Sman bla

15 Text(s) Associated with this Deity[edit]

གཡུ་ཐོག་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་རྫིང་བུ་
Front left margin las byang
Back left margin gter mdzod sman rgyal g.yu thog snying thig
Location Volume 29, Text 2, Pages 7-35
Cycle G.yu thog snying thig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Yon tan mgon po
Colophon ཅེས་པ་འདིའང་འགྲོ་ཀུན་འཚོ་མཛད་སྨན་གྱི་བླ་མ་ཁྱབ་བདག་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྨན་གྱི་ནོར་བུ་བཀྲ་ཤིས་པའི་གྲངས་ལྡན་བཅས་བཀའི་གནང་བ་བསྩལ་པ་ལས། ལྷ་དང་རིག་པ་འདི་ཉིད་ལ་མི་ཕྱེད་པའི་འདུན་པ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་འཆང་བ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་དཔལ་བཟང་པོས། ལྟ་ན་སྡུག་གི་གྲོང་ཁྱེར་གཉིས་པ་གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་སྤུངས་ཀྱི་ཡང་ཁྲོད་དུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་སྒྲུབ་སྡུག་བསྔལ་མུན་སེལ་ཐུགས་རྗེའི་ཉི་འོད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་
Front left margin bla sgrub
Back left margin gter mdzod sman rgyal g.yu thog snying thig
Location Volume 29, Text 4, Pages 43-48
Cycle Bla sgrub sdug bsngal mun sel thugs rje'i nyi 'od
Parent Cycle G.yu thog snying thig
Authored by Karma chags med
Revealed by Yon tan mgon po
Colophon ཀརྨ་ཨ་རཱ་གས་བསྒྲིགས་པའོ།
བྱིན་རླབས་བླ་སྒྲུབ་སྡུག་བསྔལ་མུན་སེལ་ཐུགས་རྗེའི་ཉི་འོད་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཟིན་བྲིས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་
Front left margin zin khrid
Back left margin gter mdzod sman rgyal g.yu thog snying thig
Location Volume 29, Text 5, Pages 49-124
Cycle Bla sgrub sdug bsngal mun sel thugs rje'i nyi 'od
Parent Cycle G.yu thog snying thig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Yon tan mgon po
Colophon ཅེས་པ་འདིའང་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་བཀྲ་ཤིས་ཟུར་མང་གི་སེང་གེའི་ཁྲི་འཛིན་བསྟན་འཛིན་སྒྲུབ་བརྒྱུད་དགེ་ལེགས་ཉི་མའི་ཞལ་སྔ་ནས་སྐྱེས་དང་བཅས་ཡུན་རིང་ནས་བསྐུལ་མ་གནང་བ་དང་། ཉེ་ཆར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་རིགས་ཀུན་བདག་པོ་༧འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྨན་གྱི་ནོར་བུ་བཀྲ་ཤིས་པའི་གྲངས་ལྡན་སོགས་གྱ་ནོམ་པའི་སྐྱེས་དང་བཅས་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལས། སླར་ཡང་རྗེ་ཉིད་ལ་བཀའི་གནང་བ་དང་དཀའ་བའི་གནད་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞིབ་མོར་ཞུས་ཏེ། སྨན་བླ་གཉིས་པ་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་གཟུགས་བརྙན་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་དཔལ་བཟང་པོས། ལྟ་ན་སྡུག་གཉིས་པ་དཔལ་ཀུན་སྤུངས་པའི་ཡང་ཁྲོད་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་དགའ་ཚལ་དུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
སྨན་རྒྱལ་གཡུ་ཐོག་པ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་རྩ་དབང་རྒྱས་པ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་
Front left margin dbang rgyas
Back left margin gter mdzod sman rgyal g.yu thog snying thig
Location Volume 29, Text 6, Pages 125-188
Cycle Bla sgrub sdug bsngal mun sel thugs rje'i nyi 'od
Parent Cycle G.yu thog snying thig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Yon tan mgon po
Colophon གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་གི་དབང་བསྐུར་རྒྱས་པ་ལྷན་ཐབས་ཞལ་གདམས་བཅས་ཕྱོགས་སུ་བསྡེབས་ཤིང་། བླ་མའི་ཕྱག་བཞེས་ཞལ་རྒྱུན་གྱིས་གསལ་བར་བྱས་པ་འདིའང་གསོ་རིག་ལ་ཅུང་ཟད་སྦྱངས་པ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་སྨན་རྒྱལ་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
སྨན་རྒྱལ་གཡུ་ཐོག་པ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་དོན་དབང་མདོར་བསྡུས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་
Front left margin don dbang
Back left margin gter mdzod sman rgyal g.yu thog snying thig
Location Volume 29, Text 7, Pages 189-204
Cycle Bla sgrub sdug bsngal mun sel thugs rje'i nyi 'od
Parent Cycle G.yu thog snying thig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Yon tan mgon po
Colophon འདིའི་ཡིག་ཆ་ཚད་ལྡན་དཀོན་ཅིང་ཁ་ཅིག་གཞུང་དོན་དང་མ་འབྱོར་པས་རང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་རིག་ལམ་འདི་དང་ཟབ་ཆོས་འདི་ལའང་མོས་དགེའི་བག་ཆགས་མངའ་བ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས། སྨན་སྟོན་རིམ་བྱོན་གྱི་གདན་ས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་བདག་བདུད་འཇོམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་གསལ་བྱེད་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་
Front left margin phrin dbang
Back left margin gter mdzod sman rgyal g.yu thog snying thig tshe sgrub
Location Volume 29, Text 8, Pages 205-222
Cycle G.yu thog snying thig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Yon tan mgon po
Colophon འདིའང་གཞུང་ཉིད་ཧ་ཅང་བསྡུས་ཆེ་བ་བློ་དམན་ཕལ་མོ་ཆེས་ཇི་བཞིན་མ་ཁྲོལ་བར་དོན་མེད་དང་དོན་ལོག་གི་མུན་པར་འཁྱམས་པར་མཐོང་ནས་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་རིང་འཚོའི་དགེ་མཚན་བརྙེས་པའི་གྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་གི་ཆ་ལག་ལྷ་སྨན་རྗེས་གནང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་སྙན་པའི་གླིང་བུ་
Front left margin rjes gnang
Back left margin gter mdzod sman rgyal g.yu thog snying thig lha sman
Location Volume 29, Text 9, Pages 223-239
Cycle G.yu thog snying thig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Yon tan mgon po
Colophon ཅེས་པའང་སྙིང་ཐིག་དབང་ཆོག་ཆེ་ཆུང་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་ལག་གསལ་བྱེད་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་དེ་བཱི་ཀོ་ཊིའི་དབེན་ཁྲོད་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
རྩ་པྲའི་སྒྲུབ་ཐབས་འདོན་འགྲིགས་དང་བཅས་པ་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་སྣང་གསལ་མངོན་ཤེས་འཕྲུལ་གྱི་མེ་ལོང་
Front left margin rtsa gzhung
Back left margin gter mdzod sman bla'i rtsa pra'i sgrub thabs
Location Volume 29, Text 11, Pages 251-278
Cycle Sman bla'i rtsa pra
Authored by Karma chags med
Revealed by Yon tan mgon po
Colophon
  • Author colophon page 277: ། །རྒྱུད་གཞུང་མ་གྲགས་ནད་རིགས་དང་། །བྱིས་པ་སྨྲ་མི་ཤེས་པ་དང་། །རྩ་ཆུ་ནད་རྟགས་གོ་ལོག་དུས། །སྒྲུབ་ཐབས་འདི་ཉིད་མེད་ཐབས་མེད། །དེ་ཕྱིར་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་གསུང་། །འོན་ཀྱང་རྒྱུད་ཚིག་གོ་དཀའ་བས། །ཚིག་ཉུང་དོན་མང་ལག་ལེན་དཀའ། །དེ་ཕྱིར་དེ་དོན་གསལ་བར་བཀྲོལ། །བལྟས་ཆོག་འདོན་འགྲིགས་གབ་སྐུང་མེད། །ཀུན་ལ་ཕན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནས། །དཔོན་ལྷ་གྲགས་ལུས་བསྐུལ་པའི་ཕྱིར། །རཱ་ག་ཨ་སྱས་ལེགས་པར་བཀོད། །འགལ་འཁྲུལ་ཉེས་པའི་ཚོགས་མཆིས་ན། །སྨན་བླ་བཀའ་སྲུང་རྣམས་ལ་བཤགས།
སྨན་བླ་ལོངས་སྐུ་གཙོ་འཁོར་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་བང་མཛོད་ཁ་འཕངས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་
Front left margin sgrub thabs
Back left margin gter mdzod zur mkhar snyan brgyud sman bla
Location Volume 29, Text 12, Pages 279-304
Cycle Dag snang sman bla longs sku gtso 'khor lnga
Authored by Drikung Chungtsang, 1st
Revealed by Zur mkhar mnyam nyid rdo rje
Colophon
  • Author colophon: ཅེས་པ་བླ་མ་ལོངས་སྐུའི་སྒྲུབ་ཐབས་འདི་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་གྲང་སྦྱོར་རིལ་ནག་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་ངུའི་ཆ་ལག་ཏུ་སློབ་དཔོན་ཀོང་སྨན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་༼རང་ཅག་པའི་གསོ་རིག་གི་སློབ་དཔོན་ཡིན་པ༽གྱིས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བསྐུལ་བའི་ངོར། བླ་སྒྲུབ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཨ་ཏི་ཡོ་ག་དང་འབྲེལ་བར་བྱས་ཏེ། རིག་གནས་འདི་ལ་ངེས་པ་ཅུང་ཟད་རྙེད་པའི་དགེ་སློང་ཆོས་སྨྲ་བ་དྷརྨཱ་ཀཱིརྟིས་ཆུ་གླང་ས་ག་ཟླ་བའི་དགའ་བ་དང་པོ་ལ་རྨེའི་ཤོད་ཕུའི་སྒར་དུ་སྦྱར་བ་སརྦ་མངྒ་ལཾ།
  • Editor colophon: །དེ་ལྟར་རྗེ་འབྲི་གུང་པ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་གསུང་བཅོས་བསླད་མེད་པ་གཞིར་བཞག་ཐོག །ཤུགས་བསྟན་ཁ་སྐོང་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་རིགས་རྣམས་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང་རྒྱུན་རྣམས་དཀྱུས་སུ་བསྡེབས་ཏེ་བཀོད་པ་པོ་ནི་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་སོ། །དགེ་ལེགས་འཕེལ
ཞང་བློན་སྡེ་དགུའི་གཏོར་བསྔོས་
Front left margin zhang blon gtor 'bul
Back left margin gter mdzod zur mkhar snyan brgyud sman bla
Location Volume 29, Text 13, Pages 305-306
Cycle Dag snang sman bla longs sku gtso 'khor lnga
Authored by dkon mchog 'phrin las bzang po
Revealed by Zur mkhar mnyam nyid rdo rje
Colophon ཞེས་པའང་གསོ་བ་རིག་པའི་གནས་སོགས་ལ་བློ་གྲོས་ཀྱི་ལང་ཚོ་དར་དྲགས་པ། བླའི་སྨན་པ་དཀོན་མཆོག་གཞན་ཕན་གྱི་ཉེར་མཁོར། འབྲི་གུང་པ་དཀོན་མཆོག་ཕྲིན་ལས་བཟང་པོས་སྦྱར་བ་དགེ
སྨན་བླ་ལོངས་སྐུའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་བསྐུར་བླ་མའི་གསུང་བཞིན་བཀོད་པ་དངོས་གྲུབ་སྒོ་འབྱེད་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod zur mkhar snyan brgyud sman bla
Location Volume 29, Text 14, Pages 307-320
Cycle Dag snang sman bla longs sku gtso 'khor lnga
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Zur mkhar mnyam nyid rdo rje
Colophon ཅེས་ཁྱབ་བདག་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་ཉིད་ཀྱིས་སྨིན་གྲོལ་ནོར་བུའི་ཆ་ཤས་ཀྱིས་སྐལ་བཟང་བསྩལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་བཀའ་ལུང་གི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཐོབ་པ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་དབེན་ཁྲོད་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྨན་གྱི་བླ་མའི་ཆོ་ག་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བཻ་ཌཱུརྻའི་ཕྲ་ཚོམ་
Front left margin phrin dbang
Back left margin gter mdzod zhi las klong gsal sman bla
Location Volume 45, Text 64, Pages 787-801
Cycle Klong gsal rdo rje snying po
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Klong gsal snying po
Colophon ཚུལ་འདི་ལ་ཀློང་གསལ་དག་སྣང་དང་སྦྱར་བའི་མདོ་ལུགས་གཙོར་བཏོན་གྱི་ཆོ་ག་སོགས་ཟུར་དུ་བཞུགས་པས། འདིར་རང་གཞན་ཉེར་མཁོ་འཇུག་བདེའི་ཆེད་དུ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་རང་གཞུང་གི་ལུགས་སུ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་
དགོངས་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་གསལ་གྱི་ཟུར་རྒྱན་གནམ་ཆོས་ཉིད་ནས་ཟུར་དུ་བསྒྲིགས་པ་སྨན་བླའི་ཆོ་ག་བཻ་ཌཱུརྻའི་ཆུ་རྒྱུན་
Front left margin sman bla
Back left margin gter mdzod zhi ba'i las tshogs gnam chos
Location Volume 45, Text 65, Pages 803-810
Cycle Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor
Authored by Karma chags med
Revealed by Sprul sku mi 'gyur rdo rje
Colophon
  • Author colophon page 808: ཞེས་པ་དགོངས་གཏེར་གྱི་ཟུར་རྒྱན་དུ་གནམ་ཆོས་ཉིད་ནས་བསྡུས་ཏེ་རཱ་ག་ཨ་སྱས་བསྒྲིགས་པ་ལ་འགལ་བ་མཆིས་ན་ལྷ་ལ་བཤགས་ཤིང་། དགེ་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནད་ལས་ཐར་ནས་མྱུར་དུ་སྨན་བླའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག་
དགོངས་གཏེར་གཙོར་བྱས་པའི་སྨན་བླའི་གཏོར་དབང་གསར་རྙིང་ཐུན་མོང་ཞིག་
Front left margin sman bla'i dbang
Back left margin gter mdzod zhi ba'i las tshogs gnam chos
Location Volume 45, Text 66, Pages 811-824
Cycle Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor
Authored by Karma chags med
Revealed by Sprul sku mi 'gyur rdo rje
Colophon ཞེས་པ་དབང་ཚིག་དང་གཞུང་དབང་སྒྲུབ་རྣམས་སྤྲུལ་སྐུའི་དགོངས་གཏེར་ཡིན་ལ་ཕྱག་ལེན་ཆིངས་རྣམས་བདག་གིས་སྦྱར་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་བཀའ་གཏེར་གང་ལ་ཡང་སྦྱར་དུ་རུང་ལ། སྟབས་བདེ་བས་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེན་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་རཱ་ག་ཨ་སྱས་བཀོད་པ་ལ་ཉེས་འགལ་མཆིས་ན་ལྷ་ལ་བཤགས་སོ། །མངྒ་ལཾ།།
སྨན་བླའི་དབང་གི་སྔོན་འགྲོའི་ཚབ་ལ་བྱིན་རླབས་ཤོག་བཀྲ་མ་
Front left margin sman dbang shog bkra
Back left margin gter mdzod zhi ba'i las tshogs gnam chos
Location Volume 45, Text 67, Pages 825-831
Cycle Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor
Authored by Sprul sku mi 'gyur rdo rje
Revealed by Sprul sku mi 'gyur rdo rje
Colophon ཞེས་པ་འདི་སྤྲུལ་སྐུ་ཏིཥྛ་བཛྲ་དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་ཤིང་ལུག་མགོ་ཟླའི་གནམ་གང་ནུབ་མོ་མནལ་ལམ་དུ་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་ལུགས་ཅན་གཅིག་གིས་ལུང་བསྟན་ཏེ༔