Mkha' 'gro rdo rje sder mo

2 Text(s) Associated with this Deity[edit]

ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེ་ཟབ་ཀྱི༔ ཆ་ལག་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod drag las mchog gling rdo rje sder mo
Location Volume 53, Text 18, Pages 497-504
Cycle Las kyi mkha' 'gro rdo rje sder mo
Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
Authored by Mchog gyur gling pa
Revealed by Mchog gyur gling pa
ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པའི་ཆ་ལག །ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོའི་དབང་ཆོག་གསལ་བར་བཀོད་པ་གཡུའི་བུམ་བཟང་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod drag las mchog gling rdo rje sder mo
Location Volume 53, Text 19, Pages 505-514
Cycle Las kyi mkha' 'gro rdo rje sder mo
Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon ཅེས་པའང་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཉིད་ཀྱིས་བཀའ་ཡིས་རྗེས་སུ་གནང་ཞིང་སྲས་ཡུམ་ཟུང་གིས་གསུང་བསྐུལ་མཛད་པ་ལྟར། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་འཕགས་མཆོག་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོའི་མདུན་རོལ་གྲུབ་པའི་བསྟི་གནས་བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་སྐྱེད་ཚལ་གྱིས་མཛེས་པའི་དབེན་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་གླིང་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ