Difference between revisions of "Biographies"

((by SublimeText.Mediawiker))
((by SublimeText.Mediawiker))
Line 16: Line 16:
 
|?textnuminvol={{{5}}}
 
|?textnuminvol={{{5}}}
 
|?volumenumber={{{6}}}
 
|?volumenumber={{{6}}}
 +
|?authortib={{{7}}}
 +
|?sourcerevealertib={{{8}}}
 +
|?author={{{9}}}
 +
|?sourcerevealer={{{10}}}
 
|link=none
 
|link=none
 
|format=template
 
|format=template

Revision as of 21:48, 16 October 2017

Rinchen Terdzö Biographies
གང་ལས་བྱུང་བ་བརྒྱུད་པའི་རིམ་པའི་རྣམ་ཐར་ལོ་རྒྱུས་ (Vol. 1)
Introduction

This section contains biographies of early figures, most notably Guru Rinpoche and his disciples, including Kongtrul’s own revelations of the lives of Guru Rinpoche and Vairocana, along with his compendium of terton biographies (gter ston brgya rtsa’i rnam thar), which set forth the origins of the teachings found in the following volumes. There are also supplication prayers to the life stories of Jamyang Khyentse Wangpo, Chogyur Lingpa, and Jamgön Kongtrul, the three most prominent later figures involved in the creation of the Rinchen Terdzö.

Texts in Volume 1
Title Author Tertön Vol. Text Page # Total Pages
སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་ཆོས་འབྱུང་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ Vol 1 · Txt 1 · Pgs 1-190
སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཡི་གེ་ཡིད་ཆེས་གསུམ་ལྡན་ ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ Vol 1 · Txt 2 · Pgs 191-234
ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་བཀའི་ཐང་ཡིག་གི་དོན་བསྡུས་གསོལ་འདེབས་ངོ་མཚར་ཨུ་དུམྦ་རའི་ཕྲེང་མཛེས་ འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ Vol 1 · Txt 3 · Pgs 235-254
གུ་རུའི་རྣམ་ཐར་རྡོ་རྗེའི་རྒྱན་ཕྲེང་ འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ Vol 1 · Txt 4 · Pgs 255-275
སྤྲུལ་པའི་ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙ་ནའི་རྣམ་ཐར་པདྨའི་དགའ་ཚལ་ འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ Vol 1 · Txt 5 · Pgs 277-340
ཟབ་མོའི་གཏེར་དང་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་ཇི་ལྟར་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་བཻཌཱུརྻའི་ཕྲེང་བ འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ Vol 1 · Txt 6 · Pgs 341-765
ངོ་མཚར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་རིས་མེད་གཏེར་སྟོན་རིམ་པར་བྱོན་པ་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་རྒྱས་པར་བཀོད་པ་མོས་གུས་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ཕྲེང་ འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ Vol 1 · Txt 7 · Pgs 767-794
འགྲོ་འདུལ་གཏེར་སྟོན་རིམ་པར་བྱོན་པའི་མཚན་སྡོམ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕྲེང་ འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ Vol 1 · Txt 8 · Pgs 795-802
ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་བའི་སྒྲ་དབྱངས་ འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ Vol 1 · Txt 9 · Pgs 803-810
སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་བའི་དབྱངས་སྙན་ འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ Vol 1 · Txt 10 · Pgs 811-816
དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྒྲ་དབྱངས་ འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ Vol 1 · Txt 11 · Pgs 817-822
Featured Tertön Gyatsa Biographies
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
Jatson Nyingpo.jpg

'ja' tshon snying po
   •   'ja' tshon snying po
Name in the Tertön Gyatsa: [['ja' tshon snying po|]]
Volume 1 Text 6, Pages -

Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
'jigs gling statue.jpg

'jigs med gling pa
   •   'jigs med gling pa
Name in the Tertön Gyatsa: [['jigs med gling pa|]]
Volume 1 Text 6, Pages -

Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
Vairocana (R. Beer).jpg

Bai ro tsa na
   •   Bai ro tsa na
Name in the Tertön Gyatsa: [[Bai ro tsa na|]]
Volume 1 Text 6, Pages -

Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
Yudra.jpg

G.yu sgra snying po
   •   G.yu sgra snying po
Name in the Tertön Gyatsa: [[G.yu sgra snying po|]]
Volume 1 Text 6, Pages -

Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
PNT Sangye Yeshe.jpg

Gnubs chen sangs rgyas ye shes
   •   Gnubs chen sangs rgyas ye shes
Name in the Tertön Gyatsa: [[Gnubs chen sangs rgyas ye shes|]]
Volume 1 Text 6, Pages -

Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
PNT Jnana Kumara.jpg

Gnyags dz+nyA na ku mA ra
   •   Gnyags dz+nyA na ku mA ra
Name in the Tertön Gyatsa: [[Gnyags dz+nyA na ku mA ra|]]
Volume 1 Text 6, Pages -

Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
Karma Lingpa (R. Beer).jpg

Karma gling pa
   •   Karma gling pa
Name in the Tertön Gyatsa: [[Karma gling pa|]]
Volume 1 Text 6, Pages -

Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
Longsel Nyingpo.jpg

Klong gsal snying po
   •   Klong gsal snying po
Name in the Tertön Gyatsa: [[Klong gsal snying po|]]
Volume 1 Text 6, Pages -

Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
RTZ Chogyur Lingpa.jpg

Mchog gyur gling pa
   •   Mchog gyur gling pa
Name in the Tertön Gyatsa: [[Mchog gyur gling pa|]]
Volume 1 Text 6, Pages -

Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
Pema Lingpa.jpg

Pad+ma gling pa
   •   Pad+ma gling pa
Name in the Tertön Gyatsa: [[Pad+ma gling pa|]]
Volume 1 Text 6, Pages -

Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
Ratna Lingpa.jpg

Rat+na gling pa
   •   Rat+na gling pa
Name in the Tertön Gyatsa: [[Rat+na gling pa|]]
Volume 1 Text 6, Pages -

Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
Dorje Lingpa.jpg

Rdo rje gling pa
   •   Rdo rje gling pa
Name in the Tertön Gyatsa: [[Rdo rje gling pa|]]
Volume 1 Text 6, Pages -

Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
Tulku Mingyur Dorje.jpg

Sprul sku mi 'gyur rdo rje
   •   Sprul sku mi 'gyur rdo rje
Name in the Tertön Gyatsa: [[Sprul sku mi 'gyur rdo rje|]]
Volume 1 Text 6, Pages -

Click here...
to view the full list of Tertön Gyatsa biographies.