E ka dzA Ti

16 Text(s) Associated with this Deity[edit]

གསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས༔ མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་ལས་རིམ་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod gsang thig yab yum bka' srung
Location Volume 11, Text 3, Pages 85-95
Cycle Gsang thig snying po'i skor bdun
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by 'jam mgon kong sprul
Colophon དབྱིངས་ཀྱི་མ་མོའི་ཕྲིན་ལས་འདི༔ ཕྱི་རབས་སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་པའི༔ བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱིར་པདྨས་བཀོད༔ ལས་ཅན་བུ་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ཡང་དག་པའོ།། །། ༈ གསང་ཐིག་ཡབ་བཀའ་དང་ཡུམ་བཀའ་སྔགས་སྲུང་མ་བཅས་གཏེར་གཞུང་འདི་དག་འཇམ་མགོན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། རིགས་བདག་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་རྫོགས་ཕྱིར་དུ་ཁ་བསྐངས་ཏེ་སྤར་གསར་དུ་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་པས་དབང་ལུང་སོགས་ལ་ཞིབ་ཅ་བྱ་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །ཞེས་སི་ཏུ་པདྨ་དབང་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ཁོ་བོས་ཆེད་དུ་གདམས་པའོ།།
གསང་ཐིག་སྐོར་བདུན་བཀའ་སྲུང་མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་ཕྲིན་ལས་
Front left margin sngags srung
Back left margin gter mdzod gsang thig yab yum bka' srung
Location Volume 11, Text 6, Pages 129-134
Cycle Gsang thig snying po'i skor bdun
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by 'jam mgon kong sprul
Colophon གསང་ཐིག་བཀའ་སྲུང་ཆེན་མོ་ཡི། ཕྲིན་ལས་སྤར་གྱི་ནོར་བུ་ནི། །དད་པའི་རྒྱལ་མཚན་རྩེར་མཆོད་པས། །བསྟན་པའི་དབུ་འཕང་དགུང་སྙེགས་ཤོག །དགེའོ།།
གསང་ཐིག་སྐོར་བདུན་གྱི་བཀའ་སྲུང་མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་རྗེས་གནང་གི་མཚམས་སྦྱོར་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ་
Front left margin srog dbang
Back left margin gter mdzod gsang thig yab yum bka' srung
Location Volume 11, Text 16, Pages 385-394
Cycle Gsang thig snying po'i skor bdun
Authored by Khyentse, Dilgo
Revealed by 'jam mgon kong sprul
Colophon །སྤྱིར་གསང་ཐིག་སྐོར་བདུན་དང་རྩ་གསུམ་དགོངས་འདུས་བཅས་ཡབ་རྗེ་རིག་འཛིན་བླ་མ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་ཉིད་ཟབ་གཏེར་གྱི་བདག་པོ་ཡིན་ཞེས། ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཀུན་གཟིགས་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པས་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་བསྔགས་ཤིང་དབང་ཁྲིད་ལུང་བཅས་དགྱེས་པས་བསྩལ་ཏེ་རྩ་གསུམ་དགོངས་འདུས་ཀྱི་གཏེར་གཞུག་སྐྱོང་དགོས་པར་བཀའ་ཡིས་གཟེངས་བསྟོད་པས། རྗེ་བླ་མ་ཁྱབ་བདག་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེས་ཡབ་རྗེའི་དྲུང་ནས་གསན་པར་ངེས་ཀྱང་། ཕྱིས་འཇམ་མགོན་དངོས་ལས་མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་འོད་ཟེར། དེ་ལས་གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་པདྨ་གླིང་པ། དེ་སྲས་འཇམ་མགོན་རྣམ་འཕྲུལ་པདྨ་ཐུགས་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་ལས་བསྐྱར་ཏེ་གསན་སྐབས་བདག་ལའང་བཀའ་དྲིན་ཐོབ་པ་དང་། སྐྱེས་ཆེན་མང་པོའི་གཏེར་མཛོད་གསན་ཡིག་རྣམས་ལའང་འདི་ཉིད་མི་འདུག་ཅིང་། རྒྱལ་དབང་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེའི་དབང་ཆིངས་སུའང་མ་ཚུད་པས། ཟབ་ཆོས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཏུ་མཚམས་སྦྱོར་བཅས་སྤེལ་ན་ལེགས་པར་མཆོག་གླིང་པདྨའི་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་སྒར་གྱི་བྱང་འདྲེན་པདྨ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་བསྐུལ་བ་བཞིན་འགྱུར་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བྲིས་པ་འཇམ་མགོན་བླ་མའི་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་བྱས་པར་གྱུར་ཅིག།
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་
Front left margin bka' srung
Back left margin gter mdzod ra shel rdo rje bdud rtsi'i snying thig
Location Volume 30, Text 5, Pages 105-123
Cycle Dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by Ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon
  • Treasure colophon: བདུད་རྩི་གསང་བའི་སྲུང་མ་ཆེའི༔ སྒྲུབ་ཐབས་རིམ་པ་གསུམ་པ་འདི༔ ཨོ་རྒྱན་མཁན་པོའི་གསུང་བཞིན་དུ༔ ལོ་ཙཱ་བདག་གིས་ཡི་གེར་བྲིས༔ མ་འོངས་དོན་དུ་གཏེར་དུ་སྦས༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྲུང་བ་དང༔ རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པའི་དཔལ་དུ་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ༔
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་བཀའ་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊིའི་སྲོག་གཏད་ཀྱི་ཡི་གེ་སྲོག་གི་ཐིག་ལེ་
Front left margin bka' srung srog gtad
Back left margin gter mdzod ra shel rdo rje bdud rtsi'i snying thig
Location Volume 30, Text 12, Pages 271-280
Cycle Dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon ཅེས་པའང་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མས་ཇི་ལྟར་བསྩལ་པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་
བཀའ་སྲུང་ནག་མོའི་རྒྱུད་
Front left margin gsang rgyud
Back left margin gter mdzod zur mang snyan brgyud sngags srung
Location Volume 38, Text 20, Pages 255-267
Cycle Nag mo ral gcig ma'i snying thun gsang ba'i rgyud
རྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། དཔལ་ལྡན་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་ཕྲིན་ལས་དང་རྗེས་གནང་ཟབ་གཉན་བཅུད་ཐིགས་
Front left margin phrin rjes
Back left margin gter mdzod rat gling sngags srung ma
Location Volume 38, Text 21, Pages 269-279
Cycle Rta mgrin gsang ba 'dus pa
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Rat+na gling pa
Colophon ཅེས་པའང་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་རྗེས་གནང་གི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་མ་
Front left margin rjes gnang
Back left margin gter mdzod smin lugs sngags srung ma
Location Volume 38, Text 22, Pages 281-288
Cycle Smin gling lugs ma mo sngags kyi srung ma
Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Colophon མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་རྗེས་གནང་གི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འདི་ནི་ཨོ་རྒྱན་རྣམ་གྲོལ་གྱིས་བསྐུལ་བ་ལས་རྗེས་འཇུག་ཡོངས་ལ་ཕན་ཕྱིར་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པའོ།
མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་ཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་
Front left margin phrin las
Back left margin gter mdzod smin lugs sngags srung ma
Location Volume 38, Text 23, Pages 289-305
Cycle Smin gling lugs ma mo sngags kyi srung ma
Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Colophon ཅེས་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ཀྱི་མ་མོ་སྔགས་སྲུང་རྡོ་རྗེ་རལ་གཅིག་མའི་ཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་གནས་སྐབས་ཉེར་མཁོའི་ཆེད་དུ་རིག་པ་འཛིན་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་རིགས་ཀྱི་བུ་སྡོམ་བརྩོན་ལོ་ཙཱ་བ་པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོས་བགྱིས་པའོ
ལྷ་མོ་མོ་རྒྱུད་ཐ་དག་གི་གཙོ་བོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ་དྲག་པོ་སུམ་སྒྲིལ་གྱི་ལམ་ཁྱེར་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་
Front left margin las byang
Back left margin gter mdzod tshe nor sngags srung drag po sum sgril
Location Volume 38, Text 25, Pages 357-363
Cycle Sngags kyi srung ma drag po sum sgril
Authored by KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu
Colophon ཅེས་དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་བསྟན་སྲུང་གི་སྐུར་སྣང་བ། དབྱིངས་ཀྱི་མ་མོ་མུ་ཁ་ལེ་རྡོ་རྗེ་རལ་གཅིག་མ་ལྕམ་དྲལ་དྲག་པོ་གསུམ་སྒྲིལ་འདི་ཉིད་བཀའ་གཏེར་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་རྫོགས་ཆེན་འབུམ་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིའི་སྲུང་མ་གཅིག་པུ་སྟེ། དབྱིངས་ཀྱི་མ་མོ་མུ་ཁ་ལེ་རྡོ་རྗེ་རལ་གཅིག་མ་སྙིང་ཐིག་ཉམས་ལེན་མཁན་ཀུན་གྱིས་གསོལ་མཆོད་གལ་ཆེ་ལ། འདིའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱ་མཚོར་གྱུར་ཀྱང་འདི་ནི་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞིའི་སྲུང་མར་ཀུན་མཁྱེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱིས་མཛད་པ་དང་། ཀློང་གསལ་ཌཱ་ཀི་སྙིང་ཐིག་གི་གཏེར་སྲུང་གསོལ་མཆོད་གཉིས་བསྲེས་ནས་ཚེ་དབང་ནོར་བུས་རང་ལོ་ཉེར་བཞི་ཆུ་སྟག་དབོ་ཟླར་བཀོད་པའི་ཡི་གེའི་རིས་བྱེད་རབ་འབྱམས་པས་བགྱིས་པའོ། །སྤྱིར་མ་མོའི་བྱེ་བྲག་བསམ་ལས་འདས་ཀྱང་དོན་གྱི་ངོ་བོ་གཅིག་པས་འདིར་མ་འདུས་པ་མེད་དོ། །མངྒ་ལཾ།།
གཏེར་གསར་སྔགས་སྲུང་མའི་མདོས་ཀྱི་ལས་རིམ་སྒོ་ནས་མ་མོའི་འཁྲུགས་སྐོང་ཕྲིན་ལས་འདོད་འཇོ་
Front left margin 'khrugs skong
Back left margin gter mdzod smin lugs ma mo sngags srung
Location Volume 39, Text 42, Pages 739-752
Cycle Smin gling lugs ma mo sngags kyi srung ma
Authored by 'gyur med pad+ma dbang rgyal
Revealed by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Colophon ཞེས་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་འཕྲིན་ལས་ལས་མདོས་ཀྱི་ལས་རིམ་གྱི་སྒོ་ནས་མ་མོའི་འཁྲུགས་སྐོང་འཕྲིན་ལས་འདོད་འཇོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། དགེ་སྔགས་གྲགས་པས་ལྷ་རྫས་དང་རིན་ཆེན་གཉིས་པའི་མེ་ཏོག་གི་སྐྱེས་བཅས་བསྐུལ་བ་བཞིན་ཤཱཀྱའི་དགེ་བསྙེན་རྨོངས་བརྟུལ་པདྨེནྡྲ་ཛ་ཡས་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །ཤུ་བྷ་མསྟུ་སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ།། །།
བཀའ་སྲུང་མཆོད་ཆོག༔
Front left margin bka' srung
Back left margin gter mdzod spyi'i yan lag rdzogs chen
Location Volume 41, Text 21, Pages 507-508
སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊའི་སྐོང་གསོ་
Front left margin sngags srung
Back left margin gter mdzod man ngag sde rgyud bcu bdun zhig gling
Location Volume 55, Text 35, Pages 807-808
Cycle Rdzogs pa chen po rgyud bcu bdun gyi dbang chog
Authored by Zhig po gling pa
Revealed by Zhig po gling pa
སྔགས་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་ཁྱེར་བདེ་
Front left margin bka' srung
Back left margin gter mdzod rdzogs chen smin gter a ti zab snying
Location Volume 58, Text 17, Pages 519-520
Cycle Rdzogs chen a ti zab don snying po
Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Revealed by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Colophon ཞེས་པའང་རིག་པ་འཛིན་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་སྦྱར་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་བར་གྱུར་ཅིག།
དཔལ་ལྡན་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ་སྡེ་བདུན་དང་སྡེ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་དང་བཅས་པ
Front left margin sde bdun
Back left margin gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
Location Volume 61, Text 47, Pages 559-580
Cycle Snying thig
Parent Cycle Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Colophon དཔལ་ལྡན་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ་སྡེ་བདུན་དང་སྡེ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ
སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊིའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་ཕྱག་བཞེས་སྙན་བརྒྱུད་བཞིན་བཤད་པ
Front left margin sngags srung
Back left margin gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
Location Volume 61, Text 48, Pages 581-590
Cycle Snying thig
Parent Cycle Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Colophon སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊིའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་ཕྱག་བཞེས་སྙན་བརྒྱུད་བཞིན་བཤད་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ།