Sgrol dkar


11 Text(s) Associated with this Deity[edit]

རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་མཆོག་གི་གདམས་སྐོར་ཤིན་ཏུ་ཟབ་མོ་ཆ་ཚང་བ་
Front left margin yid nor
Back left margin gter mdzod dgongs zab yid nor
Location Volume 4, Text 40, Pages 797-836
Cycle Rje btsun sgrol ma dkar mo yid bzhin nor mchog
Parent Cycle Dam chos dgongs pa yang zab
Authored by rin chen phun tshogs chos kyi rgyal po
Revealed by rin chen phun tshogs chos kyi rgyal po
ཡིད་བཞིན་ནོར་མཆོག་གི་ཞལ་ཤེས་ཡིག་ཆུང་རྣམས་ཡོད༔ འདི་ནི་འདྲ་མིན་དང་པོ་ཡིན་ནོ༔ འདི་ཅུང་ཟད་བསྡུས་པ་ཡོད་དོ།
Front left margin zhal shes
Back left margin gter mdzod dgongs zab yid nor
Location Volume 4, Text 41, Pages 837-842
Cycle Rje btsun sgrol ma dkar mo yid bzhin nor mchog
Parent Cycle Dam chos dgongs pa yang zab
Authored by rin chen phun tshogs chos kyi rgyal po
Revealed by rin chen phun tshogs chos kyi rgyal po
Colophon རཏྣ་རཀྵྨཱི་དྷརྨ་རཱ་ཛ་ཞེས་བྱ་བས༔ མཚེའུ་ཁ་བདེ་ལྡན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བྲིས་པའོ༔
ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དྲིལ་སྒྲུབ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་
Front left margin dril sgrub
Back left margin gter mdzod dgongs zab yid nor
Location Volume 4, Text 42, Pages 843-862
Cycle Rje btsun sgrol ma dkar mo yid bzhin nor mchog
Parent Cycle Dam chos dgongs pa yang zab
Authored by Drikung Chungtsang, 1st
Revealed by Rin chen phun tshogs chos kyi rgyal po
Colophon ཅེས་པ་རྣམས་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན་གྱིས་བསྐུལ་བར་འབྲི་བན་ཀརྨ་བྷ་དྲས་བྲིས་པའོ། སརྦ་མངྒ་ལཾ།།
སྒྲོལ་མ་དཀར་མོའི་སྒྲུབ་པ་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod chos dbang sgrol ma dkar mo
Location Volume 34, Text 38, Pages 547-552
Cycle Sgrol dkar tshe sgrub
Authored by Gu ru chos kyi dbang phyug
Revealed by Gu ru chos kyi dbang phyug
Colophon
  • Treasure colophon: སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་རྒྱ་དཔེ་ལས་ཨོ་རྒྱན་མཁན་པོས་བཤུས་ཏེ་ཕྱི་རབས་དོན་དུ་སྦས་པ༔ སྐལ་བ་ཅན་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ སཱ་མཱ་ཡཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ སྒྲོལ་དཀར་ཚེའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྫོགས་སོ༔ གུ་ཧྱ༔ མཁའ་འགྲོ་མའི་ཁ་རླངས་ཐོ་ལེ་བའི་ཆོས་ཡིན་པས་དམ་མེད་ལ་བཀའ་རྒྱའོ༔
བླ་མ་གསང་བ་འདུས་པའི་ཆོས་སྡེ་ལས་ཡུམ་ཀ་མཚོ་རྒྱལ་དྷཱ་ཀི་གཙུག་གི་རྒྱན་གཅིག་མའི་ཕྱི་ནང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོགས་མཆོད་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་
Front left margin phrin las
Back left margin gter mdzod chos dbang d+hA ki mtsho rgyal
Location Volume 34, Text 40, Pages 569-592
Cycle Yum ka mtsho rgyal d+hA ki gtsug gi rgyan gcig ma
Parent Cycle Bla ma gsang ba 'dus pa
Authored by gter ston dri med 'od zer
Revealed by Gu ru chos kyi dbang phyug
Colophon
  • Author colophon: ཅེས་པའང་༧རྗེ་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཟིན་ཐོ་གནང་བ་ལྟར་ལས་ཁོ་བོ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་པས་རང་ལོ་ང་གཅིག་པར་དགོན་ཕུ་ཡང་དབེན་ཨེ་ཝྃ་རྫོང་ཆེན་ཕུག་ནས་བྲིས་པ་དམ་ཆོས་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ་བྷ་ཝནྟུ།། །
  • Printer colophon: །ཞེས་པའང་ཁ་སྐོང་དུ་སྤར་གསར་དུ་བསྒྲུབས་པའོ།།
དྷཱ་ཀི་གཙུག་གི་རྒྱན་གཅིག་གི་དབང་གི་ཆོ་ག་ཆོག་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod chos dbang d+hA ki mtsho rgyal
Location Volume 34, Text 41, Pages 593-607
Cycle Yum ka mtsho rgyal d+hA ki gtsug gi rgyan gcig ma
Parent Cycle Bla ma gsang ba 'dus pa
Authored by Gter ston dri med 'od zer
Revealed by Gu ru chos kyi dbang phyug
Colophon
  • Author colophon: ཅེས་པའང་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་ཤིན་ཏུ་ཉག་ཕྲ་བས་མི་ཉམས་དར་རྒྱས་སུ་འབྱུང་བར་དམིགས་ཏེ་བླུན་རྨོངས་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་གྱི་ཆོས་གྲྭར་ས་འབྲུག་ཧོར་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཞིའི་སྔ་ཆར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
  • Printer colophon: ཞེས་པ་འདི་ནི་ཁ་སྐོང་དུ་སྤར་གསར་དུ་བསྒྲུབ་པའོ།།
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ཡང་ཟབ་བསྡུས་པའི་སྙིང་པོ་ལས༔ འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod zhig gling sgrol ma 'chi med tshe sbyin
Location Volume 35, Text 16, Pages 607-612
Cycle 'phags ma yid bzhin zla ba tshe sbyin ma
Parent Cycle Rdzogs pa chen po gsang ba snying thig yang zab bsdus pa'i snying po
Authored by Zhig po gling pa
Revealed by Zhig po gling pa
Colophon བདག་འདྲ་འོད་གསལ་སྒྱུ་མས་དབུ་རུ་ཞྭའི་ལྷ་ཁང་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཤོག་སེར་ལེབ་ནས་དག་པར་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཁྲོ་བོ་དཔལ་གྱིས་ཞུས་སོ།། །།
འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་ཟླ་བ་ཚེ་སྦྱིན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་གཏེར་མཛོད་
Front left margin phrin dbang
Back left margin gter mdzod rigs 'dzin tshe nor sgrol ma tshe sbyin
Location Volume 35, Text 17, Pages 613-630
Cycle 'phags ma yid bzhin zla ba tshe sbyin ma
Parent Cycle Rdzogs pa chen po gsang ba snying thig yang zab bsdus pa'i snying po
Authored by KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu
Revealed by Zhig po gling paKaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu
Colophon
  • First colophon page 629: ཅེས་འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་འདི་ཉིད་རང་གི་ཡིད་ལའང་བཀོད་འདོད་པ་ཞིག་བྱུང་ལ། སྐབས་དེར་གསེར་བཟང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་པདྨ་འགྱུར་མེད་ནོར་བུའི་སྡེས་ཡང་ཡང་གསུང་གིས་བསྐུལ་པ་དང་། གཞན་ཡང་མཆོག་དོན་གཉེར་བ་དུ་མ་ལ་ཕན་པའི་ལྷག་བསམ་འབའ་ཞིག་གིས་མན་ངག་རྩ་བ་འཆི་མེད་འོད་ཀྱི་ལུས་ཅན་པཎྜི་ཏ་བྱེ་མ་མུ་ཏྲའི་གསུང་མན་ངག་སྲོག་ཏུ་བཀོད། ཡན་ལག་གཞན་རྣམས་དང་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་གཞུང་འོད་དཔག་མེད་པ་ཚེ་ཡི་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཚུལ་དུ་སྣང་བ་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝའི་གདམས་པ་བསླད་མེད་བླ་མ་དམ་པའི་ཕྱག་ལེན་གྱིས་གསལ་བར་བྱས་ཏེ། ནོར་འཁྲུལ་གྱི་སྐྱོན་མེད་ཅིང་ཟབ་ལ་ཁྱེར་བདེ་བ་འདི་ཉིད་མདོ་ཁམས་ཀཿཐོག་ལྷོ་ཕྱོགས་པ་ཤཱཀྱའི་དགེ་བསྙེན་ཚངས་པར་སྤྱོད་ཅིང་གསང་སྔགས་ནང་གི་དགེ་སློང་དུ་ཕྱོགས་ཙམ་གཏོགས་པ་རིག་སྔགས་འཛིན་པ་ཚེ་དབང་ནོར་བུས་སྟོད་མངའ་རིས་མང་ཡུལ་དབུས་རི་བོ་དཔལ་འབར་བདུད་རྩི་ཕུག་ཏུ་ཕུར་བུ་ཞེས་པ་ས་སྤྲེལ་ཧོར་ཟླ་ལྔ་པའི་དུས་ཚེས་བཟང་པོར་བྲིས་པ་འགྲོ་ཀུན་འཆི་མེད་དྭངས་མ་འཕགས་མའི་སྐུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །དགེ་ལེགས་འཕེལ་
  • Second colophon page 630: རྒྱལ་དབང་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེའི་དབང་ཟིན་ལས་སོ་
དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུའི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཚེ་འཕེལ་མའི་ནང་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod bdud 'dul sgrol dkar
Location Volume 35, Text 18, Pages 631-650
Cycle Dam chos sprul sku snying thig
Authored by Bdud 'dul rdo rje
Revealed by Bdud 'dul rdo rje
Colophon
  • First colophon page 649: བདག་འདྲ་པདྨ་བདུད་འདུལ་གྱིས་ཚ་བ་སྒྲོ་བྲག་ཅེས་ཙི་ཏ་གནམ་ལངས་འདྲ་བའི་མགུལ་ནས་གདན་དྲངས་པའོ། །ཤོག་སེར་ངོས་ནས་དག་པར་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་སྲུང་ངོ་།།
  • Second colophon page 650: ཅེས་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་གསོལ་འདེབས་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་འདི་ཡང་སྨར་ཁམས་པ་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྐུལ་བའི་ངོར་གཏེར་རྒན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེས་སྤུ་སྟོད་བདེ་ཆེན་ཐང་གི་མཚམས་ཁང་དུ་སྦྱར་བ། ཡི་གེའི་རིས་བྱེད་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་སྲུང་ངོ་།།
དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུའི་སྙིང་ཐིག་ལས། སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཚེ་དབང་གི་ཆོ་ག་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་ཐིགས་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod bdud 'dul sgrol dkar
Location Volume 35, Text 19, Pages 651-658
Cycle Dam chos sprul sku snying thig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Bdud 'dul rdo rje
Colophon ཅེས་པའང་བླ་མ་དང་ལྷག་པའི་ལྷའི་བྲན་དུ་གྱུར་པ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་གཏེར་བུམ་
Front left margin phrin dbang
Back left margin gter mdzod rwa ston sgrol dkar yid 'khor
Location Volume 36, Text 7, Pages 165-188
Cycle Rtsa gsum dbang chen 'dus pa
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by thugs mchog rdo rje
Colophon ཅེས་པའང་བླ་མ་དང་ལྷག་པའི་ལྷ་གཉིས་སུ་མེད་པས་རྗེས་སུ་གནང་བ་བསྩལ་པ་ལྟར་ཁྱེར་བདེའི་ཡན་ལག་ཏུ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་དབེན་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་གླིང་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་