Mkha' 'gro grib sel

Revision as of 23:19, 20 December 2018 by Jeremi (talk | contribs) (CSV import Creation of other deity pages.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

2 Text(s) Associated with this Deity[edit]

བླ་མ་གསང་འདུས་ཀྱི་ཆ་ལག་མཁའ་འགྲོ་གྲིབ་སེལ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཟླ་ཤེལ་བདུད་རྩི་
Front left margin grib sel
Back left margin gter mdzod zhi ba'i las tshogs chos dbang
Location Volume 47, Text 27, Pages 341-369
Cycle Bla ma gsang ba 'dus pa
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Gu ru chos kyi dbang phyug
Colophon ཅེས་ཆོས་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་ཟབ་གཏེར་བླ་མ་གསང་འདུས་ཀྱི་ཆ་ལག་མཁའ་འགྲོ་གྲིབ་སེལ་འདི་ཉིད་ལག་ལེན་བདེ་ཞིང་གཏེར་ཁ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཀྱི་ཁུངས་སུ་གྱུར་པས། རང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་བློས་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་གཏེར་གཞུང་དང་ལག་ལེན་དོན་གསལ་བརྒྱུད་པའི་གསུང་སྒྲོས་རྣམས་གུང་སྤྲོས་ཏེ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
འཇའ་ཚོན་མ་ནིང་ཞི་བའི་ལས་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ་གྲིབ་སེལ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཤེལ་དཀར་བུམ་པའི་ཆུ་རྒྱུན་
Front left margin grib sel
Back left margin gter mdzod zhi ba'i las tshogs 'ja' tshon
Location Volume 47, Text 30, Pages 411-455
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by 'ja' tshon snying po
Colophon ཅེས་རང་གཞན་ལ་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པས། གྲུབ་ཆེན་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཞབས་སོགས་ཆོས་འདིའི་བཀའ་བབས་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་གསུང་དང་གཏེར་རྙིང་གི་དགོངས་པ་གུང་བསྒྲིགས་ཏེ། སྔགས་རིག་འཆང་བ་པདྨ་གར་དབང་བསྟན་གཉིས་གླིང་པས་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་དབེན་ཁྲོད་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་