Dpal chen he ru ka

5 Text(s) Associated with this Deity[edit]

བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གསང་ཕྱག་རྒྱ་རྐྱང་པ་དང་དྲིལ་སྒྲུབ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་
Front left margin rgyun khyer
Back left margin gter mdzod nyang gi bka' brgyad bder 'dus
Location Volume 14, Text 21, Pages 651-656
Cycle Bka' brgyad bde gshegs 'dus pa
Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
Colophon ཅེས་པའང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་འདུས་སྡེའི་བང་མཛོད་འཛིན་པ་བློ་བཟང་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་གསུང་གིས་བསྐུལ་ངོར་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་བཀོད་པའོ
ལུང་གི་མདོ༔ མདོ་ལུང་ཆེན་མོ་ལྔ་ཡི་དགོངས་པ༔ རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ལས༔ རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ༔
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod mdo lung lnga dgongs mchog gling
Location Volume 55, Text 20, Pages 507-546
Cycle Mdo lung chen po lnga'i dgongs pa phyag rgya gcig pa
Authored by Mchog gyur gling pa
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon
  • Treasure colophon: ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁས་པ་པདྨ་བདག་གིས་རྒྱ་དཔེ་རང་འགྱུར་དུ་བྱས་པ་ནན་ཏུར་དུ་བྲིས་པའོ༔
མདོ་ལུང་ཆེན་པོ་ལྔའི་དགོངས་པ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་དོན་དབང་གི་ཆོ་ག་ལུང་ཆོས་བདུད་རྩིའི་ཞུན་ཐིགས་
Front left margin don dbang
Back left margin gter mdzod mdo lung lnga dgongs mchog gling
Location Volume 55, Text 21, Pages 547-562
Cycle Mdo lung chen po lnga'i dgongs pa phyag rgya gcig pa
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon ཚུལ་འདིའང་སྨིན་གྲོལ་གཉིས་ཀ་ཁུངས་བཙུན་ཞིང་ཁྱེར་བདེ་བའི་ཟབ་ཆོས་སྔ་ན་མེད་པ་དུས་ཞབས་ཀྱི་རིག་པ་འཛིན་པ་ཡོངས་ཀྱི་སྙིང་གི་བཅུད་དུ་འོས་པར་མཐོང་ནས་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ ཡི་དམ་ཁྲོ་བོའི་སྒྲུབ་པ་
Front left margin khro sgrub
Back left margin gter mdzod rdzoD chen dga' rab snying thig mcho gling
Location Volume 58, Text 25, Pages 755-763
Cycle Dga' rab rdo rje'i snying tig
Authored by Mchog gyur gling pa
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་སྒྲུབ་གནས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་པདྨ་ཤེལ་ཕུག་གི་དབུ་རྩེ་ནས་རིག་འཛིན་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་འོད་གསལ་ཐུགས་ཀྱི་དྭངས་མ་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་གཟུགས་སུ་སྣང་བའི་གདུང་རྟེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་ཅིག་སྤྱན་དྲངས་པའི། ཟབ་གཏེར་གྱི་གསང་བ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་ཡི་གེར་བྲིས་པའོ
དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཡི་དམ་ཁྲོ་བོའི་སྒྲུབ་པའི་དབང་གི་ཆོ་ག་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབེབ་
Front left margin khro dbang
Back left margin gter mdzod rdzoD chen dga' rab snying thig mcho gling
Location Volume 58, Text 26, Pages 765-776
Cycle Dga' rab rdo rje'i snying tig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon ཅེས་པའང་གཏེར་གཞུང་གི་དགོངས་པ་གསལ་ཞིང་ཕྱག་བཞེས་མི་འཁྲུལ་པའི་ཞབས་ཏོག་ཏུ་དམིགས་ནས་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་དཔལ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་དུ་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ