Sman rgyal

From Rinchen Terdzod
Jump to: navigation, search
8 Text(s) Associated with this Deity
གཡུ་ཐོག་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་རྫིང་བུ་
Front left margin: las byang | Back left margin: gter mdzod sman rgyal g.yu thog snying thig
Volume 29, Text 2, Pages 7-35
Cycle: G.yu thog snying thig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Yon tan mgon po
Colophon:
ཅེས་པ་འདིའང་འགྲོ་ཀུན་འཚོ་མཛད་སྨན་གྱི་བླ་མ་ཁྱབ་བདག་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྨན་གྱི་ནོར་བུ་བཀྲ་ཤིས་པའི་གྲངས་ལྡན་བཅས་བཀའི་གནང་བ་བསྩལ་པ་ལས། ལྷ་དང་རིག་པ་འདི་ཉིད་ལ་མི་ཕྱེད་པའི་འདུན་པ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་འཆང་བ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་དཔལ་བཟང་པོས། ལྟ་ན་སྡུག་གི་གྲོང་ཁྱེར་གཉིས་པ་གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་སྤུངས་ཀྱི་ཡང་ཁྲོད་དུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་སྒྲུབ་སྡུག་བསྔལ་མུན་སེལ་ཐུགས་རྗེའི་ཉི་འོད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་
Front left margin: bla sgrub | Back left margin: gter mdzod sman rgyal g.yu thog snying thig
Volume 29, Text 4, Pages 43-48
Cycle: Bla sgrub sdug bsngal mun sel thugs rje'i nyi 'od
Parent Cycle: G.yu thog snying thig
Authored by Karma chags med
Revealed by Yon tan mgon po
Colophon:
ཀརྨ་ཨ་རཱ་གས་བསྒྲིགས་པའོ།
བྱིན་རླབས་བླ་སྒྲུབ་སྡུག་བསྔལ་མུན་སེལ་ཐུགས་རྗེའི་ཉི་འོད་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཟིན་བྲིས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་
Front left margin: zin khrid | Back left margin: gter mdzod sman rgyal g.yu thog snying thig
Volume 29, Text 5, Pages 49-124
Cycle: Bla sgrub sdug bsngal mun sel thugs rje'i nyi 'od
Parent Cycle: G.yu thog snying thig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Yon tan mgon po
Colophon:
ཅེས་པ་འདིའང་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་བཀྲ་ཤིས་ཟུར་མང་གི་སེང་གེའི་ཁྲི་འཛིན་བསྟན་འཛིན་སྒྲུབ་བརྒྱུད་དགེ་ལེགས་ཉི་མའི་ཞལ་སྔ་ནས་སྐྱེས་དང་བཅས་ཡུན་རིང་ནས་བསྐུལ་མ་གནང་བ་དང་། ཉེ་ཆར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་རིགས་ཀུན་བདག་པོ་༧འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྨན་གྱི་ནོར་བུ་བཀྲ་ཤིས་པའི་གྲངས་ལྡན་སོགས་གྱ་ནོམ་པའི་སྐྱེས་དང་བཅས་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལས། སླར་ཡང་རྗེ་ཉིད་ལ་བཀའི་གནང་བ་དང་དཀའ་བའི་གནད་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞིབ་མོར་ཞུས་ཏེ། སྨན་བླ་གཉིས་པ་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་གཟུགས་བརྙན་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་དཔལ་བཟང་པོས། ལྟ་ན་སྡུག་གཉིས་པ་དཔལ་ཀུན་སྤུངས་པའི་ཡང་ཁྲོད་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་དགའ་ཚལ་དུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
སྨན་རྒྱལ་གཡུ་ཐོག་པ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་རྩ་དབང་རྒྱས་པ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་
Front left margin: dbang rgyas | Back left margin: gter mdzod sman rgyal g.yu thog snying thig
Volume 29, Text 6, Pages 125-188
Cycle: Bla sgrub sdug bsngal mun sel thugs rje'i nyi 'od
Parent Cycle: G.yu thog snying thig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Yon tan mgon po
Colophon:
གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་གི་དབང་བསྐུར་རྒྱས་པ་ལྷན་ཐབས་ཞལ་གདམས་བཅས་ཕྱོགས་སུ་བསྡེབས་ཤིང་། བླ་མའི་ཕྱག་བཞེས་ཞལ་རྒྱུན་གྱིས་གསལ་བར་བྱས་པ་འདིའང་གསོ་རིག་ལ་ཅུང་ཟད་སྦྱངས་པ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་སྨན་རྒྱལ་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
སྨན་རྒྱལ་གཡུ་ཐོག་པ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་དོན་དབང་མདོར་བསྡུས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་
Front left margin: don dbang | Back left margin: gter mdzod sman rgyal g.yu thog snying thig
Volume 29, Text 7, Pages 189-204
Cycle: Bla sgrub sdug bsngal mun sel thugs rje'i nyi 'od
Parent Cycle: G.yu thog snying thig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Yon tan mgon po
Colophon:
འདིའི་ཡིག་ཆ་ཚད་ལྡན་དཀོན་ཅིང་ཁ་ཅིག་གཞུང་དོན་དང་མ་འབྱོར་པས་རང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་རིག་ལམ་འདི་དང་ཟབ་ཆོས་འདི་ལའང་མོས་དགེའི་བག་ཆགས་མངའ་བ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས། སྨན་སྟོན་རིམ་བྱོན་གྱི་གདན་ས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་བདག་བདུད་འཇོམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་གསལ་བྱེད་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་
Front left margin: phrin dbang | Back left margin: gter mdzod sman rgyal g.yu thog snying thig tshe sgrub
Volume 29, Text 8, Pages 205-222
Cycle: G.yu thog snying thig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Yon tan mgon po
Colophon:
འདིའང་གཞུང་ཉིད་ཧ་ཅང་བསྡུས་ཆེ་བ་བློ་དམན་ཕལ་མོ་ཆེས་ཇི་བཞིན་མ་ཁྲོལ་བར་དོན་མེད་དང་དོན་ལོག་གི་མུན་པར་འཁྱམས་པར་མཐོང་ནས་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་རིང་འཚོའི་དགེ་མཚན་བརྙེས་པའི་གྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་གི་ཆ་ལག་ལྷ་སྨན་རྗེས་གནང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་སྙན་པའི་གླིང་བུ་
Front left margin: rjes gnang | Back left margin: gter mdzod sman rgyal g.yu thog snying thig lha sman
Volume 29, Text 9, Pages 223-239
Cycle: G.yu thog snying thig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Yon tan mgon po
Colophon:
ཅེས་པའང་སྙིང་ཐིག་དབང་ཆོག་ཆེ་ཆུང་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་ལག་གསལ་བྱེད་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་དེ་བཱི་ཀོ་ཊིའི་དབེན་ཁྲོད་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
རྩ་པྲའི་སྒྲུབ་ཐབས་འདོན་འགྲིགས་དང་བཅས་པ་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་སྣང་གསལ་མངོན་ཤེས་འཕྲུལ་གྱི་མེ་ལོང་
Front left margin: rtsa gzhung | Back left margin: gter mdzod sman bla'i rtsa pra'i sgrub thabs
Volume 29, Text 11, Pages 251-278
Cycle: Sman bla'i rtsa pra
Authored by Karma chags med
Revealed by Yon tan mgon po
Colophon:
  • Author colophon page 277: ། །རྒྱུད་གཞུང་མ་གྲགས་ནད་རིགས་དང་། །བྱིས་པ་སྨྲ་མི་ཤེས་པ་དང་། །རྩ་ཆུ་ནད་རྟགས་གོ་ལོག་དུས། །སྒྲུབ་ཐབས་འདི་ཉིད་མེད་ཐབས་མེད། །དེ་ཕྱིར་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་གསུང་། །འོན་ཀྱང་རྒྱུད་ཚིག་གོ་དཀའ་བས། །ཚིག་ཉུང་དོན་མང་ལག་ལེན་དཀའ། །དེ་ཕྱིར་དེ་དོན་གསལ་བར་བཀྲོལ། །བལྟས་ཆོག་འདོན་འགྲིགས་གབ་སྐུང་མེད། །ཀུན་ལ་ཕན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནས། །དཔོན་ལྷ་གྲགས་ལུས་བསྐུལ་པའི་ཕྱིར། །རཱ་ག་ཨ་སྱས་ལེགས་པར་བཀོད། །འགལ་འཁྲུལ་ཉེས་པའི་ཚོགས་མཆིས་ན། །སྨན་བླ་བཀའ་སྲུང་རྣམས་ལ་བཤགས།