Bal po'i glang chen bcas chog rab zab

Revision as of 21:19, 3 January 2018 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Notes about this cycle

This cycle was rediscovered by Jamyang Khyentse Wangpo

1 Text(s) in this Cycle[edit]

གླང་ཆེན་བཅས་ཆོག་རབ་ཏུ་ཟབ་པ་
Front left margin rin chen nor 'beb
Back left margin gter mdzod rgyas las bal po'i glang bcas
Location Volume 50, Text 30, Pages 463-469
Cycle Bal po'i glang chen bcas chog rab zab
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by bal po a hU~M 'bar'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon
  • Revealer colophon: གཏེར་སྟོན་བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་གིས་སྤ་གྲོ་ཅལ་གྱི་བྲག་དམར་ནས་འབྲུག་གི་ལོ་སྟོན་ཟླ་ར་བའི་ཉ་ལ་སྤྱན་དྲངས་པའི་གདམས་ངག་ཁྱད་པར་ཅན་ནོ། །ཤུ་བྷཾ།
  • Author colophon: འདི་རཏ་གཏེར་ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ཀྱི་ས་དཔྱད་ལས་གསུངས་པའི་གླང་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་འབྱུང་བའི་བཅས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱས་ན་ལེགས་ཞེས་རྗེ་པདྨ་དབང་གིས་གསུངས་སོ