Sar ban phyogs med


སར་བན་ཕྱོགས་མེད་
sar ban phyogs med

Sarben Chokme

About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Shelkar Za
Links
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: སར་བན་ཕྱོགས་མེད་ (sar ban phyogs med)

Page #s for bio of this person: 524 to 524

Folio #s for bio of this person: 92b4 to 92b6

།གཏེར་སྟོན་སར་བན་ཕྱོགས་མེད་ནི། གུ་རུ་པདྨའི་གསང་ཡུམ་ཇོ་མོ་ཤེལ་བཟའ་སྒྲོན་སྐྱིད་ཀྱི་སྐྱེ་བ་སྟེ་མོན་སྤ་གྲོའི་ཕྱོགས་སུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་འཆང་། འདིས་སྟག་ཚང་སེང་གེ་དཔལ་ཕུག་གི་རྡོ་བ་གཡུ་ཕྲ་ཅན་ནས་འཇམ་དཔལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྐོར་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས། བར་སྐབས་ནས་ཚེ་བདག་མཁན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་འཇམ་དཔལ་ཞི་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩ་བར་བཞག་པས་དར་རྒྱས་ཆེ་བ་ལས་ཁོ་བོས་ཀྱང་དབང་རྒྱུན་ཙམ་ཞིག་ཐོབ་བོ།

gter ston sar ban phyogs med ni/_gu ru pad+ma'i gsang yum jo mo shel bza' sgron skyid kyi skye ba ste mon spa gro'i phyogs su 'khrungs/_rten sngags 'chang /_'dis stag tshang seng ge dpal phug gi rdo ba g.yu phra can nas 'jam dpal rdzogs pa chen po'i chos skor cha lag dang bcas pa spyan drangs/_bar skabs nas tshe bdag mkhan po rnams kyis 'jam dpal zhi sgrub kyi rtsa bar bzhag pas dar rgyas che ba las kho bos kyang dbang rgyun tsam zhig thob bo


List of Cycles Associated with this Person

  1. 'jam dpal rdzogs chen (1 of 1 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. འཇམ་དཔལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་དང་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ཆོག་བསྒྲིག་སྣང་སྟོང་འོད་ལྔའི་རྒྱ་ཅན་ (Vol. 16, Text 38)