Terdzo-PHI-079Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-PHI-079.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

ཞིག་གླིང་གི་གཏེར་བྱོན་དམག་ཟློག་ཉེར་ལྔ་ལས་རྒྱལ་ཆེན་མཆོད་ཐབས་དང་གཏོར་ཟློག་མདོས་རྣམས་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ལག་ལེན་བཀླག་ཆོག་མཐོང་བས་དོན་རྟོགས་

zhig gling gi gter byon dmag zlog nyer lnga las rgyal chen mchod thabs dang gtor zlog mdos rnams nyams su blang ba'i lag len bklag chog mthong bas don rtogs

by  རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་ (Rinchen Namgyal)
revealed by  ཞིག་པོ་གླིང་པ་ (Zhikpo Lingpa)
in cycle  དམག་ཟློག་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ (Dmag zlog nyi shu rtsa lnga)
Volume 44 (ཕི) / Pages 847-888 / Folios 1a1 to 21b2

Tibetan Text

༄༅། །ཞིག་གླིང་གི་གཏེར་བྱོན་དམག་ཟློག་ཉེར་ལྔ་ལས་རྒྱལ་ཆེན་མཆོད་ཐབས་དང་གཏོར་ཟློག་མདོས་རྣམས་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ལག་ལེན་བཀླག་ཆོག་མཐོང་བས་དོན་རྟོགས་བཞུགས་སོ། ། གུ་རུྴྨ་བྷ་ག་བཱན་ནུ་བྷ་བ་བ་ལ་དུཥྚཔ་ཏི་ན་མཿཤ་ར་ཎ་གཙྪ་མི། ཀུན་བཟང་སྟོན་པ་འོད་དཔག་མེད་མགོན་གྱི། །སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེའི་གར་མཁན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །གང་དང་དབྱེར་མེད་འ༵གྱུར་མེ༵ད་རྡོ༵་རྗེ༵འི་སྡེ། །དྲིན་ཆེན་བླ་མ་མཆོག་དེས་ཤིས་པ་སྩོལ། །པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་འཁྲུལ་མེད་ཟབ་གཏེར་བདག །གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རིག་འཛིན་ཞིག་པོ་གླིང་། །བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གཞན་ཕན་རྡོ་རྗེ་སོགས། །རིམ་བྱོན་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ཕྱག་གི་ཡུལ། །རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོ་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཆེན་བཞི། །དཔལ་མགོན་བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔ་མཆོད་བསྙེན་ནས། །སྲུང་ཟློག་གསད་གསུམ་ལ་བརྟེན་མཐའ་དམག་དཔུང་། །མཐར་བྱེད་ལག་ལེན་སྙིང་པོ་འདིར་བྲི་བྱ། །དེ་ཡང་འདིར་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ ནོད་ཅིང་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྲོག་དབང་ལེགས་པར་ཐོབ་ནས་ཁས་བླངས་པའི་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པ་བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་སོན་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་རིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་དང་། སྒོམ་པ་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་མངོན་དུ་གྱུར་པས་སྤྱོད་ལམ་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་ཐེབས་པའམ། མིན་ན་ཡང་ལྟ་བའི་དོན་སྤྱི་ལ་གོ་བ་ཆགས་པ་ཙམ་གྱིས། འདིའི་ལག་ལེན་མན་ངག་ལ་གོམས་འདྲིས་དང་ལྡན་པར་བྱ་སྟེ། ༡༽༢༽༣༽དེ་ལ་རྩ་བ་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་ཟློག་པ། ༤༽ཡུངས་དཀར་གྱིས་ཟློག་པ། ༥༽ངན་སྔགས་ཀྱིས་ཟློག་པ། ༦༽བཅས་ཀྱིས་ཟློག་པ། ༧༽གཤིན་རྗེ་དང་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཟློག་པ། ༨༽ཆུ་ལ་རྫས་ཀྱིས་ངར་བླུད་ནས་ཟློག་པ། ༩༽རྫས་ཀྱིས་ཟློག་པ། ༡༠༽ཟང་ཟིང་ཡས་དང་། ༡༡༽མདོས། ༡༢༽སྦྱིན་སྲེག ༡༣༽།གཏོར་ཟློག་རྣམས་ཀྱིས་ཟློག་པ། ༡༤༽འབྱུང་བ་ཁ་བསྒྱུར་གྱིས་ཟློག་པ། ༡༥༽སྔགས་པ་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་གསུམ་གྱིས་ཟློག་པ། ༡༦༽མ་ཉམས་པ་གསུམ་གྱིས་ཟློག་པ། ༡༧༽བཙུན་པ་འདུལ་ཁྲིམས་ཉམས་པ་གསུམ་གྱིས་ཟློག་པ། ༡༨༽མ་ཉམས་པ་གསུམ་གྱིས་ཟློག་པ། ༡༩༽ལུས་སྒྲིབ་ཤིང་གིས་ཟློག་པ། ༢༠༽ཡུལ་འཁོར་སྲུང་གི་མན་ངག ༢༡༽།རྟ་མགྲིན་གྱི་སྒྲུབ་པ་བྱས་ལ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་བ། ༢༢༽ལྷ་འདྲེ་དབང་དུ་བསྡུས་ལ་དམག་དཔུང་ཇག་ཆིངས་བྱ་སྟེ་ལམ་གཅད་པ། ༢༣༽དམག་དཔོན་ཡི་ག་གཅུ་བ། ༢༤༽གསུང་རབ་སྒྲོག་སྟེ་ཟློག་པ། ༢༥༽རི་རྒྱ་ཀླུང་རྒྱ་བྱ་ཞིང་ཆོས་སྤྱོད་ལ་འབད་དེ་ཟློག་པ་དང་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཡོད་པ་ལས། འདིར་བསྙེན་སྒྲུབ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཡུལ་འཁོར་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ལ་གཏོད་པ་དང་གཏོར་ཟློག །མདོས། སྦྱིན་སྲེག་གི་སྒོ་ནས་ཟློག་པ་རྣམས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ། གོང་དུ་བཤད་པའི་སྒྲུབ་པ་པོས་འདི་སྒྲུབ་པའི་བསམ་པ་ནི། དགྲ་བགེགས་སོགས་དམིགས་ཡུལ་རྣམས་ཡང་དག་པའི་ལམ་ལ་དཀྲི་བར་བྱའོ་སྙམ་པའི་གཞི་དུས་ཀྱི་བསམ་པ་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལས་དེ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སློང་ཞེ་སྡང་གི་དཔའ་གདིང་དང་ལྡན་པས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་བཤམ་བཀོད་དང་། ཆོ་གའི་ཆིངས་གཉིས་ལས། དང་པོ་གཤོམ་ནི། སྒྲུབ་ཁང་གི་ཕྱོགས་གང་བདེར་སྟེགས་བུ་བཀོད་ལེགས་པ་རིམ་པ་གསུམ་ལྡན་གྱི་དང་པོར། ཡི་དམ་ལྷའི་འདས་གཏོར། ཆོས་སྲུང་དང་། གཏེར་སྲུང་སྤྱི། གཞི་བདག་རྣམས་ཀྱི་མཆོད་གཏོར་དང་། རིམ་པ་གཉིས་པའི་དབུས་སུ་དཔལ་གཏོར་དམར་པོ་པད་འདབ་བཞི་པ། དེའི་ གཡས་གཡོན་དུ་སྣོད་བཞིར་རྒྱལ་པོ་སྡེ་བཞིར་རི་རབ་བང་རིམ་བཞི་རེའི་སྟེང་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་ལ་དཀར་ཟླུམ་ལྷ་བཤོས་ཀྱི་དབྱིབས་ཨུཏྤལ་གྱིས་མཚན་པ། འཕགས་སྐྱེས་པོར་གྲུ་བཞི་སྔོན་པོ་མཁར་ཐབས་རལ་གྲིས་མཚན་པ། སྤྱན་མི་བཟང་ལ་དམར་ཟླུམ་པད་འདབ་བཞི་པ་སྦྲུལ་རིགས་ལྔས་དཀྲིས་པ། རྣམ་ཐོས་སྲས་ལ་སེར་པོ་ཁང་པ་སུམ་བརྩེགས་ཅན་བྱ། དེའི་གཡས་མཐར་སྣོད་དུ་གྲུ་གསུམ་དམར་པོ། དེའི་ཕྱོགས་བཞིར་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ལ། ཤར་དུ་དཀར་ཟླུམ། ལྷོར་གྲུ་གསུམ་ནག །ནུབ་ཏུ་ཟླ་གམ་དམར། བྱང་དུ་གྲུ་བཞི་སེར། དེ་དག་གི་བར་མཚམས་སུ་ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅུ་གཅིག་ལ་ཤར་སྟོད་དུ་གཏོར་ཟླུམ་སེར་པོ་དང་ཤར་སྨད་དུ་གཏོར་ཟླུམ་དཀར་པོ། ཤར་ལྷོར་གཏོར་ཟླུམ་དམར་པོ། ལྷོ་དང་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་གྲུ་གསུམ་ནག་པོ་རེ། ནུབ་ཀྱི་གཡས་གཡོན་དུ་དཀར་ཟླུམ་རེ། ནུབ་བྱང་དང་བྱང་དང་བྱང་ཤར་གསུམ་དུ་གཏོར་ཟླུམ་ནག་པོ་རེ། དེའི་ཕྱི་རོལ་མདུན་ཕྱོགས་སུ་ལྷ་བརྒྱད་ལ་དཀར་ཟླུམ་བརྒྱད། གཡས་སུ་ཀླུ་བརྒྱད་ལ་ཀླུ་བཤོས་རྒྱབ་ཡོལ་མ་ཀླུ་སྨན་གྱིས་བྲན་པ་བརྒྱད། རྒྱབ་ཏུ་གཟའ་བརྒྱད་ལ་ཉི་མིག་སྤེན་པ་སྒྲ་གཅན་བཞི་ལ་གྲུ་གསུམ་དམར་པོ་རེ་དང་། ཟླ་ལྷག་ཕུར་སངས་བཞི་ལ་དཀར་ཟླུམ་རེ་སྟེ་བརྒྱད། གཡོན་དུ་གནོད་སྦྱིན་བརྒྱད་ལ་དཀར་ཟླུམ་ལྟོ་ལྡིར་བ་བརྒྱད། དེའི་ཕྱིར་རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ལ་དཀར་ཟླུམ་བཅུ་བཞི་དང་དམར་ཟླུམ་བཅུ་བཞི་སྟེ་ཉེར་བརྒྱད། དེའི་མཐར་གནོད་སྦྱིན་ལྔ་ལ་དཀར་ཟླུམ་ལྟོ་ལྡིར་ལྔ། དེ་དག་གི་ཕྱིར་མཐེབ་ཀྱུས་བསྐོར་བའོ། །གཡོན་མཐར་སྣོད་དུ་སྒོ་སྲུང་བཞི་དང་འཕྲང་སྲུང་བཞིའི་གཏོར་མ་དབུས་སུ་ཐང་ལྷ་ལ་གཉན་གཏོར་གྲུ་བཞི་དཀར་པོ། མདུན་དུ་དམུ་བཤོས་དམར་པོ་ལུག་ནག་སྙིང་དང་འབྲས་ལུག་གིས་བརྒྱན་པ། གཡས་སུ་དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་ཀླུ་སྨན་རྣམས་ཀྱིས་བྲན་པའི་ཀླུ་བཤོས་དཀར་པོ་རྒྱབ་ཡོལ་མ། རྒྱབ་ཏུ་བདུད་བཤོས་ནག་པོ་རྩེ་གུག་ནམ་མཁའ་དཀར་པོ་ཕུག་རོན་སྒྲོ་སྤུས་བརྒྱན་ཅིང་རྒྱང་བུ་ཡུངས་དཀར་བཙུགས་པ། གཡོན་དུ་འབྲང་རྒྱས་མར་གྱིས་བྱུགས་པ། ཟུར་བཞིར་འཕྲང་སྲུང་བཞི་ལ་བཤོས་བུ་གྲུ་གསུམ་དམར་པོ་བཞི་རྣམས་ཁ་ཟས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་དཀར་མོ་ལག་གཡས་དང་བཅས་པ། གཏོར་གདུགས་གཙོ་བོ་དང་དཔལ་མགོན་བདུན་ཅུ་མཐིང་ག །རྒྱལ་ཆེན་བཞིར་རང་མདོག །སྒོ་འཕྲང་སྲུང་མར་མདའ་དར་མེ་ལོང་དང་བཅས་པ། རིམ་པ་གསུམ་པར་སྐོང་གཏོར་དང་། གཡས་གཡོན་དུ་སྨན་རཀ །མདུན་དུ་ཐུན་མཐར་འབུལ་བའི་གཏོར་མ་དང་ཆད་ཐོ་བརྟན་མ། ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པ་དང་བཅས་པ་བཤམ་མོ། ༈ །དེའི་མདུན་གྱི་ཕྱོགས་གང་བདེར་ཐིག་ཚོན་གྱི་ཆོ་ག་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ཏེ་རི་རབ་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་ལྕགས་རི་དང་བཅས་པ་བྲིས་པའི་དབུས་སུ་མཉྫི་ལ་ལྕགས་སྣོད་དུ་འབྲུ་སྣའི་ངར་ཕྱེ་བདུད་རྩི་ལྔ་ཆང་གིས་བྲན་པ་དང་ཁྲག་གིས་སྦགས་པའི་ཟན་ལས། རི་རབ་བང་རིམ་བཞི་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་དང་བཅས་པའི་སྟེང་དུ་གཙོ་བོར་གྲུ་གསུམ་གཅིག་ལ་ཕྱོགས་བཞིར་གྲུ་གསུམ་བཞིས་བསྐོར་བ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔའི་རྭ་གདེངས་པ་ལྟ་བུ་བྱ། བང་རིམ་བཞི་ལ་གྲུ་གསུམ་ཆུང་བ་བརྒྱད་བརྒྱད་དེ་བརྒྱད་ཚན་བཞི་དང་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་བཅུ་གཉིས་ལ་རེ་རེ་བཀོད་པ་ལོགས་རྣམས་སུ་མཚེ་ཡུངས་རྩང་ཤ་དུམ་བཀལ་བ། མཐའ་སྐོར་དུ་རྩང་སྲིན་མོ་འགྲོས་སུ་བཙུགས་པ་ལ་རྒྱུ་མའི་ལྡ་ལྡི་བཀལ་བ་གཏོར་གདུགས་ནག་པོ་རྩེ་གསུམ་མེ་ལོང་དང་བཅས་པས་བརྒྱན་པ་རྔམ་བརྗིད་དང་ལྡན་པ་བཤམས། མཉྫིའི་འོག་ཏུ་འབྲུབ་ཁུང་དུག་ཁྲག་གིས་བྱུགས་པའི་ནང་དུ་མི་རྟའི་ལིངྒ་མན་ངག་ལྟར་བྲིས་ལ་མིང་རུས་བཀོད། དགུག་གཞུག་ལྷ་དབྱེ་རྣམས་བྱས་ལ་ཚོན་སྐུད་ཀྱིས་བཅིངས་ཏེ་བག་ཟན་གྱི་ལིངྒའི་ནང་དུ་བཅུག་པ་རེ་ནག་དུག་ཁྲག་གིས་བྱུགས་པས་ཁ་བཅད། ཐུན་ཐག་སྙིང་ག་ནས་དྲངས་ཏེ་སྟེང་གི་གཏོར་མར་གཏོད། ཕྱོགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ་དར་གྱི་རྒྱལ་མཚན་བརྒྱད་གཟུག །ཕྱོགས་བཞིར་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་གཏོར་མར་སོ་སོའི་སྐུ་ཙཀ་རང་མདོག་དང་མཐུན་པའི་གཏོར་གདུགས་བཙུགས་པ་བཀོད། སྟེང་ནས་བླ་རེ་ལྗང་གུ་ཕུབ། མཐའ་སྐོར་དུ་མཆོད་པ་རྣམས་ཀྱང་བཤམས་ཏེ་གཏོར་ཟློག་གི་བཤམས་སོ། ༈ །དེ་དག་གི་གཡོན་ལྟ་བུར་མདོས་གདན་ཕྱིང་དཀར་བཏིང་བའི་ཁར་འབྲུ་སྣ་གཅལ་དུ་བཀྲམ། དེའི་སྟེང་ཨན་སྟར་སྨན་སྤོས་བྱུགས་པ་ལ་འབྲུ་སྣའི་ཟན་དང་ས་འཇིམ་རྣམས་ལ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་བརྡར་ཕྱེ་བསྲེ། བྱིན་རླབས་སྤྱི་ལྟར་བྱས་པ་ལ་གདན་རིམ་པ་ཉིས་བརྩེགས་ཀྱི་སྟེང་མའི་སྟེང་རི་རབ་བང་རིམ་བཞི་པ་ཁ་བད་ཅན་བུམ་པ་ཟླུམ་པོ་བྲེ་དང་བཅས་པ་ཤར་དཀར། ལྷོ་སེར། ནུབ་དམར། བྱང་ལྗང་། བྲེ་དཀར། བུམ་པ་སེར་པོ། དེའི་མཐའ་སྐོར་དུ་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་ལྕགས་རི་དང་བཅས་པ་བྱ། བུམ་པའི་རྩེར་ཚངས་པའི་སྐུ་དང་ནམ་མཁའ་དམར་སེར། མདའ་སེར་ལྟོང་སྔོན། རྒྱང་བུ་སྣ་ལྔ་དང་གདུགས་ཁང་བཟང་རྩེ་རྒྱན་དང་བཅས་པས་མཛེས་པར་བྱས་པ་བཙུག །བང་རིམ་དང་པོའི་ཤར་དུ། ནམ་རྒྱང་དང་མདའ་འཕང་དཀར་པོ་སྟེ། མདའ་དང་རྒྱང་བུ་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལ་འགྲེ་ཤེས་པར་བྱ། ཤར་ལྷོ་དམར་སྐྱ། ལྷོར་སྨུག་ནག །ལྷོ་ནུབ་ཏུ་སྔོ་སྐྱ། ནུབ་ཏུ་དཀར་པོ། ནུབ་བྱང་དུ་དུད་ཁ། བྱང་དུ་སེར་པོ། བྱང་ཤར་དུ་དཀར་སྐྱ་ཐལ་མདོག །དེའི་ཤར་སྟོད་དུ་སྟེང་གི་ཉི་མ་སེར་ནག །ཤར་སྨད་དུ་ཟླ་བ་ལ་དཀར་པོ། ནུབ་སྨད་དུ་ས་བདག་ལ་སེར་པོ་རྣམས། རིམ་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཕྱོགས་སྐྱོང་གི་སྐུ་ཡང་བྲིས་པའི་ཙཀ་ལི་བྱས་ལ་བཀོད་དེ། བུམ་པ་ལ་ཚངས་པ་དམར་སེར་གདོང་བཞི་པ་འཁོར་ལོ་འཛིན་པ་ངང་པ་ལ་ཞོན་པ་ཁྲོས་པའི་བཞིན་ཅན། ཤར་ནས་རིམ་བཞིན་བརྒྱ་བྱིན་དཀར་པོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་གླང་པོ་ཆེ་ལ་ཞོན་པ། མེ་ལྷ་དམར་སྐྱ་དྲང་སྲོང་གི་ཆ་བྱད་ཅན་མེ་ཧོམ་འཛིན་པ་ར་སྐྱེས་ལ་ཞོན་པ། གཤིན་རྗེ་སྨུག་ནག་བེ་ཅོན་འཛིན་པ་མ་ཧེ་ལ་ཞོན་པ། སྲིན་པོ་སྔོ་སྐྱ་རོ་ལངས་ཞོན་པ་རལ་གྲི་ཅན། ཆུ་ལྷ་དཀར་པོ་ཆུ་སྲིན་ལ་ཞོན་པ་སྦྲུལ་ཞགས་ཅན། རླུང་ལྷ་དུད་ཁ་ཤ་བ་ལ་ཞོན་པ་བ་དན་ཅན། གནོད་སྦྱིན་སེར་པོ་རྟ་ལ་ཞོན་པ་དབྱུག་ཐོ་ཅན། དབང་ལྡན་ཐལ་སྐྱ་གླང་པོའི་གདོང་ཅན་གླང་ཆེན་ལ་ཞོན་པ་རྩེ་གསུམ་ཅན། ཉི་མ་སེར་ནག་ཤིང་རྟ་ལ་གནས་པ་ཉི་མ་འཛིན་པ། ཟླ་བ་དཀར་པོ་ཤིང་རྟ་ལ་གནས་པ་ཟླ་བ་འཛིན་པ། ས་ལྷ་སེར་པོ་བུམ་པ་ཐོགས་པ་ཕག་ལ་ཞོན་པ་སྟེ་ཐམས་ཅད་ཁྲོ་གཏུམ་ཅན་ནོ། ༈ །བང་རིམ་གཉིས་པའི་ཤར་དབུས་སུ་དཀར་པོ། ལྷོ་དབུས་སུ་སྔོན་པོ། ནུབ་དབུས་སུ་དམར་པོ། བྱང་དབུས་སུ་ལྗང་གུ་སྟེ་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་འོ། །སྐུ་ཡང་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་དཀར་པོ་ པི་ཝཾ་འཛིན་པ། འཕགས་སྐྱེས་པོ་སྔོན་པོ་རལ་གྲི །སྤྱན་མི་བཟང་དམར་པོ་སྦྲུལ་ཞགས། རྣམ་སྲས་ལྗང་གུ་བེ་ཅོན་དང་ནེའུ་ལེ་འཛིན་པའོ། །ལྷ་ཆེན་བརྒྱད་ལ་ཤར་སྟོད་དུ་དམར་པོ། ཤར་སྨད་དུ་མཐིང་ག །ལྷོ་སྟོད་དུ་ལྗང་གུ །ལྷོ་སྨད་དུ་དམར་པོ། ནུབ་སྟོད་དུ་དཀར་པོ། ནུབ་སྨད་དུ་དམར་པོ། བྱང་སྟོད་དུ་སྨུག་ནག །བྱང་སྨད་དུ་སེར་ནག་གོ །སྐུ་ཡང་། དབང་ཕྱུག་དམར་པོ་རྩེ་གསུམ་དང་དུག་སྡོང་འཛིན་པ་སེང་གེ་ལ་ཞོན་པ། ཁྱབ་འཇུག་སྔོན་པོ་འཁོར་ལོ་འཛིན་པ་གསེར་སྦྲུལ་ལ་ཞོན་པ། བྷྲིཾ་གི་རི་ཏི་ལྗང་གུ་པི་ཝཾ་འཛིན་པ་རྟ་ལ་ཞོན་པ། དགའ་བྱེད་དབང་ཕྱུག་དམར་པོ་མདའ་གཞུ་ཅན་གླང་པོ་ལ་ཞོན་པ། གཞོན་ནུ་ཀརྟི་ཀ་དཀར་པོ་བུམ་པ་འཛིན་པ་ཁྱིམ་བྱ་དཀར་པོ་ལ་ཞོན་པ། ཚོགས་བདག་དམར་པོ་དབྱུག་ཐོ་འཛིན་པ་བྱི་བ་སྔོན་པོ་ལ་ཞོན་པ། ལེགས་ལྡན་སྨུག་ནག་བེང་འཛིན་པ་རོ་ལངས་ལ་ཞོན་པ། སྟོབས་བཟང་སེར་ནག་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ་གླང་ཆེན་ལ་ཞོན་པའོ། ༈ །བང་རིམ་གསུམ་པར་ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་ལ། ཤར་དུ་སེར། ཤར་ལྷོར་དམར། ལྷོར་སྔོ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་དམར། ནུབ་ཏུ་སེར། ནུབ་བྱང་དུ་ལྗང་། བྱང་དང་བྱང་ཤར་དུ་དཀར་པོ་རེའོ། །སྐུ་ནི། མཐའ་ཡས་སེར་པོ་ནོར་བུ་འཛིན་པ། འཇོག་པོ་དམར་པོ་ཨུཏྤལ་དམར་པོ། སྟོབས་རྒྱུ་སྔོན་པོ་སྤྲིན་ནག །རིགས་ལྡན་དམར་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་སྡོང་པོ། ནོར་རྒྱས་ཀྱི་བུ་སེར་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ། དུང་སྐྱོང་ལྗང་གུ་དུང་དཀར། པདྨ་དཀར་པོ་པད་དཀར། པདྨ་ཆེན་པོ་སྦྲུལ་དཀར་འཛིན་པ། ཀུན་ཀྱང་སྟོད་མི་ལ་སྦྲུལ་མགོ་བདུན་གྱི་གདེངས་ཀའི་སྦྲུལ་རྣམས་ཁ་གདངས་ཤིང་ལྕེ་བརྐྱང་བ་སྨད་སྦྲུལ་དུ་འཁྱིལ་བའོ། ༈ །བང་རིམ་བཞི་པར་གཟའ་ཆེན་བརྒྱད་ལ། ཤར་དཀར། ལྷོ་སྔོ། ནུབ་དཀར། བྱང་སེར། ཤར་ལྷོ་དམར། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་དུད་ཁ། ནུབ་བྱང་དུ་ནག་པོ། བྱང་ཤར་དུ་དམར་པོ་འོ། །སྐུ་ནི། པ་སངས་དཀར་པོ་པད་དཀར་འཛིན་པ། ཕུར་བུ་སྔོན་པོ་པོ་ཏི་འཛིན་པ། ཟླ་བ་དཀར་པོ་ཀུ་མུད། ལག་པ་སེར་པོ་ཨུཏྤལ། མིག་དམར་དམར་པོ་མེ་ཏོག་དམར་པོ། སྒྲ་གཅན་དུད་ཁ་བུམ་པ། སྤེན་པ་ནག་པོ་བེ་ཅོན་འཛིན་པ། ཉི་མ་དམར་པོ་ཚོན་འཁོར་བསྣམས་པའོ། །གདན་འོག་མར། རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ལ། ཤར་དུ་དཀར་པོ་བདུན། ལྷོར་སྔོན་པོ་བདུན། ནུབ་ཏུ་དམར་པོ་བདུན། བྱང་དུ་ལྗང་གུ་བདུན། གནོད་སྦྱིན་གང་བ་བཟང་པོ་ལ་ཤར་དུ་སེར་པོ། ལྷོར་ནོར་བུ་བཟང་པོ་དཀར་པོ། ནུབ་ཏུ་འབྲོག་གནས་ལ་ནག་པོ། བྱང་སྟོད་དུ་ཧ་རི་ཀ་ལ་དམར་པོ། བྱང་སྨད་དུ་པཉྩི་ཀ་ལ་ཁོང་ལྗང་འཇའ་རིས་ཅན། སྐུ་ནི། སྨིན་དྲུག་མདོག་དཀར་རྣ་ཆ་འཛིན་པ་བུམ་པ་བསྣོལ་བའི་གདན་ཅན། སྣར་མ་དཀར་པོ་རྣ་ཆ་འཛིན་པ་གླང་པོ་ཆེ་ལ་ཞོན་པ། མགོ་མདོག་དཀར་གདུ་བུ་འཛིན་པ་ཤ་བ་ལ་ཞོན་པ། ལག་དཀར་པོ་དཔུང་རྒྱན་འཛིན་པ་སྦྲུལ་མགོ་བདུན་པ་ལ་གནས་པ། ནབས་སོ་མདོག་དཀར་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ་པདྨ་ལ་གནས་པ། རྒྱལ་དཀར་པོ་ནོར་བུ་འཛིན་པ་བུམ་པ་ལ་གནས་པ། སྐག་དཀར་པོ་བ་དན་འཛིན་པ་བྱ་རོག་ལ་ཞོན་པ་སྟེ། ཤར་སྐར་བདུན་དཀར་པོ་ལྷ་མོ་ཁྲོས་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན། མཆུ་སྔོན་པོ་ཉི་མ་འཛིན་པ་གསེར་གྱི་ཁྲི་ཅན། གྲེ་སྔོ་ དམར་པདྨ་འཛིན་པ་པདྨ་དམར་པོ་ལ་གནས་པ། དབོ་ལྗང་གུ་རྔ་ཡབ་འཛིན་པ་ལྷ་རྫས་དར་གདན་ལ་གནས་པ། མེ་བཞི་སྔོན་པོ་མུ་ཁྱུད་འཛིན་པ་གླང་པོ་ཆེ་ལ་ཞོན་པ། ནག་པ་སྔོན་པོ་ནོར་བུ་འཛིན་པ་རྨ་བྱའི་གདན་ཅན། ས་རི་སྔོན་པོ་ནོར་བུ་འཛིན་པ་ཤིང་རྟ་ལ་གནས་པ། ས་ག་སྔོན་པོ་ནོར་བུ་འཛིན་པ་རྟ་དཀར་པོའི་ཁྲི་ལ་གནས་པ་སྟེ་ལྷོ་སྐར་བདུན་སྔོན་པོ་འོ། །ལྷ་མཚམས་དམར་པོ་པདྨ་འཛིན་པ་བྱ་ནག་ལ་གནས་པ། སྣྲོན་མདོག་དམར་པདྨ་འཛིན་པ་འབོལ་གདན་ལ་གནས་པ། སྣུབས་དམར་པོ་པདྨ་འཛིན་པ་རུས་སྦལ་ལ་གནས་པ། ཆུ་སྟོད་མདོག་དམར་པདྨ་འཛིན་པ་ཕུབ་ཀྱི་གདན་ལ་གནས་པ། ཆུ་སྨད་མདོག་དམར་པདྨ་འཛིན་པ་བུད་མེད་ཀྱི་བལ་བསྐུར་ལ་གནས་པ། གྲོ་བཞིན་དམར་སེར་པདྨ་འཛིན་པ་གསེར་ཁྲི་ཅན། བྱི་བཞིན་དམར་ལྗང་པདྨ་འཛིན་པ་གླང་ཆེན་སེར་པོའི་ཁྲི་ཅན་ཏེ། ནུབ་སྐར་བདུན་དམར་པོ་འོ། །མོན་གྲེ་ལྗང་ཁུ་ཨུཏྤལ་བསྣམས་པ་འབོལ་གདན་ཅན། མོན་གྲུ་ལྗང་ཁུ་ཨུཏྤལ་བསྣམས་པ་གླང་པོ་ཆེའི་གདན། ཁྲུམས་སྟོད་ལྗང་ཁུ་ཨུཏྤལ་བསྣམས་པ་གསེར་གྱི་ཁྲི་ཅན། ཁྲུམས་སྨད་ལྗང་ཁུ་ཨུཏྤལ་བསྣམས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་ཅན། ནམ་གྲུ་ལྗང་ཁུ་ཨུཏྤལ་བསྣམས་པ་ཁྱུང་ལ་གནས་པ། ཐ་སྐར་ལྗང་ཁུ་ཨུཏྤལ་བསྣམས་པ་མིའི་གདན་ཅན། བྲ་ཉེ་ལྗང་ཁུ་ཨུཏྤལ་བསྣམས་པ་འཁོར་ལོའི་གདན་ཅན་ཏེ། བྱང་སྐར་བདུན་ལྗང་གུ་ཐམས་ཅད་ཨུཏྤལ་འཛིན་པའོ། །གང་བ་བཟང་པོ་སེར་པོ་བེ་ཅོན་དང་བུམ་པ་འཛིན་པ། ནོར་བུ་བཟང་པོ་དཀར་པོ་རྩེ་གསུམ་བ་དན་ཅན་འཕྱར་ཞིང་གཡོན་ནེའུ་ལེ། འབྲོག་གནས་ནག་པོ་མདུང་དར་དང་ནེའུ་ལེ། ཧ་རི་ཀ་དམར་ནག་མདུང་ཐུང་དང་གྲི་སོ་གཅིག་པ། པཉྩི་ཀ་ལྗང་ནག་ཁང་བརྩེགས་དང་རལ་གྲི་འཕྱར་བ་ལྔ་ཀའང་གོ་ཁྲབ་ཅན་རང་མདོག་དང་མཚུངས་པའི་རྟ་ལ་ཞོན་པ་ཁྲོ་ཞིང་རྔམ་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་དེ་རྣམས་ལས་ཉི་ཟླ་གཉིས་གཟུགས་དང་གནས་ཐ་དད་ཡིན་ཡང་སྟེང་ཕྱོགས་སྐྱོང་བ་ཡིན་པས་གཅིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་མགོན་པོ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཞེས་གྲགས་སོ། །ལྷ་འདི་ཐམས་ཅད་ཁྲོ་བོ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །ཕྱིའི་ལྕགས་རི་ལ་འཁོར་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ལ་ནམ་མཁའ་རྒྱང་བུ་སྣ་ཚོགས་དང་ཤིང་རིས་ཡུལ་མཁར་རིས་ཕོ་ཏང་མོ་ཏང་མདའ་འཕང་གྲི་མདུང་སོགས་གང་འབྱོར། ཟུར་བཞིར་རྒྱལ་མཚན་དང་འཕན། གླིང་བཅུ་གཉིས་ལའང་ཕྱོགས་མདོག་གི་ནམ་མཁའ་རྒྱང་བུ་མདའ་འཕང་ཤིང་རིས་སོགས་བཀོད། རི་རབ་ནང་གྲུ་གསུམ་ལོགས་མདུན་བསྟན་དུ་བྱས་པའི་ནང་མི་དང་རྟའི་ལིངྒའི་མཐར། མི་ནོར་དམག་དཔུང་ཐམས་ཅད་མགོན་པོ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཟས་སྐལ་དུ་གཏད་དོ། །སྲོག་ཆོད་དབུགས་ལོངས། རང་གཤེད་རང་ལ་ཕོབ། སྟོབས་དང་ནུས་པ་ཆོམས། མདུན་ཇུས་རླུང་ལ་སྐུར། དགྲ་དཔུང་ཆོམས། གྲོས་ར་ཐོར། ནང་འཐབ་ཏུ་ཆུགས། མི་རུང་བ་སྣ་དགུ་ཐོངས་ལ་ཕྱིར་ཟློགས། ཞེས་དམོད་མོ་གང་དགོས་དང་མིང་རུས་བླ་དྭགས་དང་བཅས་པ་གནད་དང་ལྡན་པ་བརྒྱ་ལས་མི་ཉུང་བ་བྲིས་ལ་གདུག་པའི་རྫས་ཀྱིས་བྱུགས། རང་གི་དྲི་མ་རྣམས་སྦྱང་བཀྲུས་ཀྱིས་དག་པར་བྱས་ནས་དམིགས་བྱ་དགུག་ཅིང་གཞུག་ལ་ལྷ་དང་དབྲལ་བ་བྱད་ཐག་གིས་བཅིངས་ཏེ་བཅུག །ཐུན་ལམ་དང་ལས་སྦྱོར་སྐབས་འདོན་བདེ་བའི་བཅའ་ག་བྱའོ། །རི་རབ་ཀྱི་སྟེང་ བུམ་པའི་ཁར་ཕྱག་རྡོར་གྱི་དཔལ་གཏོར་དམར་པོ་པད་འདབ་བཞི་པ། བུམ་པའི་མདུན་དང་གཡས་གཡོན་དུ་ཚངས་པ་དང་ཉི་ཟླ་ལ་གཏོར་ཟླུམ་རྩེ་མོ་ཟུར་གསུམ་པ་རེ། བང་རིམ་གོང་མར་གཏོར་ཟླུམ་གོང་འདྲ་བརྒྱད་དང་། ནུབ་སྨད་དུ་ས་བདག་ལ་གཅིག་སྟེ་ཐམས་ཅད་དམར་པོ། བང་རིམ་གཉིས་པའི་ཕྱོགས་བཞིར་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ལ་མཁར་ཐབས་ཀྱི་ཁར་རྩེ་མོ་ཟུར་གསུམ་བཞོགས་པ་ཕྱོགས་ཀྱི་མདོག་མཚུངས་དང་། ཕྱོགས་མཚམས་སུ་ལྷ་བརྒྱད་ལ་དཀར་ཟླུམ་རེ། བང་རིམ་གསུམ་པར་ཀླུ་བརྒྱད་ལ་ཀླུ་བཤོས་སྦྲུལ་དཀྲིས་བརྒྱད། བང་རིམ་བཞི་པ་ལ་གཟའ་བཤོས་བརྒྱད། གདན་ཁྲིའི་རྒྱུ་སྐར་ལ་གྲུ་གསུམ་དམར་པོ་ཉེར་བརྒྱད། གནོད་སྦྱིན་ལྔ་ལ་གྲུ་གསུམ་དམར་པོ་ལྔ། ཆངས་བུ་གྱེན་སླངས་ཏིང་ལོ་མཐེབ་སྐྱུས་བསྐོར་བ། ཀླུ་ལ་དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ། གཞན་རྣམས་ལ་ཤ་ཁྲག་གིས་བརྒྱན་ནོ། །དེ་དག་གི་མཐའ་སྐོར་དུ། གོས་དར། སྣམ་རས། ཟས་སྣ། འབྲུ་སྣ། རིན་པོ་ཆེའི་སྣ། སྨན་སྤོས། བཙོད་ཞུན། རྒྱ་སྐྱེགས་སོགས་ལ་ཆས་ལུང་ཆས་གང་འཛོམ་བཀོད། མདུན་དུ་རྒྱ་ཕོར། བསེ་ཕོར། གསེར་སྐྱོགས་དངུལ་སྐྱོགས་རྣམས་མར་གྱི་ཟེ་པྲོག་གིས་བརྒྱན་པར། མ་ད་ན་གསེར་དང་སྦྱར་བའི་གསེར་སྐྱེམས། དཀར་སྐྱེམས། མངར་སྐྱེམས་ཇ་དང་། ཕྱེ་མར། མཐའ་སྐོར་བྱང་ཤར་དུ་མཚམས་འཛིན་གྱི་མེ་ཏོག་ནས་བརྩམ་སྟེ་ཆུ་བཞི་ཉེར་སྤྱོད་དང་བཅས་པའི་ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པ་དང་། ཁྱད་པར་སྐོང་གཏོར་ནི། མི་ལྤགས་ཀྱི་གཡང་གཞི་དངོས་སམ་བྲིས་པའི་ཁར་གཏོར་མ་དམར་ནག་གྲུ་གསུམ་མཐེབ་སྐྱུས་བསྐོར་བ་བ་གླང་གི་དབང་པོ་དོན་སྙིང་དང་ཟས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། བ་དམར་ཟལ་གྱི་འོ་མའི་ཡོན་ཆབ། གླང་ཚིལ་སྤར་ལ་བཏོན་པའི་མེ་ཏོག །གླང་ཚིལ་གྱི་གསུར་དུད་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་སྤོས། གླང་ཚིལ་བཞུས་པའི་མར་མེ། གླང་མཁྲིས་ཁྲག་ཞག་གྷི་ཧང་སྦྱར་པའི་བྱུག་པ། བག་ཕྱེ་ལས་བགྱིས་པའི་ཞལ་ཟས་རྣམས་ཀྱང་བཤམ། གཞན་ཡང་ལྷ་དབྱེའི་བྱ་འུག་གི་སྒྲོ། བདུག་རྫས། དུག་སྣ་ཕྱེ་གསུམ། ཡུངས་དཀར་ནག །སྐེ་ཚེ་ཤང་ཚེ་ཏིལ་ནག་རྣམས་འདྲེས་པའི་ཐུན། ཕུར་བུ། སྒྲོལ་གྲི་རྣམས་དང་། སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་ནང་མཆོད་རྡོར་དྲིལ་ཌཱ་མ་རུ་གཡབ་དར་ནས་ཟེ་དང་བཅས་པ། རྔ་སིལ་རྐང་དུང་སོགས་རོལ་མོའི་ཆ་བྱད། ཚོགས་འཁོར་གསེར་སྐྱེམས་རུ་མཚོན་སོགས་ཉེར་མཁོའི་ཡོ་བྱད་མཐའ་དག་མ་ཚང་བ་མེད་པ་མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་ལག་ལེན་བཞིན་འདུ་བྱའོ། ༈ །གཉིས་པ་ཆོ་གའི་ཆིངས་ལ། ཐོག་མར་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་ནི། རང་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཐེམས་པའི་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ཉིད་མཆོག་ཏུ་ཤིས་མོད། འོན་ཀྱང་འདིར་བླ་མ་དྲག་པོའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། དེ་ཉིད་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ནས་བརྩམ་སྟེ་བཟླས་པའི་བར་རྫོགས་པར་བྱ་བ་གཞིར་བཞག་གིས། སྒྲུབ་པ་བདུན་གསུམ་ལྟ་བུར་དཔེར་མཚོན་ན། བདུན་དང་པོའི་རིང་བདག་བསྐྱེད་སྔོན་འགྲོས། མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ནི། ཧཱུྃ། རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་ངང་ཉིད་ལས། །རང་བྱུང་མཆོད་པའི་ཕུང་པོ་ནི། །ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ལྟ་བུས། །དཔག་ཡས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར། །ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ། པཱ་དྱཾ། པུཥྤེ། དྷཱུ་པེ། ཨཱ་ལོ་ཀེ །གནྡྷེ། ནཻ་བིདྱཱ། ཤབྡ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཞེས་དང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ ཞེས་བརླབས་ཏེ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རིན་པོ་ཆེ་ཟུར་བརྒྱད་པ་པདྨའི་ལྟེ་བ་ལ་གནས་པའི་དབུས་སུ། བདག་ཉིད་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ཁྲོ་བོ་སྐུ་ཆེ་ལ་ཡན་ལག་རགས་པ་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་གཟི་བརྗིད་ཅན་སྐུའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཁྲོ་ཚོགས་འབར་བའི་སྤྲིན་གྱིས་ཡོངས་སུ་གཏམས་པ། བསྐལ་པའི་མེ་དཔུང་ཆེན་པོ་འབར་བའི་ཀློང་ན་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་ཅིང་སྲིད་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ། ཆེ་བཙན་འགྲན་ཟླ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་གྱུར་པའི། ཤར་དུ་དྷྲྀཾ་ལས་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་དཀར་པོ་ཞེས་པ་ནས། འཁོར་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བསྐོར་བའོ། །དེ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། སྙིང་གར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་པ་དང་། བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དེ་དག་གི་རྩེ་ལས་ཁྲོ་བོ་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ལྕགས་ཀྱུ་དང་ཞགས་པ་ཐོགས་པ་མང་པོ་སྤྲོས་ནས་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་སྙིང་ག་ནས་དྲངས་ཏེ་རང་དབང་མེད་པར་བྱོན་པར་བསམ་ལ། འབུད་དཀྲོལ་བརྡུང་བྱའི་རོལ་མོའི་ཁྱད་པར་དང་། སྤོས་དཀར་གྱི་དུད་སྤྲིན། དར་ནག་གི་གཡབ་མོ། ཡི་དམ་གྱི་སྙེམས་པ་བརྟན་པོའི་ངང་ནས་ལྕགས་ཀྱུའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་གདུང་དབྱངས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བཅས་ཏེ། ཧཱུྃ༔ རི་རབ་བྱང་ཕྱོགས་རོ་ལྡན་ཡུལ༔ ཞེས་སོགས་སྤྱན་འདྲེན་དང་། བཞུགས་གསོལ། ཕྱག་འཚལ། མཆོད་པ། བསྟོད་པ། བཤགས་པ་རྣམས་དཀྱུས་ལྟར་དང་། དེ་ནས་བཟླས་དམིགས་གསལ་བཏབ་དང་། སྔགས་ཚན་བཞི་སོ་སོ་ནས་མཐར་ཛཿཧཱུྃ་ཨཱ༔ ཞེས་བཏགས་པ་འབུམ་ཕྲག་བཞི་བཟླ་བར་གསུངས་ཤིང་། མོས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་ཅི་ནུས་སུ་བཟླས་པས་དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་གང་རུང་དུ་རྟགས་རྣམས་འབྱུང་ཞིང་། ཐུན་མཚམས་སུ་གཏོར་མ་འབུལ་ན། ཡི་དམ་ལྷ་ལ་རང་སྔགས་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨི་དམ་བ་ལིཾ་ཏ་གྲྀ་ཧྞནྟུ་སོགས་དང་། རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ལ་རང་རང་གི་སྔགས་མཇུག་ཏུ། མ་ཧཱ་རཱ་ཛ་སོགས་བཏགས་པ་ལན་གསུམ་དང་། རིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་སོགས་ཀྱིས་འབུལ་ཞིང་། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་ལ། ཤར་ཕྱོགས་ན་ནི་གནས་སྲུང་པོ༔ ཞེས་སོགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། དེ་ནས་ལས་གཞུང་བཞིན་ཚོགས་མཆོད་དང་། ཆོས་སྐྱོང་སྤྱི་སྒོས་ཀྱི་གཏོར་ཆོག་དང་། ཁྱད་པར་གཏེར་བདག་སྤྱི་གཏོར་གྱི་གོང་དུ་བོད་ཀྱི་སྒོ་སྲུང་བཞི་དང་འཕྲང་སྲུང་བཞིའི་གསོལ་ཀ་གཏོང་ཞིང་། ཆོ་གའི་མཇུག་ཆོག་རྣམས་ཀྱང་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཞག་བདུན་གྱི་བར་དུ་བསྙེན་ཅིང་བསྒྲུབས་ནས། སྒྲུབ་གྲོགས་པ་གཞན་གྱིས་ཚ་ཚ་གདབ་པ། ཆུ་གཏོར་གཏོང་བ། གསེར་འོད་དམ་པ་དང་གྲྭ་ལྔ་སོགས་གསུང་རབ་སྒྲོག་པ་རྣམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཉིན་ཐ་མར་ཡུལ་ཁམས་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་མངའ་འབངས་སུ་གཏད་དེ་མཐའ་དམག་བསྲུང་བ་ནི། ཐུན་མཚམས་ཀྱི་གཏོར་མཆོད་འབུལ་ཞིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བའི་བར་གྲུབ་ནས། གང་དུ་བསྒྲུབ་པའི་གནས་ཀྱི་ཁང་པ་དང་ཉེ་བའི་བྱང་ངོས་ཀྱི་མཚམས་ལྟ་བུར་ཐོ་བཞིའམ་གཅིག་བརྩིགས་ལ་རྒྱལ་ཆེན་བཞིར་མངའ་གསོལ། མདུན་དུ་སོ་སོའི་མཆོད་གཏོར་རྒྱས་པར་བཤམས་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ། བསང་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་དཀར་པོ་པི་ཝཾ་སྒྲེང་བ། འཕགས་སྐྱེས་པོ་སྔོན་པོ་གཡས་རལ་གྲི་དང་གཡོན་གདན་ལ་བརྟེན་པ། མིག་མི་བཟང་དམར་པོ་སྦྲུལ་ཞགས་དང་པུ་རི་འཛིན་པ། ལུས་ངན་པོ་སེར་པོ་གཡས་རིན་པོ་ཆེས་མཚན་པའི་དབྱུག་ཐོ་དང་གཡོན་ནེའུ་ལེ་འཛིན་པ། བཞི་ཀའང་སོ་སོའི་འཁོར་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བསྐོར་བ་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བར་གྱུར། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རི་རབ་ཀྱི་ཕྱོགས་བཞི་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྡེ་བཞི་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་བསྟིམ། ཨོཾ་དྷྲྀཥྚ་རཱཥྚཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བི་རཱུ་ཌྷ་ཀཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བི་རཱུ་པཱཀྵཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་ཀྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ་ཞིང་། ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་གཟིགས་པ་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི། རང་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བའི་སྤྱི་བོར་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་བསྒོམས་ནས། ཧཱུྃ༔ ལྷ་ཡི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་མགོན༔ ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་ལྷུག་གི་མཐར། ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དབབ་ཅིང་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་ལ་ཚོགས་དང་གཏོར་ཆོག་རྗེས་རྣམས་བྱའོ། ༈ །དེ་ནས་བདུན་གཉིས་པར་བདག་བསྐྱེད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ་ནས། བཟླས་པ་དང་ཐུན་མཚམས་གཏོར་འབུལ་མཆོད་ཅིང་ཕྲིན་གསོལ་བར་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་སྒྲུབ་ཐབས་མཆོད་ཕྲིན་ལྟར་བྱ། དེ་ནས་གསེར་སྐྱེམས་ནི། རཾ་ཡཾ་ཁཾ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿས་བྱིན་བརླབས་ལ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དམ་པ་དང་། །བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ལྷ། །ཁྱད་པར་དབང་དྲག་པདྨའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་རྣལ་འབྱོར་མཐུ་དཔུང་སྐྱེད། །མཐུ་ཆེན་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་སོགས་དམ་ཅན་ཚོགས། །སྣང་སྲིད་དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་ཡབ་ཡུམ་སྲས། །བཀའ་ཉན་བྲན་གཡོག་མངག་གཞུག་བཅས་པ་རྣམས། །གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་རྣལ་འབྱོར་མཐུ་དཔུང་སྐྱེད། །སྔགས་འཆང་བདག་གི་རིགས་ཀྱི་སྲུང་མ་དང་། །ས་ཕྱོགས་འདི་ཡི་ཡུལ་གཞིས་གནས་ཀྱི་བདག །ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ཚེས་ལ་དབང་བའི་ལྷས། །གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་རྣལ་འབྱོར་མཐུ་དཔུང་སྐྱེད། །ཅེས་ཕུལ། དེ་ནས་བྲུབ་ཁུང་བསང་སྦྱང་། ཕཊ༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨེ་ལས་ལྕགས་བསྲེགས་ཀྱི་ཁང་སྒྲོམ་གྲུ་གསུམ་བང་རིམ་དགུ་པ། ཁ་ཁྱེར་དོག་ཅིང་གཏིང་ཟབ་པ། འོག་ན་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཁྲག་མཚོ་ཁོལ་བ། ལོགས་ལ་ཞེ་སྡང་གི་མེ་རླུང་འཁྲུགས་པ། སྟེང་ན་གཏི་མུག་གི་མུན་པ་གཏིབས་པ། མཚོན་ཆའི་ཆར་འབེབས་ཤིང་ནད་དང་དུག་གི་རླངས་པ་འཕྱོ་བ། ཐན་དང་ལྟས་ངན་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་མི་བཟད་པ་འཁྲུགས་པ། ལས་བྱེད་གཤིན་རྗེའི་དམག་ཚོགས་སེང་གེ་ལྟར་རྔམས་པ། སྟག་ལྟར་འཕྱོ་བ། སྲིན་པོ་ལྟར་ཁྲོས་པ། ཤ་ཟ་ལྟར་རྒྱུག་པ། རྒྱོབ་རྒྱོབ་དང་སོད་སོད་ཀྱི་སྒྲ་འབྲུག་ལྟར་སྒྲོག་པས་གང་བ། སྲིད་པ་ལས་ཀྱི་བཙོན་ཁང་དྲག་པོ་དེའི་ནང་དུ་ནྲྀ་ཏྲི་དུད་ཁ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། དུ་རུཥྐའི་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཕྱ་སང་ཁྲ་མགོ་ཅན་དང་། འགོང་པོ་སྤུན་དགུ །མཐའི་དམག་དཔོན་དམག་མི་འོག་རྟ་སྣ་འདྲེན་དང་བཅས་པ་རྐང་ལག་ལྕགས་སྒྲོག་གིས་བསྡམས་ཤིང་ལུས་གཅེར་བུ་རིད་པ། མདོག་ནག་ཅིང་དྲན་པ་ཉམས་པ། མྱ་ངན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན་བུ་ག་དགུ་ནས་རྣག་ཁྲག་འཛག་པ། གནོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོར་གྱུར། ཅེས་དམིགས་བྱ་བསྐྱེད་ལ། བདག་དང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གཙོ་འཁོར་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ལྕགས་སྒྲོག་དྲིལ་བུ་ཐོགས་པ་མང་པོ་སྤྲོས་ནས་དམིགས་བྱ་རང་དབང་མེད་པར་བཀུག་ནས་ལིངྒ་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་ཞིང་། བདེན་སྟོབས་བརྗོད་པ། ན་མོ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའྎ ཆོས་ཀྱི་བཀའྎ དགེ་འདུན་གྱི་བཀའྎ གསང་སྔགས་དང་། རིག་སྔགས་དང་། གཟུངས་སྔགས་དང་། སྙིང་པོ་དང་། ཕྱག་རྒྱ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བདེན་པ་དང་། ཆོས་ཉིད་གདོད་ནས་སྟོངས་ཀྱང་ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང་། ཁྱད་པར་མཐུ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྡེ་བཞི་བཀའ་སྡོད་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས། ཞེས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་སྤྱི་དགྲ། ཁྱད་པར་མཐའ་མི་དུ་རུཥྐ་ཡི་སྡེར་གཏོགས་པའི་རྒྱལ་པོ། བློན་པོ། དམག་དཔོན། དམག་མི་འོག་རྟ་སྣ་འདྲེན་དང་བཅས་པའི་བླ་སྲོག་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཤམ་བུ་ནྲྀ་ཏྲི་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ཞེས་འགུག་བསྟིམ་ནན་དུ་བྱ། ཧཱུྃ༔ དབྱེ་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔ ལས་ངན་སྡིག་ཅན་དགྲ་བོ་འདི༔ སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པར་བྱེད་པ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་འཇིག་རྟེན་ལྷ་ཡི་ཚོགས༔ ཕྲོལ་ཅིག་ཕྱེ་ཞིག་རྣམ་པར་ཕྱེས༔ མཉམ་པོར་འོང་བའི་བདུད་དང་སྤྲོད༔ ཅེས་དང་། མ་མ་ཏྲག་རཀྴ་མཱ་ར་ཡ་ཕྱེ་ཕྱེ་ནྲྀ་ཏྲི་དེ་བ་ཨུ་ཙ་ཏ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་པའི་བར་གྱེར་ཞིང་ལིངྒ་ལ་གུ་གུལ་སྦྱར་བས་བདུག་ཅིང་བྱ་འུག་གི་སྒྲོ་འཐབ་པས་ལྷ་དང་དབྱེ་འོ། །དེ་ནས་བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ལྗང་གུ་ཚ་ཞིང་རྩུབ་པ་འཕྲོས་པས་མདུན་གྱི་རྒྱལ་ཆེན་གཙོ་འཁོར་གྱི་ཐུགས་ཀར་ཕོག་པས། དེ་དག་རབ་ཏུ་ཁྲོས་ནས་དམིགས་བྱའི་ལིངྒ་དེ་དགྲ་བོ་སྡེ་དཔུང་དང་བཅས་པར་དངོས་སུ་གསལ་བའི་ཤ་ཟོས་ཁྲག་འཐུངས་ནས་མགོ་ལུས་བྲལ་བར་བསམ་ལ། ཞེ་སྡང་དྲག་པོའི་ངར་དང་ལྡན་པས། ཨོཾ་དྷྲྀཥྚ་རཱཥྚཱ་ཡ། བི་རཱུ་ཌྷ་ཀཱ་ཡ། བི་རཱུ་པཱཀྵཱ་ཡ། བཻ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ཡ་ས་པ་རི་བཱ་ར་ཛཿཛཿ དགྲ་བགེགས་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་སྲོག་དབུགས་ལ་རྦད་རྦད། དགྲ་བོ་ཆེ་གེ་མོ་ནྲྀ་ཏྲི་ཧུར་ཐུམས་ཛཿ མཱ་ར་ཡ་རྦད་སོད། ཅེས་ཉེར་གཅིག་གམ་བདུན་གང་རིགས་བཟླས་པས་ཐུན་ནུས་ལྡན་དུ་བསྒྲུབས་ལ་ལིངྒ་ལ་བྲབས་པས་རྡུལ་དུ་བརླགས་པར་བསམ་མོ། །ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ། ཐོག་མའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང་། །ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུབ་དབང་བཅོམ་ལྡན་འདས། །གསང་བའི་བདག་པོ་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་དང་། །ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་མཆོག་ཨོ་རྒྱན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་ཆོས་རྒྱལ་བོད་ཀྱི་རྗེ། །གསང་བདག་ལོ་ཙཱ་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་ར། །རིག་འཛིན་སྤྲུལ་སྐུ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ། །བློ་གྲོས་བཟང་པོ་གཞན་ཕན་རྡོ་རྗེ་དང་། །ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་གཏེར་བདག་གླིང་པ་སོགས། །རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་བརྒྱུད་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། །དྲག་རྩལ་སྟོབས་ཀྱིས་ནག་པོའི་ཕྱོགས་རྣམས་འཇོམས། །མཐུ་སྟོབས་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །བསྟེན་ཅིང་བསྒྲུབས་པའི་སྲུང་མ་མཐུ་བོ་ཆེ། །བདེ་གཤེགས་སྒྲུབ་པའི་བསྟན་སྲུང་ཡོངས་ཀྱི་མཆོག །དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྡེ་བཞི་ཡིས། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་དང་། ཁྱབ་བདག་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་བཞིན་དུ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གཉན་པོ་སྲུང་བ་དང་། །བསྟན་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཆོས་འཕེལ་ཞིང་། །མི་ཡི་འཇིག་རྟེན་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་དང་། །ཧོར་སོག་དམག་སྡེའི་དཔུང་བཅས་ཟློག་ཏུ་གསོལ། །ལྷག་པར་གདུང་བས་མཆོད་ཅིང་བསྟེན་བྱེད་པ། །བདག་ཅག་སྒྲུབ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི། །འདོད་པའི་དོན་ཀུན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་། །དགྲ་དང་གནོད་པ་ཟློག་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཅེས་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་བསྐུལ་དང་། དེ་ནས་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་འཁོར་བཅས་དྲག་ཏུ་བསྐུལ་བ་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་འདི་བྱ་སྟེ། ཧཱུྃ༔ དྲི་ཟ་ཡོངས་ལ་དབང་སྒྱུར་པ༔ ཞེས་སོགས་ནས། ཡོངས་སུ་བསྲུང་བ་ཆེན་པོ་མཛོད༔ ཅེས་པའི་བར་གྱིས་བསྐུལ་ཞིང་ལས་བཅོལ་ལོ། །ཐུན་གཏོར་ལ་དགུག་གཞུག་བྱ། རཾ་ཡཾ་ཁཾ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་གཏོར་སྣོད་དམར་གྱི་དུང་ཆེན་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏོར་རྫས་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤ་ཡི་རི་བོ། ཁྲག་གི་རྒྱ་མཚོ། རུས་པའི་ཕུང་པོ། ཀླད་ཞག་གི་ལྦུ་ཕྲེང་འཁྲིགས་པ། དམ་ཚིག་ཏུ་འོས་པའི་འདོད་ཡོན་གྱི་རྣམ་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ། ངོ་བོ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་ཅན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བར་བསམ་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་བརླབས་ལ། ཨོཾ་དྷྲྀཥྚ་རཱཥྚཱ་ཡ། བི་རཱུ་ཌྷ་ཀཱ་ཡ། བི་རཱུ་པཱཀྵཱ་ཡ། བཻ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ཡ་ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཞེས་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་སྔགས་ལ་གཏོར་སྔགས་བཏགས་པས་ལན་གསུམ་བསྔོས་ལ། ཧཱུྃ༔ རི་རབ་ལྷུན་པོའི་ཕྱོགས་བཞི་ན༔ ཞེས་སོགས་ཀྱིས་དགྲ་ཕྱོགས་སུ་འཕང་། དེ་ནས་ཚོགས་མཆོད་དང་། ཆོས་སྐྱོང་སྤྱི་སྒོས་དང་སྒོ་འཕྲང་སྲུང་མའི་གཏོར་ཆོག །ཆོ་གའི་རྗེས་རིམ་སོགས་སྔར་ལྟར་རོ།། དེ་ལྟར་བསྒྲུབས་ནས་ཞག་བདུན་པ་གྲོལ་རྒྱུའི་ཉིན། རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་བཟླས་པ་གཏོར་འབུལ་མཆོད་གསོལ་ཡན་སོང་བ་དང་། གཏོར་མའི་འོག་གི་བྲུབ་ཁུང་སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་བཀོད། གདབ་ལས་ཀྱི་ཆས་དང་། མེ་ཧོམ་རྣམས་ཀྱང་བཤམས་ཏེ། ཐོག་མར་གསེར་སྐྱེམས་དང་། དེ་ནས། ཧཱུྃ། དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་བདག་མཆོག་གསུམ་བླ་མ་དང་། །ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། ཁྱད་པར་བསྟན་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །འཁོར་བཅས་བདག་ལ་དགོངས་ཤིང་གསན་དུ་གསོལ། །སྣང་སྲིད་གདོད་ནས་ཆོས་སྐུར་རོ་གཅིག་ལ། །མ་རྟོགས་སྒྲིབ་བསལ་འགྲོ་ཀུན་བསྒྲལ་སེམས་ཀྱང་། །དམ་ཉམས་དགྲ་བོས་བྱེད་དུ་མ་སྟེར་རོ། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མས་གཟུ་དང་དཔང་མཛོད་ཅིག །སྨིན་གྲོལ་ལམ་ཞུགས་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟབ་མོའི་དོན། །ཚུལ་བཞིན་ཉམས་བླངས་དངོས་གྲུབ་བླང་སེམས་ཀྱང་། །དམ་ཉམས་དགྲ་བོས་བྱེད་དུ་མ་སྟེར་རོ། །ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་གཟུ་དང་དཔང་མཛོད་ཅིག །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས། །འགྲོ་ལ་ཕན་བདེའི་དགའ་སྟོན་སྤེལ་སེམས་ཀྱང་། །དམ་ཉམས་དགྲ་བོས་བྱེད་དུ་མ་སྟེར་རོ། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོས་གཟུ་དང་དཔང་མཛོད་ཅིག །ཚེ་འདི་བློས་བཏང་དབེན་པའི་གནས་རྣམས་སུ། །བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པར་སེམས་ན་ཡང་། །དམ་ཉམས་དགྲ་བོས་བྱེད་དུ་མ་སྟེར་རོ། །དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་གཟུ་དང་དཔང་མཛོད་ཅིག །མ་ཉེས་མ་ལན་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་ཚོགས། །སྡིག་ཅན་ལས་ངན་བསྟན་པའི་སྤྱི་དགྲ་འདིས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་བཤིགས་དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་དམད། །བླ་མའི་ཐུགས་དཀྲུགས་དགེ་འདུན་སྡེ་ལ་བརྙས། ཁྱད་པར་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ལ། །རི་ལྟར་བརྗིད་ཅིང་རྩང་ལྟར་འཛུགས་པ་དང་། །མདུན་ནས་སྒུག་ཅིང་རྒྱབ་འདེད་ཟུར་ནས་གསོད། །ལུས་ཀྱིས་རྡུང་རྡེག་དཀོར་རྫས་རྐུ་ཞིང་འཕྲོག །ངག་གི་ཡ་གས་གཞན་གྱི་ནུས་མཐུ་བསྒུལ། །ཡིད་ཀྱིས་བསམ་ངན་དུག་ལྟར་གཡོ་བྱེད་པས། །སྔ་དགྲ་ལག་བདར་ཕྱི་དགྲ་ཡིད་སེམས་དང་། །ད་དགྲ་བདོ་བའི་དགྲ་བགེགས་གར་གནས་ཀྱང་། །དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་བཀའ་ཉན་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །སྐད་ཅིག་འདིར་ཁུག་མངོན་སྤྱོད་ལས་མཛོད་ཅིག །ཅེས་གཟུ་དཔང་གསོལ། དེ་ནས་བྲུབ་ཁུང་བསྐྱེད་པ། སྤྲུལ་པ་སྤྲོ་བ། དགུག་བསྟིམ། ལྷ་དབྱེ་རྣམས་སྔར་ལྟར་བྱས་ནས། ཐུན་རྫས་ཀྱིས་བྲབ་ཅིང་། ཧཱུྃ༔ དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས༔ ཕོ་ཉར་མངགས་པ་ཐུན་གྱི་བདག༔ དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་ཕྱིར་ལས་ལ་ཡ༔ སྣ་ཚོགས་དྲག་པོ་ཐུན་གྱི་རྫས༔ གློག་ལྟར་འཁྱུག་ཅིང་ཐོག་ལྟར་འབེབ༔ དགྲ་བགེགས་ལུས་སེམས་འབེན་ལ་ཡ༔ ཞེས་པའི་མཐར། ཨོཾ་དྷྲྀཥྚ་རཱཥྚཱ་ཡ། བི་རཱུ་ཌྷ་ཀཱ་ཡ། བི་རཱུ་པཱཀྵཱ་ཡ། བཻ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ཡ་ས་པ་རི་བཱ་ར་ཛཿཛཿ དགྲ་བགེགས་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་སྲོག་དབུགས་ལ་རྦད་རྦདཿ དགྲ་བོ་རྣྲྀ་ཏྲི་ཧུར་ཐུམས་ཛཿ མཱ་ར་ཡ་རྦད་སོད། ཅེས་ཐུན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བྲབས་པས་དམ་ཅན་གྱི་དམག་ཚོགས་ནད་མཚོན་དུག་གི་ཆར་ཆེན་པོ་དགྲ་བོའི་སྟེང་དུ་ཕབ་པས་ཐལ་བ་བཞིན་དུ་བརླགས་པར་བསམ་ཞིང་། ཧཱུྃ། དཔལ་ཆེན་སྟོབས་པོ་ཆེ་ཡི་བཀས། །ང་ནི་སྒྲོལ་གིང་ཆེན་པོ་སྟེ། ཁམས་གསུམ་སྐྱེ་འགྲོའི་སྲོག་གི་བདག །རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞི་བྲན་དུ་ཁོལ། །སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་བོ་མི་བསྲུན་པས། །རབ་འབྱམས་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ། །ལས་ངན་གདུག་པའི་དགྲ་དང་བགེགས། །གར་ཡང་བྲོས་པའི་ས་མེད་ཀྱིས། །ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བསྒྲལ་བར་བྱ། །ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་མཚོན་ཆ་འདིས། །བཏབ་ན་ལྷ་ཡང་བརླག་འགྱུར་ན། །དགྲ་དང་བགེགས་ལ་སྨྲོས་ཅི་དགོས། །ཐལ་བ་བཞིན་དུ་བརླག་པར་བྱ། །སརྦ་ཤ་ཏྲཱུཾ་མཱ་ར་ཡ་རྦད། ཅེས་རང་ཉིད་ཡི་དམ་གྱི་སྙེམས་པ་བརྟན་པོས་ཚེ་ཁྲུས་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་ལྡན་པས། ཕུར་བུ་གདབ་ཅིང་སྒྲོལ་གྲིས་གཏུབས་ཏེ་ཤ་ཁྲག་འདོད་ཡོན་གྱི་ཕུང་པོ་ཟད་མི་ཤེས་པར་སྤེལ་ལ། ཧཱུྃ། མཐུ་ཆེན་བསྟན་སྲུང་རྒྱལ་པོ་སྡེ་བཞི་དང་། །སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་བཀའ་ཉན་ཕོ་ཉའི་ཚོགས། །དགྲ་བོའི་སྲོག་དབུགས་བླ་ཚེ་ཤ་ཁྲག་མདངས། །དོན་སྙིང་རུས་པ་རྐང་མར་ཞག་དང་བཅས། །ལྷག་མ་མེད་པར་ཞལ་གདངས་ནང་དུ་བཏབ། །གདུག་པའི་སྦྱོར་བ་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཆོད་ཅིག །མ་ཧཱ་མཱཾ་ས་རཀྟ་ཙིཏྟ་བ་སུ་ཏ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་གོ་རོ་ཙ་ན་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཞེས་སྒྲུབ་གཏོར་སོགས་གཏོར་མ་ཐམས་ཅད་ལ་བྲན། འདི་སྐབས་ཟན་ལིང་གི་སྙིང་གར་བཅུག་པའི་ཤོག་ལིང་ཡང་ཧོམ་ནང་དུ་མེར་བསྲེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་གཞན་ཚོགས་གཏོར་སོགས་ལས་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་རྣམས་ནི་གོང་བཞིན་ནོ། ༈ །དེ་ནས་བདུན་གསུམ་པར་ཡི་དམ་གྱི་བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་གྲུབ་ཀྱི་བར་སྔར་ལྟར་བཏང་ནས། མཆོད་གཏོར་དང་མདོས་ཡས་རྣམས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། བདག་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་ཡི་གེ་རཾ་ཡཾ་ཁཾ་གསུམ་སྤྲོས་ཏེ། ཧཱུྃ་ལས་རཾ་འཕྲོས་འོད་དུ་ཞུ། མེར་འབར་བས་མདོས་ཀྱི་དངོས་འཛིན་བག་ཆགས་མཚན་མ་རྣམས་བསྲེགས། རཾ་ཛྭ་ལ་མཎྜ་ལ་རཾ། ཧཱུྃ་ལས་ཡཾ་འཕྲོས་འོད་དུ་ཞུ། རླུང་དུ་གྱུར་པས་མདོས་ཀྱི་དངོས་པོ་བག་ཆགས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་གཏོར། ཡཾ་བ་ཡུ་མཎྜ་ལ་ཡཾ། ཧཱུྃ་ལས་ཁཾ་འཕྲོས་འོད་དུ་ཞུ། ཆུར་གྱུར་པས་མདོས་ཀྱི་དངོས་པོ་དང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མ་ལུས་བཀྲུས། ཁཾ་ཛ་ལ་མཎྜ་ལ་ཁཾ། ཞེས་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་སྦྱངས་ལ། སྔགས་དྲུག་ཕྱག་དྲུག་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། ཐལ་མོ་ཁོང་སྟོང་སྙིང་གར་སྦྱར་བ་ཆོས་ཉིད་རྣམ་དག་གི་རྒྱས། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་བ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་བ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། ཞེས་བརྗོད་པས་རྫས་རྣམས་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། ཐལ་མོ་ཁོང་སྟོང་སོར་རྩེ་སྤྲད་པ་ཚིག་ཟུར་བཅགས་ནས་སྨིན་མཚམས་སུ་བཞག་པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་རྒྱས། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཟད་མི་ཤེས་པས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར། ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་ཁ་ཕྱིར་སྐྱེད་མཐེ་བོང་གཉིས་བསྣོལ་ཏེ་ཁའི་ཐད་ཀར་འཇོག་པ་ཐབ་སྦྱོར་གྱི་རྒྱས། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་གྱུར། གཡས་རྡོ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་བརྐྱངས་པའི་མཛུབ་མོ་སྒྲེང་། གཡོན་ས་གནོན་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེན་ཤུགས་ལྡན་གྱི་རྒྱས། ཨོཾ་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཨོཾ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུྃ། ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་སོ་སོའི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་གྱུར། གཡས་རྡོ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་སྙིང་གར་བཅང་། གཡོན་མཆོག་སྦྱིན་གྱིས་སྣོད་འདེག་ཚུལ་ཡེ་ཤེས་སྐར་མདའི་རྒྱས། ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ན་མཿས་མནྟ་སྥ་ར་ཎ་རསྨི་བྷ་བ་ས་མ་ཡ་མ་ཧཱ་མ་ཎི་དུ་རུ་དུ་རུ་ཧྲྀ་ད་ཡ་ཛྭ་ལ་ནི་ཧཱུྃ། ཡོ་བྱད་ལ་མགྲོན་རྣམས་འཐབ་རྩོད་མེད་པར་སྤྱོད་པར་གྱུར། ལག་གཉིས་སོར་མོ་ནང་དུ་བསྣོལ་བའི་མཁྲིག་མ་སྦྱར་བ་མཐེ་བོང་གཉིས་གཤིབས་ཏེ་སྒྲེང་བ་སྤྱི་བོར་འཇོག་པ་དབང་བསྒྱུར་འཁོར་ལོའི་རྒྱས། ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷ་ནཱཾ་གྲ་ཧེ་ཤྭ་རི་པྲ་བྷཉྫྱོ་ཏི་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། མགྲོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་དབང་དུ་གྱུར་པར་བསམ་ཞིང་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་གསུམ་གསུམ་བྱས་ལ་ཕྱག་རྒྱ་འགྲོལ་བ་ན་སེ་གོལ་བྱ། འབྲུ་ལྔས་སྤེལ་བ་ནི། ཨོཾ་བྷྲཱུྃ་ཏྲཱཾ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཞེས་ལན་གསུམ་བརྗོད་ལ། ཨོཾ་ལས་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་ལྡན་པར་གྱུར། བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྡན་པར་གྱུར། ཏྲཱཾ་ལས་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པར་གྱུར། ཧྲཱིཿལས་གསུང་དབྱངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར། ཨཱཿལས་བཟའ་བཏུང་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་དང་ལྡན་པར་གྱུར། གཟུགས་བརྙན་རྣམས་སྲོག་ཆགས་དངོས་སུ་གྱུར་ཏེ། ལུས་མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་པ། ངག་སྙན་པ། ཡིད་དྭངས་པ། ལག་ན་འདོད་ཡོན་ལྔའི་རྫས་ཐོགས་ནས། རེ་རེ་ལ་ཡང་མང་པོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས་ནས། རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ། སྣང་སྲིད་མ་མོ། རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་དང་། བུ་ལོན་ལན་ཆགས་ཀྱི་བདག་པོ་སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་རེ་རེ་ལ་ཡང་། མདོས་གླིང་བཞི་རི་རབ་སྐྱེ་འགྲོ་སེམས་ཅན་འདོད་ཡོན་གྱི་བྱེ་བྲག་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སོ་སོའི་སྤྱོད་ཡུལ་དང་མཐུན་པར་འཆར་ཞིང་ཐོབ་པར་བསམ་ལ། ན་མོ། བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དང་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྦྱིན་སྟོབས་དང་། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཀྱིས། །རྣམ་བཞིའི་མགྲོན་ལ་མཆོད་པ་དང་། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་ཕྱིར། །དོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་ཀུན། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་པ། །ཐོགས་པ་མེད་པར་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བདེན་སྟོབས་ཀྱང་བརྗོད་དོ། །དེ་ནས་མདོས་ཀྱི་བསྐྱེད་འདྲེན་བསྟིམ་བཞུགས་མཆོད་བསྟོད་འདོད་གསོལ་བཟླས་པ་རྣམས་སྐོང་གསོ་བདུད་དཔུང་ཀུན་འཇོམས་བཞིན་བྱ་སྟེ། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བྷྲཱུྃ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་། །ཕྱི་ནི་རིན་ཆེན་ལྔ་དང་ནང་ཐོད་པ། །ཚར་གསུམ་གྱིས་བརྩིགས་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་རྒྱན། །རྟ་བབས་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་རྫོགས་པའི། །དབུས་སུ་པདྨ་ཉི་མ་ཟླ་བའི་གདན། །ཉོན་མོངས་བདུད་དང་དུ་རུ་ཀ་ཡི་ལྷ། །བདུད་པོ་དབང་ཕྱུག་ཕྱ་སངས་ཁྲ་མགོ་ཅན། །སྦྲུལ་གྱི་མཇུག་མ་མགོ་གཡས་གན་རྐྱལ་སྟེང་། །ཡི་གེ་ཧཱུྃ་ཡིག་མཐིང་ནག་ཁྲ་ཐབས་བབས། །དེ་ལས་སྐད་ཅིག་ཁྲོ་རྒྱལ་སྟོབས་པོ་ཆེ། །མཐིང་ནག་འབར་བ་ཁྲོ་ཚུལ་དཀར་དམར་ཞལ། །ཞེས་སོགས། ལྷ་བསྐྱེད། སྤྱན་འདྲེན། ཕྱག་འཚལ། བསྟིམ་བཞུགས། མཆོད་པ། བསྟོད་པ། གདོད་གསོལ། བཟླས་པའི་མཐར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཐུགས་དམ་སྐོང་གསོ་ནི། ཧཱུྃ། རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཞེས་པ་ནས། གཏན་ནས་ཟློག་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཅེས་སྐོང་བའི་རྫས་སུ་གྱུར་པ་མཐའ་དག་འབུལ། དེ་ནས་གསེར་སྐྱེམས་ནི། གོང་གི་ཉིན་སྔ་མ་རྣམས་ལྟར་ཕུལ་ལ། གླུད་ཡས་ཀྱི་འཕྱོང་གཏང་བར་འདོད་ན། ཧཱུྃ། རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བདག་ཅག་གིས། །དཀའ་དགུ་བསགས་ནས་མཐུན་དགུ་བསྡེབས། །དཀའ་བ་མི་ལས་བཙལ་བའི་མདོས། །སྲ་བ་བྲག་ལས་བརྐོས་པའི་མདོས། །རྫས་དང་ཡས་ཀྱིས་གཞི་བཟུང་ནས། །སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །ཏིང་འཛིན་དག་པས་འདོད་དགུར་བསྒྱུར། །བཅས་བཅས་དེ་ནི་བརྡར་བརྡར་ནས། །སྐྱེས་པ་དམག་ལ་ཆས་པ་འདྲ། །བཏགས་བཏགས་དེ་ནི་བརྒྱན་བརྒྱན་ནས། །ན་ཆུང་བག་མར་ཆས་པ་འདྲ། །བྲིས་བྲིས་དེ་ནི་བཀོད་བཀོད་ནས། །སྟག་གཟིག་ཚང་ནས་ཐོན་པ་འདྲ། །སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་ཀུན། །སྲིད་པའི་མདོས་ཆེན་འདི་ལ་གཟིགས། །འཕན་གདུགས་ནམ་རྒྱང་གུར་ལ་ལྟོས། །ཟ་འོག་གུར་ཁྱིམ་ཕུབ་པ་འདྲ། །ཤིས་རིས་མང་པོ་བྲིས་ལ་ལྟོས། །འཇིག་རྟེན་སྣང་སྲིད་མཁའ་ལ་ཤར། །མདའ་འཕང་མང་པོ་འཁྲིགས་ལ་ལྟོས། །མཁའ་ལ་འཇའ་ཚོན་འཁྱིལ་པ་འདྲ། །རི་རབ་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་བཅས། །མཐུན་པའི་རྫས་དང་ཡས་ཀྱིས་བསྐོར། །ལྷ་སྲིན་དམ་རྫས་གཉན་པོ་བསགས། །དེ་ལྟ་བུ་ཡི་མདོས་ཆེན་འདི། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །ཚེ་དང་སྲོག་གི་གླུད་དུ་འབུལ། །ཡུལ་དང་མཁར་གྱི་གླུད་དུ་འབུལ། །ནོར་དང་རྫས་ཀྱི་གླུད་དུ་འབུལ། །ཆག་ཆེན་ཉམ་ང་ཟློག་ཏུ་གསོལ། །བཅོལ་པའི་ལས་རྣམས་སྒྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་བརྗོད། །དེ་ནས་ཚོགས་བྱིན་རླབས་ནས་ལྷག་མའི་བར་ལས་གཞུང་བཞིན་་་༼ནམ་སྐོང་གསོའི་གཞུང་བཞིན།༽སོང་ནས། ཧཱུྃ༔ ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་ཉན་པ༔ སྟོང་གསུམ་མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་ན༔ ཞེས་སོགས་མདོས་བསྔོ་གཞུང་བཞིན་མཇུག་བར་གྱེར། དེའི་ནང་སྡེ་ཚན་རེ་རེའི་མཚལ་རྟགས་་་༼སམ་གཡུང་རྟགས།༽ཀྱི་མཚམས་སུ། བཀའ་ཡི་མདོས་ཆེན་འདི་བཞེས་ལ༔ ཞེས་པ་ཀུན་ལ་འཇུག་གོ །དེའི་མཐར་ཉིན་རེ་བཞིན་མདོས་བསྔོའི་རྗེས་སུ་མདོས་ཀྱི་རི་རབ་ནང་གི་ལིངྒ་ལ་དམིགས་བྱ་ཕཊ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་མདུན་གྱི་མདོས་གཞིའི་འོག་ཏུ་ཨེ་ལས་ལྕགས་བསྲེགས་ཀྱི་སོགས་གོང་བཞིན། ངོ་བོར་གྱུར། ཅེས་བསྐྱེད་ལ། ཕོ་ཉ་སྤྲོ་བ་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡི་གེ་ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿགྲངས་མེད་པ་འཕྲོས་པས་ཁྲོ་བོ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ལྕགས་སྒྲོག་དྲིལ་བུ་ཐོགས་པ་དཔག་མེད་དུ་གྱུར་ཏེ། དེ་དག་གིས་དགྲ་བགེགས་གང་ཡིན་དེའི་སྙིང་ག་ནས་ལྕགས་ཀྱུས་བཟུང་། མགྲིན་པ་ནས་ཞགས་པས་བཅིངས། ཡན་ལག་ལྕགས་སྒྲོག་གིས་བསྡམས། དྲིལ་བུས་རྒྱབ་ནས་ཕུལ་ནས་ལིངྒ་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་ལ། ན་མོ། རྗེ་བཙུན་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། གསང་སྔགས་དང་། རིག་སྔགས་དང་། གཟུངས་སྔགས་དང་། སྙིང་པོ་དང་། ཕྱག་རྒྱ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། ཆོས་ཉིད་གདོད་ནས་སྟོངས་ཀྱང་ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིགས་བྱེད་འབར་བ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་སྟོབས་པོ་ཆེའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། དཔལ་མགོན་མཐུ་སྟོབས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་། བཙུན་མོ་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ཆེན་མོ་བཞི། སྲས་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་གསུམ། གཙང་རིགས་ཀྱི་དཔལ་མགོན་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས། དྲི་ཟ་བྱེ་བ་འབུམ་སྡེ། སྲིན་པོ་དྲུག་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ལ་སོགས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས། སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བཤིག་པ། དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་དམོད་པ། དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་དཀྲུག་པ། སྐྱེ་བོ་ཡོངས་ལ་དམོད་པ། བན་བོན་ཡོངས་ལ་འཚེ་བ། སྲུང་མ་གཉན་པོ་ཁྱད་དུ་གསོད་པ། མཐུ་བུ་ལོན་བཞིན་དུ་སྙོག་པ། དགྲ་བགེགས་ཉམས་པ་བདུན་ལྡན་བསྒྲལ་བའི་ཞིང་བཅུར་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་དུ་མཐའ་མི་དུ་རུ་ཀ་ཡི་སྡེར་གཏོགས་པའི་རྒྱལ་པོ། བློན་པོ། དམག་དཔོན། དམག་མི་འོག་རྟ་སྣ་འདྲེན་དང་བཅས་པའི་བླ་སྲོག་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །རྣྲི་ཏྲི་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ། ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཱཿ ཞེས་འགུག་བསྟིམ་བྱས་ལ། ཧཱུྃ༔ དབྱེ་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔ ལས་ངན་སྡིག་ཅན་དགྲ་བོ་འདི༔ སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པར་བྱེད་པ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་འཇིག་རྟེན་ལྷ་ཡི་ཚོགས༔ ཕྲོལ་ཅིག་ཕྱེ་ཞིག་རྣམ་པར་ཕྱེས༔ མཉམ་པོར་འོང་བའི་བདུད་དང་སྤྲོད༔ ཅེས་དང་། མ་མ་ཏྲག་རཀྴ་མཱ་ར་ཡ་ཕྱེ་ཕྱེ་ནྲྀ་ཏྲི་དེ་བ་ཨུ་ཙ་ཏ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་ལྷ་དང་དབྱེ། དེ་ནས་ཐུན་སྔགས་ནི། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཡ། མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཡ། ཀྲོ་དྷ་ཡ། ཀྲོ་དྷ་ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། དུ་རུ་ཀའི་དབང་པོ་རྩ་ལག་སྡོམས། ཨུ་ཁྲང་གྲ་ཧ་མ་ནི། ཨུ་བྷ་ན་ལ་ཚ་ཚ། གུ་གུ་རཱ་ཛ་ནི། ལ་བྷ་བྷི་ཀུན་ཚེ་འདུ། ཧཱུྃ་རཱ་ཛ་ཡ། བྷ་གྷ་བྷ་གི་ནི་པ་ཚེ། ཀོ་སེ་ཕཊཿ ཀུ་ཏ་ཙ་ལི་ཡེ་ཕཊཿ ཏྲི་རཱ་ཛ་གུ་པ་གུ་པ། ཐིས་ཏིས་ཕཊ་ཕཊཿ དུ་རུ་ཀའི་དབང་པོ་རྩ་ལག་ནན་རྦད་རྦད། ཅེས་དང་། ཨིནྡྲ་ཡ༔ ཨགྣ་ཡ༔ ཡ་མཱ་ཡ༔ ནཻ་རི་ཏ་ཡ༔ བ་རུ་ཎཱ་ཡ༔ བཱ་ཡ་བེ༔ ཀུ་བེ་རཱ་ཡ༔ ཨཱི་ཤ་ནཱ་ཡ༔ སཱུརྻ་ཙནྡྲ་ཡ༔ པ་ཏི་བྷཱུ་མི༔ ཨོཾ་དྷྲྀཥྚ་རཱཥྚཱ་ཡ༔ བི་རཱུ་ཌྷ་ཀཱ་ཡ༔ བི་རཱུ་པཱཀྵཱ་ཡ༔ བཻ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ཡ༔ ཨོཾ་རུ་ཨི་ཨ་བྷྲིཀ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨ་ནནྟ༔ ཏཀྵ་ཀ༔ ཀརྐོ་ཊ༔ བྷ་ལ་ས་ཏ༔ བ་སུ་ཀཱི༔ ཤངྑ་པཱ་ལ༔ པདྨ༔ མ་ཧཱ་པདྨ༔ ཨོཾ་ཤུ་ཀྲ་ཡེ༔ ཤྲེ་ཀ༔ སོམ༔ ནུ་ཏྲ་ཡ༔ ཏ་ར་ཎི༔ ཨ་བྷི་ཏ་ཡེ༔ ད་རི་ན་སུ་ཏ༔ གྲ་ཧ་པ་ར་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨ་ཏི་ཏ་ཡེ༔ ཨོཾ་ནཀྵ་ཏྲ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཛ་ལ་ཛ་ལ༔ དེ་ལ་དེ་ལ༔ ཨོཾ་པུརྞ་བྷ་དྲ་ཡ༔ མ་ཎི་བྷ་དྲ་ཡ༔ གུ་ཧྱ་སྡྱ་ན༔ པཉྩི་ཀ༔ ཧ་རི་ཀ༔ སརྦ་དུཥྚཱན་སརྦ་བིགྷྣཱཾ་ཧྲཱི་ཛ༔ མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ ཞེས་པ་སྟེ་སྔགས་ཚན་གཉིས་ཀའི་ཤམ་བུར། རུ་ཆོམས་ཙིཏྟ་ལ་ཧུར་ཐུམས་དབང་པོ་རྩ་ལག་སྡོམས། དམག་དཔུང་མཱ་ར་ཡ་རྦད་སྲོག་ལ་མྱོག་སཏྭཾ་བྷ་ཡ་ནན། ཞེས་སྦྲེལ་བ་ཅི་ནུས་བཟླས་ཏེ་ཐུན་རྫས་ལ་སྔགས་ཤིང་ལིངྒ་ལ་ཡང་བྲབ་བོ། །དེ་ནས་ཐུན་གཏོར་ལ་དམིགས་བྱ་དགུག་བསྟིམ་བྱས་ལ་སྔར་བཞིན་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ། ཧཱུྃ། རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོའི་ཤར་ཕྱོགས་ན། །ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་སྤོས་ངད་ལྡན། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྐུལ་ཞིང་གཏོར་མ་དགྲ་ཕྱོགས་སུ་འཕང་ངོ་། །དེ་ནས་སྤྱི་སྒོས་ཆོས་སྲུང་གི་གཏོར་ཆོག་དང་ཆོ་གའི་རྗེས་རིམ་རྣམས་སོགས་སྔར་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་སྒྲུབ་ཞག་རྫོགས་པའི་ནུབ་ཐ་མའི་ཉིན། སྤྱི་སྒོས་ཀྱི་གཏོར་ཆོག་སྐོང་གསོ་རྣམས་གསེར་སྐྱེམས་ཀྱི་སྔོན་དུ་བྱས་ལ། དེ་ནས་གསེར་སྐྱེམས་སྐབས་འདིར་མི་བྱེད་པར་བཞག་ལ་མདོས་འཕྱོང་ནས་རིམ་བཞིན་མདོས་བསྔོ་བའི་རྗེས་བར་ཉིན་བཞིན་ལྟར་སོང་བ་དང་། མདོས་ནང་གི་ལིངྒ་རྣམས་བྲུབ་ཁུང་དུ་གཅེར་བ་རང་གི་མདུན་དུ་བཀོད། ལྕགས་སྣོད་ལྟ་བུར་ཚོན་གྱིས་ཆོས་འབྱུང་མཐིང་ནག་གྲུ་གསུམ་བྲིས་པའི་ཁར་དུག་ཤིང་ཚེར་མ་ཅན་གྱི་ཧོམ་གྲུ་གསུམ་པ་བརྩིགས། གཞན་ཡང་གདབ་ཁའི་ཆས་བྱ་འུག་གི་སྒྲོ །ཐུན་རྫས། ཕུར་བུ། སྒྲོལ་གྲི །སྦྱིན་སྲེག་གི་ཡམ་ཤིང་དང་མར་ནག་བསྲེག་རྫས་སོགས་ཚོགས་པར་བྱས་ལ། ཐོག་མར་གསེར་སྐྱེམས་ཉིན་སྔ་མ་ལྟར་འཕུལ་ལ། ཧཱུྃ། དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་བདག་མཆོག་གསུམ་བླ་མ་དང་། །ཞེས་སོགས་སྔར་ལྟར་གཟུ་དཔང་གསོལ། དེ་ནས་དམིགས་བྱ་བསྐྱེད་པ། ཕོ་ཉ་སྤྲོ་བ། དགུག་བསྟིམ། ལྷ་དབྱེ་རྣམས་གོང་བཞིན་གྱི་རྗེས་སུ། ཧཱུྃ༔ དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས༔ ཕོ་ཉར་མངགས་པ་ཐུན་གྱི་བདག༔ དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་ཕྱིར་ལས་ལ་ཡ༔ སྣ་ཚོགས་དྲག་པོ་ཐུན་གྱི་རྫས༔ གློག་ལྟར་འཁྱུག་ཅིང་ཐོག་ལྟར་འབེབ༔ དགྲ་བགེགས་ལུས་སེམས་འབེན་ལ་ཡ༔ ཞེས་གྱེར་ནས། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཡ། མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཡ། ཀྲོ་དྷ་ཡ། ཀྲོ་དྷ་ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། དུ་རུ་ཀའི་དབང་པོ་རྩ་ལག་སྡོམས། ཨུ་ཁྲང་གྲ་ཧ་མ་ནི། ཨུ་བྷ་ན་ལ་ཚ་ཚ། གུ་གུ་རཱ་ཛ་ནི། ལ་བྷ་བྷི་ཀུན་ཚེ་འདུ། ཧཱུྃ་རཱ་ཛ་ཡ། བྷ་གྷ་བྷ་གི་ནི་པ་ཚེ། ཀོ་སེ་ཕཊཿ ཀུ་ཏ་ཙ་ལི་ཡེ་ཕཊཿ ཏྲི་རཱ་ཛ་གུ་པ་གུ་པ། ཐིས་ཏིས་ཕཊ་ཕཊཿ དུ་རུ་ཀའི་དབང་པོ་རྩ་ལག་ནན་རྦད་རྦད། ཅེས་དང་། ཨིནྡྲ་ཡ༔ ཨགྣ་ཡ༔ ཡ་མཱ་ཡ༔ ནཻ་རི་ཏ་ཡ༔ བ་རུ་ཎཱ་ཡ༔ བཱ་ཡ་བེ༔ ཀུ་བེ་རཱ་ཡ༔ ཨཱི་ཤ་ནཱ་ཡ༔ སཱུརྻ་ཙནྡྲ་ཡ༔ པ་ཏི་བྷཱུ་མི༔ ཨོཾ་དྷྲྀཥྚ་རཱཥྚཱ་ཡ༔ བི་རཱུ་ཌྷ་ཀཱ་ཡ༔ བི་རཱུ་པཱཀྵཱ་ཡ༔ བཻ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ཡ༔ ཨོཾ་རུ་ཨི་ཨ་བྷྲིཀ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨ་ནནྟ༔ ཏཀྵ་ཀ༔ ཀརྐོ་ཊ༔ བྷ་ལ་ས་ཏ༔ བ་སུ་ཀཱི༔ ཤངྑ་པཱ་ལ༔ པདྨ༔ མ་ཧཱ་པདྨ༔ ཨོཾ་ཤུ་ཀྲ་ཡེ༔ ཤྲེ་ཀ༔ སོམ༔ ནུ་ཏྲ་ཡ༔ ཏ་ར་ཎི༔ ཨ་བྷི་ཏ་ཡེ༔ ད་རི་ན་སུ་ཏ༔ གྲ་ཧ་པ་ར་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨ་ཏི་ཏ་ཡེ༔ ཨོཾ་ནཀྵ་ཏྲ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཛ་ལ་ཛ་ལ༔ དེ་ལ་དེ་ལ༔ ཨོཾ་པུརྞ་བྷ་དྲ་ཡ༔ མ་ཎི་བྷ་དྲ་ཡ༔ གུ་ཧྱ་སྡྱ་ན༔ པཉྩི་ཀ༔ ཧ་རི་ཀ༔ སརྦ་དུཥྚཱན་སརྦ་བིགྷྣཱཾ་ཧྲཱི་ཛ༔ མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ ཞེས་པ་སྟེ་སྔགས་ཚན་གཉིས་ཀའི་ཤམ་བུར། རུ་ཆོམས་ཙིཏྟ་ལ་ཧུར་ཐུམས་དབང་པོ་རྩ་ལག་སྡོམས། དམག་དཔུང་མཱ་ར་ཡ་རྦད་སྲོག་ལ་མྱོག་སཏྭཾ་བྷ་ཡ་ནན། ཞེས་ཐུན་རྫས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བྲབས་ལ། ཧཱུྃ། དཔལ་ཆེན་སྟོབས་པོ་ཆེ་ཡི་བཀས། །ང་ནི་སྒྲོལ་གིང་ཆེན་པོ་སྟེ། ཁམས་གསུམ་སྐྱེ་འགྲོའི་སྲོག་གི་བདག །རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞི་བྲན་དུ་ཁོལ། །སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་བོ་མི་བསྲུན་པས། །རབ་འབྱམས་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ། །ལས་ངན་གདུག་པའི་དགྲ་དང་བགེགས། །གར་ཡང་བྲོས་པའི་ས་མེད་ཀྱིས། །ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བསྒྲལ་བར་བྱ། །ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་མཚོན་ཆ་འདིས། །བཏབ་ན་ལྷ་ཡང་བརླག་འགྱུར་ན། །དགྲ་དང་བགེགས་ལ་སྨྲོས་ཅི་དགོས། །ཐལ་བ་བཞིན་དུ་བརླག་པར་བྱ། །བཛྲ་རྦད་ཙིཏྟ་ཁྲམ་ཏྲིག་ནན་ཨེ་ཧུར་ཐུམས་ཛཿམཱ་ར་ཡ་རྦད། ཧཾ་ཤཾ་ཏྲི་ཏྲིག་ནན་ཧུར་ཐུམས་མཱ་ར་ཡ་རྦད། ཏཱིརྻ་ཀ་ཁ་ཐུམ་སཱུརྻ་པྲ་ཏི་མུན་ཙ་ཐིབས་དུ་རུ་ཀ་མཱ་ར་ཡ་རྦད། ཅེས་བཟླ་ཞིང་ཕུར་བུས་གདབ་རྗེས་སྒྲོལ་གྲིས་གཏུབས་ཏེ་བཞག་གོ །དེ་ནས་སྦྱིན་སྲེག་གི་སྒོ་ནས་ཞལ་བསྟབ་བྱ་སྟེ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་རྫས་རྣམས་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པར་བལྟས་ལ། ཨོཾ་ཨགྣེ་ཛྭ་ལ་རཾ་ཞེས་གདོལ་བཤན་སོགས་ཀྱི་མེས་ཧོམ་སྦར། དེ་ནས་ཐབ་སྭ་བྷཱ་བས་སྦྱང་། ཆོས་ཀུན་སྟོང་པའི་ངང་ཉིད་ལས། །ཧཱུྃ་ལས་དྲག་པོའི་ཐབ་ཁུང་ནི། །མཚན་ཉིད་ཡོངས་རྫོགས་ལྟེ་བ་རུ། །པདྨ་ཉི་མ་དགྲ་བགེགས་སྟེང་། །བཅོམ་ལྡན་ཁྲོ་རྒྱལ་སྟོབས་པོ་ཆེ། །ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་འཇིགས་པའི་སྐུ །རྡོ་རྗེ་ཞགས་པ་ལྕགས་སྒྲོག་གཡས། །སཏྭ་རེ་ཕུར་བུ་རལ་གྲི་གཡོན། །ཞབས་བཞི་དགྲ་བགེགས་སྟེང་དུ་བགྲད། །འཁོར་དུ་རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞི་སོགས། །བཙུན་མོ་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་བཞི། །ལྷ་ཆེན་བརྒྱད་དང་ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད། །གཟའ་བརྒྱད་རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་དང་། །གནོད་སྦྱིན་རྣམ་པ་ལྔ་ལ་སོགས། །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་འཁོར་བཅས་གསལ། །ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས་ལ། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་དམ་ཚིག་པ་ལ་གཉིས་མེད་དུ་བསྟིམ། འབར་བའི་ཞལ་དུ་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་པའི་ཤ་ཁྲག་རུས་པ་བདུད་རྩིའི་དྭངས་མར་གྱུར་ཏེ་བསྟབས་པས་དགྱེས་པའི་བཞད་སྒྲ་དང་བཅས་པས་གསོལ་བར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཡ། མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཡ། ཀྲོ་དྷ་ཡ། ཀྲོ་དྷ་ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། དུ་རུ་ཀའི་དབང་པོ་རྩ་ལག་སྡོམས། ཨུ་ཁྲང་གྲ་ཧ་མ་ནི། ཨུ་བྷ་ན་ལ་ཚ་ཚ། གུ་གུ་རཱ་ཛ་ནི། ལ་བྷ་བྷི་ཀུན་ཚེ་འདུ། ཧཱུྃ་རཱ་ཛ་ཡ། བྷ་གྷ་བྷ་གི་ནི་པ་ཚེ། ཀོ་སེ་ཕཊཿ ཀུ་ཏ་ཙ་ལི་ཡེ་ཕཊཿ ཏྲི་རཱ་ཛ་གུ་པ་གུ་པ། ཐིས་ཏིས་ཕཊ་ཕཊཿ དུ་རུ་ཀའི་དབང་པོ་རྩ་ལག་ནན་རྦད་རྦད། ས་པ་རི་བཱ་ར་གནོད་བྱེད་ཨགྣི་ཛྭ་ལ་རཾ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི་ནྲྀ་ཏྲི་མཱ་ར་ཡ་རྦད། ཅེས་པའི་སྔགས་ཁོ་ནས། ཡམ་ཤིང་ཚེར་མ་ཅན་གྱི་ཤིང་ལས་རྩང་གཟུགས་དུག་ཁྲག་དང་ཚིལ་ཞུན་བྱུགས་པ་དང་། ཚིལ་ཞུན་བསྲེས་པའི་མར་ནག །ཡུངས་དཀར། ཏིལ། སྐེ་ཚེ་ཤང་ཚེ་ལན་ཚྭ་རྣམས་ཀྱི་བསྲེག་རྫས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་ཕུལ་རྗེས། ཧཱུྃ༔ གདུག་རྩུབ་དྲག་པོའི་ཧོམ་ཁུང་དུ༔ དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་ལ༔ སྡང་དགྲ་གནོད་པའི་བགེགས་ཚོགས་ཀྱི༔ ཕྱི་ཡི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་འབུལ༔ ནང་གི་བླ་ཚེ་སྲོག་དབུགས་འབུལ༔ ཁ་རྗེ་དབང་ཐང་ཀླུང་གཏའ་འབུལ༔ བཞེས་ཤིག་རོལ་ཅིག་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་པའི་མཐར་སྔགས་དང་སྦྱར་ཏེ་ལིངྒ་རྣམས་མེ་ཡི་ཧོམ་ཁུང་ནང་དུ་བསྲེག་ཅིང་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ཞལ་རྔམས་པར་གདངས་བར་དམིགས་བྱ་རྣམས་ཕུལ་པས་ལྷག་མ་མེད་པར་གསོལ་བར་བསམ་ལ། མཐར་ཡེ་ཤེས་པ་ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་རྟེན་རྣམས་ལ་བསྟིམ། དམ་ཚིག་པ་འབར་བའི་རྣམ་པར་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་མདོས་གཏོར་གྱི་མཐའི་མཆོད་པ་རྣམས་ཁ་གསོས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ། པཱ་དྱཾ། པུཥྤེ། དྷཱུ་པེ། ཨཱ་ལོ་ཀེ །གྷནྡྷེ། ནཻ་བིདྱཱ། ཤབྡ། མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་རཀྟ་ཨ་མྲྀཏ་པཱུ་ཛ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཞེས་པས་དབུལ། ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་དང་། །སོགས་དང་ཡིག་བརྒྱས་བཟོད་པར་གསོལ། དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་སྤྲུལ་གཞིའི་ཚུལ་དུ་སྟེང་གི་ནམ་མཁར་བཞུགས། མདོས་གཏོར་རྣམས་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་བསྟན་སྲུང་དྲེགས་པའི་དམག་དཔུང་དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་བའི་ལས་ལ་རྔམས་ཤིང་འབར་བར་བསམ་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཡ། མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཡ། ཀྲོ་དྷ་ཡ། ཀྲོ་དྷ་ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། དུ་རུ་ཀའི་དབང་པོ་རྩ་ལག་སྡོམས། ཨུ་ཁྲང་གྲ་ཧ་མ་ནི། ཨུ་བྷ་ན་ལ་ཚ་ཚ། གུ་གུ་རཱ་ཛ་ནི། ལ་བྷ་བྷི་ཀུན་ཚེ་འདུ། ཧཱུྃ་རཱ་ཛ་ཡ། བྷ་གྷ་བྷ་གི་ནི་པ་ཚེ། ཀོ་སེ་ཕཊཿ ཀུ་ཏ་ཙ་ལི་ཡེ་ཕཊཿ ཏྲི་རཱ་ཛ་གུ་པ་གུ་པ། ཐིས་ཏིས་ཕཊ་ཕཊཿ དུ་རུ་ཀའི་དབང་པོ་རྩ་ལག་ནན་རྦད་རྦད། ཅེས་པའི་མཐར། དགྲ་བོ་ཐུམ་རི་ལི་ལི་མཱ་ར་ཡ་རྦད་བྷྱོཿ ཞེས་ཅི་རིགས་བཟླས་ཤིང་། དམིགས་བྱ་དགུག་བསྟིམ་བྱས་པའི་ཐུན་གྱི་གཏོར་མ་བདུད་རྩིར་སྤེལ་ལ་དམག་ལྟོའི་ཚུལ་དུ་ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་བ་ལ་ཤྲཱི་ན་ཐ་ཐོ་ར་ས་མ་ས་པ་རི་བཱ་ར་ས་མ་ཡ་སྥ་ར་ཎ་ཧཱུྃ་ཕཊཿ ཅེས་པའི་མཐར་གཏོར་སྔགས་བཏགས་པས་ཕུལ་ལ། ཧཱུྃ། དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་འཁོར་བཅས་ལ། །དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་རུས་པ་ནང་རོལ་བཅས། །ལྷུན་པོར་སྤུངས་པའི་འདོད་དགུའི་བ་ལིཾ་ཏ། །ཕྱི་ནང་ཉེར་སྤྱོད་སྨན་རཀ་བདུད་རྩིའི་ཚོགས། །འབུལ་ལོ་དགྱེས་པར་རོལ་ལ་བདག་ཅག་གི །ནད་གདོན་ཀུན་ཞི་ཚེ་དཔལ་ལོངས་སྤྱོད་སྤེལ། ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུས་དགྲ་བགེགས་བདུད་སྡེའི་དཔུང་། །ཐམས་ཅད་མིང་གི་ལྷག་མར་ཚར་ཆོད་ཅིག །ཕས་རྒོལ་བསམ་ངན་སྦྱོར་རྩུབ་བྱད་སྟེམས་དཔུང་། །ཐམས་ཅད་རང་གཤེད་ཕོབ་ལ་མཐུ་ནུས་ཤིགས། །མདོར་ན་བདག་གི་དོན་འབྲས་གང་ཡིན་པ། །འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཅེས་ཕྲིན་ལས་གསོལ་ལོ། །དེ་ནས་ཟོར་ལམ་འཐེན། སྲིད་པ་ཧུའི་དཀར་གཏོར་ཡང་བཤམ་ཞིང་། སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་བཞེངས་ཏེ། རང་རོལ་དབྱངས་བཅས། ཧཱུྃ། ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་སྟེང་འོག་ན། །གནས་པའི་སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེའི་ཚོགས། །གསེར་སྐྱེམས་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ། །རིག་འཛིན་བདག་གི་བཀའ་ལ་ཉོན། །དམར་ཆེན་དྲག་པོའི་གཏོར་ཟོར་འདི། །ལྷ་སྲིན་ཚོགས་ལ་འཕེན་སྙམ་སྟེ། །དཀར་པོའི་ཕྱོགས་ལ་མི་འཕེན་ནོ། ཁྱེད་རྣམས་རང་རང་གནས་ལ་གཤེགས། །ཧཱུྃ། རྣལ་འབྱོར་ཟོར་འཕེན་གང་དུ་འཕེན། །སྡང་དགྲ་གནོད་བགེགས་ཕྱོགས་སུ་འཕེན། །ཕྱོགས་དེར་གནས་པའི་གཞི་བདག་རྣམས། །སྐུ་གཟུར་དབུ་སྨོད་ཞབས་སྡུས་ལ། །དོ་ནུབ་ཟོར་གྱི་ཟོར་ལམ་ཕྱེ། །འཁོར་བཅས་དྲག་པོའི་དམག་སྣ་དྲོངས། །སྡང་དགྲ་གནོད་བགེགས་ཕྱོགས་སུ་ཁྱེར། །དཔའ་བའི་འཕྲུལ་འཁོར་དེར་ཤོམས་ཤིག །ཅེས་གསེར་སྐྱེམས་བཏང་ལ་སྒོ་དབྱེ། ཡི་དམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་ལྟར་བསྐུལ་ཞིང་ཆད་ཐོ་བསྒྲག །དཀར་གཏོར་དང་རུ་མཚོན་སོགས་ཀྱིས་སྣ་དྲངས་ཏེ། ཐེབས་ཀྱི་རྒྱུ་ཕྱོགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ནས་དགྲ་ཕྱོགས་སུ་བཏེགས་ལ། གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་དཀར་གཏོར་བསྔོ་ཞིང་འདོད་དོན་གསོལ། དེ་ནས་ཟོར་བསྐུལ་ཞིང་འཕང་བ་ནི། ཧཱུྃ། བདག་ནི་མ་ཉེས་མ་ལན་ནོ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གཟུ་དང་དཔང་། །དམ་ཅན་སྲུང་མ་གཟུ་དང་དཔང་། །ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་གཟུ་དང་དཔང་། །བདག་གི་སྟོངས་དང་གྲོགས་མཛོད་ཅིག །དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས་གནོད་བྱེད་འདིས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གཉན་པོ་བཤིགས། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་དབུ་འཕང་སྨད། །རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སྐུ་ལ་བསྡོས། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ལ་སྒོས་དགྲ་བྱས། །དགྲ་བགེགས་སྟེང་དུ་ཟོར་འཕེན་ནོ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་ཟོར་ཁ་འདི། །སྟེང་གི་ལྷ་ལ་མི་འཕེན་ནོ། །འོག་གི་ཀླུ་ལ་མི་འཕེན་ནོ། །བར་གྱི་བཙན་ལ་མི་འཕེན་ནོ། །གསེར་སྐྱེམས་དམ་པ་འདི་གསོལ་ལ། །མཐོ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་སྐུམས་ཤིག །དམའ་བ་རྣམས་ཀྱི་དབུ་ཆུམས་ཤིག །གདོང་ན་འདུག་པ་སྐུ་ཟུར་ཅིག །སོ་སོ་རང་རང་གནས་སུ་གཤེགས། །ཀོ་ལོང་གདུག་རྩུབ་མ་མཛད་ཅིག །ཁྱོད་ལ་གནོད་དང་འཚེ་མི་བྱེད། །བདག་གི་སྡོངས་གྲོགས་གཉན་པོ་མཛོད། །བྷྱོ། ད་ནི་ཟོར་འཕེན་གང་དུ་འཕེན། །ཟོར་འདི་སྡང་བའི་དགྲ་ལ་འཕེན། །ཟོར་འདི་གནོད་པའི་བགེགས་ལ་འཕེན། །ཟོར་འདི་ཟ་བའི་འདྲེ་ལ་འཕེན། །ཟོར་འདི་ཕུང་བའི་སྲི་ལ་འཕེན། །ཟོར་འདི་དགྲ་བགེགས་སྟེང་དུ་འཕེན། །བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་བསྐུལ་ལ་འཕང་བ་ནི། ཧཱུྃ། རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོའི་ཤར་ཕྱོགས་ན། །ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་སྤོས་ངད་ལྡན། །སོགས་ནས། མིང་ཙམ་མེད་པར་རྡུལ་དུ་རློགས། །ཞེས་པའི་བར་བརྗོད་ལ་དགྲ་མནན་གང་ལ་བྱ་བའི་ཕྱོགས་སུ་འཕང་ཞིང་། རོལ་མོ་དྲག་ཏུ་བརྡུང་། མཚོན་ཆས་འདེད། བྷྱོས་གདབ་ཅིང་ཐལ་མོ་བརྡེབ། ཞིང་ལྤགས་དང་དུལ་མོ་བརྡུལ། དེ་ཡང་དམ་ཅན་དྲེགས་པའི་དམག་དཔུང་གནམ་ས་ཁེངས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས་དགྲ་ཡུལ་དུ་ཆས་ནས་དགྲའི་རྣམ་ཤེས་མར་མེ་བསད་པ་ལྟར་བཏང་། གནས་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་བརླགས་པར་བསམ་མོ། །མི་ལྡོག་པའི་ཕྱིར་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ་ཞིང་། སློབ་དཔོན་གྱིས་རྟིང་མནན་ཏེ་ཕྱི་མིག་མི་བལྟ་བར་ལོག་གོ །དེ་ནས་སྒོ་དྲུང་དུ་གཏོར་གཞོང་བཤལ་བའི་ཕུད་ཀྱིས་བརྟན་མ་བསྐྱང་། སྔར་གྱི་ལིང་རོ་དུམ་བུ་དང་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཐལ་བ་རྣམས་དོང་ནང་དུ་མནན་ལ། དེར་དམིགས་བྱ་བཀུག་པའི་ཁར་གཏོར་གཞོང་སྦུབ་པ་རི་རབ་ཏུ་བསམ་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཡ། མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཡ། ཀྲོ་དྷ་ཡ། ཀྲོ་དྷ་ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། དུ་རུ་ཀའི་དབང་པོ་རྩ་ལག་སྡོམས། ཨུ་ཁྲང་གྲ་ཧ་མ་ནི། ཨུ་བྷ་ན་ལ་ཚ་ཚ། གུ་གུ་རཱ་ཛ་ནི། ལ་བྷ་བྷི་ཀུན་ཚེ་འདུ། ཧཱུྃ་རཱ་ཛ་ཡ། བྷ་གྷ་བྷ་གི་ནི་པ་ཚེ། ཀོ་སེ་ཕཊཿ ཀུ་ཏ་ཙ་ལི་ཡེ་ཕཊཿ ཏྲི་རཱ་ཛ་གུ་པ་གུ་པ། ཐིས་ཏིས་ཕཊ་ཕཊཿ དུ་རུ་ཀའི་དབང་པོ་རྩ་ལག་ནན་རྦད་རྦད། གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་སཏྭཾ་བྷ་ཡ་ནན། ཞེས་བཟླས་པས་བསྐལ་པའི་མཐའ་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ་ལྡང་མི་ནུས་པར་བསམ་ལ་བྲོ་བརྡུང་བྱ། དེ་ནས་ནང་དུ་ལོག་ནས་ཚེ་འགུགས་དང་། དངོས་གྲུབ་བླང་། ཆོས་སྐྱོང་གི་གཏོར་སྐྱོང་རྗེས་ཆོག་རྣམས་དང་། རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གཏར་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་དང་བཟོད་གསོལ་བྱ། ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས་ཤིང་དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་བསྡུ། །བྲིས་སྐུ་སོགས་ལ་བརྟན་བཞུགས་བྱ། སྨོན་ལམ་དང་ཤིས་བརྗོད་ཀྱིས་མཐའ་བརྒྱན་པ་རྣམས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཨོ་རྒྱན་ལུང་ཟིན་ཟབ་གཏེར་བདག །ཞིག་པོ་གླིང་ཞེས་གྲགས་དེས་སྤྱན་དྲངས་པའི། །དམག་ཟློག་ཉེར་ལྔའི་ནང་ནས་རྒྱལ་ཆེན་བཞི། །མཆོད་ཐབས་ཡུལ་ཁམས་འབངས་སུ་གཏད་ཐབས་དང་། །གཏོར་ཟློག་དཔལ་མགོན་དོན་ལྔའི་མདོས་ལ་སོགས། །གཏོང་ཐབས་ལག་ལེན་བཀླག་པས་དོན་རྟོགས་འདི། །ལྷ་རིགས་སྨྱོས་བཙུན་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་་་སྨིན་གླིང་རྒྱལ་སྲས།དེས། །ཟིན་མེད་རྣམ་གཡེངས་ངང་ནས་འབད་དེ་བྲིས། །དགེ་དེས་གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་ཚོགས་སྤྱི་དང་། །གདུག་ཅན་མཐའ་དམག་དུ་རུ་ཀ་ཡི་དཔུང་། །མིང་གི་ལྷག་མར་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་བའི་བསྟན། །སྲིད་མཐའི་བར་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་དྲག་པོ་ཞེས་པ་ལྕགས་ཕོ་སྤྲེའུ་ལོ་མགོ་ཟླའི་ཤེར་ཕྱོགས་ལ་སུག་བྲིས་སུ་སྤེལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).