Terdzo-DA-041Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-DA-041.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

གནམ་ཆོས་ལས་བིརྺ་པའི་བླ་སྒྲུབ་

gnam chos las bir+Wa pa'i bla sgrub

by  སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ (Mingyur Dorje)
revealed by  སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ (Mingyur Dorje)
in cycle  གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་ (Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor)
Volume 11 (ད) / Pages 807-808 / Folios 1a1 to 1b2

[edit]

གནམ་ཆོས་ལས་བིརྺ་པའི་བླ་སྒྲུབ་བཞུགས་སོ༔ ན་མོ་མ་ཧཱ་སིདྡྷི་ཡེ༔ གྲུབ་ཆེན་བིརྺ་སྒྲུབ་པ་ནི༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཏོར་མ་སོགས་མི་དགོས༔ བིརྺ་པ་ནི་སྐུ་མདོག་སྨུག༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཉི་ཟེར་དང༔ བྷནྡྷ་བདུད་རྩིས་བཀང་བ་འཛིན༔ ཞབས་གཉིས་ཕྱེད་པའི་སྐྱིལ་མོས་བཞུགས༔ ན་མོ་བིརྺ་ཀ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ དེ་ཡིས་བིརྺ་པ་འགྲུབ་བོ༔ དེ་ནས་དེ་ཡི་ལས་ཚོགས་ནི༔ ཧ་ཀ་ག༔ ཉིན་གཅིག་ཚར་བདུན་བཏོན་པ་ན༔ ཉི་མ་བདུན་གྱི་བར་ཆད་སེལ༔ གསེར་གྱིས་བྲིས་ནས་བཏགས་པ་ན༔ ཟླ་བ་སྟོང་གི་བར་ཆད་སེལ༔ དངུལ་གྱིས་བྲིས་ནས་བཏགས་པ་ན༔ ཉིན་ཞག་སྟོང་གི་བར་ཆད་སེལ༔ བཻཌཱུརྻ་ཡིས་བྲིས་བཏགས་ན༔ ཉི་མ་སྟོང་གི་བར་ཆད་སེལ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཨ་ཀ་ཧ་ན༔ ཡུ་གེ་ཡུ་གེ༔ ཨང་འགའ་གེ༔ ཨང་འགའ་གེ༔ ཨ་གུ་ཧ་ར༔ ཨ་གུ་ཧ་ར༔ ཡང་ཏ་ཡ༔ ཡང་ཏ་ཡ༔ མ་ར་ག་ཏ༔ མ་ར་ཏ་ན་བ་ན་བ༔ ཨུ་གེ་ད་ཨུ་གེ༔ ཉིན་གཅིག་ཚར་བདུན་བཏོན་པ་ན༔ བཏོན་ཉིན་དེ་ཡི་བར་ཆད་སེལ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཁ་ཐམ་གུ་ཧྱ༔ ཧ།༔ ཧྱ༔ འདིའི་ཞལ་གདམས་ལ༔ བདག་བསྐྱེད་བྱ༔ ཐོར་ཚུགས་དང་རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་རས་སྨུག་པོའི་ཨང་རག་ཅན༔ ཀྲྀཥྞ་སཱ་རའི་པགས་པའི་སྟེང་ན་བཞུགས་པའོ༔ ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ལ་བསྙེན་སྔགས་ན་མོ་ཅན་གྱིས་བསྐོར༔ སྤྱན་འདྲེན་མི་དགོས་དྲན་རྫོགས་སོ༔ ཧ་ཀ་གའི་སྔགས་སོགས་ལས་སྔགས་མང་ཉུང་གང་འདོན་ཡང་བསྙེན་སྔགས་དང་སྦྲེལ་མི་དགོས༔ སྔོན་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་པ་ཚར་ནས༔ ལས་སྦྱོར་དུས་བསྙེན་སྔགས་བཟླ་མི་དགོས༔ བཏགས་རྒྱུ་དེ་རྣམས་རང་སྔགས་དེས་རབ་གནས་བྱའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཞེས་པ་འདི་གདོང་ངན་གྱི་ལོ་ཐ་སྐར་ཟླ་བའི་ཉེར་གཅིག་ནུབ། གཡས་སུ་གྲུབ་ཆེན་བིརྺ་པ་མངོན་རྟོགས་དང་མཚུངས་པ། གཡོན་དུ་ཨོ་རྒྱན་སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་ལུགས་ཅན་གཅིག་དུས་གཅིག་ལ་ཞལ་གཟིགས་ཏེ། སྒྲུབ་ཐབས་འདི་བིརྺ་པས་དངོས་སུ་གསུངས་ནས། སྔགས་རྣམས་ཨོ་རྒྱན་གྱིས་ཚར་རེ་ཞུ་དག་གི་ཚུལ་དུ་གསུངས་ཏེ། སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་པ་ལའོ། །འདིའི་དབང་གཟུངས་དབང་ལྟར་རོ།། །།

RTZ-Tsagli-Dzongsar-DA-56-gnam chos bir wa dam pa-01.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-DA-56-gnam chos bir wa dam pa-02.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-DA-56-gnam chos bir wa dam pa-03.jpeg
RTZ-Tsagli-Dzongsar-DA-56-gnam chos bir wa dam pa-04.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-DA-56-gnam chos bir wa dam pa-05.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-DA-56-gnam chos bir wa dam pa-06.jpeg
RTZ-Tsagli-KHA-16-gnam chos bir(plus)ba pa-01.jpg
RTZ-Mandala-Dzongsar-02-128-gnam chos birba dam pa.jpeg

Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).