'jam dpal rdzogs pa chen po

3 Text(s) Associated with this Deity[edit]

འཇམ་དཔལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་དང་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ཆོག་བསྒྲིག་སྣང་སྟོང་འོད་ལྔའི་རྒྱ་ཅན་
Front left margin chog bsgrigs
Back left margin gter mdzod 'jam dpal rdzogs chen
Location Volume 16, Text 38, Pages 733-786
Cycle 'jam dpal rdzogs chen
Authored by Dalai Lama, 5th
Revealed by sar ban phyogs med
Colophon ཅེས་འཇམ་དཔལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་དང་སྨིན་བྱེད་ཆོག་སྒྲིག་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བ་མཐོང་ཆོག་སྣང་སྟོང་འོད་ལྔའི་རྒྱ་ཅན་འདི་ནི་བྱང་པ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུས་ཐོག་དྲངས་གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་གྱི་བསྟན་འཛིན་དུ་མ་དང་ཁྱབ་བདག་བཀའ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོའི་རིགས་ཀྱི་དབོན་རིན་པོ་ཆེ། རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གླིང་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་འདིའི་བཀའ་རྫོགས་ལུང་རྫོགས་སུ་ཕུལ་བའི་ཚེ་སྣ་ནམ་པ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་བློ་བཟང་པདྨ་ཕྲིན་ལས། བཻ་རོའི་ཡང་སྲིད་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གཏེར་བདག་གླིང་པ། བཀྲ་བཟང་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཐུགས་མཆོག་འོད་འབར་གསུམ་གྱིས་འཁྲུགས་བསྡེབས་ཤིག་གྱིས་ཞེས་གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་དང་དུ་བླངས་ཏེ། གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་རའི་ཟློས་གར་རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་ཟུར་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་གྱི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཅུང་ཟད་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་ཟ་ཧོར་གྱི་སྔགས་བན་གང་ཤར་རང་གྲོལ་གྱིས་གཏེར་བྱོན་རྡོ་རྗེའི་གསུང་རང་སོར་བཞག །ཆོས་རྒྱལ་དཔལ་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པའི་ལྷན་ཐབས་རྣམས་དང་བསྟུན། ཁ་འགེང་དགོས་པ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆེད་ཀྱི་གཏེར་གསར་ཚེ་དཔག་མེད་ཡེ་ཤེས་འོད་མཆོག་ནས་བླངས་ཏེ་བག་ཡོད་ཅེས་པ་ཆུ་གླང་ནག་པ་ཟླ་བའི་དཀར་ཆའི་བཟང་པོ་གཉིས་པ་ལ་རང་བྱུང་འཕགས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་པོ་ཏ་ལར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པས་བགྱིས་པ་སརྦ་ཛ་ཡནྟུ
ཟབ་མོ་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཆ་ལག༔ འཇམ་དཔལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod rdzogs chen 'jam dpal snying tig
Location Volume 59, Text 14, Pages 447-472
Cycle 'jam dpal snying thig
Parent Cycle Dam chos rdzogs pa chen po sde gsum
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཡེལ་ཕུག་ནམ་མཁའ་མཛོད་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་མཐོང་གྲོལ་བདུད་རྩི་ལྔ་ཤོག་ལས། སྒྲུབ་གནས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བདེ་ཆེན་པདྨ་ཤེལ་ཕུག་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་རིམ་བཞིན་གཟིམས་ཆུང་འཆི་མེད་པདྨོ་བཀོད་པར་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག
འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་དུམ་བུ་མཐར་ཐུག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལྟར་བཀྲལ་བ་ཚིག་དོན་སྙིང་པོ་
Front left margin rgyud 'grel
Back left margin gter mdzod rdzogs chen 'jam dpal snying tig
Location Volume 59, Text 15, Pages 473-482
Cycle 'jam dpal snying thig
Parent Cycle Dam chos rdzogs pa chen po sde gsum
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon ཅེས་པའང་དགེ་སློང་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་རཏྣ་བི་ཛ་ཡས་དྲིས་ཤིང་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱི་དགོངས་པའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་སྨྲས་རིམ་བཞིན་དུ་བསྐུལ་བ་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཡི་གེར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །འདི་ཉིད་སློབ་དཔོན་མཉྫུ་ཤྲཱི་མི་ཏྲའི་བྱིན་རླབས་ལས་རང་ཤར་བ་ལྟར་ཡི་གེར་བཀོད་པའི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཉེར་ལེན་ལས། རིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་གི་ཤོག་སེར་ཡང་རྩོལ་མེད་དུ་འབེབས་གྲུབ་པའི་བདག་པོའི་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པས་ན། འཇམ་དཔལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆ་ལག་ཏུ་གཞག་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །སརྦདཱམངྒལམཤྲཱིཡོབྷབཏུ།། །།