Gnod sbyin shan pa dmar nag


2 Text(s) Associated with this Deity[edit]

རྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པའི་བཀའ་སྲུང་གནོད་སྦྱིན་ཤན་པ་དམར་ནག་གི་ཕྲིན་ལས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་གློག་ཞགས་འཁྱིལ་པ་
Front left margin phrin rjes
Back left margin gter mdzod rat gling gnod sbyin shan dmar
Location Volume 38, Text 37, Pages 499-511
Cycle Rta mgrin gsang ba 'dus pa
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Rat+na gling pa
Colophon ཅེས་ཉེར་མཁོའི་ཆེད་དུ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་གཞུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་སྟེ་གསལ་བྱེད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་བཅས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
གནོད་སྦྱིན་བཤན་པ་དམར་ནག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་གཏེར་ཁ་གཉིས་ལྡན་གྱི་ལུགས་བཞིན་བཀོད་པ
Front left margin gnod sbyin shan dmar
Back left margin gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
Location Volume 61, Text 53, Pages 633-642
Cycle Rta mgrin gsang ba 'dus pa
Parent Cycle Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Revealed by Pad+ma las 'brel rtsalRat+na gling pa
Colophon གནོད་སྦྱིན་བཤན་པ་དམར་ནག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་གཏེར་ཁ་གཉིས་ལྡན་གྱི་ལུགས་བཞིན་བཀོད་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ་