Terdzo-ZHI-016

Revision as of 00:39, 30 December 2017 by Jeremi (talk | contribs) (Text replacement - "= Tsagli = {{TsagliCall}} " to "{{TsagliCall}} ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-ZHI-016.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

གནམ་ཆོས་དཔལ་རྣོ་བཀྲའི་སྐོར་ལས་རྟ་གཟུངས་

gnam chos dpal rno bkra'i skor las rta gzungs

by  སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ (Mingyur Dorje)
revealed by  སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ (Mingyur Dorje)
in cycle  གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་ (Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor)
Volume 51 (ཞི) / Pages 217-218 / Folios 1a1 to 1b3

Tibetan Text

གནམ་ཆོས་དཔལ་རྣོ་བཀྲའི་སྐོར་ལས་རྟ་གཟུངས་བཞུགས་སོ༔ ཧྱ་གྲཱི་བ་ལ་ན་མོ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་མན་ཆད་ནས༔ བར་དུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང༔ ཐ་མར་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང༔ ཡང་མཐའ་རྣལ་འབྱོར་ཆེ་གེ་ཡན༔ དེ་ཡི་བར་གྱི་ལྷ་སྲིན་རྣམས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་དམ་ལ་ཤོག༔ ཁྱད་པར་རྟ་ལ་གནོད་བྱེད་པའི༔ རྟ་ཡི་གདོན་བགེགས་བཅུ་པོ་ཡང༔ རྟ་གདོན་དམར་ནག་ཆེན་པོ་ནི༔ རྟ་ཡི་མགོ་ཅན་ལུས་མདོག་སྨུག༔ ལག་ན་མཁར་གོང་ལྕགས་ཀྱུ་འཛིན༔ ཁྱོད་ཀྱང་བདག་གི་དམ་ལ་ཤོག༔ ཏདྱ་ཐཱ༔ ཨོཾ་ར་སི་ར་སི༔ སི་ལི་སི་ལི༔ གོ་ར་བྷ་དྷི༔ ཡཾ་ཡ་ཡཾ་ཡ༔ པི་རི་འགའ་ཡ༔ པི་རི་འགའ་ཡ༔ ཧ་རི་ཧ་རི༔ ཧོ་ར་ཧོ་ར༔ དྷ་ཟོ་དྷ་ཟོ༔ ཏ་ཐི་ཏ་ཐི༔ ཏད་ཏྲཾ་ཏད་ཏྲཾ༔ ས་ས་མ་མ༔ ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ༔ ཡ་ཡཱ་ཡ་ཡཱ་སྭཱ་ཧཱ༔ རྟ་གདོན་རྣམས་ཀྱིས་གཟུངས་འདི་ཉོན༔ ཏདྱ་ཐཱ༔ ཙི་ལིཾ་ཙི་ལིཾ༔ ཧོ་ར་ཧོ་ར༔ ཏ་ཐེ་ཏ་ཐེ༔ རང་ཏེ་ཏེ༔ རང་ཏེ་ཏེ༔ རྟ་གདོན་རྣམས་ཀྱིས་མི་ཚུགས་པ་ལ་སྭཱ་ཧཱ༔ རྟ་བགེགས་རྣམས་ཀྱིས་གཟུངས་འདི་ཉོན༔ ཏདྱ་ཐཱ༔ ཧ་ལ་ཧ་ལ༔ མ་ཧཱ་མ་ཧཱ༔ འགུ་རུ་ཡོ་ག་མ་མ༔ གྒོ་ར་རཀྵ༔ པ་ཏི་པ་ཏི༔ ད་ཧོན་ཆོན་ད་ཧོན་ཆོན༔ མ་ར་མ་ར༔ ཡ་ཐེཾ་ཡ་ཐེཾ༔ བུན་ས་བུན་ས༔ ད་ཧ་ན་ད་ཧ་ན༔ རྟ་བགེགས་རྣམས་ཀྱིས་མི་ཚུགས་པ་ལ་སྭཱ་ཧཱ༔ རྟ་བདུད་རྣམས་ཀྱིས་གཟུངས་འདི་ཉོན༔ ཏདྱ་ཐཱ༔ འཛ་ཛ་འཛ་ཛ༔ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ༔ ཡ་ཡ་ཡ་ཡ༔ ཕཊ་ཕཊ༔ མ་ར་མ་ར༔ ཨ་ནུ་ཙི་རི༔ རི་མཾ་རི་མཾ༔ མོཾ་ག་ཏེ་ཧེ་དུ༔ ཡ་ཏ་ཡ་འདའ༔ ཧེ་དུན་ཏེ་ཧེ་དུན་ཏེ༔ ཥན་ཙམ་ཀྵོ༔ ཥན་ཙམ་ཀྵོ༔ ཀྵེ་ཏ་འགུ་ཡ༔ ཀྵེ་ཏ་འགུ་ཡ༔ རྟ་བདུད་རྣམས་ཀྱིས་མི་ཚུགས་པ་ལ་སྭཱ་ཧཱ༔ རྟ་གཟུངས་རྫོགས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ ཁ་ཐཾ༔ གུ་ཧྱ༔ ྈྈྈྈ ྈྈ ྈ ཞེས་པ་སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་མེ་སྤྲེལ་འབྲུག་ཟླའི་ཉེར་གཅིག་ནུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་དངོས་སུ་གསུངས་པའོ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).