Ra shag chen po chos 'bar


ར་ཤག་ཆེན་པོ་ཆོས་འབར་
ra shag chen po chos 'bar

Rashak Chenpo Chöbar

Other names
 • བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ་
 • bsod nams rdo rje
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Vairotsana · Drokmi Palgyi Yeshe
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P7626
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: སྤྲུལ་སྐུ་ར་ཤག་ཆེན་པོ་ (sprul sku ra shag chen po)

Page #s for bio of this person: 426 to 427

Folio #s for bio of this person: 43b5 to 44a6

ཨོ་རྒྱན་ང་ཉིད་གཉལ་སྨད་ལྷ་རྗེར་སྤྲུལ༔ དྭགས་སྒོམ་སྙིང་པོའི་དོན་སྒོམ་ཁྱུ་གཅིག་འབྱུང༔ མཆིམས་ཕུ་མཁོ་མཐིང་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ ར་ཤག་གཏེར་སྟོན་མདོས་ལ་མཁས་པ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ར་ཤག་ཆེན་པོ་ནི། བཻ་རོ་དང་འབྲོག་མི་དཔལ་ཡེ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་སྟེ། ཡུལ་ཡར་འབྲོག་སྒང་དུ་གཉན་གྱི་རིགས་ལས་འཁྲུངས། མཚན་ར་ཤག་ཆོས་འབར་དང་བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེར་གྲགས། ཆུང་ངུ་ནས་མདོས་དང་གསོ་རིག་ལ་སྦྱངས་པས་མཁས་པར་མཁྱེན་པ་མ་ཟད་འཆི་མེད་ཀྱི་རིག་འཛིན་བརྙེས་པའི་སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོར་བཞུགས། སྤ་གྲོ་གཅལ་གྱི་བྲག་ནས་མ་མོ་སྒང་ཤར་གྱི་རྒྱུད་དང་མན་ངག་སྲིད་པ་མ་མོའི་ཆོས་སྐད་རྐང་ཚུགས་པར་སློང་ནུས་པའི་ཟབ་ཆོས་ཀྱིས་མཚོན་མ་མོ་སྲིད་པའི་བེམ་ཆེན་མོ། མ་མོ་གླིང་གཞིའི་མདོས་ཆེན། གཞན་ཡང་བོན་གཏེར་སྲིད་པའི་འབུམ་དགུ་མདོས་དང་སྨན་དཔྱད་འཇིག་རྟེན་དྲེགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་བཞེས་པ་ལས། དེང་སང་གསང་བ་མདོས་བཅུའི་སྐོར་ཡོངས་གྲགས་དང་། མ་མོ་སྒང་ཤར་ཆེན་མོའི་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པ་འབད་པས་བཙལ་ཏེ་དབང་ལུང་གཉིས་ཀ་ཉེ་བརྒྱུད་དང་རིང་བརྒྱུད་བར་མ་ཆད་པ་བདག་གིས་ཀྱང་ལེགས་པར་ཐོབ་པས་ཕྱོགས་འདིར་སྐལ་བཟང་དུ་མཚོན་ནོ། །གཞན་ཡང་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་གདམས་ངག་གི་རྩ་བའང་སྤྲུལ་སྐུ་ར་ཤག་ཆེན་པོས་གཏེར་དཔེ་ཁོང་ལ་དངོས་སུ་གནང་བ་གཏེར་འབྱུང་ཁུངས་མ་རྣམས་ནས་བཤད་དོ།

o rgyan nga nyid gnyal smad lha rjer sprul:_dwags sgom snying po'i don sgom khyu gcig 'byung:_mchims phu mkho mthing sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_ra shag gter ston mdos la mkhas pa 'byung:_zhes pa'i sprul sku ra shag chen po ni/_bai ro dang 'brog mi dpal ye zung du 'jug pa'i rnam par 'phrul pa ste/_yul yar 'brog sgang du gnyan gyi rigs las 'khrungs/_mtshan ra shag chos 'bar dang bsod nams rdo rjer grags/_chung ngu nas mdos dang gso rig la sbyangs pas mkhas par mkhyen pa ma zad 'chi med kyi rig 'dzin brnyes pa'i sngags kyi rnal 'byor chen por bzhugs/_spa gro gcal gyi brag nas ma mo sgang shar gyi rgyud dang man ngag srid pa ma mo'i chos skad rkang tshugs par slong nus pa'i zab chos kyis mtshon ma mo srid pa'i bem chen mo/_ma mo gling gzhi'i mdos chen/_gzhan yang bon gter srid pa'i 'bum dgu mdos dang sman dpyad 'jig rten dregs pa'i sgrub thabs sogs rgya cher bzhes pa las/_deng sang gsang ba mdos bcu'i skor yongs grags dang /_ma mo sgang shar chen mo'i rgyun shin tu dkon pa 'bad pas btsal te dbang lung gnyis ka nye brgyud dang ring brgyud bar ma chad pa bdag gis kyang legs par thob pas phyogs 'dir skal bzang du mtshon no/_/gzhan yang rje btsun mi la nas brgyud pa'i tshe ring mched lnga'i gdams ngag gi rtsa ba'ang sprul sku ra shag chen pos gter dpe khong la dngos su gnang ba gter 'byung khungs ma rnams nas bshad do/


List of Cycles Associated with this Person

 1. Rak shag gter ston lugs kyi srid pa ma mo'i las mtha' gsang ba mdos bcu (2 of 2 Texts)
 2. Srid pa ma mo sgang shar (4 of 4 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

 1. སྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་རང་སྒྲ་ (Vol. 32, Text 42)
 2. སྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་བསྡེབ་རྣམ་གསལ་དུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབ་ (Vol. 32, Text 43)
 3. སྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར་གྱི་རྒྱུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ་ (Vol. 32, Text 44)
 4. སྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་གསལ་བར་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ་ (Vol. 32, Text 45)
 5. རཀ་ཤག་གཏེར་སྟོན་ལུགས་ཀྱི་སྲིད་པ་མ་མོའི་ལས་མཐའ་གསང་བ་མདོས་བཅུའི་གསོག་ཡིག་དང་སྟོད་འཕྱོང་མདོས་སོ་སོའི་སྨྲེང་དང་སྨད་འཕྱོང་བཅས་པ་ཟབ་པའི་མཐར་ཐུག་ (Vol. 43, Text 51)
 6. སྲིད་པ་མ་མོའི་ལས་མཐའ་མདོས་བཅུ་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་དོན་བསྡེབས་གསལ་བ་ (Vol. 43, Text 52)
 7. སྲོག་བདག་རྒྱལ་པོ་དཀར་པོ་དྲུག་མདོས་རཀ་ཤག་གཏེར་བྱོན་གྱི་ངག་འདོན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ (Vol. 43, Text 53)