Search results

 • Terdzo-KA-010 (category Biographies - Hagiography - rnam thar)
  འི་དབྱངས་སྙན་ sprul pa'i gter chen mchog gyur bde chen gling pa'i rnam thar gsol 'debs bkra shis 'khyil ba'i dbyangs snyanAlternate Title: མཆོག་གླིང་གསོལ་འདེབས
  15 KB (1,097 words) - 16:58, 1 February 2019
 • Terdzo-KA-011 (category Biographies - Hagiography - rnam thar)
  po'i sgra dbyangsAlternate Title: འཇམ་མགོན་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས ('jam mgon rnam thar gsol 'debs) by  འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ (Jamgön Kongtrul) Volume 1 (ཀ) /
  16 KB (1,051 words) - 23:53, 29 December 2017
 • Terdzo-GA-002 (category Biographies - Hagiography - rnam thar)
  གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ gter chen chos kyi rgyal po'i rnam thar gsol 'debs by  གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Terdak Lingpa Gyurme
  21 KB (1,438 words) - 06:06, 7 November 2018
 • Terdzo-KA-009 (category Biographies - Hagiography - rnam thar)
  dbang po'i rnam thar gsol 'debs bkra shis 'khyil ba'i sgra dbyangsAlternate Title: མཁྱེན་བརྩེའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ (mkhyen brtse'i rnam thar gsol 'debs)
  21 KB (1,468 words) - 12:57, 29 December 2017
 • Terdzo-DA-012 (category Biographies - Hagiography - rnam thar)
  གུས་གདུང་བའི་ཏམྦུ་ར་ mkha' 'gro'i gtso mo ye shes mtsho rgyal gyi rnam thar mdor bsdus sgo nas gsol ba 'debs pa mos gus gdung ba'i tam+bu ra by
  29 KB (2,191 words) - 21:19, 6 February 2019
 • Terdzo-ZI-009 (category Biographies - Hagiography - rnam thar)
  pas lung rgyun la zhib rtog dgos pa yin noNotes Front left-side note: gnas rnam Back left-side note: gter mdzod rgyas las mi pham Links No TBRC link //
  23 KB (1,922 words) - 12:30, 29 December 2017
 • Terdzo-HAA-003 (category Biographies - Hagiography - rnam thar)
  ས་འཁྱིལ་པའི་དབྱངས་སྙན་ sprul pa'i gter chen mchog gyur gling pa'i rnam thar gsol 'debs bkra shis 'khyil pa'i dbyangs snyan by  འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
  26 KB (1,975 words) - 15:04, 25 October 2018
 • Terdzo-TI-043 (category Biographies - Hagiography - rnam thar)
  ་པ་བོན་ལུགས་ལྟར་བསྟན་པ་ rgyal sras gu ru pad+ma 'byung gnas kyi rnam par thar pa mdor dril bar bsgrags pa bon lugs ltar bstan pa by  འཇམ་དབྱངས་
  42 KB (3,379 words) - 23:03, 28 December 2017
 • Terdzo-KA-004 (category Biographies - Hagiography - rnam thar)
  Shechen manuscript. གུ་རུའི་རྣམ་ཐར་རྡོ་རྗེའི་རྒྱན་ཕྲེང་ gu ru'i rnam thar rdo rje'i rgyan phreng by  འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ (Jamgön Kongtrul) revealed
  59 KB (4,626 words) - 16:44, 30 March 2018
 • Terdzo-KA-003 (category Biographies - Hagiography - rnam thar)
  ོལ་འདེབས་ངོ་མཚར་ཨུ་དུམྦ་རའི་ཕྲེང་མཛེས་ o rgyan gu ru rin po che'i rnam thar bka'i thang yig gi don bsdus gsol 'debs ngo mtshar u dum+ba ra'i phreng
  55 KB (4,256 words) - 17:34, 29 December 2017
 • Terdzo-HAA-002 (category Biographies - Hagiography - rnam thar)
  བསྡོམས་རྒྱལ་བསྟན་ཉིན་བྱེད་འོད་སྣང་ sprul pa'i gter ston chen mo'i rnam thar gyi sa bon zhal gsung ma dang /_gter 'byung 'ga' zhig 'bel gtam sna tshogs
  43 KB (3,463 words) - 15:05, 25 October 2018
 • Terdzo-KA-001 (category Biographies - Hagiography - rnam thar)
  rabs chos 'byung nor bu'i phreng baAlternate Title: རྣམ་ཐར་ཟངས་གླིང་མ་ (rnam thar zangs gling ma) by  ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ (Nyangral Nyima Özer) revealed
  552 KB (47,351 words) - 07:03, 30 December 2017
 • Terdzo-KA-005 (category Biographies - Hagiography - rnam thar)
  pa'i lo chen bai ro tsa na'i rnam thar pad+ma'i dga' tshalAlternate Title: བཻ་རོའི་རྣམ་ཐར་པདྨའི་དགའ་ཚལ (bai ro'i rnam thar pad+ma'i dga' tshal) by  འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
  181 KB (15,464 words) - 16:44, 30 March 2018
 • Terdzo-KA-002 (category Biographies - Hagiography - rnam thar)
  kyi rnam par thar pa gsal bar byed pa'i yi ge yid ches gsum ldanAlternate Title: སློབ་དཔོན་པདྨའི་རྣམ་ཐར་རྒྱ་གར་ལུགས་ (slob dpon pad+ma'i rnam thar rgya
  129 KB (11,265 words) - 15:10, 29 December 2017
 • Terdzo-HAA-005 (category Biographies - Hagiography - rnam thar)
  གཏེར་ཆེན་རྣམ་ཐར་ལས་འཕྲོས་པའི་དྲིས་ལན་བཀྲ་ཤིས་དབྱངས་སྙན་བསྐུལ་བའི་དྲི་བཞོན་ gter chen rnam thar las 'phros pa'i dris lan bkra shis dbyangs snyan bskul ba'i dri bzhon
  115 KB (9,637 words) - 15:34, 25 October 2018
 • Terdzo-HAA-009 (category Biographies - Hagiography - rnam thar)
  mtsho'i zhabs kyi 'das rjes kyi rnam par thar pa ngo mtshar nor bu'i snang baAlternate Title: འདས་རྗེས་རྣམ་ཐར་ ('das rjes rnam thar) by  ཀརྨ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ་
  133 KB (11,007 words) - 18:44, 25 October 2018
 • Terdzo-HAA-006 (category Biographies - Hagiography - rnam thar)
  ་པའི་དབྱངས་སྙན་ gter chen mchog gyur gling pa'i thun mong phyi yi rnam thar bkra shis skye ba lnga pa'i dbyangs snyan by  པདྨ་ཡེ་ཤེས་ (Pema Yeshe)
  207 KB (16,763 words) - 16:15, 25 October 2018
 • Terdzo-HAA-008 (category Biographies - Hagiography - rnam thar)
  smig rgyu'i bdud rtsiAlternate Title: འཁྲུངས་རབས་རྣམ་ཐར་ ('khrungs rabs rnam thar) by  འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ (Jamgön Kongtrul) Volume 65 (ཧཱ་) / Pages 805-876
  211 KB (18,014 words) - 18:53, 25 October 2018
 • Terdzo-HAA-001 (category Biographies - Hagiography - rnam thar)
  mkhyen brtse'i dbang po kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan dpal bzang po'i rnam thar mdor bsdus pa ngo mtshar u dum+ba ra'i dga' tshal by  འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
  870 KB (73,573 words) - 18:40, 22 February 2019
 • Terdzo-KA-006 (category Biographies - Hagiography - rnam thar)
  baAlternate Title: གཏེར་སྟོན་བརྒྱ་རྩའི་རྣམ་ཐར (gter ston brgya rtsa'i rnam thar) by  འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ (Jamgön Kongtrul) Volume 1 (ཀ) / Pages 341-765
  1.26 MB (109,587 words) - 11:15, 29 December 2017

View (previous 20 | next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)