Rgyal po chen po rnam thos sras mdung dmar can

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

3 Text(s) in this Cycle[edit]

རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས་མདུང་དམར་ཅན་གྱི་རྒྱུད་སྒྲུབ་ཐབས་མན་ངག་དང་བཅས་པའི་སྐོར་
Front left margin rtsa gzhung
Back left margin gter mdzod rgyas las rnam sras gter kha zung
Location Volume 50, Text 61, Pages 877-956
Cycle Rgyal po chen po rnam thos sras mdung dmar can
Revealed by gnyal pa nyi ma shes rabkhro phu lo tsA ba byams pa'i dpal
Colophon འདིའི་བེ་བུམ་གྱི་དཔེ་ཕྱོགས་འདིར་ཡོད་རྣམས་རྒྱུན་གཅིག་པ་ལྟ་བུར་སོང་བས་ཆད་ལྷག་དང་མ་དག་པའི་རིགས་ཕལ་ཆེར་འཆོས་མ་ཤེས་པས་དཔེ་ཁུང་དག་རྙེད་ན་ཞུ་དག་དཔྱིས་ཕྱིན་དགོས་པ་ཡོད་དོ་
རྒྱལ་ཆེན་ནང་སྒྲུབ་མདུང་དམར་ཅན་རྩ་སྒྲུབ་རྟ་སྔོན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ
Front left margin nang sgrub mdung dmar
Back left margin gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
Location Volume 61, Text 60, Pages 711-718
Cycle Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Revealed by Gnyal pa nyi ma shes rab
Colophon རྒྱལ་ཆེན་ནང་སྒྲུབ་མདུང་དམར་ཅན་རྩ་སྒྲུབ་རྟ་སྔོན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ
མདུང་དམར་ཅན་ཡང་གསང་ཕྱག་མཚན་བཞི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ
Front left margin yang gsang phyag mtshan 4
Back left margin gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
Location Volume 61, Text 62, Pages 729-731
Cycle Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Revealed by Gnyal pa nyi ma shes rab
Colophon མདུང་དམར་ཅན་ཡང་གསང་ཕྱག་མཚན་བཞི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ