Kun thub rgyal mo


1 Text(s) Associated with this Deity[edit]

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་ལས་ཀུན་ཐུབ་རྒྱལ་མོའི་སྒྲུབ་པ་
Front left margin gter mdzod kun thub rgyal mo gnam chos
Location Volume 41, Text 5, Pages 151
Cycle Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor
Authored by Karma chags med
Revealed by Sprul sku mi 'gyur rdo rje
Colophon ཅེས་པ་སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་མེ་སྤྲེལ་བྱ་ཟླའི་ཉེར་བདུན་ལ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་དངོས་སུ་གསུངས་ཏེ། ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཡིན་གསུངས་སྐད་དོ།