RTZ Volume 8
Property "Publisher" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.


Click the picture above to view the original manuscript.
Rinchen Terdzö, Volume 8 ()
The Great Treasury of Rediscovered Teachings Volume 8
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ་པོད་བརྒྱད་པ།

Texts in this Volume[edit]

 1. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་ལས༔ བླ་མ་པདྨ་བཛྲ་རྩལ་གཙོ་འཁོར་གྱི་ལས་བྱང་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་
  Pages 1-32 (32 pages total)
  Link to text
 2. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་བླ་མ་པདྨ་བཛྲའི་དབང་བསྐུར་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་
  Pages 33-52 (20 pages total)
  Link to text
 3. བླ་མ་རྒྱལ་བ་འདུས་པ་དང་ཐུགས་ཀྱི་ནོར་བུའི་བླ་མའི་སྒོས་དབང་རྒྱུན་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་ཟུང་འཇུག་ཐིག་ལེ་
  Pages 53-64 (12 pages total)
  Link to text
 4. པདྨའི་ཞལ་གདམས་གྲོལ་ཐིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་ལས༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བདག་མདུན་དབང་དོན་དེ་ཉིད་གསལ་བ་
  Pages 65-119 (55 pages total)
  Link to text
 5. གྲོལ་ཐིག་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྨན་མཆོད་
  Pages 121-122 (2 pages total)
  Link to text
 6. པདྨའི་ཞལ་གདམས་རྩ་གསུམ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་ལས། བླ་སྒྲུབ་གདུང་བ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་
  Pages 123-137 (15 pages total)
  Link to text
 7. པདྨའི་ཞལ་གདམས་རྩ་གསུམ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་ལས། སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་པདྨ་གུ་རུའི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ་
  Pages 139-155 (17 pages total)
  Link to text
 8. པདྨའི་ཞལ་གདམས་གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས། ལམ་རྒྱས་པའི་དབང་ཆེན་འདུས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་གྲུབ་གཉིས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་
  Pages 157-222 (66 pages total)
  Link to text
 9. མ་ཧཱ་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ལས༔ ལོ་རྒྱུས་སྒྲུབ་པ་དང་བཅས་པ་
  Pages 223-256 (34 pages total)
  Link to text
 10. འཆི་མེད་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཀྱི་ཆོག་ཁྲིགས་
  Pages 257-327 (71 pages total)
  Link to text
 11. སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་དཔེའུ་རིས་
  Pages 329 (1 pages total)
  Link to text
 12. སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་དཔེའུ་རིས་
  Pages 329 (1 pages total)
  Link to text
 13. སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་དཔེའུ་རིས་
  Pages 331 (1 pages total)
  Link to text
 14. མ་ཧཱ་གུ་རུ་འཆི་མེད་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཀྱི་དབང་གི་ཆོག་ཁྲིགས་འཆི་བདག་གཡུལ་འཇོམས་
  Pages 333-361 (29 pages total)
  Link to text
 15. དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཡིད་བཞིན་གཏེར་སྦྱིན་
  Pages 363-365 (3 pages total)
  Link to text
 16. རྫོགས་ཆེན་དཀོན་སྤྱིའི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་ལྕགས་ཀྱུ་
  Pages 367-372 (6 pages total)
  Link to text
 17. བཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་ལས་བྱང་དོན་གསལ་ཁྱེར་བདེར་བསྒྲིགས་པ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་
  Pages 373-406 (34 pages total)
  Link to text
 18. དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་གུ་རུའི་དགོངས་གསལ་
  Pages 407-430 (24 pages total)
  Link to text
 19. པདྨ་འོད་འབར་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ་ལྕགས་ཀྱི་རི་བོ་གུད་དུ་ཕྱེས་ནས་བསྐུར་ཚུལ་བལྟས་ཆོག་བསྡུས་ཏེ་བྱས་པ་
  Pages 431-442 (12 pages total)
  Link to text
 20. ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་ཉེར་མཁོའི་དོན་གསལ་
  Pages 443-476 (34 pages total)
  Link to text
 21. ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་
  Pages 477-502 (26 pages total)
  Link to text
 22. བཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་ཆ་ལག་ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོ་
  Pages 503-521 (19 pages total)
  Link to text
 23. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་བླ་སྒྲུབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་གུ་རུའི་དགོངས་རྒྱན་ཉིན་བྱེད་སྙིང་པོ་
  Pages 523-615 (93 pages total)
  Link to text
 24. ཁྲིད་ཡིག་གུ་རུའི་དགོངས་རྒྱན་ཉིན་བྱེད་སྙིང་པོའི་ཁྱད་པར་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྐབས་
  Pages 617-618 (2 pages total)
  Link to text
 25. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་བླ་སྒྲུབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་གུ་རུའི་དགོངས་རྒྱན་ཉིན་བྱེད་སྙིང་པོ་ལས་རྫོགས་རིམ་ཁྲིད་ཡིག་ཁམས་གསུམ་ཡོངས་གྲོལ་
  Pages 619-689 (71 pages total)
  Link to text
 26. བཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་གུ་རུའི་དགོངས་རྒྱན་ལས་སྔོན་འགྲོའི་འདོན་ཆ་ཟུར་བཀོལ་ཐར་པའི་བདེ་ལམ་
  Pages 691-706 (16 pages total)
  Link to text
 27. སྙན་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡང་གསང་པདྨ་འོད་འབར་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཡིད་བཞིན་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་
  Pages 707-710 (4 pages total)
  Link to text
 28. དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པ་པདྨ་འོད་འབར་གྱི་སྒྲུབ་པ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་གཅིག་དྲིལ་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་ཁྲག་དྭངས་མ་
  Pages 711-734 (24 pages total)
  Link to text
 29. དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལས། འཛབ་བསྐུལ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་འཕྲོ་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་དམིགས་རིམ་འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་གྱེར་སྒོམ་
  Pages 735-737 (3 pages total)
  Link to text
 30. དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལས། ཡང་གསང་བླ་མེད་པདྨ་འོད་འབར་གྱི་དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་འཕྲོ་མཚམས་སྦྱོར་གྱིས་བརྒྱན་པ་བཞུགས་སོ་
  Pages 739-754 (16 pages total)
  Link to text

Karchag[edit]

གཏེར་མཛོད། ༼ཉ༽པ་ལ། ཞིག་གླིང་པདྨ་བཛྲའི་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༦ 1-32 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༠ 33-52 ཞིག་གླིང་ཆོས་གླིང་གཉིས་འདུས་ཀྱི་བླ་མའི་སྒོས་དབང་ལྡེབ། ༦ 53-64 ཕྲེང་པོ་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་གྱི་གྲོལ་ཏིག་བླ་མ་རིག་འཛིན་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ་ལྡེབ། ༢༨ 65-119 སྨན་མཆོད་ལྡེབ། ༡ 121-122 འབྲིང་པོ་བླ་སྒྲུབ་གདུང་བ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ལྡེབ། ༨ 123-137 བསྡུས་པ་པདྨ་གུ་རུའི་ཕྲིན་ལས་ལྡེབ། ༩ 139-155 ལམ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་གྱི་དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༣༣ 157-221 བྱང་བདག་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༡༧ 223-256 པད་ཕྲིན་དང་གོང་ལྔའི་ཆོག་ཁྲིགས་སྐོར་ལ་ལྡེབ། ༣༦ 257-327 དཔེ་རིས་ལྡེབ། ༢ 329-331 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༥ 333-361 འཇའ་ཚོན་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཡིད་བཞིན་གཏེར་སྦྱིན་ལྡེབ། ༢ 363-365 དཀོན་སྤྱིའི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་ལྕགས་སྐྱུ་ལྡེབ། ༣ 367-372 དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༧ 373-406 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༢ 407-430 ཚེ་དབང་ལྡེབ། ༦ 431-442 བསྙེན་ཡིག་ལྡེབ། ༡༧ 443-476 ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་ལྡེབ། ༡༣ 477-502 ཐུན་མོང་སྔོན་འགྲོ་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༡༠ 503-521 ལྷ་ཁྲིད་གུ་རུའི་དགོངས་རྒྱན་ལྡེབ། ༤༧ 523-615 དེའི་ནང་བླ་རྣལ་རྟེན་སྐྱེད་འཛུད་བྱང་ལྡེབ། ༡ 617-618 རྫོགས་རིམ་ཁྲིད་ཡིག་ལྡེབ། ༣༦ 619-689 སྔོན་འགྲོའི་འདོན་ཆ་ལྡེབ། ༨ 691-706 བདུད་འདུལ་པདྨ་འོད་འབར་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༢ 707-710 སྒྲུབ་ཐབས་ལྡེབ། ༡༢ 711-734 ཛཔ྄་བསྐུལ་ལྡེབ། ༢ 735-737 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༨ 739-754 བཅས་བཞུགས།། །།