Rdo rje gro lod

29 Text(s) Associated with this Deity

དམ་ཆོས་དགོངས་པ་ཡང་ཟབ་ལས། རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཡེ་ཤེས་རྩལ་སྐྱེད་
Front left margin dbang bskur
Back left margin gter mdzod 'bri gung dgongs zab gro lod
Location Volume 12, Text 36, Pages 703-715
Cycle Dam chos dgongs pa yang zab
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Rin chen phun tshogs chos kyi rgyal po
Colophon ཅེས་པའང་ཉེར་མཁོ་ཁྱེར་བདེའི་སླད་དུ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་སྤེལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
འཇའ་ཚོན་ལུགས་ཀྱི་གུར་དྲག་གི་དབང་
Front left margin gtor dbang
Back left margin gter mdzod 'ja' tshon gur drag
Location Volume 13, Text 1, Pages 1-12
Cycle Bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dus
Authored by Karma chags med
Revealed by 'ja' tshon snying po
Colophon ཞེས་པ་གོ་འཇོ་བླ་མ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་དོན་དུ་རཱ་ག་ཨ་སྱས་བྲིས་པ་སྟེ། འདིས་མང་པོ་འགའ་ལ་ཕན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡོད་སྙམ་པ་ཞིག་བྱུང་ངོ་། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།
སྦས་ཡུལ་ལམ་ཡིག་པདྨ་དཀར་པོ་ལས་གསུངས་པའི་གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཞི་དྲག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་སྨིན་གྲོལ་བཅུད་དྲིལ་
Front left margin phrin dbang
Back left margin gter mdzod 'ja' tshon gro lod zhi drag
Location Volume 13, Text 2, Pages 13-30
Cycle Bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dus
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by 'ja' tshon snying po
Colophon ཅེས་གཞན་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་པར་ཚིག་ཉུང་དོན་འདུས་ཁྱེར་བདེའི་སླད་དུ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་ལ་སྔོན་དགེའི་བག་ཆགས་ཕྲ་མོ་སད་པ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
གྷུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ལས༔ དྲག་པོ་ཧཱུྃ་སྒྲུབ་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་
Front left margin gsol 'debs
Back left margin gter mdzod bdud 'dul gro lod
Location Volume 13, Text 3, Pages 31-32
Cycle Dam chos sprul sku snying thig
Authored by Bdud 'dul rdo rje
Revealed by Bdud 'dul rdo rje
Colophon
  • Treasure colophon: དྲག་པོའི་ཧཱུྃ་སྒྲུབ་གསོལ་འདེབས་འདི༔ བུད་མེད་མཚོ་རྒྱལ་ཡུམ་གྱིས་ཡི་གེར་བཀོད༔ མ་འོངས་ལས་ཅན་བུ་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ། རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
  • Revealer colophon: བདག་འདྲ་རིག་འཛིན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་རྩལ་གྱིས་ཚ་བ་སྒྲོ་བྲག་གྷུ་རུའི་གསང་ཕུག་ནས། ཁྱི་ལོ་དབང་ཆེན་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ། །མ་འགག་རྫུ་འཕྲུལ་ངང་ནས་གསང་གཏེར་བཏོན།།
དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལསཿ གྷུ་རུ་རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་ལོད་ཀྱི་ལས་བྱང་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་རིག་འཛིན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཐིག་ཟབ་མོ་
Front left margin las byang
Back left margin gter mdzod bdud 'dul gro lod
Location Volume 13, Text 4, Pages 33-48
Cycle Dam chos sprul sku snying thig
Authored by Bdud 'dul rdo rje
Revealed by Bdud 'dul rdo rje
Colophon
  • First colophon page 44: རིག་འཛིན་པདྨ་འོད་འབར་གྱི་ཐུགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ལས་སྤྲུལ་པ། རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པ། རིག་འཛིན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེས་ཚ་བ་སྒྲོ་བྲག་ཅེས་གུ་རུའི་གསང་ཕུག་ནས་གདན་དྲངས་པའོ། མ་ནུས་རྫུན་རྒན་ཟེར་ཡང་ཞེ་བློ་བདེ། སརྦ་མངྒ་ལཾ། ཡི་གེ་པ་ནི་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའོ།།
  • Second colophon (Treasure) page 47: པདྨ་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་ལོད་ལས་བྱང་འདི༔ རིག་འཛིན་པདྨ་བདུད་འདུལ་བཀའ་བཞིན་དུ༔ བུད་མེད་མཚོ་རྒྱལ་བདག་གིས་ཡི་གེར་བཀོད༔ མ་འོངས་ལས་ཅན་བུ་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ མ་འོངས་དུས་ངན་སྙིགས་མ་ལྔ་བརྒྱའི་ཚེ༔ ཐེག་ཆེན་བསྟན་པ་དར་ལ་མ་སྨིན་དུས༔ གསང་སྔགས་ཟེར་ཞིང་བཅོས་མའི་ཆོས་ཀྱིས་གང༔ ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཚོང་དུས་འོ་མ་འདྲ༔ དཔེར་ན་ནས་ལ་ཕུབ་མ་བསྲེས་དང་མཚུངས༔ ལྟར་སྣང་ལེགས་ཀྱང་གྲུབ་རྟགས་ཐོན་མི་མེད༔ གལ་སྲིད་ཐོན་ཀྱང་ཕུགས་སུ་བཀྲ་མི་ཤིས༔ དེ་ཕྱིར་མཁས་འདོད་སྤྲེལ་འདྲའི་སློབ་དཔོན་འགས༔ པདྨའི་བཀའ་གཙང་འདི་ལ་བཟོ་བཅོས་མ་བྱེད་ཕྱི་རབས་ཀུན༔ ཤོག་སེར་ཉིད་ལ་འབྲུ་ཆད་ཡོད་སྲིད་ཀྱི༔ ཚིག་ཆད་མི་སྲིད་གཏེར་སྟོན་རིག་པས་དཔྱོད༔ ཆད་ལྷག་ཁ་སྐོང་མ་གཏོགས་པར༔ ཕ་ཆོས་བུ་ཡིས་མ་བསླད་པདྨའི་བཀའ༔ བཀའ་འདི་གཟའ་བདུད་དུག་གདོང་ཁྱོད་ལ་གཏད༔ ཐུབ་པར་སྲུངས་ཤིག་བཛྲ་ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
  • Second colophon (Revealer) page 48: གསང་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱ་ཡོད༔ རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ལས་སྤྲུལ་པ། རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པ། རིག་འཛིན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེས་ཚ་བ་སྒྲོ་བྲག་ཅེས་གྷུ་རུའི་གསང་ཕུག་ནས་གདན་དྲངས་པའོ། །མ་ནུས་རྫུན་རྒན་ཟེར་ཡང་ཞེ་བློ་བདེ། །ཡི་གེ་པ་ནི་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།
  • Third colophon page 48: རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པ་རིག་འཛིན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེས། ཀ་ནམ་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་དུ་ཤོག་སེར་ངོས་ནས་དག་པར་ཕབ་པའོ། །སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ།།
དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལས། བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་དབང་ཆོག་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་འཕྲོ་བཀའ་རྒྱ་མ་མཚམས་སྦྱོར་གྱིས་བརྒྱན་པ་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod bdud 'dul gro lod
Location Volume 13, Text 5, Pages 49-68
Cycle Dam chos sprul sku snying thig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Bdud 'dul rdo rje
Colophon ཅེས་གཏེར་གཞུང་ཕལ་ཆེར་རྩ་ཐོ་ཙམ་དུ་སོང་བས་ཕྱག་ལེན་ཆད་ལྷག་འབའ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་ཕན་པའི་སེམས་ཀྱིས་པདྨ་གར་དབང་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེར་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་བཏབ་ནས་མགྱོགས་བྲིས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
རྒྱ་ཅན་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་སྩོལ་
Front left margin brgyud 'debs
Location Volume 13, Text 6, Pages 69
Cycle Dag snang rgya can rdo rje gro lod gnam lcags me 'khor
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by Dalai Lama, 5th
Colophon ཅེས་པའང་བརྒྱུད་འདེབས་སྔ་མ་ལ་ཁ་སྐོང་བཅས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ།
བྷྲཱུྃ་མཚན་རྡོ་རྗེ་རྭ་གདེངས་ཐོག་མདའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་ནང་ཚན་རྡོ་རྗེ་གྲོ་བོ་ལོད་གྱི་ཆོག་བསྒྲིགས་གནམ་ལྕགས་འབར་བ་
Front left margin chog sgrig
Back left margin gter mdzod lnga pa'i dag snang rgya can gro lod
Location Volume 13, Text 7, Pages 71-150
Cycle Dag snang rgya can rdo rje gro lod gnam lcags me 'khor
Authored by Dalai Lama, 5th
Revealed by Dalai Lama, 5th
Colophon ཅེས་ཆེ་མཆོག་པདྨ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་རྩལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་མནན་བསྲེག་འཕང་གསུམ་དང་བཅས་པ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་གནམ་ལྕགས་འབར་བ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་བཀའ་བབ་ལུང་ཟིན་གྱི་གཙོ་བོ་བྱང་པ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་མཆོག་སྤྲུལ་དང་། བཻ་རོའི་རྣམ་འཕྲུལ་སྤྲུལ་སྐུ་གཏེར་བདག་གླིང་པ་གཉིས་ཀྱི་བཞེད་སྐོང་དང་། མཆོད་དཔོན་ངག་དབང་ཤེས་རབ་དང་དགེ་སློང་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཟ་ཧོར་གྱི་སྔགས་སྨྱོན་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་རྩལ་གྱིས་ཆུ་བྱ་ཧོར་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱལ་བ་དང་པོའི་ཚེས་ལ་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པས་བགྱིས་པ་མ་རུངས་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།
ལྔ་པའི་དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་སྨན་མཆོད་
Front left margin sman mchod
Location Volume 13, Text 8, Pages 151
Cycle Dag snang rgya can rdo rje gro lod gnam lcags me 'khor
Revealed by Dalai Lama, 5th
རྡོ་རྗེ་གྲོ་བོ་ལོད་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་རྟ་ལྗང་དབང་པོ་
Front left margin bsnyen yig
Back left margin gter mdzod lnga pa'i dag snang rgya can gro lod
Location Volume 13, Text 9, Pages 153-165
Cycle Dag snang rgya can rdo rje gro lod gnam lcags me 'khor
Authored by Dalai Lama, 5th
Revealed by Dalai Lama, 5th
Colophon ཅེས་རྡོ་རྗེ་གྲོ་བོ་ལོད་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་རྟ་ལྗང་དབང་པོ་འདི་ནི་བྱིང་པ་བྱམས་པ་ནོར་བུ་བསྙེན་མཚམས་ཀྱི་ཚེ་དོན་གཉེར་ཆེན་པོས་བསྐུལ་བ་ལྟར་ཟ་ཧོར་གྱི་བནྡྷེས་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་དཔལ་གྲོང་སྔགས་རམ་པ་ངག་དབང་དགེ་ལེགས་སོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།
བདུད་འདུལ་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་
Front left margin brgyud 'debs
Back left margin gter mdzod chos gling gro lod
Location Volume 13, Text 47, Pages 641-643
Cycle Bdud 'dul ma hA gu ru drag po rdo rje gro lod
Authored by Chos rje gling pa
Revealed by Chos rje gling pa
Colophon མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྲག་པོ་རྩལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་འདི་ནི། བདག་གཞན་གྱི་ཐུན་དང་པོའི་ཉམས་ལེན་དུ་ཆོས་རྗེ་གླིང་པས་རང་བྱུང་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཞོལ། ལྷོ་ཙནྡན་ནགས་མའི་ཚལ་རྨ་བྱ་གཞོན་ནུ་གར་བྱེད་པའི་གླིང་སྟོད་དབེན་པའི་བསྟི་གནས་བདེ་ཆེན་དུ་སྦྱར་བའོ།
མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྲག་པོར་སྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་རྣལ་འབྱོར་
Front left margin las byang
Back left margin gter mdzod chos gling gro lod
Location Volume 13, Text 48, Pages 645-671
Cycle Bdud 'dul ma hA gu ru drag po rdo rje gro lod
Authored by Chos rje gling pa
Revealed by Chos rje gling pa
Colophon མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྲག་པོར་བསྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྤྱི་འགྲོ་ཙམ་ལ་བྱ་བའི་རིམ་པ་གཏེར་གཞུང་ལས་ལྷན་ཐབས་སུ་བསྡེབས་པ་འདི་ནི། ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་བདག་པོ་རྒྱལ་དབང་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་རྩོད་མེད་ཀྱི་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་སྟག་ཤམ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་གང་གི་བཀའ་བསྩལ་གཙུག་ཏུ་བླངས་ཏེ། དུས་མཐའི་གཏེར་སྟོན་ཆོས་རྗེ་གླིང་པས་ཀ་ནམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་དང་ཉེ་བ་པདྨ་ཡང་རྩེ་ཀུན་ཏུ་སྣང་བའི་སྤོར་བཀོད་པའི་གླེགས་བམ་མ་མོར་འགོད་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ངག་དབང་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བགྱིས་པ་སྟེ། འགྲོ་ཀུན་རྒྱལ་བའི་ཁྱབ་བདག་པདྨ་དྲག་པོའི་གོ་འཕང་ལ་རེག་པར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ
བདུད་འདུལ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྲག་པོར་སྒྲུབ་པའི་སྐོང་བཤགས་
Front left margin skong ba
Back left margin gter mdzod chos gling gro lod
Location Volume 13, Text 50, Pages 675-678
Cycle Bdud 'dul ma hA gu ru drag po rdo rje gro lod
Authored by Tai Situpa, 8th
Revealed by Chos rje gling pa
Colophon ཅེས་པ་འདི་རིག་འཛིན་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ན་ཐས་བསྐུལ་བའི་ངོར་དང་། རྒྱལ་དབང་མཆོག་གིས་བཀའ་ཕེབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། སི་ཏུ་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་ཀྱིས་ལྕགས་ཡོས་ལོ་མགོ་ཟླའི་དམར་ཕྱོགས་ལ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
མ་ཧཱ་གུ་རུ་གསང་མཚན་ཐུགས་སྒྲུབ་དྲག་པོར་སྒྲུབ་པའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་ལག་ལེན་དུ་བསྡེབས་པ་ཟབ་གསང་འདོད་འཇོ་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod chos gling gro lod
Location Volume 13, Text 51, Pages 679-694
Cycle Bdud 'dul ma hA gu ru drag po rdo rje gro lod
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Chos rje gling pa
Colophon ཚུལ་འདི་ལ་གཏེར་ཆེན་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་བྱིན་རླབས་ཉུང་ངུ་ཙམ་ལས་དབང་ཆོག་ཡོངས་རྫོགས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་མི་སྣང་བས་དཔེ་ཁྱེར་མཁན་པོའི་བྱ་སླའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་པདྨ་གར་དབང་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་རྩལ་གྱིས་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
རིག་འཛིན་ཆོས་རྗེ་གླིང་པའི་གཏེར་བྱོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྲག་པོར་བསྒྲུབ་པ་ལས། སྤྲོས་མེད་ཡང་ཟབ་ཧཱུྃ་གི་ཉམས་ལེན་གང་ཟག་དབང་པོ་ཡང་རབ་ཀྱིས་རྣལ་འབྱོར་བྱ་བར་གསུངས་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་
Front left margin hU~M sgrub
Back left margin gter mdzod chos gling gro lod
Location Volume 13, Text 53, Pages 701-702
Cycle Bdud 'dul ma hA gu ru drag po rdo rje gro lod
Revealed by Chos rje gling pa
Colophon ལྷ་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ནས། །སྤེལ་འདིས་གདུག་པ་ཚར་གཅོད་ཤོག
ཁྲག་འཐུང་པདྨ་དྲག་པོའི་བསྙེན་ཡིག་བྱིན་རླབས་བུམ་བཟང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་འདོད་འཇོ་
Front left margin bsnyen yig
Back left margin gter mdzod chos gling gro lod
Location Volume 13, Text 54, Pages 703-711
Cycle Bdud 'dul ma hA gu ru drag po rdo rje gro lod
Authored by Chos rje gling pa
Revealed by Chos rje gling pa
Colophon ཁྲག་འཐུང་པདྨ་དྲག་པོའི་བསྙེན་ཡིག་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བུམ་བཟང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་འདོད་འཇོ་འདི་ནི། སྒ་ཆག་ནས། མི་དབང་རབ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་སྔོན་ནས་བསྐུལ་ཞིང་། བྱེ་བྲག་བསོད་ནམས་ཀྱི་བྱིན་དང་མ་ཉམས་པའི་དད་པ་དང་གཏོང་བའི་ཐུགས་ཅན་ཆོས་བདག་རིག་པ་འཛིན་པ་བསོད་ནམས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེ་དོན་ཀུན་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་གསུང་གིས་ཀྱང་བསྐུལ་བ་དང་། ཉེ་ལམ་སྡེ་པ་ཆོས་མཛད་ངག་དབང་མཁྱེན་བརྩེས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་འཕྲལ་དུ་གྲུབ་པ་ཞིག་དགོས་ཚུལ་ལྟར། དྷརྨ་སྭཱ་མཱིས་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་རྭ་སྟོན་རྡོ་རྗེས་བགྱིས་པའོ། །དགེའོ། །མངྒ་ལཾ།།
བདུད་འདུལ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྲག་པོ་རྩལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཞལ་ཤེས་བཀའ་རྒྱ་མ་
Front left margin zhal shes
Back left margin gter mdzod chos gling gro lod
Location Volume 13, Text 55, Pages 713-721
Cycle Bdud 'dul ma hA gu ru drag po rdo rje gro lod
Authored by Chos rje gling pa
Revealed by Chos rje gling pa
Colophon དེ་ལྟར་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་དམིགས་རིམ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཞལ་ལས་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ལྟར། དམ་པ་གང་གི་ལས་ཀྱི་རྒྱལ་ཐེབས་དང་ཡི་གེ་པ་རྭ་ཡི་སྟོན་པས་ཚིགས་བཅད་དུ་བསྡེབས་པ་ཐོག་མཐར་རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཕྱག་རྗེས་ཕེབས་པ་ལྟར་ལ་ཚིག་ལྷུག་ཏུ་རྒྱས་པར་བཀྲལ་ཏེ་མཚུར་ཕུར་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་འབུལ་སྐབས་ཚེ་རིང་སྨོན་སྐྱིད་དུ་བྲིས་པའོ། །ཀྱེ་མ་དུས་མཐར་སྐྱེས་པའི་སྔགས་གཟུགས་པ། །རིགས་རུས་སྐྱེ་བའི་མིང་གིས་ཡར་ལ་འཐེན། །དངོས་ནས་བསགས་རྒྱབ་མེད་པས་མར་ལ་འཐེན། །རེས་འགའ་མི་ཆེན་མཁས་དབང་བླ་མའི་དྲུང་། །རིག་སྔགས་འཆང་བའི་ཁྱུ་མཆོག་ཅེས་སུ་བསྔགས། །གཟིམ་ཆུང་འབོལ་སྟན་ཁྲི་ལ་རྣམ་པར་འགྱིང་། །མ་རབས་ཕལ་པས་མཐོང་ན་མར་ལ་སྨད། །སྤུ་མི་སྐྱ་སེར་ཁྲོད་དུ་ཁྱི་ལྟར་འཁྱམས། །སྦྱངས་གོམས་ཤེས་རབ་མིག་དང་མི་ལྡན་ཡང་། །རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་ཐུགས་ཀྱི་གསང་མཛོད་འཛིན། །སྒྲ་སྙན་སྡེབ་སྦྱོར་ཚིག་ལ་མ་སྦྱངས་ཀྱང་། །ཟིན་བྲིས་ལྷན་ཐབས་བརྩམས་ཉོག་ཡི་གེ་མང་། །གང་དུའང་འཐེན་ཆོག་སུ་ལའང་མི་བྲིན་པའི། །རྒྱལ་ཁམས་འགྲིམ་པ་དཱ་རི་དྲ་པས་སྦྱར། །བླ་མ་མཁའ་འགྲོའི་གསང་བའི་ཞལ་ཤེས་འདི། །གཟུར་གནས་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་ལ་འཆོངས། །སྐལ་མེད་ལོག་པར་ལྟ་བས་འདི་བལྟ་ན། །དེ་ཡི་སྲོག་དབུགས་བདུད་བཙན་ཀླུ་ཡིས་སྡུས། །བདུད་ཏྲི་ཤུ་ལ་ནཱ་ག་ཕུ་ས་མཱ་ཡ་དཱ་ན་རཀྵ་རཀྵ། བཀྲ་ཤིས་སོ།།
མཁའ་འགྲོ་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཡབ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་འགྱིང་གླུ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Front left margin gsol 'debs
Back left margin gter mdzod pad+ma bde chen gling pa'i gro lod
Location Volume 13, Text 56, Pages 723-724
Cycle Gsang ba ye shes mkha' 'gro snying gi thig le
Authored by pad+ma bde chen gling pa
Revealed by pad+ma bde chen gling pa
Colophon ཞེས་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཡབ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཧཱུྃ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་དུ་བདག་འདྲ་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེས་བྲག་དམར་དབང་ཆེན་གླིང་ནས་སྦྱར་བའི་ཡི་གེའི་རིས་བྱེད་ཀུན་བཟང་དབང་ལྡན་གྱིས་བགྱིས་སོ
གསང་བ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ གསང་བ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཧཱུྃ་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod pad+ma bde chen gling pa'i gro lod
Location Volume 13, Text 57, Pages 725-735
Cycle Gsang ba ye shes mkha' 'gro snying gi thig le
Authored by Pad+ma bde chen gling pa
Revealed by Pad+ma bde chen gling pa
Colophon ཞེས་བདག་འདྲ་པདྨ་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་དྲེ་ཕུ་བྲག་རི་ཞུན་མཁར་ནས་གདན་དྲངས་པའོ
གསང་བ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། གྲོ་ལོད་ཧཱུྃ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་བསྐུར་དངོས་གྲུབ་ལག་སྩོལ་
Front left margin dbang bskur
Back left margin gter mdzod pad+ma bde chen gling pa'i gro lod
Location Volume 13, Text 58, Pages 737-751
Cycle Gsang ba ye shes mkha' 'gro snying gi thig le
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Pad+ma bde chen gling pa
Colophon ཅེས་ཟབ་འདྲིལ་བྱིན་རླབས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་འདིའི་ཞབས་ཏོག་ཁོ་ནར་དམིགས་ནས་པདྨའི་རྗེས་འཇུག་རྡོ་རྗེའི་རིག་འཛིན་གྱི་རྟགས་ཙམ་འཆང་བ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཆ་ལག་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དམ་སྲི་གདུག་པ་ཚར་གཅོད་
Front left margin sgrub thabs
Back left margin gter mdzod mchog gling thugs sgrub gro lod
Location Volume 13, Text 69, Pages 927-934
Cycle Rig 'dzin rdzu 'phrul mthu chen rdo rje gro lod
Parent Cycle Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel
Authored by Mchog gyur gling pa
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon ཅེས་པ་གཏེར་གཞུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་ནས་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་བྲིས་པ་དགེ
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཆ་ལག་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་གཏོར་བཟློག་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་འབེབ་
Front left margin gtor bzlog
Back left margin gter mdzod mchog gling thugs sgrub gro lod
Location Volume 13, Text 70, Pages 935-953
Cycle Rig 'dzin rdzu 'phrul mthu chen rdo rje gro lod
Parent Cycle Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel
Authored by Mchog gyur gling pa
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon ཅེས་པ་གཏེར་གཞུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་མན་ངག་གིས་གསལ་བར་བྱས་ནས་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་བྲིས་པ་དགེ
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རིག་འཛིན་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་རྩལ་གྱི་དབང་ཆོག་བྱིན་རླབས་ཐོག་འབེབ་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod mchog gling thugs sgrub gro lod
Location Volume 13, Text 71, Pages 955-965
Cycle Rig 'dzin rdzu 'phrul mthu chen rdo rje gro lod
Parent Cycle Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon འདིའང་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་དཔྱིད་དུ་གྱུར་པས་གཏེར་ཆེན་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཟུང་གིས་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཡང་ཐོབ་པའི་སྤྲང་འཆལ་རྩིས་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་གསང་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod 'jam mgon gro lod gsang sgrub
Location Volume 14, Text 9, Pages 141-155
Cycle Gro lod gsang sgrub gdug pa kun 'dul
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by 'jam mgon kong sprul
Colophon བོད་ཁམས་བཀྲ་ཤིས་འབྱུང་པའི་གནས་མཆོག་རོང་མེ་དཀར་མོ་སྟག་ཚང་ནས་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་ལ་གསང་གཏེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཏུ་ཐོབ་སྟེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །དགེ་ལེགས་འཕེལ།། ༈ །།འདི་ནི་འཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་རིགས་བདག་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཕྱིར་དུ་ཁ་བསྐངས་ཏེ་སྤར་གསར་དུ་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་པས་དབང་ལུང་སོགས་ལ་ཞིབ་ཆ་བྱ་དགོས་ཡོད་དོ། །ཞེས་སི་ཏུ་པ་པདྨ་དབང་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ཁོ་བོས་ཆེད་དུ་གདམས་བའོ
རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་གསང་སྒྲུབ་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་སྨིན་བྱེད་བགེགས་དཔུང་འཇོམས་པའི་ཐོག་ཟེར་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod 'jam mgon gro lod gsang sgrub
Location Volume 14, Text 10, Pages 157-176
Cycle Gro lod gsang sgrub gdug pa kun 'dul
Authored by karma bkra shis chos 'phel
Revealed by 'jam mgon kong sprul
Colophon ཅེས་པ་འདི་དྲན་པས་སྙིང་གི་གདུང་སེལ་ཁྱབ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཟབ་ཆོས་འདིའི་སྨིན་གྲོལ་ལེགས་པར་ཐོབ་པ་ཀརྨ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ་པས་བླ་མའི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་དཔལ་སྤུངས་ཀྱི་ཆོས་གྲར་བྲིས་པ་ལ། སླད་ནས་རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་མགོན་བླ་མའི་ཟབ་གཏེར་ཡོད་རིགས་གཏེར་མཛོད་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བའི་ཚེ་ཁ་སྐོང་ཅུང་ཟད་བཅས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་འོད་ཟེར་གྱིས་ཞིབ་ཏུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།འདི་ནི་འཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་རིགས་བདག་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཕྱིར་དུ་ཁ་བསྐངས་ཏེ་སྤར་གསར་དུ་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་པས་དབང་ལུང་སོགས་ལ་ཞིབ་ཆ་བྱ་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །ཞེས་སི་ཏུ་པ་པདྨ་དབང་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ཁོ་བོས་ཆེད་དུ་གདམས་པའོ
གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཧཱུྃ་གི་སྒྲུབ་ཐབས་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་སྨིན་དབང་མཚམས་སྦྱོར་གྱིས་བརྒྱན་པ་རྡོ་རྗེའི་ཞུན་ཐིག་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod 'jam mgon gro lod gsang sgrub
Location Volume 14, Text 11, Pages 177-197
Cycle Gro lod gsang sgrub gdug pa kun 'dul
Authored by Karmapa, 15th
Revealed by 'jam mgon kong sprul
Colophon ཅེས་པའང་ཉེར་མཁོའི་ཞབས་ཏོག་ཏུ་དམིགས་པ་དང་། རྡོ་རྗེའི་མཆེད་པོ་ཁྱུང་སྤྲུལ་པདྨ་དབང་ཆེན་གྱི་གསུང་བསྐུལ་བཞིན། འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོར་ལེན་པའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་པ་དུས་ཞབས་ཀྱི་སྔགས་བན་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེའམ། མིང་གཞན་རང་བྱུང་ལྷན་སྐྱེས་རྡོ་རྗེར་འབོད་པས་ཆུ་བྱི་སྤྲེལ་ཟླའི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་གསུམ་པའི་ཉིན་སྦྱར་བ་ཤུ་བྷཾ། སརྦ་མངྒ་ལཾ། །བཀྲིས
དཔལ་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔ་སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་པོའི་ཡང་ཞུན་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod zhi las snyan brgyud lha lnga mkhyen brtse
Location Volume 46, Text 30, Pages 407-418
Cycle Dpal rta mgrin gnyen po lha lnga snyan brgyud snying po'i yang zhun
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by mchog ldan mgon po'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་ཐུགས་སྤྲུལ་རིག་འཛིན་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོའམ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་སྙན་བརྒྱུད་དུ་བསྩལ་པ་ཉིད། སླད་ཆར་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་གཏེར་སྟོན་ཉིད་ཀྱི་སྐུས་སྙན་བརྒྱུད་དུ་གདམས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་བརྡས་བསྐུལ་པ་ལྟར། ཁོ་བོ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་ལ་སྨིན་གྲོལ་ཚང་སྤྲུགས་སུ་བསྩལ་ཏེ་བར་ཆད་ཀྱི་འཕྲང་བསལ་བར་མཛད་པའི་བཀའ་དྲིན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཐོབ་པའོ། །དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
ཡང་གཏེར་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔའི་བརྒྱུད་འདེབས་པདྨའི་ཕྲེང་མཛེས
Front left margin gter mdzod zhi las gnyen po lha lnga
Location Volume 46, Text 31, Pages 419
Cycle Dpal rta mgrin gnyen po lha lnga snyan brgyud snying po'i yang zhun
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Revealed by Mchog ldan mgon po'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon
  • Author colophon: ཅེས་པའང་ཉེ་བར་གནས་པ་དྲུང་ཡིག་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ལྷ་རྫས་བཅས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།
  • Printer colophon: དཔེ་ཚན་འདི་སྔོན་ཆད་གཏེར་མཛོད་དཀྱུས་སུ་མེད་ཅིང་བལ་ཡུལ་ཞེ་དགོན་གྱི་པར་གསར་འདིར་གསར་བཞག་བྱས་པས་ལུང་རྒྱུན་ལ་ཞིབ་རྟོག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ
སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔའི་ཕྲིན་ལས་དབང་སྐུར་དང་བཅས་པ་གདུག་པ་ཀུན་འཇོམས
Front left margin phrin dbang
Back left margin gter mdzod zhi las gnyen po lha lnga mkhyen brtse
Location Volume 46, Text 32, Pages 421-445
Cycle Dpal rta mgrin gnyen po lha lnga snyan brgyud snying po'i yang zhun
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Mchog ldan mgon po'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon ཅེས་བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རྒྱལ་དབང་པདྨའི་ཞལ་སྐྱིན་གང་གིས་སྨིན་གྲོལ་ཟབ་མོས་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་བཀའི་གནང་བ་བསྩལ་པ་ལྟར། འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་བཀླགས་པས་གྲུབ་པར་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ