Kha 'bar ma dkar nag khra gsum

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.


2 Text(s) in this Cycle[edit]

ཁ་འབར་མ་དཀར་ནག་ཁྲ་གསུམ་གྱི་གཞུང་
Front left margin kha 'bar
Back left margin gter mdzod thung mong las tshogs chos dbang
Location Volume 43, Text 54, Pages 971-980
Cycle Kha 'bar ma dkar nag khra gsum
Authored by Gu ru chos kyi dbang phyug
Revealed by Gu ru chos kyi dbang phyug
Colophon
  • First colophon (treasure) page 977: བདག་འདྲ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ སྙིགས་དུས་བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་ཕྱིར༔ ཁ་འབར་དཀར་ནག་ཁྲ་གསུམ་གྱི༔ ལག་ལེན་ཡི་གེར་བཀོད་ནས་བཞག༔ གནམ་སྐས་ཅན་ལ་གཏེར་དུ་སྦས༔ སྙིང་རྗེ་ལས་འཕྲོ་ཅན་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ས་མཱ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
  • First colophon (revealer) page 977: གུ་རུ་ཆོས་དབང་གིས་གཏེར་ནས་བཏོན་པའོ།།
  • Second colophon (revealer) page 980: ཁ་འབར་མ་དཀར་མོ་ལ་བསྟེན་ནས་འཆི་བ་བསླུ་ཞིང་བར་གཅོད་ཟློག་པའི་ཐབས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་ལྷོ་བྲག་གནམ་སྐས་ཅན་དུ་ཀླུ་བདུད་ནག་པོའི་ལྟོ་བར་གཏམས་པ། གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གིས་ཟབ་གཏེར་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་དགོངས་དོན་བཞིན་ཕྱག་ལེན་ལྟར་རིག་འཛིན་དབང་པོའི་སྡེས། ཀོང་ལང་གི་མཚམས་རིན་ཐང་ཞེས་པའི་ཨེ་ཝཾ་ལྕོག་སྒར་དུ་བཀོད་པའོ། །འདི་ཡིས་འགྲོ་བ་མང་པོ་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་ཤོག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ
ཁ་འབར་མ་དཀར་ནག་ཁྲ་གསུམ་གྱི་གཏོར་མའི་ཆོ་ག་ཀུན་ཕན་ནོར་བུ་
Front left margin 'bar ma
Back left margin gter mdzod thung mong las tshogs 'jam mgon
Location Volume 43, Text 55, Pages 981-995
Cycle Kha 'bar ma dkar nag khra gsum
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Gu ru chos kyi dbang phyug
Colophon ཅེས་ཟབ་ཅིང་ཉེར་མཁོ་ཁྱེར་བདེ་འདི་ཉིད་རང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་པདྨ་གར་དབང་རྩལ་གྱིས་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །མངྒ་ལཾ།། །།