Gu ru rig 'dzin


1 Text(s) Associated with this Deity[edit]

ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་ལས༔ རིག་འཛིན་བྱིན་འབེབ་
Front left margin rig 'dzin byin 'beb
Back left margin gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces rat gling
Location Volume 41, Text 6, Pages 153-156
Cycle Bla ma'i thugs sgrub yang snying 'dus pa
Authored by Rat+na gling pa
Revealed by Rat+na gling pa
Colophon
  • Treasure colophon: སློབ་དཔོན་གྱི་གསུང་བཞིན་བདག་འདྲ་མཁར་ཆེན་བཟས་ཡི་གེར་བཀོད་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ ཁ་ཐཾ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
  • Revealer colophon: སྤྲུལ་སྐུ་རཏྣ་གླིང་པས་དམྱལ་སྨད་དགེ་རི་བྲག་ནས་གདན་དྲངས་པའོ༔ མངྒ་ལཾ།།
  • Printer colophon: དཔེ་ཚན་འདི་སྔོན་ཆད་གཏེར་མཛོད་དཀྱུས་སུ་མེད་ཅིང་། བལ་ཡུལ་ཞེ་དགོན་གྱི་པར་གསར་འདིར་གསར་བཞག་བྱས་པས་ལུང་རྒྱུན་ལ་ཞིབ་རྟོག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།།