Śrīsiṃha


དཔལ་གྱི་སེངྒེ་
dpal gyi seng+ge

Śrīsiṃha
Śrīsiṃha

Other names
  • ཤྲཱི་སིངྷ་
  • ཤྲཱི་སིཾ་ཧ་
  • shrI sing+ha
  • shrI siM ha
About
Teachers
Mañjuśrīmitra · Buddhaguhya
Students
Pad+ma 'byung gnas · Vimalamitra · Bai ro tsa na
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P10718
Wiki PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ་ (Vol. 29, Text 19)
  2. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྣང་བ་ (Vol. 29, Text 20)
  3. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བྱིན་རླབས་བཅུད་འདྲེན་ (Vol. 29, Text 21)
  4. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་བཤགས་སྐོང་གི་ལག་ལེན་དང་འདོན་འགྲིགས་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ་ (Vol. 29, Text 22)
  5. བཤགས་སྐོང་འཛུད་བྱང་ (Vol. 29, Text 23)
  6. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་དབང་བསྐུར་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་བཅུད (Vol. 29, Text 24)
  7. རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་གནད་དྲིལ་ (Vol. 55, Text 33)
  8. སྡེ་གསུམ་སྤྱི་སྐོར། ཤྲཱི་སིཾ་ཧའི་བླ་སྒྲུབ (Vol. 62, Text 22)
  9. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ལས༔ ཕྱི་སྐོར་བླ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ (Vol. 62, Text 23)
  10. དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ལས། ཕྱི་སྐོར་བླ་མའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་བྱང་བུ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ (Vol. 62, Text 24)
  11. དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ལས༔ ྈྈ སྤྱི་ལ་གཅེས་པ་རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཟབ་དབང་ (Vol. 62, Text 25)
  12. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ལས༔ ཕྱི་སྐོར་བླ་མའི་སྒྲུབ་དབང་ (Vol. 62, Text 26)
  13. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ལས༔ ཤྲཱི་སིཾ་ཧའི་མན་ངག་གནད་གདམས་ (Vol. 62, Text 74)