Thugs chen 'gro 'dul lha drug


2 Text(s) Associated with this Deity[edit]

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod byang gling thugs chen yid 'khor
Location Volume 22, Text 14, Pages 419-424
Cycle Kun bzang thugs gter
Authored by Byang chub gling pa
Revealed by Byang chub gling pa
Colophon
  • Treasure colophon: འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས༔ ཨོ་རྒྱན་གྱི་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་པདྨ་སཾ་བྷཱ་བས་མཛད་པ་བདག་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོས་བསྒྱུར་ཏེ་ཡི་གེར་བཀོད་ནས་མ་འོངས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་ཏེ་གཏེར་དུ་སྦས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
  • Revealer colophon: གནུབས་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་བྱང་ཆུབ་གླིང་པ་དཔལ་གྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་གཏེར་ནས་གདན་དྲངས་པའི་ཟབ་ཆོས་ཡང་དག་པའོ
ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་གྱི་ཆོས་སྡེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ལྷ་དྲུག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་རིན་ཆེན་དབྱིག་གི་སྙིང་པོ་
Front left margin phrin dbang
Back left margin gter mdzod byang gling thugs chen 'gro 'dul
Location Volume 22, Text 15, Pages 425-441
Cycle Kun bzang thugs gter
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Byang chub gling pa
Colophon འདིའི་གཏེར་གཞུང་དུ་སྒྲུབ་ཐབས་ཚན་གཉིས་འབྱུང་བ་ཕྱོགས་སུ་བསྡོམས། གསལ་བྱེད་འཐད་འོས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ལག་ཏུ་བླང་བདེ་བར་པདྨ་གར་དབང་རྩལ་གྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེར་འདུས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ