས་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད་འཛུགས་བཞེད་ཀྱིས་གསུང་གིས་ནན་ཏན་དུ་བསྐུལ་བ་དང་། མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར་པ་༧མཁྱེན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱང་མྱུར་དུ་འབྲི་བར་འོས་པའི་བཀའ་ཡི་བསྐུལ་མ་གནང་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་མིང་གི་དབུགས་དབྱུང་ཐོབ་ཀྱང་དོན་ལ་ཆོས་མེད་དྲེད་པོ་སྙོམ་ལས་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་བགྱི་བས། ཤིང་བྱ་སྣྲོན་ཟླའི་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་ཟེ་ཆེན་པ་༧འགྱུར་མེད་པདྨའི་མཚན་ཅན་གྱི་དུས་དྲན་མཆོད་པའི་ཉིན། གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་སྒྲུབ་གནས་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བདེ་ཆེན་པདྨ་ཤེལ་ཕུག་གི་གཡོན་འདབས་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་བྱ་སྒང་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་སྨན་ལྗོངས་ཀྱི་སྐྱེད་ཚལ་དུ། རིག་འཛིན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་ལེགས་པར་བསྒྲིགས་པའི་ཡི་གེའི་མཐུན་འགྱུར་སོགས་ལྷན་ཅིག་བྱེད་པའི་གྲོགས་རྐྱེན་མཆོག་སྤྲུལ་མངྒ་ལའི་མཚན་ཅན་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པ་འདིས་ཀྱང་། རྒྱལ་བསྟན་རིས་མེད་པའི་བསྟན་པ་དེར་འཛིན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་། འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་དགེ་ལེགས་ཀྱི་སྣང་བས་ཁྱབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཀུ་རུ་མངྒ་ལཾ་
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྩ་བའི་སྨིན་བྱེད་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་
Front left margin rtsa dbang
Back left margin gter mdzod mkhyen brtse'i 'phags ma'i snying thig
Location Volume 36, Text 28, Pages 399-444
Cycle 'chi med 'phags ma'i snying thig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon ཅེས་རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ནས་སྨིན་གྲོལ་གདམས་པས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་བཀའི་གནང་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་བསྩལ་པའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་པ་ལས། འདུ་གསུམ་སྤྱོད་པ་དགེ་སྦྱོང་གི་གཟུགས་བརྙན་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་རྣམ་འགྱུར་ལོའི་ས་ག་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་བཟང་པོར་ཤྲཱི་དེ་བཱི་ཀོ་ཊི་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་འཆི་མེད་རྟག་བརྟན་དགའ་བའི་ཚལ་དུ་ལེགས་པར་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཡང་ཟབ་ཚེའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་
Front left margin dbang 'bring
Back left margin gter mdzod mkhyen brtse'i 'phags ma'i snying thig
Location Volume 36, Text 29, Pages 445-460
Cycle 'chi med 'phags ma'i snying thig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon ཅེས་པའང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ངག་དབང་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ཞལ་སྔ་ནས་རིན་ཆེན་དང་པོའི་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་བཀའ་ལུང་སྤྱི་བོར་ཕེབས་པར་བརྟེན། གཏེར་ཆེན་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་རྗེ་ཉིད་ལས་བཀའི་གནང་བ་དང་ཞལ་ཁྲིད་ཀྱི་བདུད་རྩི་གུས་པས་ནོས་ཏེ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དཔལ་དེ་བཱི་ཀོ་ཊིའི་སྒྲུབ་གནས་ཀྱི་སྙིང་པོར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཐུན་མོང་ཚེའི་རྗེས་གནང་བྱ་བའི་ཚུལ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་སྒོ་འབྱེད་
Front left margin dbang bsdus
Back left margin gter mdzod mkhyen brtse'i 'phags ma'i snying thig
Location Volume 36, Text 30, Pages 461-476
Cycle 'chi med 'phags ma'i snying thig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon ཅེས་པའང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ངག་དབང་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ཞལ་སྔ་ནས་རིན་ཆེན་དང་པོའི་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་བཀའ་ལུང་སྤྱི་བོར་ཕེབས་པར་བརྟེན། གཏེར་ཆེན་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་རྗེ་ཉིད་ལས་བཀའི་གནང་བ་དང་ཞལ་ཁྲིད་ཀྱི་བདུད་རྩི་གུས་པས་ནོས་ཏེ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་དཔལ་དེ་བཱི་ཀོ་ཊིའི་སྒྲུབ་གནས་ཀྱི་སྙིང་པོར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
དགོངས་གཏེར་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཟིན་བྲིས་ཟླ་ཟེར་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ་
Front left margin bsnyen yig
Back left margin gter mdzod mkhyen brtse'i 'phags ma'i snying thig
Location Volume 36, Text 31, Pages 477-492
Cycle 'chi med 'phags ma'i snying thig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon
  • Author colophon: ཅེས་པ་འདི་ཉིད་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མཆོག་ནས་ཐོག་མའི་སྣོད་ལྡན་དུ་དབྱུགས་དབྱུང་སྟེ་སྨིན་གྲོལ་གདམས་པ་རྫོགས་པར་གནང་ནས་ཟིན་བྲིས་འབྲི་བར་འོས་པའི་བཀའ་གནང་ཞིང་། སླད་ནས་དོན་གཉེར་ཅན་མང་པོས་བསྐུལ་ཀྱང་རིམ་ལུས་སུ་སོང་བ་རང་ལོ་གྱ་བདུན་པར་རྟ་རྣ་བླ་མ་ཀརྨ་འཇིགས་བྲལ་ནས་བཛྲ་གུ་རུ་དུང་ཕྱུར་གསུང་བའི་ཞལ་བཞེས་བཅས་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་གསུང་བསྐུལ་ངོར། རིག་པ་འཛིན་པའི་གཟུགས་བརྙན་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་མདོར་བསྡུས་ཙམ་དུ་སྤེལ་བའི། ཡི་གེ་པ་ནི་ཉེ་བར་གནས་པ་གསང་སྔགས་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
  • Printer colophon: འདི་ནི་འཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་རིགས་བདག་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་རྫོགས་ཕྱིར་དུ་ཁ་བསྐངས་ཏེ་སྤར་གསར་དུ་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་པས་ལུང་རྒྱུན་སོགས་ལ་ཞིབ་ཅ་བྱ་དགོས་ཡོད་དོ་ཞེས་སི་ཏུ་བ་པདྨ་དབང་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ཁོ་བོས་ཆེད་དུ་གདམ་པའོ་