Tshe dkar

12 Text(s) Associated with this Deity[edit]

ཟབ་བདུན་རྒྱུད་ཟབ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལས༔ ཚེ་སྐོར་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod sgyu 'phrul tshe skor
Location Volume 4, Text 12, Pages 199-246
Cycle Tshe skor phrin las rgyas pa
Parent Cycle Zab bdun rgyud zab sgyu 'phrul
Authored by Mchog gyur gling pa
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon ཁོ་བོ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ནས་སྤྱན་དྲངས། ཕྱིས་སུ་གནས་མཆོག་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་དཔལ་ཀུན་སྤུངས་པ་པདྨའི་ལྗགས་ལྡན་གྱི་གདན་ས་ཆེན་པོར་གཏན་ལ་ཕབ་རིམ་བཞིན་དུ་ཡི་གེའི་རིས་བྱེད་ཀརྨ་ཚེ་དཔལ་ལོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།
ཟབ་བདུན་རྒྱུད་ཟབ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལས། ཚེ་སྐོར་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་བསྐུར་གསལ་བྱེད་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod sgyu 'phrul tshe skor
Location Volume 4, Text 13, Pages 247-262
Cycle Tshe skor phrin las rgyas pa
Parent Cycle Zab bdun rgyud zab sgyu 'phrul
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon འདི་ལ་རྒྱས་པར་བྱེད་ན་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་བ་དང་རྩ་གསུམ་ཚེ་ཟབ་གང་རུང་གི་སྦྱོར་མཇུག་དང་སྦྲེལ་དགོས་ཀྱང་འདིར་དེ་དག་སྔོན་སོང་སློབ་མ་ལ་དངོས་གཞིའི་རྒྱུན་ཙམ་སྤེལ་བའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་དམིགས་ནས། གཏེར་ཆེན་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
མཆོག་གླིང་ཟབ་བདུན་ཚེ་དཀར་བརྒྱུད་འདེབས་
Front left margin brgyud 'debs
Back left margin gter mdzod mchog gling zab bdun tshe dkar
Location Volume 20, Text 52, Pages 725-726
Cycle Zab bdun tshe dkar
Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon ཅེས་པ་འདི་ནི་སྒྲུབ་གནས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བྲག་དམར་གཡའ་མ་ལུང་གི་ཀེའུ་ཚང་དུ་འཆི་མེད་ཚེའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཞག་བདུན་མ་བགྱིས་པའི་ཐོག་མར་རྟེན་འབྱུང་ཆེད་དུ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ཤར་མར་སྤེལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
མཆོག་གླིང་ཟབ་བདུན་ཚེ་དཀར་མཚམས་སྦྱོར་
Front left margin mtshams sbyor
Back left margin gter mdzod mchog gling zab bdun tshe dkar
Location Volume 20, Text 53, Pages 727-728
Cycle Zab bdun tshe dkar
Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon ཞེས་པའང་གུ་ཎས་ཞབས་ཏོག་ཏུ་སྤེལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་
ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་གདམས་སྐོར་ལས༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ལས་བྱང་པདྨའི་ཕྲེང་བ་
Front left margin las byang
Back left margin gter mdzod mchog gling zab bdun tshe dkar
Location Volume 20, Text 54, Pages 729-761
Cycle Zab bdun tshe dkar
Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
Authored by Mchog gyur gling pa
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon
 • Treasure colophon page 760: ཨེ་མ་བདག་ཉིད་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ མཱ་ར་ཏཱི་ཀར་འཆི་མེད་བསྒྲུབས་པའི་དུས༔ ཚེ་དཔག་མེད་མཇལ་སྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་རྩ་ཞུས༔ ཀུན་གྱི་སྤྱི་སྒྲུབ་ཡང་དྲིལ་འདི་ལས་མེད༔ ད་ལྟ་སྤེལ་ཕངས་རིན་ཆེན་གཏེར་དུ་སྦོས༔ མ་འོངས་མཆོག་གི་མིང་གྱུར་དེ་དང་སྤྲོད༔ འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ གོ་འཕང་བླ་མེད་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔
 • Revealer colophon page 761: ལྷ་སྲས་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས། དགུང་ལོ་ཉེར་བརྒྱད་པ་མེ་ཕོ་འབྲུག་གི་ལོའི་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུའི་ཉི་ཤར་ལ། མདོ་ཁམས་ལྷོ་ཟླ་ཟལ་མོ་སྒང་གི་སའི་ཐིག་ལེ། དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་གནས་ཡེལ་བྲག་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཕུག་གོང་མ་ནས་ལས་ལྡན་གྱི་གྲོགས་བདུན་གྱིས་མཐོང་བར་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཟངས་ཤོག་དམར་པོའི་ངོས་ལས། ལོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་མགོ་ཟླ་བའི་དམར་ཕྱོགས་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས་ཆེན་ལ་རྫོགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་གི་བདུད་རྩིས་སྐལ་བཟང་དུ་གྱུར་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བྲིས་པ་བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་། ཟབ་གཏེར་གྱི་བསྟན་པ་ཕྱོགས་དུས་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག།
ཟབ་བདུན་ཚེ་དཀར་སྨན་མཆོད་
Front left margin gter mdzod mchog gling zab bdun tshe dkar
Location Volume 20, Text 55, Pages 763
Cycle Zab bdun tshe dkar
Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon ཞེས་པའང་ཉེར་མཁོའི་དབང་གིས་བྲག་དམར་གཡའ་མ་ལུང་འཆི་མེད་ཚེའི་ཀེའུ་ཚང་དུ་གུ་ཎས་སོ།།
ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེ་ཡི་ཟབ་པ་ལས༔ ཚེ་འགུགས་པདྨའི་ཞགས་པ་
Front left margin tshe 'gugs
Back left margin gter mdzod mchog gling zab bdun tshe dkar
Location Volume 20, Text 56, Pages 765-775
Cycle Zab bdun tshe dkar
Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon ལྷ་སྲས་རྣམ་རོལ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་ཡེལ་ཕུག་ནམ་མཁའ་མཛོད་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཟངས་ཤོག་གུ་རུའི་ཕྱག་བྲིས་ལས་ཕབ་རིམ་བཞིན་དུ། ཁམས་ཕྱོགས་གནས་ཆེན་ཉེར་ལྔའི་ནང་ཚན་ཡོན་ཏན་ཐུགས་ཀྱི་གནས་མཆོག་དེ་ཝཱི་ཀོ་ཊི་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་མགུལ། ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་པ་སངས་ནམ་གྲུའི་འགྲུབ་སྦྱོར་ལ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བྲིས་ཤིང་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་ཚོགས་རབ་ཏུ་དགེ་བར་གྱུར་པས། བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་བར་ཆད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་ཏེ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །ཤུ་བྷ་ཙི་ཏཾ་ཛཱི་བནྟུ།།
ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་གདམས་སྐོར་ལས། འཆི་མེད་ཚེའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱུན་ཁྱེར་པདྨའི་སྙིང་པོ་
Front left margin las byang bsdus pa
Back left margin gter mdzod mchog gling zab bdun tshe dkar
Location Volume 20, Text 57, Pages 777-789
Cycle Zab bdun tshe dkar
Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon ཟབ་གཏེར་གཉན་པོ་ལ་གཟུ་ལུམ་རས་ཆོད་མ་ཡིན་ཀྱང་གཏེར་གཞུང་ཕྲིན་ལས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུན་དང་རྒྱུན་ཁྱེར་ལྟ་བུར་ལྕོགས་དཀའ་བས། བླ་མ་ལྷ་ལ་གསོལ་བཏབ་གནང་བ་ཞུས་ཏེ་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུར་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་བྱེ་བྲག་གསུང་མཆོག་པདྨའི་རྫོང་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།
ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ལས། ཚེ་དཔག་མེད་རིགས་ལྔ་སྤྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་སྐུར་མཚམས་སྦྱོར་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod mchog gling zab bdun tshe dkar
Location Volume 20, Text 58, Pages 791-828
Cycle Zab bdun tshe dkar
Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon ཅེས་པ་འདིའང་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཉིད་དང་། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་ལུང་གསེར་གྱི་ཅོད་པན་ཐོད་དུ་བཅིངས་ཤིང་། གནམ་སའི་དབང་ཕྱུག་སྡེ་དགེ་ཆོས་རྒྱལ་དཔལ་ལྡན་འཆི་མེད་རྟག་པའི་རྡོ་རྗེ་སྲས་ཡུམ་ཟུང་གི་དགོངས་པ་རྗེས་སུ་བསྒྲུབ་སླད། པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏཱའི་སི་ཏུའི་བཀའ་འབངས་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་རྩལ་གྱིས། བྲག་དམར་གཡའ་མ་ལུང་འཆི་མེད་ཚེའི་ཀེའུ་ཚང་དུ་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་སྒོ་ཐོག་མར་ཕྱེས་ཤིང་། རིམ་བཞིན་གངས་ཅན་མགོན་པོ་ཀར་འབྲུག་སི་ཏུ་དཔའ་བོ་ཡབ་སྲས། སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། ལྷ་ལྡན་མིའི་དབང་པོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྐྱེས་ཆེན་ཆེ་ཕྲ་དུ་མ་ལ། སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་མཚམས་སྦྱོར་བཅས་འདི་ལྟར་སྤེལ་བ་ལ་བར་ཆད་མེད་ཅིང་ཕྲིན་ལས་གོང་འཕེལ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་གྱུར་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོར་རང་གཙིགས་སུ་བཟུང་སྟེ་མཱ་ར་ཏཱི་ཀ་གཉིས་པ་གཡའ་མ་ལུང་རྡོ་རྗེའི་ཀེའུ་ཚང་དུ་དབུ་བཟུང་། བཀྲ་ཤིས་དབུ་མའི་ཐང་ཆེན་པོར་མཇུག་རྫོགས་པར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་
གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་
Front left margin dag snang
Back left margin gter mdzod rgyas las mkhyen brtse'i mi tra snying thig
Location Volume 49, Text 21, Pages 239-250
Cycle Tshe sgrub ye shes snying po
Parent Cycle Grub chen mi tra'i snying thig
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon
 • Revealer colophon: དག་སྣང་མི་ཏྲའི་ཚེ་དཀར་གྱི་མན་ངག་གསང་བའི་སྙིང་པའོ།། ༧འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་དག་སྣང་ཡང་དག་པའོ
 • Printer colophon: དཔེ་ཚན་འདི་སྔོན་ཆད་གཏེར་མཛོད་དཀྱུས་སུ་མེད་ཅིང་། བལ་ཡུལ་ཞེ་དགོན་གྱི་པར་གསར་འདིར་གསར་བཞག་བྱས་པས་དབང་ལུང་གི་རྒྱུན་ལ་ཞིབ་རྟོག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།།
མི་ཏྲའི་ཚེ་དཀར་དམར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན་
Front left margin chog sgrig
Back left margin gter mdzod rgyas las mkhyen brtse'i mi tra snying thig
Location Volume 49, Text 22, Pages 251-258
Cycle Tshe sgrub ye shes snying po
Parent Cycle Grub chen mi tra'i snying thig
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Revealed by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon
 • First colophon page 251: ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ
 • Second colophon page 255: ཞེས་པའང་སྟག་ཚང་གི་སྒྲུབ་གྲྭ་རྣམས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བས་མཚམས་སྦྱར་ནས། ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བགྱིས་པ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག
 • Third colophon page 257: ཉེར་མཁོའི་ཆེད་གཏེར་གཞུང་ནས་ཟུར་དུ་བཀོལ་བའོ།།
 • Fourth colophon page 258: ཞེས་རྗེ་བླ་མའི་དག་སྣང་མི་ཏྲའི་ཚེ་དཀར་གྱི་ཚོགས་མཆོད་འདིའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྦྱར་བའོ
 • Printer colophon page 258: དཔེ་ཚན་འདི་སྔོན་ཆད་གཏེར་མཛོད་དཀྱུས་སུ་མེད་ཅིང་། བལ་ཡུལ་ཞེ་དགོན་གྱི་པར་གསར་འདིར་གསར་བཞག་བྱས་པས་དབང་ལུང་གི་རྒྱུན་ལ་ཞིབ་རྟོག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།།
དག་སྣང་མི་ཏྲའི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཚེ་སྐོར་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་དཔལ་སྟེར
Front left margin chog sgrig
Back left margin gter mdzod rgyas las mkhyen brtse'i mi tra snying thig
Location Volume 49, Text 23, Pages 259-272
Cycle Tshe sgrub ye shes snying po
Parent Cycle Grub chen mi tra'i snying thig
Authored by Khyentse, Dilgo
Revealed by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon
 • Author colophon: འདི་ནི་དིལ་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེ་༧འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་ཡིན་ངེས་སུ་འདུག་ཀྱང་། འདི་མན་མཛད་འཕྲོ་ལུས་པའམ་མཇུག་བོར་ཟག་གིས་གནས་སྐབས་མ་རྙེད་ཀྱང་། སླད་ནས་ཐབས་འཚོལ་གྱིས་རྙེད་ན་དཀྱུས་སུ་འཇུག་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་དྭགས་པོ་སྤྲུལ་སྐུས་ཞུ་ཞིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལགས་སོ
 • Printer colophon: དཔེ་ཚན་འདི་སྔོན་ཆད་གཏེར་མཛོད་དཀྱུས་སུ་མེད་ཅིང་། བལ་ཡུལ་ཞེ་དགོན་གྱི་པར་གསར་འདིར་གསར་བཞག་བྱས་པས་དབང་ལུང་གི་རྒྱུན་ལ་ཞིབ་རྟོག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།།