Gu ru zhi ba

2 Text(s) Associated with this Deity[edit]

ཐུགས་སྒྲུབ་རྣམ་གསུམ་ལས། གུ་རུ་ཞི་བའི་ཚེ་དབང་གི་ཟིན་བྲིས་
Front left margin tshe dbang
Back left margin gter mdzod rgyas las stag sham thugs sgrub
Location Volume 48, Text 60, Pages 941-956
Cycle Thugs sgrub rnam gsum gyi gtso bo zhi drag phyed ma gser zhun ma
Authored by chos rje gling pa
Revealed by Stag sham nus ldan rdo rje
Colophon
  • Revealer colophon: ཐུགས་སྒྲུབ་རྣམ་གསུམ་ལས་གུ་རུ་ཞི་བའི་ཚེ་དབང་འཇུག་བདེར་བསྒྲིགས་པ་འདི་ནི། དོན་གཉེར་ཅན་མང་པོ་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པས་དྷརྨ་སྭཱ་མཱིས་བླ་མའི་གདན་ས་བསམ་གཏན་གླིང་བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་ནགས་ཁྲོད་དུ་ཟིན་བྲིས་སུ་སྤེལ་བ་གཞན་ཕན་དུ་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།
  • Printer colophon: ཚེ་དབང་འདི་ནི་དཔལ་སྤུངས་པོད་རེའི་དཀར་ཆག་ནང་མཚན་བྱང་འཁོད་ཀྱང་དཔེ་དངོས་མ་བཞུགས་པ་ལ། འདིར་དཔེ་ཁུངས་ལྡན་ལག་སོན་དང་དབང་ལུང་གི་རྒྱུན་ཡང་ཡོད་འདུག་པས། དཔེ་ཚན་འདི་སྔོན་ཆད་གཏེར་མཛོད་དཀྱུས་སུ་མེད་ཅིང་། བལ་ཡུལ་ཞེ་དགོན་གྱི་པར་གསར་འདིར་གསར་བཞག་བྱས་པས་དབང་དང་ལུང་གི་རྒྱུན་ལ་ཞིབ་རྟོག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།།
བཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཡོངས་གྲོལ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ གུ་རུ་ཞི་བའི་ཟློག་པ་བྱད་ཁ་འབུམ་ཐུབ་
Front left margin zlog pa
Back left margin gter mdzod drag las stag sham gu ri zhi ba
Location Volume 53, Text 29, Pages 571-582
Cycle Bka' rdzogs pa chen po pad+ma yongs grol snying thig
Authored by Stag sham nus ldan rdo rje
Revealed by Stag sham nus ldan rdo rje
Colophon
  • Treasure colophon: མ་འོངས་སེམས་ཅན་དོན་དུ་དག་པར་བྲིས༔ ལས་འཕྲོ་སྟག་ཤམ་ཅན་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
  • Revealer colophon: ཕོ་བྲང་ཤར་མཛོད་ཤེལ་ཕུག་ནས། །གུ་རུ་པདྨའི་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་ལས། །ལེགས་ཤར་རིག་འཛིན་སྟག་ཤམ་གླིང་པས་བཏོན། །ཡི་གེའི་རིས་བྱེད་ཕྱོགས་བྲལ་ལྡོམ་བུ་བ། །ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ་ཞེས་པས་བགྱིས། །ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་བར་ཆད་ཞི་གྱུར་ཅིག་