Phyag na rdo rje stobs po che

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

3 Text(s) in this Cycle[edit]

རྗེ་སྲས་འབངས་གསུམ་ལ་གདམས་པའི་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་སྟོབས་པོ་ཆེ་ལས་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱུད་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod zhig gling phyag rdor stobs chen
Location Volume 28, Text 33, Pages 599-639
Cycle Phyag na rdo rje stobs po che
Authored by Zhig po gling pa
Revealed by Zhig po gling pa
ཕྱག་རྡོར་སྟོབས་པོ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབ་
Front left margin brgyud 'debs
Back left margin gter mdzod zhig gling phyag rdor stobs chen
Location Volume 28, Text 34, Pages 641-642
Cycle Phyag na rdo rje stobs po che
Authored by Zhig po gling pa
Revealed by Zhig po gling pa
Colophon ཅེས་པ་འདི་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་བསྐུལ་བའི་ངོར་རྫོགས་ཆེན་པ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་སྦྱར་བའོ། །མངྒ་ལཾ།།
དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་སྟོབས་པོ་ཆེའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རྡོ་རྗེའི་ཞུན་ཐིགས་
Front left margin chog khrigs
Back left margin gter mdzod zhig gling phyag rdor stobs chen
Location Volume 28, Text 35, Pages 643-662
Cycle Phyag na rdo rje stobs po che
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Zhig po gling pa
Colophon འདིའང་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་དང་། རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་མཛོད་དུ་ཟབ་མོའི་བཅུད་རྣམས་བཀའ་བསྡུར་བགྱིས་པའི་ཞར་བྱུང་དུ་པདྨ་གར་དབང་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གླིང་པས་དེ་བཱི་ཀོ་ཊི་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ