Ra zhi pad+ma rig 'dzin


ར་ཞི་པདྨ་རིག་འཛིན་
ra zhi pad+ma rig 'dzin

Rashi Pema Rigdzin

About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Gyalse Lhaje · Vairotsana · Pema Lingpa
Has following emanations
Chöje Lingpa
Teachers
'ja' tshon snying po
Students
Rtse le sna tshogs rang grol
Links
Catalog Pages
Notes
Previous birth of Chos rje gling pa
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: གཏེར་སྟོན་པདྨ་རིག་འཛིན་ (gter ston pad+ma rig 'dzin)

Page #s for bio of this person: 602 to 603

Folio #s for bio of this person: 131b3 to 132a4

།རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་སྐྱེ་མཐའ་བཅུ་གཅིག་པར་ངེས་ཤིང་བཻ་རོ་དང་རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དུའང་གསུངས་ཏེ། གང་ལྟར་ཡང་གཏེར་སྟོན་པདྨ་རིག་འཛིན་ནི། སྤུ་བོ་ར་ཞི་ཞེས་པར་སྐུ་འཁྲུངས། མཚན་ཡང་ར་ཞི་གཏེར་སྟོན་དུ་གྲགས། བདུད་རི་གནམ་ལྕགས་བྲག་ནས་གུ་རུ་ཞི་དྲག་གི་སྐོར་སོགས་གདན་དྲངས། བདུད་ལུང་སྟོབས་ལྡན་ནག་པོའི་དར་སྣ་ནས་བླ་མ་དགོངས་འདུས་གསུང་སྒྲུབ་ནོར་བུ་པད་ཕྲེང་སྐོར་དང་། གཞན་ཡང་སྦྲགས་ཡང་རྫོང་། ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ། གནམ་སྐས་ཅན། ཟབ་བུ་ལུང་སོགས་ནས་སྤྱི་ཏི་བླ་མའི་རྫོགས་རིམ་སོགས་ཆོས་བཀའ་མང་པོ་དང་། དམ་རྫས་སྐྱེ་བདུན་སྐུ་རྟེན་སོགས་མང་དུ་སྤྱན་དྲངས། སྤུ་བོ་རྨ་སྐུང་ལུང་གི་གནས་སྒོ་འབྱེད་པ་སོགས་མཛད། ཀརྨ་པ་ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ། ཞྭ་དམར་བདུན་པ་སོགས་ལ་གཏེར་ཆོས་རྣམས་ཕུལ་ནས་ཆོས་བདག་ཏུ་མངའ་གསོལ། གཏེར་སྟོན་འདི་རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ་དང་དུས་མཚུངས་ལ་འཇའ་ཚོན་པའི་ཆོས་བདག་ཀྱང་ཡིན། རྩེ་ལེ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་སྐུ་ན་ཕྲ་མོའི་དུས་གཙུག་ཕུད་བཞེས་ནས་མཚན་མཁས་མཆོག་པདྨ་ལེགས་གྲུབ་ཏུ་གསོལ། ཁོང་རང་གི་གཏེར་ཆོས་འགའ་ཞིག་གི་དབང་ལུང་ཡང་ཕུལ་བར་མཛད་པ་སོགས་དར་རྒྱས་ཅུང་ཟད་བྱུང་བར་མངོན། སྤུ་བོ་རྦ་ཁ་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་སོགས་འདིའི་བརྒྱུད་འཛིན་ཡིན་ཀྱང་དེང་སང་དབང་ལུང་གི་རྒྱུན་བཞུགས་པར་མ་ཐོས། རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཁྲའི་སྐོང་ཉུང་ངུ་ཟབ་ཁྱད་ངོ་མཚར་ཅན་ཞིག་རྗེ་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་ལས་བདག་གིས་ཀྱང་ནོས། འདིའི་སྐྱེ་བ་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་རྣམ་འཕྲུལ་བཅུ་གཉིས་པ་ནི་རིག་འཛིན་ཆོས་རྗེ་གླིང་པ་སྟེ། དེ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཞལ་གསུང་མ་ལས་སྔོན་གནས་རྗེས་དྲན་གྱི་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།

rgyal sras lha rje'i skye mtha' bcu gcig par nges shing bai ro dang rig 'dzin pad+ma gling pa sogs kyi rnam 'phrul du'ang gsungs te/_gang ltar yang gter ston pad+ma rig 'dzin ni/_spu bo ra zhi zhes par sku 'khrungs/_mtshan yang ra zhi gter ston du grags/_bdud ri gnam lcags brag nas gu ru zhi drag gi skor sogs gdan drangs/_bdud lung stobs ldan nag po'i dar sna nas bla ma dgongs 'dus gsung sgrub nor bu pad phreng skor dang /_gzhan yang sbrags yang rdzong /_lho brag mkhar chu/_gnam skas can/_zab bu lung sogs nas spyi ti bla ma'i rdzogs rim sogs chos bka' mang po dang /_dam rdzas skye bdun sku rten sogs mang du spyan drangs/_spu bo rma skung lung gi gnas sgo 'byed pa sogs mdzad/_karma pa chos dbyings rdo rje/_zhwa dmar bdun pa sogs la gter chos rnams phul nas chos bdag tu mnga' gsol/_gter ston 'di rig 'dzin 'ja' tshon snying po dang dus mtshungs la 'ja' tshon pa'i chos bdag kyang yin/_rtse le sna tshogs rang grol sku na phra mo'i dus gtsug phud bzhes nas mtshan mkhas mchog pad+ma legs grub tu gsol/_khong rang gi gter chos 'ga' zhig gi dbang lung yang phul bar mdzad pa sogs dar rgyas cung zad byung bar mngon/_spu bo rba kha gsang sngags chos gling sogs 'di'i brgyud 'dzin yin kyang deng sang dbang lung gi rgyun bzhugs par ma thos/_rdo rje khyung khra'i skong nyung ngu zab khyad ngo mtshar can zhig rje bla ma'i bka' drin las bdag gis kyang nos/_'di'i skye ba rgyal sras lha rje'i rnam 'phrul bcu gnyis pa ni rig 'dzin chos rje gling pa ste/_de nyid kyi rnam thar zhal gsung ma las sngon gnas rjes dran gyi tshul shin tu gsal bar gsungs pa ltar ro


List of Cycles Associated with this Person

  1. Gu ru zhi drag khyung chen rigs lnga'i sgrub thabs gdug pa kun 'dul (2 of 2 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. གུ་རུ་ཞི་དྲག་གི་ཆ་ལག་ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་ (Vol. 46, Text 34)
  2. རིགས་ལྔའི་ཁྱུང་སྒྲུབ་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་དབང་ཆོག་དུག་ལྔའི་སྟོབས་འཇོམས་ (Vol. 46, Text 35)