Thugs mchog rdo rje


ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་
thugs mchog rdo rje

Tukchok Dorje

Other names
 • ཧཱུཾ་ནག་འགྲོ་འདུལ་
 • སྐྱིད་གྲོང་ཆོས་མཛད་
 • ངག་དབང་བསླབ་གསུམ་
 • ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་
 • hUM nag 'gro 'dul
 • skyid grong chos mdzad
 • ngag dbang bslab gsum
 • kun bzang phrin las rdo rje
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Namkhai Nyingpo · mchims shAkya pra b+ha
Teachers
Chos rje gling pa · rwa ston stobs ldan rdo rje · Gnam lcags rtsa gsum gling pa · Dzogchen Drubwang, 4th
Students
'jigs med gling pa · dri med gling pa · kun bzang bde chen rgyal po
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P682
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: རིག་འཛིན་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ཧཱུཾ་ནག་འགྲོ་འདུལ་ (rig 'dzin thugs mchog rdo rje hUM nag 'gro 'dul)

Page #s for bio of this person: 651 to 653

Folio #s for bio of this person: 156a2 to 157a2

།གནུབས་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་དང་མཆིམས་ཤཱཀྱ་པྲ་བྷ་ཟུང་གི་རྣམ་འཕྲུལ་རིག་འཛིན་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་ནག་འགྲོ་འདུལ་ནི། དབུས་ཀྱི་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུའི་ཉེ་ཞོལ་སྐྱིད་མོ་གྲོང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། དཔལ་རིའི་གྲྭ་སར་བཞུགས་ཤིང་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་རྒྱས་པས་སྐྱིད་གྲོང་ཆོས་མཛད་དུ་གྲགས། མཚན་དངོས་ངག་དབང་བསླབ་གསུམ་དང་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེར་ཡང་གྲགས་ཤིང་། ཀོང་པོ་རྩུབ་རི་གྲུབ་ཆེན་ཀུན་བཟང་རང་གྲོལ་ལས་རྫོགས་ཆེན་ཡང་ཏི་ནག་པོ་སོགས་གདམས་པ་མཐའ་ཡས་པ་གསན་ཅིང་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པས་རིག་པ་ཚད་ཕེབས་མངོན་དུ་གྱུར། དེ་ཉིད་ལས་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་དང་ལྷན་ཅིག་བླ་མ་དགོངས་འདུས་རྫོགས་པར་གསན། རིག་འཛིན་ཆོས་རྗེ་གླིང་པ་དང་རྭ་སྟོན་སྟོབས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ཀས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་བཀའ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བུམ་པ་གང་བྱོར་བསྩལ། གནས་ངེས་མེད་རྣམས་སུ་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བས་གྲུབ་པའི་རྟགས་དང་དག་སྣང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཤར། ཁྱད་པར་དྲག་པོ་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ལ་རྩལ་ཐོན། རང་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་ཕྱག་ཏུ་སོན་ཏེ་འོན་ཕུ་སྟག་ཚང་ནས་ཕུར་པ་རིགས་ལྔའི་སྒྲུབ་སྐོར། འཕྱོང་རྒྱས་བང་སོ་དམར་པོ་ནས་རྩ་གསུམ་དབང་ཆེན་འདུས་པ། བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་ནས་ཕྱག་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཐོང་གྲོལ། གཞན་ཡང་དྲེགས་འདུལ་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ། ནཱ་ག་རཀྴ་ས་འོག་གདོན་འཇོམས་སོགས་ཟབ་གཏེར་ངོ་མཚར་ཅན་མང་པོ་སྤྱན་དྲངས། དཔོན་པོ་ཆིང་ཝཾ་དཱ་ལས་བཱ་ཐུར་དང་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིགས་ན་བསྟན་འགྲོར་ཕན་པའི་ལུང་བསྟན་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་ཡོད་ཀྱང་། དཔོན་པོ་དེ་ཉིད་བདུད་དབང་དུ་གྱུར་པས་སྤྱོད་པ་ལེགས་མིན་དང་། གཏེར་སྟོན་ཉིད་ལའང་ཐུགས་མི་དགྱེས་པའི་བཀའ་ཕེབས་བསྒྱུར་བྱང་སོགས་གནང་ཁྱབ་ལོག་པ་ལ་བརྟེན་ཁོ་པའི་དབང་སྐལ་གཏེར་ཆོས་རྣམས་འདབས་གཏེར་དུ་སྦས་ཤིང་། ཤོག་སེར་ལས་ཕབས་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱང་མེར་བསྲེགས་པས་རྟེན་འབྲེལ་འཆུགས་ཏེ་དཔོན་པོ་ཉིད་གོང་མ་ཆེན་པོའི་དགོངས་ཕོག་གི་རྐྱེན་གྱིས་གཤེགས་ཤིང་། མི་རིང་བར་གཏེར་སྟོན་ཡང་སྤོ་བོ་ཕུ་ལུང་དུ་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པར་གྱུར། འདིའི་གཏེར་ཆོས་ནཱ་ག་རཀྴ་སོགས་རེ་ཟུང་ནོས། སློབ་མའི་གཙོ་བོ་འགྲོ་དོན་ནུས་ངེས་བཞིར་གྲགས་པ་ནི། ཐེག་གླིང་འགྲོ་དོན་མཐར་ཕྱིན། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ། ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ། གནུབས་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་སྐྱེ་མཐར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་མཐུ་ཆེན་ཀྲ་ཏི་སྔགས་འཆང་ཀརྨ་རིག་འཛིན་དང་བཞི་ལས་སྔ་མ་གསུམ་ལ་ཟབ་གཏེར་གྱི་བཀའང་བབས། ཕྱི་མས་གཏེར་བཞེས་པ་མ་ངེས་ཀྱང་། མཁྱེན་རྟོགས་ཀྱི་རྩལ་རྫོགས་ཤིང་རིག་བྱེད་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ལ་མཁས། རྟོགས་པ་ཀློང་དུ་གྱུར་པས་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཏེ་བླ་ཆེན་མང་པོ་དང་བོད་ཡུལ་ཀོང་དབུས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བླ་མར་བཀུར། སྐུ་ཚེ་དང་འགྲོ་དོན་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་གྱུར་ཏོ།

gnubs nam mkha'i snying po dang mchims shAkya pra b+ha zung gi rnam 'phrul rig 'dzin thugs mchog rdo rje hU~M nag 'gro 'dul ni/_dbus kyi bsam yas mchims phu'i nye zhol skyid mo grong du sku 'khrungs/_dpal ri'i grwa sar bzhugs shing lugs gnyis kyi mkhyen pa rgyas pas skyid grong chos mdzad du grags/_mtshan dngos ngag dbang bslab gsum dang kun bzang phrin las rdo rjer yang grags shing /_kong po rtsub ri grub chen kun bzang rang grol las rdzogs chen yang ti nag po sogs gdams pa mtha' yas pa gsan cing thugs nyams su bzhes pas rig pa tshad phebs mngon du gyur/_de nyid las rig 'dzin tshe dbang nor bu dang lhan cig bla ma dgongs 'dus rdzogs par gsan/_rig 'dzin chos rje gling pa dang rwa ston stobs ldan rdo rje gnyis kas rjes su bzung zhing bka' chos thams cad bum pa gang byor bstsal/_gnas nges med rnams su bsnyen sgrub la rtse gcig tu dril bas grub pa'i rtags dang dag snang bsam gyis mi khyab pa shar/_khyad par drag po mngon spyod kyi phrin las la rtsal thon/_rang gter gyi kha byang phyag tu son te 'on phu stag tshang nas phur pa rigs lnga'i sgrub skor/_'phyong rgyas bang so dmar po nas rtsa gsum dbang chen 'dus pa/_bsam yas mchims phu nas phyag chen ye shes mthong grol/_gzhan yang dregs 'dul gnam lcags 'khor lo/_nA ga rak+sha sa 'og gdon 'joms sogs zab gter ngo mtshar can mang po spyan drangs/_dpon po ching waM dA las bA thur dang rten 'brel 'grigs na bstan 'gror phan pa'i lung bstan shin tu zab pa yod kyang /_dpon po de nyid bdud dbang du gyur pas spyod pa legs min dang /_gter ston nyid la'ang thugs mi dgyes pa'i bka' phebs bsgyur byang sogs gnang khyab log pa la brten kho pa'i dbang skal gter chos rnams 'dabs gter du sbas shing /_shog ser las phabs grub pa rnams kyang mer bsregs pas rten 'brel 'chugs te dpon po nyid gong ma chen po'i dgongs phog gi rkyen gyis gshegs shing /_mi ring bar gter ston yang spo bo phu lung du dgongs pa chos dbyings su thim par gyur/_'di'i gter chos nA ga rak+sha sogs re zung nos/_slob ma'i gtso bo 'gro don nus nges bzhir grags pa ni/_theg gling 'gro don mthar phyin/_rig 'dzin 'jigs med gling pa/_kun bzang bde chen rgyal po/_gnubs nam mkha'i snying po'i skye mthar yongs su grags pa mthu chen kra ti sngags 'chang karma rig 'dzin dang bzhi las snga ma gsum la zab gter gyi bka'ang babs/_phyi mas gter bzhes pa ma nges kyang /_mkhyen rtogs kyi rtsal rdzogs shing rig byed yan lag dang bcas pa la mkhas/_rtogs pa klong du gyur pas phrin las rnam pa bzhi la dbang bsgyur te bla chen mang po dang bod yul kong dbus kyi srid skyong chen po rnams kyis bla mar bkur/_sku tshe dang 'gro don mtha' ru phyin par gyur to


List of Cycles Associated with this Person

 1. Gtum po nA ga rak+sha (3 of 3 Texts)
 2. Rtsa gsum dbang chen 'dus pa (4 of 4 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

 1. དྲེགས་འདུལ་དྲག་པོ་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ་ལས༔ གཏུམ་པོ་ནཱ་ག་རཀྴའི་གསང་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་ (Vol. 19, Text 8)
 2. དྲེགས་འདུལ་ནག་པོ་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ་ལས༔ གཏུམ་པོ་ནཱ་ག་རཀྴའི་སྒྲུབ་ཡིག་སྙིང་བྱང་དམར་ཁྲིད་ (Vol. 19, Text 9)
 3. དྲེགས་འདུལ་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ་ལས་གཏུམ་པོ་ནཱ་ག་རཀྴའི་དབང་ཆོག་ཡེ་ཤེས་མེ་འབར་མཚམས་སྦྱོར་གྱིས་བརྒྱན་པ་ཕྲིན་ལས་མེ་འབར་ (Vol. 19, Text 10)
 4. རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་གཏེར་བུམ་ (Vol. 36, Text 7)
 5. རྩ་གསུམ་ཐུགས་སྒྲུབ་དབང་ཆེན་འདུས་པ་ལས༔ བཀྲ་ཤིས་གཏེར་གྱི་སྒྲུབ་པ་འདོད་དགུའི་བང་མཛོད་ (Vol. 48, Text 11)
 6. རྩ་གསུམ་ཐུགས་སྒྲུབ་དབང་ཆེན་འདུས་པ་ལས༔ བཀྲ་ཤིས་གཏེར་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་བྱང་བདེ་ལེགས་ཀུན་འབྱུང་ (Vol. 48, Text 12)
 7. ཐུགས་རྡོར་བཀྲ་ཤིས་གཏེར་སྒྲུབ་སྔགས་བྱང་ལྷན་ཐབས་ (Vol. 48, Text 13)