G.yu sgra snying po


གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོ་
g.yu sgra snying po

Yudra Nyingpo

Yudra.jpg
Other names
  • རྒྱལ་མོ་གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོ་
  • rgyal mo g.yu sgra snying po
Dates
Birth:   8th Century
Place of birth:   rgyal mo tsha ba rong
About

Religious Affiliations
Nyingma

Is emanation of
gtsang legs grub
Has following emanations
Khyungdrak Dorje · Longpo Samten Dechen Lingpa · Dorje Tokme · Minling Lochen Dharmaśrī · Zhechen Öntrul Gyurme Tutop Namgyal
Teachers
Bai ro tsa na · Pad+ma 'byung gnas · Bi ma la mi tra
Students
Gnyags dz+nyA na ku mA ra
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P2JM106
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Yudra-Nyingpo/TBRC_P2JM106
Wiki Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: རྒྱལ་མོ་གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོ་ (rgyal mo g.yu sgra snying po)

Page #s for bio of this person: 385 to 386

Folio #s for bio of this person: 23a5 to 23b2

།རྒྱལ་མོ་གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོ་ནི། རྒྱལ་མོ་ཚ་རོང་མདོ་གཞེར་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་འཁྲུངས། ལོ་ཆེན་བཻ་རོས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་། མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་ཕུལ་དུ་ཕྱིན། ལོ་ཙཱ་བ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་གྲངས་སུ་བྱོན་ཞིང་། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་དྲུང་དུ་མན་ངག་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བ་ལ་སོགས་མནོས་ཤིང་། སྐུ་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེར་སྤྲུལ་པ་སོགས་རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་སྟོན་ནུས། ཐེག་མཆོག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལྟ་དགོངས་ཀློང་དུ་གྱུར། སེམས་ཀློང་སོགས་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་ཆེན་པོའོ། །འདིའི་རྣམ་འཕྲུལ་སྨིན་གླིང་ལོ་ཙཱ་བ་དྷརྨ་ཤྲཱི་སོགས་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་པ་མང་དུ་བྱོན་ཅིང་། བྲག་གསུམ་གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་དམ་བསྟན་འཛིན་ཟླ་འོད་རྡོ་རྗེ་སོགས་གཏེར་སྟོན་ཡང་ཅི་རིགས་པ་བྱོན་པར་མངོན།

rgyal mo g.yu sgra snying po ni/_rgyal mo tsha rong mdo gzher rgyal khab tu 'khrungs/_lo chen bai ros rjes su bzung zhing /_mkhas pa dang grub pa'i phul du phyin/_lo tsA ba brgya rtsa brgyad kyi grangs su byon zhing /_slob dpon chen po'i drung du man ngag lta ba'i phreng ba la sogs mnos shing /_sku gser gyi rdo rjer sprul pa sogs rdzu 'phrul sna tshogs ston nus/_theg mchog rdzogs pa chen po'i lta dgongs klong du gyur/_sems klong sogs kyi bstan pa'i srog shing chen po'o/_/'di'i rnam 'phrul smin gling lo tsA ba d+harma shrI sogs bstan pa la bya ba byed nus pa mang du byon cing /_brag gsum gter ston rdo rje thogs med dam bstan 'dzin zla 'od rdo rje sogs gter ston yang ci rigs pa byon par mngon


List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཚེ་སྒྲུབ་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལས༔ འཆི་མེད་ཚེའི་སྔོན་འགྲོའི་ཕྲིན་ལས་ (Vol. 49, Text 5)