Gdon gsum


1 Text(s) Associated with this Deity[edit]

དགོངས་གཏེར་ལས་གདོན་གསུམ་མདོས་ཀྱི་ལག་ལེན་
Front left margin gdon mdos
Back left margin gter mdzod thung mong las tshogs thugs rdor
Location Volume 44, Text 30, Pages 375-380
Cycle Thugs kyi rdo rje'i dgongs gter
Authored by Rig 'dzin thugs kyi rdo rje
Revealed by Rig 'dzin thugs kyi rdo rje
Colophon གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཐུགས་ལ་ཞུགས་པའི་རིག་འཛིན་འགྲོ་འདུལ་པདྨ་དབང་ཆེན་བཞད་པ་རྩལ་གྱིས་ཤིང་བྱ་ལོར་ཀུན་གཞི་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ནས་སྤྱན་དྲངས་པ་དམ་ཅན་བཛྲ་སཱ་དྷུས་བཀའ་འདི་སྲུངས་ཤིག༔ རཀྵ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔