Dbang drag khyung

Revision as of 23:37, 20 December 2018 by Jeremi (talk | contribs) (CSV import Creation of other deity pages.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


1 Text(s) Associated with this Deity[edit]

ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས༔ དབང་དྲག་ཁྱུང་གི་ལས་མཐའ་ཕ་ལམ་བདུན་པ་རྡོ་རྗེ་རལ་གྲིའི་རྒྱ་ཅན་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod zhi ba'i las tshogs stag sham khyung sgrub
Location Volume 46, Text 37, Pages 507-518
Cycle Gdug pa 'dul byed khro rgyal khyung
Parent Cycle Yi dam dgongs 'dus rta mchog rol pa
Authored by Stag sham nus ldan rdo rje
Revealed by Stag sham nus ldan rdo rje
Colophon
  • Treasure colophon: དབང་དྲག་ཁྱུང་གི་ལས་མཐའ་ཕ་ལམ་གཉིས་ཏེ༔ ཡབ་འཁོར་ལོ་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་ཕ་ལམ༔ ཡུམ་རྫས་བསྲུང་རྡོ་རྗེའི་ཕ་ལམ༔ གཉིས་མེད་ཐབས་ཤེས་སྦྱོར་བའི་སྲས་མཆོག་མཛེ་འདུལ་ནོར་བུའི་ཕ་ལམ༔ སྨྱོ་འདུལ་ལྕགས་སྡིག་གི་ཕ་ལམ༔ སེར་སྲུང་མེའི་ཕ་ལམ༔ གདོན་ཁྲོལ་ཆུ་ཡི་ཕ་ལམ༔ སྣ་ཚོགས་ཁ་བསྒྱུར་ལས་ཀྱི་ཕ་ལམ་དང་ལྔའོ༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་དང་བདུན་པོ་གསང་བའི་ནང་ནས་མན་ངག་ཟབ་མོ་ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ བདག་པདྨའི་མན་ངག་དབང་ཆེན་རྒྱུད་ཀུན་གྱི་ནང་ནས་བཅུད་དུ་དྲིལ་བ་ཟབ་རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གསང་བའི་ནང་ནས་མན་ངག་རྣལ་འབྱོར་པའི་ལག་ཆ༔ དཔའ་བོའི་གོ་མཚོན་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་གསང་བར་འགྱུར་རོ༔ གུ་ཧྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ མ་འོངས་ལྷ་མེད་བསྒྲུབ་མི་ནུས༔ བདུད་ཚོགས་ཁས་དྲག་སྡེ་བརྒྱད་ཁ་རྒྱལ་ནས་ཆོས་བྱེད་ལ་བར་ཆད་སྣ་ཚོགས་གཏང་བས་དེའི་གཉེན་པོ་རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་ནས་མི་འགྲུབ་པ་མེད་པ་ལག་ལེན་ནུས་ན་དེས་ཆོག་པའི་ཟབ་ཏིག་ྀཨཚ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དགོས་དོན་བཅུད་བསྡུས་གསང་སྔགས་ཁྱད་ཆོས་ལས་ཚོགས་ཕ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ས་མ་ཡ༔ དམ་རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
  • Revealer colophon: བལ་ཕུ་བྱང་ཆུབ་རི་ལ་ལྕགས་ལུག་ཧོར་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་དགུ་ལ་ཁྱུང་གི་ལས་དབང་། ལས་བྱང་ལས་མཐའ་ཕ་ལམ་བདུན་པ་བཅས་པ་འདི་གནམ་གང་དེ་ལ་ཚང་བར་བྱས་ནས་ཤོག་སེར་ལས་བཤུས་པས་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀླུ་དང་ས་བདག་རྒྱལ་བསེན་གྱི་གནོད་པ་ལས་གྲོལ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།། །།