Gu ru dar nag ber chen

2 Text(s) Associated with this Deity[edit]

ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གུ་རུ་དར་ནག་བེར་ཆེན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་
Front left margin sgrub thabs
Back left margin gter mdzod chos dbang gu ru dar nag ber chen
Location Volume 12, Text 1, Pages 1-10
Cycle Karma thod phreng rtsal gu ru dar nag ber chen
Authored by Pad+ma phrin las
Revealed by Gu ru chos kyi dbang phyug
Colophon འདི་ཡང་གནས་བརྟན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་དགེ་སློང་ངག་དབང་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་དོགས་སེལ་ཕྱིར་དགེ་སློང་པདྨ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་སྐད་ཅིག་ལ་བྲིས་པ་དགེ །མངྒ་ལཾ་
གུ་རུ་དར་ནག་བེར་ཆེན་གྱི་བྱིན་རླབས་བྱེད་ཚུལ་ཡང་ཟབ་སྙིང་པོ་
Front left margin byin rlabs
Back left margin gter mdzod chos dbang gu ru dar nag ber chen
Location Volume 12, Text 2, Pages 11-20
Cycle Karma thod phreng rtsal gu ru dar nag ber chen
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Gu ru chos kyi dbang phyug
Colophon ཅེས་པའང་ལག་ལེན་གསལ་བྱེད་གཏེར་གཞུང་གི་ཞབས་འདེགས་ལྷན་ཐབས་སུ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།