Zab gsang pad+ma'i snying thig


1 Text(s) in this Cycle[edit]

ཟབ་གསང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཕྱུགས་ཀྱི་ནད་རིགས་བཅོས་པའི་ཡིག་ཆུང་
Front left margin phyugs bcos
Back left margin gter mdzod srung ba'i las tshogs stag sham
Location Volume 45, Text 19, Pages 219-230
Cycle Zab gsang pad+ma'i snying thig
Authored by Stag sham nus ldan rdo rje
Revealed by Stag sham nus ldan rdo rje
Colophon རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་སྟག་ཤམ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེས་གཏེར་ནས་གདན་དྲངས་དག་པར་ཤོག་སེར་ལས་དགོངས་བཤུས་བྱས་པ་ཡིན་