Khyung dmar

3 Text(s) Associated with this Deity[edit]

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱ་ཁྱུང་དམར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་
Front left margin rjes gnang
Back left margin gter mdzod zhi las nyang gter khyung dmar
Location Volume 46, Text 21, Pages 285-295
Cycle Ye shes kyi bya khyung dmar po
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
Colophon
  • Treasure colophon page 288: དེས་ནི་གསོས་པར་མ་གྱུར་ན༔ བདག་འདྲ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ གདམས་ངག་མི་ཤེས་ཁས་བླངས་ཡིན༔ པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྡོ་རྗེ་གཤོག་རྒོད་རྩལ་གྱི་སྨྱོ་འདྲེ་རབ་ཏུ་ཞི་བྱེད་གདམས་པའོ༔ མངྒ་ལཾ།།
  • Author colophon page 295: ཅེས་པའང་སྔགས་རིག་འཛིན་པ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་བཞེས་བཞིན་གསལ་བར་བྱས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོའི་ཆ་ལག་ཁྱུང་སྒྲུབ་བདུད་འདུལ་ནག་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་གདུག་པ་ཀུན་འཇོམས་
Front left margin phrin dbang
Back left margin gter mdzod zhi las ma ti'i khyung dmar
Location Volume 46, Text 33, Pages 447-474
Cycle Khyung sgrub bdud 'dul nag mo
Parent Cycle Bdud 'dul drag mo'i chos skor
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Ma ti rat+na
Colophon ཅེས་པ་འདིའང་རྩ་བའི་གཞུང་དང་། ཆོས་འདིར་རང་བྱན་ཆུད་པའི་རིག་པ་འཛིན་པ་དག་གི་ཡིག་ཆའི་བཅུད་བླངས་ཏེ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
ཁྱུང་དམར་མེའི་གཤོག་པ་ཅན་གྱི་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་
Front left margin phrin dbang
Back left margin gter mdzod zhi las bdud 'joms khyung dmar
Location Volume 46, Text 45, Pages 629-638
Cycle Khyung dmar me'i gshog pa can
Authored by Dri med zhing skyong mgon po
Revealed by bdud 'joms rol pa rtsal
Colophon ཟབ་གཏེར་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་བཅུད་གཅིག་དྲིལ་ནས། །ཟབ་ལ་ཉུང་བསྡུས་གཞུང་དོན་མ་འཁྲུགས་བསྡེབས། །ཟབ་མོའི་བརྒྱུད་པ་ཉེ་བ་གཙོ་བགྱིས་ཏེ། །ཟབ་ཆོས་གོང་མའི་བྱིན་རླབས་ཆེད་ཁ་སྐོང་། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྗེ་བཙུན་ཀཿཐོག་པའི། །ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པ་ཡོངས་ལ་མཁོ་བའི་ཕྱིར། །ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་རྨོངས་པ་དེས། །ཆོས་རྒྱུན་ཆུ་བོའི་ཀླུང་ལྟར་རྒྱས་ཕྱིར་སྤེལ། །ཤུ་བྷཾ་སརྦ་མངྒ་ལཾ།།