Bla ma longs sku'i rdzong chen


1 Text(s) Associated with this Deity[edit]

བླ་མ་ལོངས་སྐུའི་རྫོང་ཆེན་ཚེའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཚེ་དབང་
Front left margin nyang chos tshe rdzong
Back left margin gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
Location Volume 61, Text 13, Pages 155-170
Cycle Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Revealed by Gu ru chos kyi dbang phyugNyang ral nyi ma 'od zer
Colophon ཉང་གཏེར་དང་གནམ་སྐས་ཐུགས་གཏེར་བླ་མ་ལོངས་སྐུ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྫོང་ཆེན་མར་གྲགས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ